Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali from Bhringiriti Samhita Lyrics in Gujarati

Sri Rudrasahasranamavali from Bhringiritisamhita Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરુદ્રસહસ્રનામાવલિઃ ॥
ન્યાસઃ ।
અસ્ય શ્રીરુદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય ।
ભગવાન્ મહાદેવ ઋષિઃ । દેવીગાયત્રીછન્દઃ ।
સર્વસંહારકર્તા શ્રીરુદ્રો દેવતા । શ્રીંબીજમ્ । રું શક્તિઃ ।
દ્રં કીલકમ્ । શ્રીરુદ્ર પ્રસાદસિદ્ધયર્થે જપે વિનિયોગઃ ।

ૐ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । નં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
મં મધ્યમાભ્યાં નમઃ । ભં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ગં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ । વં કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

તેં હૃદયાય નમઃ । રું શિરસે સ્વાહા । દ્રાં શિખાયૈ વષટ્ ।
યં કવચાય હુમ્ । ૐ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ । શ્રીં અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ।

ધ્યાનમ્ ।
નેત્રાણાં દ્વિસહસ્રકૈઃ પરિવૃતમત્યુગ્રચર્મામ્બરં
હેમાભં ગિરિશં સહસ્રશિરસં આમુક્તકેશાન્વિતમ્ ।
ઘણ્ટામણ્ડિતપાદપદ્મયુગલં નાગેન્દ્રકુમ્ભોપરિ
તિષ્ઠન્તં દ્વિસહસ્રહસ્તમનિશં ધ્યાયામિ રુદ્રં પરમ્ ॥

પઞ્ચપૂજા ।
લં પૃથિવ્યાત્મને ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મને પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ।
યં વાય્વાત્મને ધૂપમાઘ્રાપયામિ ।
રં વહ્ન્યાત્મને દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મને અમૃતં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મને સર્વોપચારાન્સમર્પયામિ ।

અથ શ્રીરુદ્રસહસ્રનામાવલિઃ ।

ૐ ૐ નમો ભગવતે રુદ્રાય નમઃ । ૐ ઐં હ્રીં જપસ્તુત્યાય ।
ૐ પદવાચકાય । ૐકારકર્ત્રે । ૐકારવેત્ત્રે । ૐકારબોધકાય ।
ૐકારકન્દરાસિંહાય । ૐકારજ્ઞાનવારિધયે । ૐકારકન્દાકુરિકાય ।
ૐકારવદનોજ્જ્વલાય । ૐકારકાકુદાય । ૐકારપદવાચકાય ।
ૐકારકુણ્ડસપ્તાર્ચયે । ૐકારાવાલકલ્પકાય । ૐકારકોકમિહિરાય ।
ૐકારશ્રીનિકેતનાય । ૐકારકણ્ઠઃ । ૐકારસ્કન્ધઃ । ૐકારદોર્યુગાય ।
ૐકારચરણદ્વન્દ્વાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ ૐકારમણિપાદુકાય નમઃ । ૐકારચક્ષુષે । ૐકારશ્રુતયે ।
ૐકારભ્રૂર્યુગાય । ૐકારજપસુપ્રીતાય । ૐકારૈકપરાયણાય ।
ૐકારદીર્ઘિકાહંસાય । ૐકારજપતારકાય । ૐકારપદતત્ત્વાર્થાય ।
ૐકારામ્ભોધિચન્દ્રમસે । ૐકારપીઠમધ્યસ્થાય । ૐકારાર્થપ્રકાશકાય ।
ૐકારપૂજ્યાય । ૐકારસ્થિતાય । ૐકારસુપ્રભવે । ૐકારપૃષ્ઠાય ।
ૐકારકટયે । ૐકારમધ્યમાય । ૐકારપેટકમણયે । ૐકારાભરણોજ્જ્વલાય
નમઃ । ૪૦ ।

ૐ ૐકારપઞ્જરશુકાય નમઃ । ૐકારાર્ણવમૌક્તિકાય ।
ૐકારભદ્રપીઠસ્થાય । ૐકારસ્તુતવિગ્રહાય । ૐકારભાનુકિરણાય ।
ૐકારકમલાકરાય । ૐકારમણિદીપાર્ચયે । ૐકારવૃષવાહનાય ।
ૐકારમયસર્વાઙ્ગાય । ૐકારગિરિજાપતયે । ૐકારમાકન્દવિકાય ।
