Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali from Bhringiriti Samhita Lyrics in Kannada

Sri Rudrasahasranamavali from Bhringiritisamhita Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರುದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ನ್ಯಾಸಃ ।
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ।
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ । ದೇವೀಗಾಯತ್ರೀಛನ್ದಃ ।
ಸರ್ವಸಂಹಾರಕರ್ತಾ ಶ್ರೀರುದ್ರೋ ದೇವತಾ । ಶ್ರೀಂಬೀಜಮ್ । ರುಂ ಶಕ್ತಿಃ ।
ದ್ರಂ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀರುದ್ರ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ನಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಮಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಭಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಗಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ವಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ತೇಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ರುಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ । ದ್ರಾಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಯಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ । ಓಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ಶ್ರೀಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ನೇತ್ರಾಣಾಂ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಕೈಃ ಪರಿವೃತಮತ್ಯುಗ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಂ
ಹೇಮಾಭಂ ಗಿರಿಶಂ ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ಆಮುಕ್ತಕೇಶಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಘಂಟಾಮಂಡಿತಪಾದಪದ್ಮಯುಗಲಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಕುಮ್ಭೋಪರಿ
ತಿಷ್ಠನ್ತಂ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಹಸ್ತಮನಿಶಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ರುದ್ರಂ ಪರಮ್ ॥

ಪಂಚಪೂಜಾ ।
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ಅಮೃತಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಶ್ರೀರುದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ।

ಓಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಜಪಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।
ಓಂ ಪದವಾಚಕಾಯ । ಓಂಕಾರಕರ್ತ್ರೇ । ಓಂಕಾರವೇತ್ತ್ರೇ । ಓಂಕಾರಬೋಧಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಕನ್ದರಾಸಿಂಹಾಯ । ಓಂಕಾರಜ್ಞಾನವಾರಿಧಯೇ । ಓಂಕಾರಕನ್ದಾಕುರಿಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರವದನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಓಂಕಾರಕಾಕುದಾಯ । ಓಂಕಾರಪದವಾಚಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಕುಂಡಸಪ್ತಾರ್ಚಯೇ । ಓಂಕಾರಾವಾಲಕಲ್ಪಕಾಯ । ಓಂಕಾರಕೋಕಮಿಹಿರಾಯ ।
ಓಂಕಾರಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ । ಓಂಕಾರಕಂಠಃ । ಓಂಕಾರಸ್ಕನ್ಧಃ । ಓಂಕಾರದೋರ್ಯುಗಾಯ ।
ಓಂಕಾರಚರಣದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಮಣಿಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ । ಓಂಕಾರಚಕ್ಷುಷೇ । ಓಂಕಾರಶ್ರುತಯೇ ।
ಓಂಕಾರಭ್ರೂರ್ಯುಗಾಯ । ಓಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಓಂಕಾರೈಕಪರಾಯಣಾಯ ।
ಓಂಕಾರದೀರ್ಘಿಕಾಹಂಸಾಯ । ಓಂಕಾರಜಪತಾರಕಾಯ । ಓಂಕಾರಪದತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾಯ ।
ಓಂಕಾರಾಮ್ಭೋಧಿಚನ್ದ್ರಮಸೇ । ಓಂಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಓಂಕಾರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಪೂಜ್ಯಾಯ । ಓಂಕಾರಸ್ಥಿತಾಯ । ಓಂಕಾರಸುಪ್ರಭವೇ । ಓಂಕಾರಪೃಷ್ಠಾಯ ।
ಓಂಕಾರಕಟಯೇ । ಓಂಕಾರಮಧ್ಯಮಾಯ । ಓಂಕಾರಪೇಟಕಮಣಯೇ । ಓಂಕಾರಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ
ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಪಂಜರಶುಕಾಯ ನಮಃ । ಓಂಕಾರಾರ್ಣವಮೌಕ್ತಿಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಭದ್ರಪೀಠಸ್ಥಾಯ । ಓಂಕಾರಸ್ತುತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಓಂಕಾರಭಾನುಕಿರಣಾಯ ।
ಓಂಕಾರಕಮಲಾಕರಾಯ । ಓಂಕಾರಮಣಿದೀಪಾರ್ಚಯೇ । ಓಂಕಾರವೃಷವಾಹನಾಯ ।
ಓಂಕಾರಮಯಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ಓಂಕಾರಗಿರಿಜಾಪತಯೇ । ಓಂಕಾರಮಾಕನ್ದವಿಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಾದರ್ಶಬಿಮ್ಬಿತಾಯ । ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿಃ । ಓಂಕಾರನಿಧಿಃ । ಓಂಕಾರಸನ್ನಿಭಾಯ ।
ಓಂಕಾರಮೂರ್ದಘ್ನೇ । ಓಂಕಾರಫಾಲಾಯ । ಓಂಕಾರನಾಸಿಕಾಯ । ಓಂಕಾರಮಂಡಪಾವಾಸಾಯ ।
ಓಂಕಾರಾಂಗಣದೀಪಕಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಮೌಲಿ: ನಮಃ । ಓಂಕಾರಕೇಲಿಃ । ಓಂಕಾರವಾರಿಧಯೇ । ಓಂಕಾರಾರಣ್ಯಹರಿಣಾಯ ।
ಓಂಕಾರಶಶಿಶೇಖರಾಯ । ಓಂಕಾರಾರಾಮಮನ್ದಾರಾಯ । ಓಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಾಯ ।
