1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Maharajni Sri Rajarajeshwari | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Maharajni Shri Rajarajeshwari Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ srimaharajni srirajarajesvari sahasranamavalih ॥
parvatyuvaca –
bhagavan vedatattvajna mantratantravicaksana ।
saranya sarvalokesa saranagatavatsala ॥ 1 ॥

katham sriyamavapnoti loke daridryaduhkhabhak ।
mantriko bhairavesana tanme gaditumarhasi ॥ 2 ॥

srisiva uvaca –
ya devi niskala rajni bhagavatyamalesvari ।
sa srjatyavati vyaktam samharisyati tamasi ॥ 3 ॥

tasya namasahasram te vaksye snehena parvati ।
avacyam durlabham loke duhkhadaridryanasanam ॥ 4 ॥

paramarthapradam nityam paramaisvaryakaranam ।
sarvagamarahasyadhyam sakalarthapradipakam ॥ 5 ॥

samastasokasamanam mahapatakanasanam ।
sarvamantramayam divyam rajninamasahasrakam ॥ 6 ॥

Om asya srimaharajni rajarajesvari namasahasrasya brahma rsih ।
gayatri chandah । sarvabhutesvari maharajni devata । hrim bijam ।
sauh saktih । klim kilakam । srimaharajnisahasranamajape viniyogah ।
Om hram hrim ityadina kara-hrdayadi nyasah ।

brahmarsaye namah sirasi । gayatricchandase namah mukhe ।
sribhutesvarimahrarajnidevatayai namah hrdi ।
hrimbijaya namah nabhau । sauh saktaye namah guhye ।
klim kilakaya namah padayoh । viniyogaya namah sarvangesu ।
Omhramityadina karasadanganyasam vidhaya dhyanam kuryat ।

॥ dhyanam ॥

ya dvadasarkaparimanditamurtireka
simhasanasthitimati hyuragairvrtam ca ।
devimananyagatirisvaratam prapannam var devimanaksagatimisvaratam
tam naumi bhargavapusim paramartharajnim ॥ 1 ॥

caturbhujam candrakalardhasekharam simhasanasthamuragopavitinim ।
var simhasanastham bhujagopavitinim pasankusambhoruhakhadgadharinim
rajnim bhaje cetasi rajyadayinim ॥ 2 ॥

Om hrim srim ram maharajni klim sauh pancadasaksari ।

atha sahasranamavalih ।
Om bhasvatyai । bhadrikayai । bhimayai । bhargarupayai । manasvinyai ।
mananiyayai । manisayai । manojayai । manojavayai । manadayai ।
mantravidyayai । mahavidyayai । sadaksaryai । satkutayai । trikutayai ।
trayyai । vedatrayyai । sivayai । sivakarayai । virupaksyai namah । 20

Om sasikhandavatamsinyai namah । mahalaksmyai । mahoraskayai ।
mahaujaskayai । mahodayayai । matangyai । modakaharayai ।
madirarunalocanayai । sadhvyai । silavatyai । salayai ।
sudhakalasadharinyai । khadginyai । padminyai । padmayai ।
padmakinjalkaranjitayai । hrtpadmavasinyai । hrdyayai ।
panapatradharayai । parayai namah । 40

Om dharadharendratanayayai namah । daksinayai । daksajayai । dayayai ।
dayavatyai । mahamedhayai । modinyai । sada bodhinyai । gadadhararcitayai ।
godhayai । gangayai । godavaryai । gayayai । mahaprabhavasahitayai ।
mahoragavibhusanayai । mahamunikrtatithyayai । madhvyai । manavatyai ।
maghayai । balayai namah । 60

Om sarasvatyai namah । laksmyai । durgayai । durgatinasinyai ।
saryai । sariramadhyasthayai । vaikharyai । khecaresvaryai ।
sivadayai । sivavaksahsthayai । kalikayai । tripuresvaryai ।
purarikuksimadhyasthayai । murarihrdayesvaryai । balarirajyadayai ।
candyai । camundayai । mundadharinyai । mundamalancitayai ।
mudrayai namah । 80

Om ksobhanakarsanaksamayai namah । brahmyai । narayanyai । devyai ।
kaumaryai । aparajitayai । rudranyai । sacyai । indranyai । varahyai ।
virasundaryai । narasimhyai । bhairavesyai । bhairavakarabhisanayai ।
nagalankarasobhadhyayai । nagayajnopavitinyai । nagakankanakeyurayai ।
nagaharayai । suresvaryai । surarighatinyai namah । 100 ।