ૐકારાદર્શબિમ્બિતાય । ૐકારમૂર્તિઃ । ૐકારનિધિઃ । ૐકારસન્નિભાય ।
ૐકારમૂર્દઘ્ને । ૐકારફાલાય । ૐકારનાસિકાય । ૐકારમણ્ડપાવાસાય ।
ૐકારાઙ્ગણદીપકાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ ૐકારમૌલિ: નમઃ । ૐકારકેલિઃ । ૐકારવારિધયે । ૐકારારણ્યહરિણાય ।
ૐકારશશિશેખરાય । ૐકારારામમન્દારાય । ૐકારબ્રહ્મવિત્તમાય ।
ૐકારરૂપઃ । ૐકારવાચ્યાય । ૐકારચિન્તકાય । ૐકારોદ્યાનબર્હિણે ।
ૐકારશરદમ્બુદાય । ૐકારવક્ષસે । ૐકારકુક્ષ્યે । ૐકારપાર્શ્વકાય ।
ૐકારવેદોપનિષત્ । ૐકારાધ્વરદીક્ષિતાય । ૐકારશેખરાય ।
ૐકારવિશ્વકાય । ૐકારસક્થયે નમઃ । ૮૦ ।

ૐ ૐકારજાનુઃ નમઃ । ૐકારગુલ્ફકાય । ૐકારસારસર્વસ્વાય ।
ૐકારસુમષટ્પદાય । ૐકારસૌધનિલયાય । ૐકારાસ્થાનનર્તકાય ।
ૐકારહનવે । ૐકારવટવે । ૐકારજ્ઞેયાય । ૐ નં બીજજપપ્રીતાય । ૐ
યોં ભં મં સ્વરૂપકાય । ૐપદાતીતવસ્ત્વંશાય । ઓમિત્યેકાક્ષરાત્પરાય ।
ૐપદેન સંસ્તવ્યાય । ૐકારધ્યેયાય । ૐ યં બીજજપારાધ્યાય ।
ૐકારનગરાધિપાય । ૐ વં તેં બીજસુલભાય । ૐ રું દ્રાં બીજતત્પરાય ।
ૐ શિવાયેતિ સઞ્જપ્યાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ ૐ હ્રીં શ્રીં બીજસાધકાય નમઃ । નકારરૂપાય । નાદાન્તાય ।
નારાયણસમાશ્રિતાય । નગપ્રવરમધ્યસ્થાય । નમસ્કારપ્રિયાય । નટાય ।
નગેન્દ્રભૂષણાય । નાગવાહનાય । નન્દિવાહનાય । નન્દિકેશસમારાધ્યાય ।
નન્દનાય । નન્દિવર્ધનાય । નરકક્લેશશમનાય । નિમેષાય । નિરુપદ્રવાય ।
નરસિંહાર્ચિતપદાય । નવનાગનિષેવિતાય । નવગ્રહાર્ચિતપદાય ।
નવસૂત્રવિધાનવિત્ નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ નવચન્દનલિપ્તાઙ્ગાય નમઃ । નવચન્દ્રકલાધરાય । નવનીતાપ્રિયાહારાય ।
નિપુણાય । નિપુણપ્રિયાય । નવબ્રહ્માર્ચિતપદાય । નગેન્દ્રતનયાપ્રિયાય ।
નવભસ્મવિદિગ્ધાઙ્ગાય । નવબન્ધવિમોચકાય । નવવસ્ત્રપરીધાનાય ।
નવરત્નવિભૂષિતાય । નવસિદ્ધસમારાધ્યાય । નામરૂપવિવર્જિતાય ।
નાકેશપૂજ્યાય । નાદાત્મને । નિર્લેપાય । નિધનાધિપાય । નાદપ્રિયાય ।
નદીભર્ત્રે । નરનારાયણાર્ચિતાય નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ નાદબિન્દુકલાતીતાય નમઃ । નાદબિન્દુકલાત્મકાય । નાદાકારાય ।
નિરાધારાય । નિષ્પ્રભાય । નીતિવિત્તમાય । નાનાક્રતુવિધાનજ્ઞાય ।
નાનાભીષ્ટવરપ્રદાય । નામપારાયણપ્રીતાય । નાનાશાસ્રવિશારદાય ।
નારદાદિ સમારાધ્યાય । નવદુર્ગાર્ચનપ્રિયાય । નિખિલાગમ સંસેવ્યાય ।
નિગમાચારતત્પરાય । નિચેરવે । ર્નિષ્ક્રિયાય । નાથાય । નિરીહાય ।
નિધિરૂપકાય । નિત્યક્રુદ્ધાય નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ નિરાનન્દાય નમઃ । નિરાભાસાય । નિરામયાય । નિત્યાનપાયમહિમાય ।
નિત્યબુદ્ધાય । નિરંકુશાય । નિત્યોત્સાહાય । નિત્યનિત્યાય ।
નિત્યાનન્દાયસ્વરૂપકાય । નિરવદ્યાય । નિશુમ્ભઘ્નાય । નદીરૂપાય ।
નિરીશ્વરાય । નિર્મલાય । નિર્ગુણાય । નિત્યાય । નિરપાયાય । નિધિપ્રદાય ।
નિર્વિકલ્પાય । નિર્ગુણસ્થાય નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ નિષઙ્ગિને નમઃ । નીલલોહિતાય । નિષ્કલંકાય । નિષ્પ્રપઞ્ચાય ।