ಓಂಕಾರರೂಪಃ । ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ । ಓಂಕಾರಚಿನ್ತಕಾಯ । ಓಂಕಾರೋದ್ಯಾನಬರ್ಹಿಣೇ ।
ಓಂಕಾರಶರದಮ್ಬುದಾಯ । ಓಂಕಾರವಕ್ಷಸೇ । ಓಂಕಾರಕುಕ್ಷ್ಯೇ । ಓಂಕಾರಪಾರ್ಶ್ವಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರವೇದೋಪನಿಷತ್ । ಓಂಕಾರಾಧ್ವರದೀಕ್ಷಿತಾಯ । ಓಂಕಾರಶೇಖರಾಯ ।
ಓಂಕಾರವಿಶ್ವಕಾಯ । ಓಂಕಾರಸಕ್ಥಯೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಜಾನುಃ ನಮಃ । ಓಂಕಾರಗುಲ್ಫಕಾಯ । ಓಂಕಾರಸಾರಸರ್ವಸ್ವಾಯ ।
ಓಂಕಾರಸುಮಷಟ್ಪದಾಯ । ಓಂಕಾರಸೌಧನಿಲಯಾಯ । ಓಂಕಾರಾಸ್ಥಾನನರ್ತಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಹನವೇ । ಓಂಕಾರವಟವೇ । ಓಂಕಾರಜ್ಞೇಯಾಯ । ಓಂ ನಂ ಬೀಜಜಪಪ್ರೀತಾಯ । ಓಂ
ಯೋಂ ಭಂ ಮಂ ಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ಓಂಪದಾತೀತವಸ್ತ್ವಂಶಾಯ । ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಓಂಪದೇನ ಸಂಸ್ತವ್ಯಾಯ । ಓಂಕಾರಧ್ಯೇಯಾಯ । ಓಂ ಯಂ ಬೀಜಜಪಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಓಂಕಾರನಗರಾಧಿಪಾಯ । ಓಂ ವಂ ತೇಂ ಬೀಜಸುಲಭಾಯ । ಓಂ ರುಂ ದ್ರಾಂ ಬೀಜತತ್ಪರಾಯ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೇತಿ ಸಂಜಪ್ಯಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ । ನಕಾರರೂಪಾಯ । ನಾದಾನ್ತಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ । ನಗಪ್ರವರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ನಟಾಯ ।
ನಗೇನ್ದ್ರಭೂಷಣಾಯ । ನಾಗವಾಹನಾಯ । ನನ್ದಿವಾಹನಾಯ । ನನ್ದಿಕೇಶಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ನನ್ದನಾಯ । ನನ್ದಿವರ್ಧನಾಯ । ನರಕಕ್ಲೇಶಶಮನಾಯ । ನಿಮೇಷಾಯ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ।
ನರಸಿಂಹಾರ್ಚಿತಪದಾಯ । ನವನಾಗನಿಷೇವಿತಾಯ । ನವಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ।
ನವಸೂತ್ರವಿಧಾನವಿತ್ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ನವಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ನವಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾಯ । ನವನೀತಾಪ್ರಿಯಾಹಾರಾಯ ।
ನಿಪುಣಾಯ । ನಿಪುಣಪ್ರಿಯಾಯ । ನವಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದಾಯ । ನಗೇನ್ದ್ರತನಯಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನವಭಸ್ಮವಿದಿಗ್ಧಾಂಗಾಯ । ನವಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ । ನವವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾಯ ।
ನವರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾಯ । ನವಸಿದ್ಧಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ನಾಕೇಶಪೂಜ್ಯಾಯ । ನಾದಾತ್ಮನೇ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿಧನಾಧಿಪಾಯ । ನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನದೀಭರ್ತ್ರೇ । ನರನಾರಾಯಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ । ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತ್ಮಕಾಯ । ನಾದಾಕಾರಾಯ ।
ನಿರಾಧಾರಾಯ । ನಿಷ್ಪ್ರಭಾಯ । ನೀತಿವಿತ್ತಮಾಯ । ನಾನಾಕ್ರತುವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ ।
ನಾನಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಯ । ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯ । ನಾನಾಶಾಸ್ರವಿಶಾರದಾಯ ।
ನಾರದಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ನವದುರ್ಗಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿಖಿಲಾಗಮ ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ನಿಗಮಾಚಾರತತ್ಪರಾಯ । ನಿಚೇರವೇ । ರ್ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯ । ನಾಥಾಯ । ನಿರೀಹಾಯ ।
ನಿಧಿರೂಪಕಾಯ । ನಿತ್ಯಕ್ರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ನಿರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । ನಿರಾಭಾಸಾಯ । ನಿರಾಮಯಾಯ । ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಮಹಿಮಾಯ ।
ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ । ನಿರಂಕುಶಾಯ । ನಿತ್ಯೋತ್ಸಾಹಾಯ । ನಿತ್ಯನಿತ್ಯಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ನಿರವದ್ಯಾಯ । ನಿಶುಮ್ಭಘ್ನಾಯ । ನದೀರೂಪಾಯ ।
ನಿರೀಶ್ವರಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ನಿರಪಾಯಾಯ । ನಿಧಿಪ್ರದಾಯ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ನಿಷಂಗಿನೇ ನಮಃ । ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ।
ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ನಿರ್ಮಲಪ್ರಭಾಯ । ನಿಸ್ತುಲಾಯ । ನೀಲಚಿಕುರಾಯ । ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ।
ನಿತ್ಯಮಂಗಲಾಯ । ನೀಪಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣಾಯ । ನಿತ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ । ನಿರುಪಮಾಯ । ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ ।
ನೈಮಿತ್ತಿಕಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ । ನವರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಾಯ ।
ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ನೀಲಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾಯ ನಮಃ । ಮಕಾರರೂಪಾಯ । ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮನೇ ।
ಮಾಯಾತೀತಾಯ । ಮಹಾನಿಧಯೇ । ಮಕುಟಾಂಗದಕೇಯೂರಕಂಕಣಾದಿಪರಿಷ್ಕೃತಾಯ ।
ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಮೃಡಾನೀಪರಿಸೇವಿತಾಯ । ಮಧುರಾಯ । ಮಧುರಾನಾಥಾಯ ।
ಮೀನಾಕ್ಷೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ । ಮನೋನ್ಮನಾಯ । ಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯ । ಮಾನ್ಧಾನೃಪತಿ ಪೂಜಿತಾಯ ।
ಮಯಸ್ಕರಾಯ । ಮೃಡಾಯ । ಮೃಗ್ಯಾಯ । ಮೃಗಹಸ್ತಾಯ । ಮೃಗಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಮಲಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಮನ್ದರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಮಲಯಾನಿಲಸೇವಿತಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಮಹಾಹನವೇ । ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯ । ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಯೇ ।
ಮಹಾಗುಣಾಯ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಮಹಾಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ । ಮಹಾಜಾನವೇ । ಮಹಾಜಂಘಾಯ ।
ಮಹಾಪಾದಾಯ । ಮಹಾನಖಾಯ । ಮಹಾಧಾರಾಯ । ಮಹಾಧೀರಾಯ । ಮಂಗಲಾಯ ।
ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯ । ಮಹಾಧೃತಯೇ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಮಹಾಮೇಘಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಮನ್ತ್ರಾಯ । ಮಹಾಶನಾಯ । ಮಹಾಪಾಪಪ್ರಶಮನಾಯ ।
ಮಿತಭಾಷಿನೇ । ಮಧುಪ್ರದಾಯ । ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ । ಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಮಹಾನಟಾಯ ।
ಮಹಾಭುಜಾಯ । ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ । ಮಹಾಕುಕ್ಷಿ । ಮಹಾಕಟಯೇ । ಮಹಾಭೂತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಮಾನ್ಯಾಯ । ಮುನಿಬೃನ್ದಾಯನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಮಹಾವೀರೇನ್ದ್ರವರದಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಯೇ । ಮಾತೃಮಂಡಲಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ । ಮಹತೇ । ಮಾಧ್ಯನ್ದಿನಸವಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಮಖಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಮಾಯಾಬೀಜಜಪಪ್ರೀತಾಯ । ಮಾಷಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ।
ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಸ್ಥಾಯ ।
ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಿಥಿಲಾಪುರಾಸಂಸ್ಥಾನಾಯ । ಮಿಥಿಲಾಪತಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾಯ । ಮಿಹಿರಾಯ । ಮೇರುಕಾರ್ಮುಕಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಮುದ್ಗೌದನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಮಿತ್ರಾಯ । ಮಯೋಭೂವೇ । ಮನ್ತ್ರವಿತ್ತಮಾಯ ।
ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾಯ । ಮುಗ್ಧಾಯ । ಮಣಿಪೂರನಿವಾಸಕಾಯ । ಮೃಗಾಕ್ಷಾಯ ।
ಮಹಿಷಾರೂಢಾಯ । ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದನಾಯ । ಮೃಗಾಂಕಶೇಖರಾಯ । ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ।
ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಕಾಯ । ಮೇರುಶೃಂಗಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ । ಮಹಾಶಾನ್ತಾಯ । ಮಹೀಸ್ತುತಾಯ ।
ಮೌಂಜೀಬದ್ಧಾಯ । ಮಘವತೇ । ಮಹೇಶಾಯ । ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಮಂಜುಮಂಜೀರಚರಣಾಯ ನಮಃ । ಮನ್ತ್ರಿಪೂಜ್ಯಾಯ । ಮದಾಪಹಾಯ ।
ಮಂಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಮಾಯಾವಿನೇ । ಮಾರಮರ್ದನಾಯ । ಭಕ್ತಕಲ್ಪತರವೇ ।
ಭಾಗ್ಯದಾತ್ರೇ । ಭಾವಾರ್ಥಗೋಚರಾಯ । ಭಕ್ತಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾಯ ।
ಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ ।
ಭಯಾಪಹಾಯ । ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾತ್ರೇ । ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ । ಭಕ್ತಪೋಷಕಾಯ ।
ಭದ್ರದಾಯ । ಭಂಗುರಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಭೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ । ಭದ್ರಕಾಲೀಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ । ಭದ್ರಪೀಠಕೃತಾವಾಸಾಯ ।
ಭುವನ್ತಯೇ । ಭದ್ರವಾಹನಾಯ । ಭವಭೀತಿಹರಾಯ । ಭರ್ಗಾಯ । ಭಾರ್ಗವಾಯ ।
ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಭವ್ಯಾಯ । ಭವಾಯ । ಭವಾನೀಶಾಯ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ ।
ಭೂತಭಾವನಾಯ । ಭಸ್ಮಾಸುರೇಷ್ಟದಾಯ । ಭೂರ್ಮೇ । ಭರ್ತ್ರೇ । ಭೂಸುರವನ್ದಿತಾಯ ।
ಭಾಗೀರಥೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಭೌಮಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಭಗೀರಥಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ । ಭಗನೇತ್ರವಿದಾರಣಾಯ ।
ಭಾಲನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸನ್ದಗ್ಧಮನ್ಮಥಾಯ । ಭೂಭೃದಾಶ್ರಯಾಯ । ಭಾಷಾಪತಿಸ್ತುತಾಯ ।
ಭಾಸ್ವತೇ । ಭವಹೇತಯೇ । ಭಯಂಕರಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಭಕ್ತಚಿತ್ತಾಪಹಾರಕಾಯ । ಭೀಮಕರ್ಮಣೇ । ಭೀಮವರ್ಮಣೇ । ಭೂತಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ।
ಭೀಮಘಂಟಾಕರಾಯ । ಭಂಡಾಸುರವಿಧ್ವಂಸನೋತ್ಸುಕಾಯ । ಭುಮ್ಭಾರವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಪಾತಕನಾಶನಾಯ । ಭೂತಕೃತೇ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಭೂತಭೃದ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ । ಭೀಷಣಾಯ । ಭೀತಿನಾಶನಾಯ ।
ಭೂತವ್ರಾತಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಭೀತಾಭೀತಭಯಾಪಹಾಯ । ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಭರದ್ವಾಜಾಯ ।
ಭಾರದ್ವಾಜಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ । ಭೂಪತಿತ್ವಪ್ರದಾಯ । ಭೀಮಾಯ । ಭೈರವಾಯ ।
ಭೀಮನಿಸ್ವನಾಯ । ಭೂಭಾರೋತ್ತರಣಾಯ । ಭೃಂಗಿರಿರಟಿಸೇವ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಭೂಮಿದಾಯ । ಭೂತಿದಾಯ । ಭೂತಯೇ । ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಕಾಯ । ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವಃ
ಪತಯೇ । ಭೂಪಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಭಿಂಡಿವಾಲಭುಸುಂಡಿಭೃತೇ ನಮಃ । ಭೂಲೋಕವಾಸಿನೇ । ಭೂಲೋಕನಿವಾಸಿಜನಸೇವಿತಾಯ ।
ಭೂಸುರಾರಾಘನಪ್ರೀತಾಯ । ಭೂಸುರೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ । ಭೂಸುರೇಡ್ಯಾಯ ।
ಭೂಸೂರೇಶಾಯ । ಭೂತಭೇತಾಲಾಯಸೇವಿತಾಯ । ಭೈರವಾಷ್ಟಕಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಭೈರವಾಯ ।
ಭೂಮಿಜಾರ್ಚಿತಾಯ । ಭೋಗಭುಜೇ । ಭೋಗ್ಯಾಯ । ಭೋಗಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ।
ಭೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯ । ಭೋಗಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯ । ಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ಭಿಕ್ಷಾಚರಣತತ್ಪರಾಯ । ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಗಣಪಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಾತೀತಾಯ । ಗುಹಪ್ರಿಯಾಯ । ಗಜಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾಯ ।
ಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಗಾಧಿಪೂಜಿತಾಯ । ಗಜಾನನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೌರೀವಲ್ಲಭಾಯ । ಗಿರಿಶಾಯ ।
ಗುಣಾಯ । ಗಣಾಯ । ಗೃತ್ಸಾಯ । ಗೃತ್ಸಪತಯೇ । ಗರುಡಾಗ್ರಜಪೂಜಿತಾಯ ।
ಗದಾದ್ಯಾಯುಧಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಗನ್ಧಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಗಯಾಪ್ರಯಾಗನಿಲಯಾಯ ।
ಗುಡಾಕೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಗರ್ವಾತೀತಾಯ । ಗಂಡಪತಯೇ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಗಣಕಾಯ ನಮಃ । ಗಣಗೋಚರಾಯ । ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರಜನಕಾಯ । ಗೀಯಮಾನಗುಣಾಯ ।
ಗುರವೇ । ಗುಣಜ್ಞೇಯಾಯ । ಗುಣಧ್ಯೇಯಾಯ । ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಗೋದಾವರೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಗುಣಾಕರಾಯ ।
ಗುಣಾತೀತಾಯ । ಗುರುಮಂಡಲಸೇವಿತಾಯ । ಗುಣಾಧಾರಾಯ । ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಗರ್ವಿತಾಯ ।
ಗಾನಲೋಲುಪಾಯ । ಗುಣತ್ರಯಾತ್ಮನೇ । ಗುಹ್ಯಾಯ । ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿತಾಯ ।
ಗುರುಧ್ಯಾತಪದದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಗೋಚರಾಯ । ಗುಹಾವಾಸಾಯ । ಗುಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ । ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯ । ಗೂಢತನವೇ । ಗಜಾರೂಢಾಯ ।
ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಗೂಢಪಾದಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೂಢಾಯ । ಗೌಡಪಾದನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ಗೋತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ । ಗ್ರೀಷ್ಮಾಯ । ಗೀಷ್ಪತಯೇ । ಗೋಪತಯೇ । ಗೋರೋಚನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗುಪ್ತಾಯ । ಗೋಮಾತೃಪರಿಸೇವಿತಾಯ । ಗೋವಿನ್ದವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಗಂಗಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ । ಗೋವಿನ್ದಪೂಜಿತಾಯ । ಗೋಷ್ಟ್ಯಾಯ । ಗೃಹ್ಯಾಯ । ಗುಹಾನ್ತಸ್ಥಾಯ ।
ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ । ಗದಾನ್ತಕೃತೇ । ಗೋಸವಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ । ಗೋಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗೋಧನಪ್ರದಾಯ । ಗೋಹತ್ಯಾದಿಪ್ರಶಮನಾಯ । ಗೋತ್ರಿಣೇ । ಗೌರೀಮನೋಹರಾಯ ।