Om putayai namah । putanayai । dakinyai । kriyayai । kurmayai । kriyavatyai ।
krtyayai । dakinyai । lakinyai । layayai । lilavatyai । rasakirnayai ।
nagakanyayai । manoharayai । harakankanasobhadhyayai । sadanandayai ।
subhankaryai । mahasinyai । madhumatyai । sarasyai namah । 120

Om smaramohinyai namah । mahogravapusyai । vartayai । vamacarapriyayai ।
sirayai । sudhamayyai । venukarayai । vairaghnyai । virasundaryai ।
varimadhyasthitayai । vamayai । vamanetrayai । sasiprabhayai ।
sankaryai । sarmadayai । sitayai । ravindusikhilocanayai । madirayai ।
varunyai । vinagitijnayai namah । 140

Om madiravatyai namah । vatasthayai । varunisaktyai । vatajayai ।
vatavasinyai । vatukyai । virasuve । vandyayai । stambhinyai ।
mohinyai । camave । mudgarankusahastayai । varabhayakarayai । kutyai ।
patiradrumavallyai । vatukayai । vatukesvaryai । istadayai । krsibhuve ।
kiryai namah । 160

Om revatyai namah । ramanapriyayai । rohinyai । revatyai । ramyayai ।
ramanayai । romaharsinyai । rasollasayai । rasasarayai । sarinyai ।
tarinyai । tadite । taryai । taritrahastayai । totulayai । taraniprabhayai ।
ratnakarapriyayai । rambhayai । ratnalankarasobhitayai ।
rukmangadayai namah । 180

Om gadahastayai namah । gadadharavarapradayai । sadrasayai । dvirasayai ।
malayai । malabharanabhusitayai । malatyai । mallikamodayai ।
modakaharavallabhayai । vallabhyai । madhurayai । mayayai । kasyai ।
kancyai । lalantikayai । hasantikayai । hasantyai । bhramantyai ।
vasantikayai । ksemayai namah । 200 ।

Om ksemankaryai namah । ksamayai । ksaumavastrayai । ksanesvaryai ।
ksanadayai । ksemadayai । sirayai । sirapanisamarcitayai । kritayai ।
kritatapayai । krurayai । kamaniyayai । kulesvaryai । kurcabijayai ।
kutharadhyayai । kurmirnyai । kurmasundaryai । karunyardrayai । kasmiryai ।
dutyai namah । 220

Om dvaravatyai namah । dhruvayai । dhruvastutayai । dhruvagatyai ।
pithesyai । bagalamukhyai । sumukhyai । sobhanayai । nityai ।
ratnajvalamukhyai । natyai । alakayai । ujjayinyai । bhogyayai । bhangyai ।
bhogavatyai । balayai । dharmarajapuryai । putayai । purnamalayai namah । 240

Om amaravatyai namah । ayodhyayai । bodhaniyayai । yugamatre । yaksinyai ।
yajnesvaryai । yogagamyayai । yogidhyeyayai । yasasvinyai । yasovatyai ।
carvangyai । caruhasayai । calacalayai । harisvaryai । harermayayai ।
bhaminyai । vayuveginyai । ambalikayai । ambayai । bhargesyai namah । 260

Om bhrgukutayai namah । mahamatyai । kosesvaryai । kamalayai ।
kirtidayai । kirtivardhinyai । kathoravace । kuhumurtyai ।
candrabimbasamananayai । candrakunkumaliptangyai । kanakacalavasinyai ।
malayacalasanusthayai । himadritanayatanvai । himadrikuksidesasthayai ।
kubjikayai । kosalesvaryai । karaikanigalayai । gudhayai ।
gudhagulphayai । ativeginyai namah । 280

Om tanujayai namah । tanurupayai । banacapadharayai । nutyai । dhurinayai ।
dhumravarahyai । dhumrakesayai । arunananayai । arunesyai । dyutyai ।
khyatyai । garisthayai । gariyasyai । mahanasyai । mahakarayai ।
surasurabhayankaryai । anurupayai । brhajjyotise । aniruddhayai ।
sarasvatyai namah । 300 ।

Om syamayai namah । syamamukhyai । santayai । srantasantapaharinyai ।
gave । ganyayai । gomayyai । guhyayai । gomatyai । garuvace ।
rasayai । gitasantosasamsaktayai । grhinyai । grahinyai । guhayai ।
ganapriyayai । gajagatyai । gandharyai । gandhamodinyai gandhamohinyai ।
gandhamadanasanusthayai namah । 320