નિર્દ્વન્દ્વાય । નિર્મલપ્રભાય । નિસ્તુલાય । નીલચિકુરાય । નિસ્સઙ્ગાય ।
નિત્યમઙ્ગલાય । નીપપ્રિયાય । નિત્યપૂર્ણાય । નિત્યમઙ્ગલવિગ્રહાય ।
નીલગ્રીવાય । નિરુપમાય । નિત્યશુદ્ધાય । નિરઞ્જનાય ।
નૈમિત્તિકાર્ચનપ્રીતાય । નવર્ષિગણસેવિતાય ।
નૈમિશારણ્યનિલયાય નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ નીલજીમૂતનિસ્વનાય નમઃ । મકારરૂપાય । મન્ત્રાત્મને ।
માયાતીતાય । મહાનિધયે । મકુટાઙ્ગદકેયૂરકંકણાદિપરિષ્કૃતાય ।
મણિમણ્ડપમધ્યસ્થાય । મૃડાનીપરિસેવિતાય । મધુરાય । મધુરાનાથાય ।
મીનાક્ષીપ્રાણવલ્લભાય । મનોન્મનાય । મહેષ્વાસાય । માન્ધાનૃપતિ પૂજિતાય ।
મયસ્કરાય । મૃડાય । મૃગ્યાય । મૃગહસ્તાય । મૃગપ્રિયાય ।
મલયસ્થાય નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ મન્દરસ્થાય નમઃ । મલયાનિલસેવિતાય । મહાકાયાય । મહાવક્ત્રાય ।
મહાદંષ્ટ્રાય । મહાહનવે । મહાકૈલાસનિલયાય । મહાકારુણ્યવારિધયે ।
મહાગુણાય । મહોત્સાહાય । મહામઙ્ગલવિગ્રહાય । મહાજાનવે । મહાજંઘાય ।
મહાપાદાય । મહાનખાય । મહાધારાય । મહાધીરાય । મઙ્ગલાય ।
મઙ્ગલપ્રદાય । મહાધૃતયે નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ મહામેઘાય નમઃ । મહામન્ત્રાય । મહાશનાય । મહાપાપપ્રશમનાય ।
મિતભાષિને । મધુપ્રદાય । મહાબુદ્ધયે । મહાસિદ્ધયે । મહાયોગિને ।
મહેશ્વરાય । મહાભિષેકસન્તુષ્ટાય । મહાકાલાય । મહાનટાય ।
મહાભુજાય । મહાવક્ષસે । મહાકુક્ષિ । મહાકટયે । મહાભૂતિપ્રદાય ।
માન્યાય । મુનિબૃન્દાયનિષેવિતાય નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ મહાવીરેન્દ્રવરદાય નમઃ । મહાલાવણ્યશેવધયે । માતૃમણ્ડલસંસેવ્યાય ।
મન્ત્રતન્ત્રાત્મકાય । મહતે । માધ્યન્દિનસવસ્તુત્યાય । મખધ્વંસિને ।
મહેશ્વરાય । માયાબીજજપપ્રીતાય । માષાન્નપ્રીતમાનસાય ।
માર્તાણ્ડભૈરવારાધ્યાય । મોક્ષદાય । મોહિનીપ્રિયાય । માર્તાણ્ડમણ્ડલસ્થાય ।
મન્દારકુસુમપ્રિયાય । મિથિલાપુરાસંસ્થાનાય । મિથિલાપતિપૂજિતાય ।
મિથ્યાજગદધિષ્ઠાનાય । મિહિરાય । મેરુકાર્મુકાય નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ મુદ્ગૌદનપ્રિયાય નમઃ । મિત્રાય । મયોભૂવે । મન્ત્રવિત્તમાય ।
મૂલાધારસ્થિતાય । મુગ્ધાય । મણિપૂરનિવાસકાય । મૃગાક્ષાય ।
મહિષારૂઢાય । મહિષાસુરમર્દનાય । મૃગાઙ્કશેખરાય । મૃત્યુઞ્જયાય ।
મૃત્યુવિનાશકાય । મેરુશૃઙ્ગાગ્રનિલયાય । મહાશાન્તાય । મહીસ્તુતાય ।
મૌઞ્જીબદ્ધાય । મઘવતે । મહેશાય । મઙ્ગલપ્રદાય નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ મઞ્જુમઞ્જીરચરણાય નમઃ । મન્ત્રિપૂજ્યાય । મદાપહાય ।
મંબીજજપસન્તુષ્ટાય । માયાવિને । મારમર્દનાય । ભક્તકલ્પતરવે ।
ભાગ્યદાત્રે । ભાવાર્થગોચરાય । ભક્તચૈતન્યનિલયાય ।
ભાગ્યારોગ્યપ્રદાયકાય । ભક્તપ્રિયાય । ભક્તિગમ્યાય । ભક્તવશ્યાય ।
ભયાપહાય । ભક્તેષ્ટદાત્રે । ભક્તાર્તિભઞ્જનાય । ભક્તપોષકાય ।
ભદ્રદાય । ભઙ્ગુરાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ ભીષ્માય નમઃ । ભદ્રકાલીપ્રિયઙ્કરાય । ભદ્રપીઠકૃતાવાસાય ।