ಗಂಗಾಸ್ನಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗರ್ಗಾಯ । ಗಂಗಾಸ್ನಾನಫಲಪ್ರದಾಯ । ಗನ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗೀತಪಾದಾಯ । ಗ್ರಾಮಣೀಯೈ । ಗಹನಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಗಿರಯೇ ನಮಃ । ಗನ್ಧರ್ವಗಾನಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಗನ್ಧರ್ವಾಪ್ಸರಸಾಂ
ಪ್ರಿಯಾಯ । ಗನ್ಧರ್ವಸೇವ್ಯಾಯ । ಗನ್ಧರ್ವಾಯ । ಗನ್ಧರ್ವಕುಲಭೂಷಣಾಯ ।
ಗಂಬೀಜಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಗಾಯತ್ರೀಜಪತತ್ಪರಾಯ । ಗಮ್ಭೀರವಾಕ್ಯಾಯ ।
ಗಗನಸಮರೂಪಾಯ । ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಹೃದಯಾಯ । ಗೇಯಾಯ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ ।
ಗರ್ವನಾಶನಾಯ । ಗಾಂಗೇಯಾಭರಣಪ್ರೀತಾಯ । ಗುಣಜ್ಞಾಯ । ಗುಣವಾನ । ಗುಹಾಯ ।
ವಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ । ವಾಗೀಶಾಯ । ವಸುದಾಯ । ವಸವೇ । ವಜ್ರಿಣೇ । ವಜ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಿಷ್ಣವೇ । ವೀತರಾಗಾಯ । ವಿರೋಚನಾಯ । ವನ್ದ್ಯಾಯ । ವರೇಣ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ವರುಣಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ವಪವೇ । ವಶ್ಯಾಯ । ವಶಂಕರಾಯ । ವಾತ್ಯಾಯ । ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ।
ವಾಸ್ತುಪಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ । ವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ । ವಾಗ್ಮಿಣೇ । ವಾಚಸ್ಪತ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ವಾಮದೇವಾಯ । ವರಾರೋಹಾಯ । ವಿಘ್ನೇಶಾಯ । ವಿಘ್ನನಾಶಕಾಯ । ವಾರಿರೂಪಾಯ ।
ವಾಯುರೂಪಾಯ । ವೈರಿವೀರ್ಯಾಯ । ವಿದಾರಣಾಯ । ವಿಕ್ಲಬಾಯ । ವಿಹ್ವಲಾಯ । ವ್ಯಾಸಾಯ ।
ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಾರ್ಥಗೋಚರಾಯ । ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಪ್ರರೂಪಾಯ । ವಿಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಕಾಯ ।
ವಿಪ್ರಾರಾಧನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ವಿಪ್ರೇಷ್ಟಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ವಿಭಾಕರಸ್ತುತಾಯ । ವೀರಾಯ ।
ವಿನಾಯಕನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ವಿಭವೇ । ವಿಭ್ರಾಜಿತತನು । ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ । ವಿನಾಯಕಾಯ ।
ವಿರಾಗಿಜನಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ವಿರಾಗಿನೇ । ವಿಗತಸ್ಪೃಹಾಯ । ವಿರಿಂಚಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ವಿಕ್ರಾನ್ತಾಯ । ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾಯ । ವಿಶೃಂಖಲಾಯ । ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾಯ ।
ವಿದುಷೇ । ವಕ್ತ್ರಚತುಷ್ಟಯಾಯ । ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ವರಾಯ । ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ವಿಶ್ವಕೀರ್ತಯೇ ।
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ । ವಿಯತ್ಪ್ರಭವೇ । ವಿಶ್ವಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ । ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ವಿಶೇಷವಿತ್ । ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಯದ್ರೂಪಾಯ । ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯ । ವಿಭಾವಸವೇ ।
ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾಯ । ವೈದ್ಯಾಯ । ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾಯ । ವೀರಭದ್ರಾಯ ।
ವೀರಕರ್ತ್ರೇ । ವೀರ್ಯವತೇ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ವಾರಣಾರ್ತಿಹೃತೇ ನಮಃ । ವೃಷಾಂಕಾಯ । ವೃಷಭಾರೂಢಾಯ । ವೃಕ್ಷೇಶಾಯ ।
ವಿನ್ಧ್ಯಮರ್ದನಾಯ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ । ವೇದಾತ್ಮನೇ । ವದನದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯ ।
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ವಜ್ರನಖಾಯ । ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯ । ವನ್ದ್ಯಮಾನಪದದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ।
ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾಯ । ವಕ್ತ್ರಪಂಚಕಾಯ । ವಂಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ವಾಕ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಾಮಲೌಚನಾಯ । ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ । ವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ । ವಿಷಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ
ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ತಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । ತದ್ರೂಪಾಯ । ತತ್ಪದಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಕಾಯ ।
ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಯೇ । ತತ್ವಪ್ರಜ್ಞಾನಬೋಧಕಾಯ । ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾಯ ।
ತಪೋದಾನಫಲಪ್ರದಾಯ । ತತ್ವಜ್ಞಾಯ । ತತ್ತ್ವನಿಲಯಾಯ । ತತ್ವವಾಚ್ಯಾಯ ।
ತಪೋನಿಧಯೇ । ತತ್ತ್ವಾಸನ । ತತ್ಸವಿತುರ್ಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ।
ತನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ । ತನ್ತ್ರಿಣೇ । ತನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ । ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತನ್ತ್ರೀಲಯವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ । ತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ । ತಪಸ್ಯಾಧ್ಯಾನನಿರತಾಯ
ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । ತಾಪಸಪ್ರಿಯಾಯ । ತಪೋಲೋಕಜನಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ತಪಸ್ವಿಜನಸೇವಿತಾಯ ।
ತರುಣಾಯ । ತಾರಣಾಯ । ತಾರಾಯ । ತಾರಾಧಿಪನಿಭಾನನಾಯ । ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾಯ । ತಲಾದಿಭುವನಾನ್ತಸ್ಥಾಯ । ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಕಾಯ ।
ತಾಮ್ರವಕ್ತ್ರಾಯ । ತಾಮ್ರಚಕ್ಷುಷೇ । ತಾಮ್ರಜಿಹ್ವಾಯ । ತನೂದರಾಯ ।
ತಾರಕಾಸುರವಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ತಾರಕಾಯ । ತಾರಲೋಚನಾಯ । ತಾರಾನಾಥಕಲಾಮೌಲಯೇ
ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ತಾರಾನಾಥಸಮುದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಕಾಯ । ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವಿನುತಾಯ ।
ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರಾಯ । ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಮುಖಾಯ । ತಕ್ಷಣೇ ।
ತಾಮ್ರಾಧರಾಯ । ತನವೇ । ತಿಲಾಕ್ಷತಪ್ರಿಯಾಯ । ತ್ರಿಸ್ಥಾಯ । ತತ್ವಸಾಕ್ಷಿನೇ ।
ತಮೋಗುಣಾಯ । ತುರಂಗವಾಹನಾರೂಢಾ । ತುಲಾದಾನಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ತುಲಸೀಬಿಲ್ವನಿರ್ಗುಂಡೀಜಮ್ಬೀರಾಮಲಕಪ್ರಿಯಾಯ । ತುಲಾಮಾಘಸ್ನಾನತುಷ್ಟಾಯ ।
ತುಷ್ಟಾತುಷ್ಟಪ್ರಸಾದನಾಯ । ತುಹಿನಾಚಲಸಂಕಾಶಾಯ । ತಮಾಲಕುಸುಮಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
660 ।

ಓಂ ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರವಾಸಿನೇ ನಮಃ । ತುಷ್ಟಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ।
ತೋಮರಾದ್ಯಾಯುಧಧರಾಯ । ತುಷಾರಾದ್ರಿಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯ । ತೋಷಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯೌಘಾಯ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ । ತ್ರಯೀಮಯಾಯ । ತ್ರಯೀವೇದದ್ಯಾಯ । ತ್ರಯೀವನ್ದ್ಯಾಯ ।
ತ್ರಯೀತನವೇ । ತ್ರಯ್ಯನ್ತನಿಲಯಾಯ । ತತ್ವನಿಧಯೇ । ತಾಮ್ರಾಮ । ತಮೋಪಹಾಯ ।
ತ್ರಿಕಾಲಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯ । ತಿಲಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ । ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ । ತೀಕ್ಷ್ಣಪರಶವೇ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ । ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । ತ್ರೇತಾಯಜನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕವಾಸಿನೇ ।
ತ್ರಿಗುಣಾಯ । ದ್ವಿನೇತ್ರಾಯ । ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಾಯ । ತ್ರಿವರ್ಗದಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ।
ತೃಪ್ತಿದಾಯ । ತುಮ್ಬುರುಸ್ತುತಾಯ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ।
ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯ । ತ್ರಿಶೂಲಭೀಷಣಾಯ । ತೀವ್ರಾಯ । ತೀರ್ಥ್ಯಾಯ । ತೀಕ್ಷ್ಣವರಪ್ರದಾಯ ।
ರಘುಸ್ತುತಪದದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ರವ್ಯಾದಿಗ್ರಹಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ರಜತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । ರಜತಪ್ರಭಾಯ । ರತಪ್ರಿಯಾಯ ।
ರಹಃಪೂಜ್ಯಾಯ । ರಮಣೀಯಗುಣಾಕರಾಯ । ರಥಕಾರಾಯ । ರಥಪತಯೇ । ರಥಾಯ ।
ರತ್ನಾಕರಪ್ರಿಯಾಯ । ರಥೋತ್ಸವಪ್ರಿಯಾಯ । ರಸ್ಯಾಯ । ರಜೋಗುಣವಿನಾಶಕೃತೇ ।
ರತ್ನಡೋಲೋತ್ಸವಪ್ರೀತಾಯ । ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಯ । ರತ್ನದಾಯ । ರಾಜಕಾಯ । ರಾಗಿನೇ ।
ರಂಗವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ರತ್ನಪೂಜನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ರತ್ನಸಾನುಶರಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
720 ।

ಓಂ ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಕುಂಡಲಾಯ । ರತ್ನಾಕರಸ್ತುತಾಯ ।
ರತ್ನಪೀಠಸ್ಥಾಯ । ರಣಪಂಡಿತಾಯ । ರತ್ನಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ರತ್ನಕಾಂಚನಭೂಷಣಾಯ । ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯವಲಯಾಯ । ರಾಜತ್ಕರಸರೋರುಹಾಯ ।
ರಮಾಪತಿಸ್ತುತಾಯ । ರಮ್ಯಾಯ । ರಾಜಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ । ರಮಾವಾಣೀಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ರಾಜ್ಯದಾಯ । ರತ್ನಭೂಷಣಾಯ । ರಮ್ಭಾದಿಸುನ್ದರೀಸೇವ್ಯಾಯ । ರಕ್ಷೋಅಘ್ನೇ ।
ರಾಕಿಣೀಪ್ರಿಯಾಯ । ರವಿಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನಯನಾಯ । ರತ್ನಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ರವಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಯ । ರಾಕೇನ್ದುವದನಾಯ ।