Om sahyacalakrtalayayai namah । gajananapriyayai । gamyayai । grahikayai ।
grahavahanayai । guhaprasuve । guhavasayai । grhamalavibhusanayai ।
kauberyai । kuhakayai । bhrantaye । tarkavidyapriyankaryai । pitambarayai ।
patakarayai । patakayai । srstijayai । sudhayai । daksayanyai ।
daksasutayai । daksayajnavinasinyai namah । 340

Om taracakrasthitayai namah । tarayai । turituryayai । trutaye । tulayai ।
sandhyatrayyai । sandhijarayai । sandhyayai । tarunyalalitayai । lalitayai ।
lohitayai । labhyayai । campayai । kampakulayai । srnyai । srtyai ।
satyavatyai । svasthayai । asamanayai । manavardhinyai namah । 360

Om mahomayyai namah । manastustyai । kamadhenave । sanatanyai ।
suksmarupayai । suksmamukhyai । sthularupayai । kalavatyai ।
talatalasrayayai । sindhave । tryambikayai । lampikayai । jayayai ।
saudaminyai । sudhadevyai । sanakadisamarcitayai । mandakinyai ।
yamunayai । vipasayai । narmadanadyai namah । 380

Om gandakyai namah । airavatyai । siprayai । vitastayai । sarasvatyai ।
revayai । iksumatyai । vegavatyai । sagaravasinyai । devakyai । devamatre ।
devesyai । devasundaryai । daityesyai । damanyai । datryai । ditaye ।
datijasundaryai । vidyadharyai । vidyesyai namah । 400 ।

Om vidyadharajasundaryai namah । menakayai । citralekhayai । citrinyai ।
tilottamayai । urvasyai । mohinyai । rambhayai । apsaroganasundaryai ।
yaksinyai । yaksalokesyai । yaksanayakasundaryai yaksendratanayayai
yogyayai । gandhavatyarcitayai । gandhayai । sugandhayai । gitatatparayai ।
gandharvatanayayai । namrayai । gityai । gandharvasundaryai namah । 420

Om mandodaryai namah । karalaksyai । meghanadavarapradayai ।
meghavahanasantustayai । meghamurtyai । raksasyai । raksohartryai ।
kekasyai । raksonayakasundaryai । kinnaryai । kambukanthyai ।
kalakanthasvanayai । amrtayai । kimmukhyai । hayavaktrayai । khelayai ।
kinnarasundaryai । vipasyai । rajamatangyai ।
ucchistapadasamsthitayai namah । 440

Om mahapisacinyai namah । candryai । pisacakulasundaryai ।
guhyesvaryai । guhyarupayai । gurvyai । guhyakasundaryai । siddhipradayai ।
siddhavadhvai । siddhesyai । siddhasundaryai । bhutesvaryai ।
bhutalayayai । bhutadhatryai । bhayapahayai । bhutabhitiharyai । bhavyayai ।
bhutajayai । bhutasundaryai । prthvyai namah । 460

Om parthivalokesyai namah । prathayai । visnusamarcitayai ।
vasundharayai । vasunatayai । parthivyai । bhumisundaryai ।
ambhodhitanayayai । alubdhayai । jalajaksyai । jalesvaryai । amurtyai ।
ammayyai । maryai । jalasthayai । jalasundaryai । tejasvinyai ।
mahodhatryai । taijasyai । suryabimbagayai namah । 480

Om suryakantyai namah । suryatejase । tejorupaikasundaryai । vayuvahayai ।
vayumukhyai । vayulokaikasundaryai । gaganasthayai । khecaresyai ।
sunyarupayai surarupayai । nirakrtyai । nirabhasayai । bhasamanayai ।
dhrtyai dyutyai । akasasundaryai । ksitimurtidharayai । anantayai ।
ksitibhrllokasundaryai । abdhiyanayai । ratnasobhayai ।
varunesyai namah । 500 ।

Om varayudhayai namah । pasahastayai । posanayai । varunesvarasundaryai ।
analaikarucaye । jyotyai । pancanilamatisthityai ।
pranapanasamanecchayai । codanavyanarupinyai । pancavatagataye ।
nadirupinyai । vatasundaryai । agnirupayai । vahnisikhayai ।
vadavanalasannimnayai । hetaye । havise । hutajyotise । agnijayai ।
vahnisundaryai namah । 520