ભુવન્તયે । ભદ્રવાહનાય । ભવભીતિહરાય । ભર્ગાય । ભાર્ગવાય ।
ભારતીપ્રિયાય । ભવ્યાય । ભવાય । ભવાનીશાય । ભૂતાત્મને ।
ભૂતભાવનાય । ભસ્માસુરેષ્ટદાય । ભૂર્મે । ભર્ત્રે । ભૂસુરવન્દિતાય ।
ભાગીરથીપ્રિયાય । ભૌમાય નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ ભગીરથસમર્ચિતાય નમઃ । ભાનુકોટિપ્રતીકાશાય । ભગનેત્રવિદારણાય ।
ભાલનેત્રાગ્નિસન્દગ્ધમન્મથાય । ભૂભૃદાશ્રયાય । ભાષાપતિસ્તુતાય ।
ભાસ્વતે । ભવહેતયે । ભયઙ્કરાય । ભાસ્કરાય । ભાસ્કરારાધ્યાય ।
ભક્તચિત્તાપહારકાય । ભીમકર્મણે । ભીમવર્મણે । ભૂતિભૂષણભૂષિતાય ।
ભીમઘણ્ટાકરાય । ભણ્ડાસુરવિધ્વંસનોત્સુકાય । ભુમ્ભારવપ્રિયાય ।
ભ્રૂણહત્યાપાતકનાશનાય । ભૂતકૃતે નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ ભૂતભૃદ્ભાવાય નમઃ । ભીષણાય । ભીતિનાશનાય ।
ભૂતવ્રાતપરિત્રાત્રે । ભીતાભીતભયાપહાય । ભૂતાધ્યક્ષાય । ભરદ્વાજાય ।
ભારદ્વાજસમાશ્રિતાય । ભૂપતિત્વપ્રદાય । ભીમાય । ભૈરવાય ।
ભીમનિસ્વનાય । ભૂભારોત્તરણાય । ભૃઙ્ગિરિરટિસેવ્યપદામ્બુજાય ।
ભૂમિદાય । ભૂતિદાય । ભૂતયે । ભવારણ્યકુઠારકાય । ભૂર્ભુવસ્સ્વઃ
પતયે । ભૂપાય નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ ભિણ્ડિવાલભુસુણ્ડિભૃતે નમઃ । ભૂલોકવાસિને । ભૂલોકનિવાસિજનસેવિતાય ।
ભૂસુરારાઘનપ્રીતાય । ભૂસુરેષ્ટફલપ્રદાય । ભૂસુરેડ્યાય ।
ભૂસૂરેશાય । ભૂતભેતાલાયસેવિતાય । ભૈરવાષ્ટકસંસેવ્યાય । ભૈરવાય ।
ભૂમિજાર્ચિતાય । ભોગભુજે । ભોગ્યાય । ભોગિભૂષણભૂષિતાય ।
ભોગમાર્ગપ્રદાય । ભોગિકુણ્ડલમણ્ડિતાય । ભોગમોક્ષપ્રદાય । ભોક્ત્રે ।
ભિક્ષાચરણતત્પરાય । ગકારરૂપાય નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ ગણપાય નમઃ । ગુણાતીતાય । ગુહપ્રિયાય । ગજચર્મપરીધાનાય ।
ગમ્ભીરાય । ગાધિપૂજિતાય । ગજાનનપ્રિયાય । ગૌરીવલ્લભાય । ગિરિશાય ।
ગુણાય । ગણાય । ગૃત્સાય । ગૃત્સપતયે । ગરુડાગ્રજપૂજિતાય ।
ગદાદ્યાયુધસમ્પન્નાય । ગન્ધમાલ્યવિભૂષિતાય । ગયાપ્રયાગનિલયાય ।
ગુડાકેશપ્રપૂજિતાય । ગર્વાતીતાય । ગણ્ડપતયે નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ ગણકાય નમઃ । ગણગોચરાય । ગાયત્રીમન્ત્રજનકાય । ગીયમાનગુણાય ।
ગુરવે । ગુણજ્ઞેયાય । ગુણધ્યેયાય । ગોપ્ત્રે । ગોદાવરીપ્રિયાય । ગુણાકરાય ।
ગુણાતીતાય । ગુરુમણ્ડલસેવિતાય । ગુણાધારાય । ગુણાધ્યક્ષાય । ગર્વિતાય ।
ગાનલોલુપાય । ગુણત્રયાત્મને । ગુહ્યાય । ગુણત્રયવિભાવિતાય ।
ગુરુધ્યાતપદદ્વન્દ્વાય નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ ગિરીશાય નમઃ । ગુણગોચરાય । ગુહાવાસાય । ગુહાધ્યક્ષાય ।
ગુડાન્નપ્રીતમાનસાય । ગૂઢગુલ્ફાય । ગૂઢતનવે । ગજારૂઢાય ।
ગુણોજ્જ્વલાય । ગૂઢપાદપ્રિયાય । ગૂઢાય । ગૌડપાદનિષેવિતાય ।
ગોત્રાણતત્પરાય । ગ્રીષ્માય । ગીષ્પતયે । ગોપતયે । ગોરોચનપ્રિયાય ।
ગુપ્તાય । ગોમાતૃપરિસેવિતાય । ગોવિન્દવલ્લભાય નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ ગઙ્ગાજૂટાય નમઃ । ગોવિન્દપૂજિતાય । ગોષ્ટ્યાય । ગૃહ્યાય । ગુહાન્તસ્થાય ।
ગહ્વરેષ્ઠાય । ગદાન્તકૃતે । ગોસવાસક્તહૃદયાય । ગોપ્રિયાય ।