ರಾತ್ರಿಂಚರಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಕಾಯ । ರಾಜರಾಜಪ್ರಿಯಾಯ । ರೌದ್ರಾಯ । ರುರುಹಸ್ತಾಯ ।
ರುರುಪ್ರಿಯಾಯ । ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ । ರಾಜಪೂಜಿತಾಯ । ರಾಜ್ಯವರ್ಧನಾಯ ।
ರಾಮಾರ್ಚಿತಪದದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ರಾವಣಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಾಯ । ರಾಜವಶ್ಯಕರಾಯ । ರಾಜೇ ।
ರಾಶೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ । ರಾಜೀವಚರಣಾಯ । ರಾಜಶೇಖರಾಯ । ರವಿಲೋಚನಾಯ ।
ರಾಜೀವಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ರಣೋತ್ಸುಕಾಯ । ರಾತ್ರಿಂಚರಜನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ರಾತ್ರಿಂಚರನಿಷೇವಿತಾಯ । ರಾಧಾಮಾಧವಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ರಾಧಾಮಾಧವವಲ್ಲಭಾಯ ।
ರುಕ್ಮಾಂಗದಸ್ತುತಾಯ । ರುದ್ರಾಯ । ರಜಸ್ಸತ್ವತಮೋಮಯಾಯ । ರುದ್ರಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರೀತಾಯ ।
ರುದ್ರಮಂಡಲಸೇವಿತಾಯ । ರುದ್ರಾಕ್ಷಜಪಸುಪೀತಾಯ । ರುದ್ರಲೋಕಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣಾಯ । ರುದ್ರಾಣೀಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ । ರುದ್ರಾಣೀಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಕುಟೋಜ್ವಲಾಯ । ರುರುಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾಯ । ರುಕ್ಮಾಂಗದಪರಿಷ್ಕೃತಾಯ ।
ರೇಫಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಜಪಪ್ರಿಯಾಯ । ರೇಣುಕಾವರದಾಯ । ರಾಮಾಯ ।
ರೂಪಹೀನಾಯ । ರವಿಸ್ತುತಾಯ । ರೇವಾನದೀತೀರವಾಸಿನೇ । ರೋಹಿಣೀಪತಿವಲ್ಲಭಾಯ ।
ರೋಗೇಶಾಯ । ರೋಗಶಮನಾಯ । ರೈದಾಯ । ರಕ್ತಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ । ರಂಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ರಾಜೀವಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ರಮ್ಭಾಫಲಪ್ರಿಯಾಯ । ರೌದ್ರದೃಷೇ । ರಕ್ಷಾಕರಾಯ ।
ರೂಪವತೇ । ದಕಾರರೂಪಾಯ । ದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । ದರಾನ್ದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷಾಯ ।
ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ದಕ್ಷಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಪತಯೇ ।
ದಕ್ಷವರಪ್ರದಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಭೃತೇ ।
ದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾಯ । ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ । ದಕ್ಷಮಖಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ದಂಡಾಯ । ದಮಯಿತ್ರೇ । ದಮಾಯ । ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಕಾಯ । ದಾತ್ರೇ । ದಯಾಲವೇ ।
ದಾನವಾನ್ತಕಾಯ । ದಾರುಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ದಶದಿಕ್ಪಾಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದನುಜಾರಯೇ ।
ದಯಾನಿಧಯೇ । ದಿವ್ಯಾಯುಧಧರಾಯ । ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಣಾಯ । ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ।
ದಾನರೂಪಾಯ । ದುರ್ವಾಸಮುನಿಪೂಜಿತಾಯ । ದಿವ್ಯಾನ್ತರಿಕ್ಷಗಮನಾಯ । ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ।
ದಯಾತ್ಮಕಾಯ । ದುಗ್ಧಾಭಿಷೇಚನಪ್ರೀತಾಯ । ದುಃಖದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ದುರಾಚಾರಪ್ರಶಮನಾಯ । ದುಗ್ಧಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ । ದುರ್ಲಭಾಯ । ದುರ್ಗಮಾಯ ।
ದುರ್ಗಾಯ । ದುಃಖಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ದುರಾರ್ತಿಅಘ್ನೇ ನಮಃ । ದುರ್ವಾಸಸೇ । ದುಷ್ಟಭಯದಾಯ । ದುರ್ಜಯಾಯ । ದುರತಿಕ್ತಮಾಯ ।
ದುಷ್ಟಹನ್ತ್ರೇ । ದೇವಸೈನ್ಯಪತಯೇ । ದಮ್ಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಾಯ ।
ದುಷ್ಟದುರಾಯ । ದುರ್ವಾರವಿಕ್ರಮಾಯ । ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದುತ್ತೂರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದೇವಗಂಗಾಜಟಾಜೂಟಾಯ । ದೇವತಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ । ದೇವತಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನಾಯ ।
ದೀನದೈನ್ಯವಿಮೋಚನಾಯ । ದೇವದೇವಾಯ । ದೈತ್ಯಗುರವೇ । ದಂಡನಾಥಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ
ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ದೇವಭೋಗ್ಯಾಯ ನಮಃ । ದೇವಯೋಗ್ಯಾಯ । ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ । ದಿವಸ್ಪತಯೇ ।
ದೇವರ್ಷಿವರ್ಯಾಯ । ದೇವರ್ಷಿವನ್ದಿತಾಯ । ದೇವಭೋಗದಾಯ । ದೇವಾದಿದೇವಾಯ । ದೇವೇಜ್ಯಾಯ ।
ದೈತ್ಯದರ್ಪನಿಷೂದನಾಯ । ದೇವಾಸುರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ದೇವಾಸುರಗಣಾಗ್ರಣಿಯೇ ।