Om somesvaryai namah । somakalayai । somapanaparayanayai । saumyananayai ।
saumyarupayai । somasthayai । somasundaryai । suryaprabhayai । suryamukhyai ।
suryajayai । suryasundaryai । yajnikyai । yajnabhagecchayai ।
yajamanavarapradayai । yajakyai । yajnavidyayai । yajamanaikasundaryai ।
akasagaminyai । vandyayai । sabdajayai namah । 540

Om akasasundaryai namah । minasyayai । minanetrayai । minasthayai ।
minasundaryai । kurmaprsthagatayai । kurmyai । kurmajayai ।
kurmasundaryai । varahyai । virasuve । vandyayai । vararohayai ।
mrgeksanayai । varahamurtaye । vacalayai । vasyayai । varahasundaryai ।
narasimhakrtaye । devyai namah । 560

Om dustadaityanisudinyai namah । pradyumnavaradayai । naryai ।
narasimhaikasundaryai । vamajayai । vamanakarayai । narayanaparayanayai ।
balidanavadarpaghnyai । vamyayai । vamanasundaryai । ramapriyayai ।
ramakalayai । raksovamsaksayabhayankaryai । bhrguputryai ।
rajakanyayai । ramayai । parasudharinyai । bhargavyai । bhargavestayai ।
jamadagnyavarapradayai namah । 580

Om kutharadharinyai namah । ratryai । jamadagnyaikasundaryai ।
sitalaksmanasevyayai । raksahkulavinasinyai । ramapriyayai ।
satrughnyai । satrughnabharatestadayai । lavanyamrtadharadhyayai ।
lavanasuraghatinyai । lohitasyayai । prasannasyayai ।
svatmaramaikasundaryai । krsnakesayai । krsnamukhyai ।
yadavantakaryai । layayai । yadoganarcitayai । yojyayai । radhayai namah । 600 ।

Om srikrsnasundaryai namah । siddhaprasuve । siddhadevyai ।
jinamargaparayanayai । jitakrodhayai । jitalasyayai । jinasevyayai ।
jitendriyayai । jinavamsadharayai । ugrayai । nilantayai । buddhasundaryai ।
kalyai । kolahalapritayai । pretavahayai । suresvaryai । kalkipriyayai ।
kambudharayai । kalikalaikasundaryai । visnumayayai namah । 620

Om brahmamayayai namah । sambhavyai । sivavahanayai ।
indravarajavaksahsthayai । sthanupatnyai । palalinyai । jrmbhinyai ।
jrmbhahartryai । jrmbhamanalakakulayai । kulakulaphalesanyai ।
padadanaphalapradayai । kulavagisvaryai । kulyayai । kulajayai ।
kulasundaryai । purandaredyayai । tarunyalayayai । punyajanesvaryai ।
punyotsahayai । papahantryai namah । 640

Om pakasasanasundaryai namah । suyarkotipratikasayai । suryatejomayyai ।
matyai । lekhinyai । bhrajinyai । rajjurupinyai । suryasundaryai ।
candrikayai । sudhadharayai । jyotsnayai । sitamsusundaryai । lolaksyai ।
sataksyai । sahasraksyai । sahasrapade । sahasrasirsayai । indranyai ।
sahasrabhujavallikayai । kotiratnamsusobhayai namah । 660

Om subhravastrayai namah । satananayai । satanandayai । srutidharayai ।
pingalayai । ugranadinyai । susumnayai । harakeyuranupuraravasankulayai ।
ghoranadayai । aghoramukhyai । unmukhyai । ulmukayudhayai । gopitayai ।
gurjaryai । godhayai । gayatryai । vedavallabhayai । vallakisvananadayai ।
nadavidyayai । naditatyai namah । 680

Om bindurupayai namah । cakrayonaye । bindunadasvarupinyai ।
cakresvaryai । bhairavesyai । mahabhairavavallabhayai ।
kalabhairavabharyayai । kalpante ranganartakyai ।
pralayanaladhumrabhayai । yonimadhyakrtalayayai । bhucaryai ।
khecarimudrayai । navamudravilasinyai । viyoginyai । smasanasthayai ।
smasanarcanatositayai । bhasvarangyai । bhargasikhayai ।
bhargavamangavasinyai । bhadrakalyai namah । 700 ।