ગોધનપ્રદાય । ગોહત્યાદિપ્રશમનાય । ગોત્રિણે । ગૌરીમનોહરાય ।
ગઙ્ગાસ્નાનપ્રિયાય । ગર્ગાય । ગઙ્ગાસ્નાનફલપ્રદાય । ગન્ધપ્રિયાય ।
ગીતપાદાય । ગ્રામણીયૈ । ગહનાય નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ ગિરયે નમઃ । ગન્ધર્વગાનસુપ્રીતાય । ગન્ધર્વાપ્સરસાં
પ્રિયાય । ગન્ધર્વસેવ્યાય । ગન્ધર્વાય । ગન્ધર્વકુલભૂષણાય ।
ગંબીજજપસુપ્રીતાય । ગાયત્રીજપતત્પરાય । ગમ્ભીરવાક્યાય ।
ગગનસમરૂપાય । ગિરિપ્રિયાય । ગમ્ભીરહૃદયાય । ગેયાય । ગમ્ભીરાય ।
ગર્વનાશનાય । ગાઙ્ગેયાભરણપ્રીતાય । ગુણજ્ઞાય । ગુણવાન । ગુહાય ।
વકારરૂપાય નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ વરદાય નમઃ । વાગીશાય । વસુદાય । વસવે । વજ્રિણે । વજ્રપ્રિયાય ।
વિષ્ણવે । વીતરાગાય । વિરોચનાય । વન્દ્યાય । વરેણ્યાય । વિશ્વાત્મને ।
વરુણાય । વામનાય । વપવે । વશ્યાય । વશંકરાય । વાત્યાય । વાસ્તવ્યાય ।
વાસ્તુપાય નમઃ । ૫૨૦ ।

ૐ વિધયે નમઃ । વાચામગોચરાય । વાગ્મિણે । વાચસ્પત્યપ્રદાયકાય ।
વામદેવાય । વરારોહાય । વિઘ્નેશાય । વિઘ્નનાશકાય । વારિરૂપાય ।
વાયુરૂપાય । વૈરિવીર્યાય । વિદારણાય । વિક્લબાય । વિહ્વલાય । વ્યાસાય ।
વ્યાસસૂત્રાર્થગોચરાય । વિપ્રપ્રિયાય । વિપ્રરૂપાય । વિપ્રક્ષિપ્રપ્રસાદકાય ।
વિપ્રારાધનસન્તુષ્ટાય નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ વિપ્રેષ્ટફલદાયકાય નમઃ । વિભાકરસ્તુતાય । વીરાય ।
વિનાયકનમસ્કૃતાય । વિભવે । વિભ્રાજિતતનુ । વિરૂપાક્ષાય । વિનાયકાય ।
વિરાગિજનસંસ્તુત્યાય । વિરાગિને । વિગતસ્પૃહાય । વિરિઞ્ચપૂજ્યાય ।
વિક્રાન્તાય । વદનત્રયસંયુતાય । વિશૃંખલાય । વિવિક્તસ્થાય ।
વિદુષે । વક્ત્રચતુષ્ટયાય । વિશ્વપ્રિયાય । વિશ્વકર્ત્રે નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ વષટ્કારપ્રિયાય નમઃ । વરાય । વિશ્વમૂર્તયે । વિશ્વકીર્તયે ।
વિશ્વવ્યાપિને । વિયત્પ્રભવે । વિશ્વસ્રષ્ટ્રે । વિશ્વગોપ્ત્રે । વિશ્વભોક્ત્રે ।
વિશેષવિત્ । વિષ્ણુપ્રિયાય । વિયદ્રૂપાય । વિરાડ્રૂપાય । વિભાવસવે ।
વીરગોષ્ઠીપ્રિયાય । વૈદ્યાય । વદનૈકસમન્વિતાય । વીરભદ્રાય ।
વીરકર્ત્રે । વીર્યવતે નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ વારણાર્તિહૃતે નમઃ । વૃષાંકાય । વૃષભારૂઢાય । વૃક્ષેશાય ।
વિન્ધ્યમર્દનાય । વેદાન્તવેદ્યાય । વેદાત્મને । વદનદ્વયશોભિતાય ।
વજ્રદંષ્ટ્રાય । વજ્રનખાય । વન્દારુજનવત્સલાય । વન્દ્યમાનપદદ્વન્દ્વાય ।
વાક્યજ્ઞાય । વક્ત્રપઞ્ચકાય । વંબીજજપસન્તુષ્ટાય । વાક્પ્રિયાય ।
વામલૌચનાય । વ્યોમકેશાય । વિધાનજ્ઞાય । વિષભક્ષણતત્પરાય
નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ તકારરૂપાય નમઃ । તદ્રૂપાય । તત્પદાર્થસ્વરૂપકાય ।
તટિલ્લતાસમરુચયે । તત્વપ્રજ્ઞાનબોધકાય । તત્વમસ્યાદિવાક્યાર્થાય ।
તપોદાનફલપ્રદાય । તત્વજ્ઞાય । તત્ત્વનિલયાય । તત્વવાચ્યાય ।
તપોનિધયે । તત્ત્વાસન । તત્સવિતુર્જપસન્તુષ્ટમાનસાય ।
તન્ત્રયન્ત્રાત્મકાય । તન્ત્રિણે । તન્ત્રજ્ઞાય । તાણ્ડવપ્રિયાય ।