ದೇವಾಸುರಾತಪಸ್ತುಷ್ಟಾಯ । ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ । ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ದೇವಾನ್ತಕವರಪ್ರದಾಯ । ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರಾಯ । ದೇವಾಯ । ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ದೇವೇನ್ದ್ರರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯ ನಮಃ । ದೇವವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯ । ದೇಶಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ।
ದೇಶೋಪದ್ರವನಾಶಕಾಯ । ದೋಷಾಕರಕಲಾಮೌಲಯೇ । ದುರ್ವಾರಭುಜವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯ । ದಂಡಿನೇ । ದಂಡಪ್ರಸಾದಕಾಯ । ದಂಡನೀತಯೇ । ದುರಾವಾಸಾಯ ।
ದ್ಯೋತಾಯ । ದುರ್ಮತಿನಾಶನಾಯ । ದ್ವನ್ದ್ವಾತೀತಾಯ । ದೀರ್ಘದರ್ಶಿನೇ । ದಾನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ದಯಾಪರಾಯ । ಯಕಾರರೂಪಾಯ । ಯನ್ತ್ರಾತ್ಮನೇ । ಯನ್ತ್ರಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಯಜಮಾನಾದ್ಯಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಯಾಮಿನೀಚರದರ್ಪಘ್ನೇ । ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಯುದ್ಧಮರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಯುದ್ಧಕೌಶಲಾಯ । ಯತ್ನಸಾಧ್ಯಾಯ । ಯಷ್ಟಿಧರಾಯ ।
ಯಜಮಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಜುಷೇ । ಯಥಾರ್ಥರೂಪಾಯ । ಯುಗಕೃತೇ । ಯುಗರೂಪಾಯ ।
ಯುಗಾನ್ತಕೃತೇ । ಯಥೋಕ್ತಫಲದಾಯ । ಯೋಷಾಪೂಜನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ।
ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಯಾಚಕಾರ್ತಿನಿಷೂದನಾಯ । ಯನ್ತ್ರಾಸನಾಯ ।
ಯನ್ತ್ರಮಯಾಯ । ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಯಮರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಯಾಮರೂಪಾಯ । ಯಮಬಾಧಾನಿವರ್ತಕಾಯ । ಯಮಾದಿಯೋಗನಿರತಾಯ ।
ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ । ಯವಾಕ್ಷತಾರ್ಚನರತಾಯ । ಯಾವಚಿಹ್ನಿತಪಾದುಕಾಯ ।
ಯಕ್ಷರಾಜಸಖಾಯ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಯಕ್ಷೇಶಾಯ । ಯಕ್ಷಪೂಜಿತಾಯ ।
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಯಾತುಧಾನವರಪ್ರದಾಯ । ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಾಯ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ । ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ಯಜ್ಞಾನ್ತಕೃತೇ । ಯಜ್ಞಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಯಜ್ಞಭುಜೇ । ಯಜ್ಞವಾಹನಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಯಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಯಾನಸೇವ್ಯಾಯ । ಯುನೇ । ಯೌವನಗರ್ವಿತಾಯ ।
ಯಾತಾಯಾತಾದಿರಹಿತಾಯ । ಯತಿಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ । ಯಾತ್ರಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಮಿನೇ ।
ಯಾಮ್ಯದಂಡಪಾಶನಿಕೃನ್ತನಾಯ । ಯಾತ್ರಾಫಲಪ್ರದಾಯ । ಯುಕ್ತಾಯ । ಯಶಸ್ವಿನೇ ।
ಯಮುನಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಾದಃಪತಯೇ । ಯಜ್ಞಪತಯೇ । ಯತಯೇ । ಯಜ್ಞಪರಾಯಣಾಯ ।
ಯಾದವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಾಯ । ಯೋದ್ದಘ್ನೇ । ಯೋಧಾರಾನ್ಧನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಯಾಮಪೂಜನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । ಯೋಷಿತ್ಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಯಾಮಿನೀಪತಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯ । ಯಾಯಜೂಕಾಯ । ಯುಗಾವರ್ತಾಯ । ಯಾಚ್ಞಾರೂಪಾಯ ।
ಯಥೇಷ್ಟದಾಯ । ಯಾವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾಯ । ಯೋನಿಷ್ಠಾಯ । ಯಾಮಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಜ್ವನೇ । ಯಜ್ಞೇಶಾಯ । ಯಜ್ಞಸಾಧನಾಯ ।
ಯೋಗಮಾಯಾಮಯಾಯ । ಯೋಗಮಾಯಾಸಂವೃತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಯ । ಯೋಗಿಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಯೋಗಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕರಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಾತ್ರೇ । ಯಶಸ್ಕರಾಯ । ಯೋಗಿನೇ ।
ಯೋಗಾಸನಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಯೋಗಾಂಗಾಯ । ಯೋಗಸಂಗ್ರಹಾಯ । ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಯೋಗ್ಯಾಯ । ಯೋಗದಾತ್ರೇ । ಯುಗನ್ಧರಾಯ । ಯೋಷಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ಯದುಪತಯೇ ।
ಯೋಷಾರ್ಧೀಕೃತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಯಂಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಯನ್ತ್ರೇಶಾಯ ।
ಯನ್ತ್ರಸಾಧನಾಯ । ಯನ್ತ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯ । ಯನ್ತ್ರಿಣೇ । ಯೋಗೀಶ್ವರಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ
ನಮಃ । 1000 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 1000 Names of Bhringiriti Samhita’s Sri Rudra:

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali from Bhringiriti Samhita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Rudra | Sahasranamavali from Bhringiriti Samhita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top