Om visvakalyai namah । srikalyai । meghakalikayai । nirakalyai ।
kalaratryai । kalyai । kamesakalikayai । indrakalyai । purvakalyai ।
pascimamnayakalikayai । smasanakalikayai । subhrakalyai ।
srikrsnakalikayai । krinkarottarakalyai । srim hum hrim
daksinakalikayai । sundaryai । tripuresanyai । trikutayai ।
tripurarcitayai । trinetrayai namah । 720

Om tripuradhyaksayai namah । trikutayai । kutabhairavyai ।
trilokajananyai । netryai । mahatripurasundaryai । kamesvaryai ।
kamakalayai । kalakamesasundaryai । tryaksaryyai । ekaksaridevyai ।
bhavanayai । bhuvanesvaryai । ekaksaryai । catuskutayai । trikutesyai ।
layesvaryai । caturvarnayai । varnesyai । varnadhyayai namah । 740

Om caturaksaryai namah । pancaksaryai । sadvaktrayai । satkutayai ।
sadaksaryai । saptaksaryai । navarnesyai । paramastaksaresvaryai ।
navamyai । pancamyai । sastyai । nagesyai । navanayikayai ।
dasaksaryai । dasasyesyai । devikayai । ekadasaksaryai ।
dvadasadityasankasayai । dvadasyai । dvadasaksaryai namah । 760

Om trayodasyai namah । vedagarbhayai । vadyayai brahmyai ।
trayodasaksaryai । caturdasaksarividyayai । pancadasaksaryai ।
srisodasyai । sarvavidyesyai । mahasrisodasaksaryai ।
mahasrisodasirupayai । cintamanimanupriyayai । dvavimsatyaksaryai ।
syamayai । mahakalakutumbinyai । vajratarayai । kalatarayai । naritarayai ।
ugratarinyai । kamatarayai । sparsatarayai namah । 780

Om sabdatarayai namah । rasasrayayai । rupatarayai । gandhatarayai ।
mahanilasarasvatyai । kalajvalayai । vahnijvalayai । brahmajvalayai ।
jatakulayai । visnujvalayai । visnusikhayai । bhadrajvalayai ।
karalinyai । vikaralamukhidevyai । karalyai । bhutibhusanayai ।
citasayasanacintyayai । citamandalamadhyagayai । bhutabhairavasevyayai ।
bhutabhairavapalinyai namah । 800 ।

Om bandhakyai namah । baddhasanmudrayai । bhavabandhavinasinyai ।
bhavanyai । devadevesyai । diksayai । diksitapujitayai । sadhakesyai ।
siddhidatryai । sadhakanandavardhinyai । sadhakasrayabhutayai ।
sadhakestaphalapradayai । rajovatyai । rajasyai । rajakyai ।
rajasvalayai । puspapriyayai । puspapurnayai । svayambhupuspamalikayai ।
svayambhupuspagandhadhyayai namah । 820

Om pulastyasutanasinyai namah । patrahastayai । parayai । pautryai ।
pitasyayai । pitabhusanayai । pingananayai । pingakesyai ।
pingalayai । pingalesvaryai । mangalayai । mangalesanyai ।
sarvamangalamangalayai । pururavesvaryai । pasadharayai । capadharayai ।
adhurayai । punyadhatryai । punyamayyai । punyalokanivasinyai namah । 840

Om hotrsevyayai namah । hakarasthayai । sakarasthayai । sukhavatyai ।
sakhyai । sobhavatyai । satyayai । satyacaraparayanayai । sadhvyai ।
isanakasanyai । vamadevakalasritayai । sadyojatakalesanyai । sivayai ।
aghorakalakrtyai । sarvaryai । virasadrsyai । ksiraniravivecinyai ।
vitarkanilayayai । nityayai । nityaklinnayai namah । 860

Om parambikayai namah । puraridayitayai । dirghayai । dirghanasayai ।
alpabhasinyai । kasikayai । kausikyai । kosyayai । kosadayai ।
rupavardhinyai । tustyai । pustyai । prajapritayai । pujitayai ।
pujakapriyayai । prajavatyai । garbhavatyai । garbhaposanakarinyai ।
sukravasase । suklarupayai namah । 880

Om sucivasayai namah । jayavahayai । janakyai । janyajanakayai ।
janatosanatatparayai । vadapriyayai । vadyaratayai । vadinyai ।
vadasundaryai । vakstambhinyai । kirapanyai । dhiradhirayai ।
dhurandharayai । stanandhayyai । samidhenyai । niranandayai । niranjanayai ।
samastasukhadayai । sarayai । varannidhivarapradayai namah । 900 ।