તન્ત્રીલયવિધાનજ્ઞાય । તન્ત્રમાર્ગપ્રદર્શકાય । તપસ્યાધ્યાનનિરતાય
નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ તપસ્વિને નમઃ । તાપસપ્રિયાય । તપોલોકજનસ્તુત્યાય । તપસ્વિજનસેવિતાય ।
તરુણાય । તારણાય । તારાય । તારાધિપનિભાનનાય । તરુણાદિત્યસંકાશાય ।
તપ્તકાઞ્ચનભૂષણાય । તલાદિભુવનાન્તસ્થાય । તત્ત્વમર્થસ્વરૂપકાય ।
તામ્રવક્ત્રાય । તામ્રચક્ષુષે । તામ્રજિહ્વાય । તનૂદરાય ।
તારકાસુરવિધ્વંસિને । તારકાય । તારલોચનાય । તારાનાથકલામૌલયે
નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ તારાનાથસમુદ્યુતયે નમઃ । તાર્ક્ષ્યકાય । તાર્ક્ષ્યવિનુતાય ।
ત્વષ્ટ્રે । ત્રૈલોક્યસુન્દરાય । તામ્બૂલપૂરિતમુખાય । તક્ષણે ।
તામ્રાધરાય । તનવે । તિલાક્ષતપ્રિયાય । ત્રિસ્થાય । તત્વસાક્ષિને ।
તમોગુણાય । તુરઙ્ગવાહનારૂઢા । તુલાદાનફલપ્રદાય ।
તુલસીબિલ્વનિર્ગુણ્ડીજમ્બીરામલકપ્રિયાય । તુલામાઘસ્નાનતુષ્ટાય ।
તુષ્ટાતુષ્ટપ્રસાદનાય । તુહિનાચલસંકાશાય । તમાલકુસુમાકૃતયે નમઃ ।
૬૬૦ ।

ૐ તુઙ્ગભદ્રાતીરવાસિને નમઃ । તુષ્ટભક્તેષ્ટદાયકાય ।
તોમરાદ્યાયુધધરાય । તુષારાદ્રિસુતાપ્રિયાય । તોષિતાખિલદૈત્યૌઘાય ।
ત્રિકાલજ્ઞમુનિપ્રિયાય । ત્રયીમયાય । ત્રયીવેદદ્યાય । ત્રયીવન્દ્યાય ।
ત્રયીતનવે । ત્રય્યન્તનિલયાય । તત્વનિધયે । તામ્રામ । તમોપહાય ।
ત્રિકાલપૂજનપ્રીતાય । તિલાન્નપ્રીતમાનસાય । ત્રિધામ્ને । તીક્ષ્ણપરશવે ।
તીક્ષ્ણેષવે । તેજસાં નિધયે નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ ત્રિલોકરક્ષકાય નમઃ । ત્રેતાયજનપ્રીતમાનસાય । ત્રિલોકવાસિને ।
ત્રિગુણાય । દ્વિનેત્રાય । ત્રિદશાધિપાય । ત્રિવર્ગદાય । ત્રિકાલજ્ઞાય ।
તૃપ્તિદાય । તુમ્બુરુસ્તુતાય । ત્રિવિક્રમાય । ત્રિલોકાત્મને । ત્રિમૂર્તિ ।
ત્રિપુરાન્તકાય । ત્રિશૂલભીષણાય । તીવ્રાય । તીર્થ્યાય । તીક્ષ્ણવરપ્રદાય ।
રઘુસ્તુતપદદ્વન્દ્વાય । રવ્યાદિગ્રહસંસ્તુતાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ રજતાચલશૃઙ્ગાગ્રનિલયાય નમઃ । રજતપ્રભાય । રતપ્રિયાય ।
રહઃપૂજ્યાય । રમણીયગુણાકરાય । રથકારાય । રથપતયે । રથાય ।
રત્નાકરપ્રિયાય । રથોત્સવપ્રિયાય । રસ્યાય । રજોગુણવિનાશકૃતે ।
રત્નડોલોત્સવપ્રીતાય । રણત્કિંકિણિમેખલાય । રત્નદાય । રાજકાય । રાગિને ।
રઙ્ગવિદ્યાવિશારદાય । રત્નપૂજનસન્તુષ્ટાય । રત્નસાનુશરાસનાય નમઃ ।
૭૨૦ ।

ૐ રત્નમણ્ડપમધ્યસ્થાય નમઃ । રત્નગ્રૈવેયકુણ્ડલાય । રત્નાકરસ્તુતાય ।
રત્નપીઠસ્થાય । રણપણ્ડિતાય । રત્નાભિષેકસન્તુષ્ટાય ।
રત્નકાઞ્ચનભૂષણાય । રત્નાઙ્ગુલીયવલયાય । રાજત્કરસરોરુહાય ।
રમાપતિસ્તુતાય । રમ્યાય । રાજમણ્ડલમધ્યગાય । રમાવાણીસમારાધ્યાય ।
રાજ્યદાય । રત્નભૂષણાય । રમ્ભાદિસુન્દરીસેવ્યાય । રક્ષોઅઘ્ને ।
રાકિણીપ્રિયાય । રવિચન્દ્રાગ્નિનયનાય । રત્નમાલ્યામ્બરપ્રિયાય નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ રવિમણ્ડલમધ્યસ્થાય નમઃ । રવિકોટિસમપ્રભાય । રાકેન્દુવદનાય ।
રાત્રિઞ્ચરપ્રાણાપહારકાય । રાજરાજપ્રિયાય । રૌદ્રાય । રુરુહસ્તાય ।
રુરુપ્રિયાય । રાજરાજેશ્વરાય । રાજપૂજિતાય । રાજ્યવર્ધનાય ।
રામાર્ચિતપદદ્વન્દ્વાય । રાવણાર્ચિતવિગ્રહાય । રાજવશ્યકરાય । રાજે ।
રાશીકૃતજગત્ત્રયાય । રાજીવચરણાય । રાજશેખરાય । રવિલોચનાય ।
રાજીવપુષ્પસંકાશાય નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ રાજીવાક્ષાય નમઃ । રણોત્સુકાય । રાત્રિઞ્ચરજનાધ્યક્ષાય ।
રાત્રિઞ્ચરનિષેવિતાય । રાધામાધવસંસેવ્યાય । રાધામાધવવલ્લભાય ।
રુક્માઙ્ગદસ્તુતાય । રુદ્રાય । રજસ્સત્વતમોમયાય । રુદ્રમન્ત્રજપપ્રીતાય ।
રુદ્રમણ્ડલસેવિતાય । રુદ્રાક્ષજપસુપીતાય । રુદ્રલોકપ્રદાયકાય ।
રુદ્રાક્ષમાલાભરણાય । રુદ્રાણીપ્રાણનાયકાય । રુદ્રાણીપૂજનપ્રીતાય ।
રુદ્રાક્ષમકુટોજ્વલાય । રુરુચર્મપરીધાનાય । રુક્માઙ્ગદપરિષ્કૃતાય ।
રેફસ્વરૂપાય નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ રુદ્રાત્મને નમઃ । રુદ્રાધ્યાયજપપ્રિયાય । રેણુકાવરદાય । રામાય ।
રૂપહીનાય । રવિસ્તુતાય । રેવાનદીતીરવાસિને । રોહિણીપતિવલ્લભાય ।
રોગેશાય । રોગશમનાય । રૈદાય । રક્તબલિપ્રિયાય । રંબીજજપસન્તુષ્ટાય ।
રાજીવકુસુમપ્રિયાય । રમ્ભાફલપ્રિયાય । રૌદ્રદૃષે । રક્ષાકરાય ।
રૂપવતે । દકારરૂપાય । દેવેશાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ દરસ્મેરમુખામ્બુજાય નમઃ । દરાન્દોલિતદીર્ઘાક્ષાય ।
દ્રોણપુષ્પાર્ચનપ્રિયાય । દક્ષારાધ્યાય । દક્ષકન્યાપતયે ।
દક્ષવરપ્રદાય । દક્ષિણાદક્ષિણારાધ્યાય । દક્ષિણામૂર્તિરૂપભૃતે ।
દાડિમીબીજરદનાય । દાડિમીકુસુમપ્રિયાય । દાન્તાય । દક્ષમખધ્વંસિને ।
દણ્ડાય । દમયિત્રે । દમાય । દારિદ્ર્યધ્વંસકાય । દાત્રે । દયાલવે ।
દાનવાન્તકાય । દારુકારણ્યનિલયાય નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ દશદિક્પાલપૂજિતાય નમઃ । દાક્ષાયણીસમારાધ્યાય । દનુજારયે ।
દયાનિધયે । દિવ્યાયુધધરાય । દિવ્યમાલ્યામ્બરવિભૂષણાય । દિગમ્બરાય ।
દાનરૂપાય । દુર્વાસમુનિપૂજિતાય । દિવ્યાન્તરિક્ષગમનાય । દુરાધર્ષાય ।
દયાત્મકાય । દુગ્ધાભિષેચનપ્રીતાય । દુઃખદોષવિવર્જિતાય ।
દુરાચારપ્રશમનાય । દુગ્ધાન્નપ્રીતમાનસાય । દુર્લભાય । દુર્ગમાય ।
દુર્ગાય । દુઃખહન્ત્રે નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ દુરાર્તિઅઘ્ને નમઃ । દુર્વાસસે । દુષ્ટભયદાય । દુર્જયાય । દુરતિક્તમાય ।
દુષ્ટહન્ત્રે । દેવસૈન્યપતયે । દમ્ભવિવર્જિતાય । દુઃસ્વપ્નનાશનાય ।
દુષ્ટદુરાય । દુર્વારવિક્રમાય । દૂર્વાયુગ્મસમારાધ્યાય । દુત્તૂરકુસુમપ્રિયાય ।
દેવગઙ્ગાજટાજૂટાય । દેવતાપ્રાણવલ્લભાય । દેવતાર્તિપ્રશમનાય ।
દીનદૈન્યવિમોચનાય । દેવદેવાય । દૈત્યગુરવે । દણ્ડનાથપ્રપૂજિતાય
નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ દેવભોગ્યાય નમઃ । દેવયોગ્યાય । દીપ્તમૂર્તયે । દિવસ્પતયે ।
દેવર્ષિવર્યાય । દેવર્ષિવન્દિતાય । દેવભોગદાય । દેવાદિદેવાય । દેવેજ્યાય ।
દૈત્યદર્પનિષૂદનાય । દેવાસુરગણાધ્યક્ષાય । દેવાસુરગણાગ્રણિયે ।
દેવાસુરાતપસ્તુષ્ટાય । દેવાસુરવરપ્રદાય । દેવાસુરેશ્વરારાધ્યાય ।
દેવાન્તકવરપ્રદાય । દેવાસુરેશ્વરાય । દેવાય । દેવાસુરમહેશ્વરાય ।
દેવેન્દ્રરક્ષકાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ દીર્ઘાય નમઃ । દેવવૃન્દનિષેવિતાય । દેશકાલપરિજ્ઞાત્રે ।
દેશોપદ્રવનાશકાય । દોષાકરકલામૌલયે । દુર્વારભુજવિક્રમાય ।
દણ્ડકારણ્યનિલયાય । દણ્ડિને । દણ્ડપ્રસાદકાય । દણ્ડનીતયે । દુરાવાસાય ।
દ્યોતાય । દુર્મતિનાશનાય । દ્વન્દ્વાતીતાય । દીર્ઘદર્શિને । દાનાધ્યક્ષાય ।
દયાપરાય । યકારરૂપાય । યન્ત્રાત્મને । યન્ત્રારાધનતત્પરાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ યજમાનાદ્યષ્ટમૂર્તયે નમઃ । યામિનીચરદર્પઘ્ને । યજુર્વેદપ્રિયાય ।
યુદ્ધમર્મજ્ઞાય । યુદ્ધકૌશલાય । યત્નસાધ્યાય । યષ્ટિધરાય ।
યજમાનપ્રિયાય । યજુષે । યથાર્થરૂપાય । યુગકૃતે । યુગરૂપાય ।
યુગાન્તકૃતે । યથોક્તફલદાય । યોષાપૂજનપ્રીતમાનસાય ।
યદૃચ્છાલાભસન્તુષ્ટાય । યાચકાર્તિનિષૂદનાય । યન્ત્રાસનાય ।
યન્ત્રમયાય । યન્ત્રમન્ત્રસ્વરૂપકાય નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ યમરૂપાય નમઃ । યામરૂપાય । યમબાધાનિવર્તકાય । યમાદિયોગનિરતાય ।
યોગમાર્ગપ્રદર્શકાય । યવાક્ષતાર્ચનરતાય । યાવચિહ્નિતપાદુકાય ।
યક્ષરાજસખાય । યજ્ઞાય । યક્ષેશાય । યક્ષપૂજિતાય ।
યક્ષરાક્ષસસંસેવ્યાય । યાતુધાનવરપ્રદાય । યજ્ઞગુહ્યાય ।
યજ્ઞકર્ત્રે । યજમાનસ્વરૂપકાય । યજ્ઞાન્તકૃતે । યજ્ઞપૂજ્યાય ।
યજ્ઞભુજે । યજ્ઞવાહનાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ યાગપ્રિયાય નમઃ । યાનસેવ્યાય । યુને । યૌવનગર્વિતાય ।
યાતાયાતાદિરહિતાય । યતિધર્મપરાયણાય । યાત્રાપ્રિયાય । યમિને ।
યામ્યદણ્ડપાશનિકૃન્તનાય । યાત્રાફલપ્રદાય । યુક્તાય । યશસ્વિને ।
યમુનાપ્રિયાય । યાદઃપતયે । યજ્ઞપતયે । યતયે । યજ્ઞપરાયણાય ।
યાદવાનાં પ્રિયાય । યોદ્દઘ્ને । યોધારાન્ધનતત્પરાય નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ યામપૂજનસન્તુષ્ટાય નમઃ । યોષિત્સઙ્ગવિવર્જિતાય । યામિનીપતિસંસેવ્યાય ।
યોગિનીગણસેવિતાય । યાયજૂકાય । યુગાવર્તાય । યાચ્ઞારૂપાય ।
યથેષ્ટદાય । યાવૌદનપ્રીતચિત્તાય । યોનિષ્ઠાય । યામિનીપ્રિયાય ।
યાજ્ઞવલ્ક્યપ્રિયાય । યજ્વને । યજ્ઞેશાય । યજ્ઞસાધનાય ।
યોગમાયામયાય । યોગમાયાસંવૃતવિગ્રહાય । યોગસિદ્ધાય । યોગિસેવ્યાય ।
યોગાનન્દસ્વરૂપકાય નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ યોગક્ષેમકરાય નમઃ । યોગક્ષેમદાત્રે । યશસ્કરાય । યોગિને ।
યોગાસનારાધ્યાય । યોગાઙ્ગાય । યોગસઙ્ગ્રહાય । યોગીશ્વરેશ્વરાય ।
યોગ્યાય । યોગદાત્રે । યુગન્ધરાય । યોષિત્પ્રિયાય । યદુપતયે ।
યોષાર્ધીકૃતવિગ્રહાય । યંબીજજપસન્તુષ્ટાય । યન્ત્રેશાય ।
યન્ત્રસાધનાય । યન્ત્રમધ્યસ્થિતાય । યન્ત્રિણે । યોગીશ્વરસમાશ્રિતાય
નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ઇતિ શ્રીરુદ્રસહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 1000 Names of Bhringiriti Samhita’s Sri Rudra:

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali from Bhringiriti Samhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top