Om valukayai namah । virapanestayai । vasudhatryai । vasupriyayai ।
sukranandayai । sukrarasayai । sukrapujyayai । sukapriyayai ।
sucyai । sukahastayai । samastanarakantakayai । samastatattvanilayayai ।
bhagarupayai । bhagesvaryai । bhagabimbayai । bhagayai । hrdyayai ।
bhagalingasvarupinyai । bhagalingesvaryai । sridayai namah । 920

Om bhagalingamrtasravayai namah । ksirasanayai । ksirarucyai ।
ajyapanaparayanayai । madhupanaparayai । praudhayai । pivaramsayai ।
paravarayai । pilampilayai । patolesayai । patalarunalocanayai ।
ksirambudhipriyayai । ksiprayai । saralayai । saralayudhayai ।
sangramayai । sunayayai । srastayai । samsrtyai । sanakesvaryai namah । 940

Om kanyayai namah । kanakarekhayai । kanyakubjanivasinyai ।
kancanobhatanave । kasthayai । kustharoganivarinyai ।
kathoramurdhajayai । kuntyai । krntayudhadharayai । dhrtyai ।
carmambarayai । kruranakhayai । cakoraksyai । caturbhujayai ।
caturvedapriyayai । adyayai । caturvargaphalapradayai ।
brahmandacarinyai । sphurtyai । brahmanyai namah । 960

Om brahmasammatayai namah । satkarakarinyai । sutyai । sutikayai ।
latikalayayai । kalpavallyai । krsangyai । kalpapadapavasinyai ।
kalpapasayai । mahavidyayai । vidyarajnyai । sukhasrayayai ।
bhutirajnyai । visvarajnyai । lokarajnyai । sivasrayayai ।
brahmarajnyai । visnurajnyai । rudrarajnyai । jatasrayayai namah । 980

Om nagarajnyai namah । vamsarajnyai । virarajnyai । rajahpriyayai ।
sattvarajnyai । tamorajnyai । ganarajnyai । calacalayai । vasurajnyai ।
satyarajnyai । taporajnyai । japapriyayai । mantrarajnyai ।
vedarajnyai । tantrarajnyai । srutipriyayai । vedarajnyai ।
mantrirajnyai । daityarajnyai । dayakarayai namah । 1000 ।

Om kalarajnyai namah । prajarajnyai । tejorajnyai । harasrayayai ।
prthvirajnyai । payorajnyai । vayurajnyai । madalasayai ।
sudharajnyai । surarajnyai । bhimarajnyai । bhayojjhitayai ।
tathyarajnyai । jayarajnyai । maharajnyai । mahamattyai । vamarajnyai ।
cinarajnyai । harirajnyai । harisvaryai namah । 1020

Om pararajnyai namah । yaksarajnyai । bhutarajnyai । sivasrayayai ।
vaturajnyai । pretarajnyai । sesarajnyai । samapradayai ।
akasarajnyai । rajesyai । rajarajnyai । ratipriyayai । patalarajnyai ।
bhurajnyai । pretarajnyai । visapahayai । siddharajnyai । vibharajnyai ।
tejorajnyai । vibhamayyai namah । 1040

Om bhasvadrajnyai namah । candrarajnyai । tararajnyai । suvasinyai ।
grharajnyai । vrksarajnyai । latarajnyai । matipradayai ।
virarajnyai । manorajnyai । manurajnyai । kasyapyai । munirajnyai ।
ratnarajnyai । mrgarajnyai । manipramayai । sindhurajnyai ।
nadirajnyai । nadarajnyai । daristhitayai namah । 1060

Om nadarajnyai namah । bindurajnyai । atmarajnyai । sadgatyai ।
putrarajnyai । dhyanarajnyai । layarajnyai । sadesvaryai ।
isanarajnyai । rajesyai । svaharajnyai । mahattarayai । vahnirajnyai ।
yogirajnyai । yajnarajnyai । cidakrtyai । jagadrajnyai ।
tattvarajnyai । vagrajnyai । visvarupinyai । pancadasaksarirajnyai ।
Om hrim bhutesvaresvaryai namah । 1082

sri maharajni sodasesvari srirajarajajesvari srimatre namo namah ।

iti srirudrayamale tantre dasavidyarahasye srimaharajni
srirajarajesvari sahasranamavalih samapta ।

Also Read 1000 Names of Sri Maharajni Sri Raja Rajeshwari :

1000 Names of Sri Maharajni Sri Rajarajeshwari| Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment