1008 - Sahasranamavali SaiBaba Slokam

1000 Names of Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali Stotram 3 Lyrics in English

Sri Shirdi Sainath Sahasranamavali 3 Lyrics in English:

॥ sri sayinathasahasranamavalih 3 ॥
Om sri sai akhandasaccidanandaya namah ।
Om sri sai akhilajivavatsalayaya namah ।
Om sri sai akhilavastuvistaraya namah ।
Om sri sai akbarajnabhivanditaya namah ।
Om sri sai akhilacetana”vistaya namah ।
Om sri sai akhilavedasampradaya namah ।
Om sri sai akhilandesarupe’pi pinde pinde pratisthitaya namah ।
Om sri sai agranye namah ।
Om sri sai agryabhumne namah ।
Om sri sai aganitagunaya namah । 10 ।

Om sri sai aghaughasannivartine namah ।
Om sri sai acintyamahimne namah ।
Om sri sai acalaya namah ।
Om sri sai acyutaya namah ।
Om sri sai ajaya namah ।
Om sri sai ajatasatrave namah ।
Om sri sai ajnanatimirandhasya caksurunmilanaksamaya namah ।
Om sri sai ajanmasthitinasaya namah ।
Om sri sai animadivibhusitaya namah ।
Om sri sai atyunnatadhunijvalamajnayaiva nivartakaya namah । 20 ।

Om sri sai atyulbanamahasarpadapi bhaktasuraksitre namah ।
Om sri sai atitivratapastaptaya namah ।
Om sri sai atinamrasvabhavakaya namah ।
Om sri sai annadanasadanisthaya namah ।
Om sri sai atithibhuktasesabhuje namah ।
Om sri sai adrsyalokasancarine namah ।
Om sri sai adrstapurvadarsitre namah ।
Om sri sai advaitavastutattvajnaya namah ।
Om sri sai advaitanandavarsakaya namah ।
Om sri sai adbhutanantasaktaye namah । 30 ।

Om sri sai adhisthanaya namah ।
Om sri sai adhoksajaya namah ।
Om sri sai adharmatarucchetre namah ।
Om sri sai adhiyajnaya namah ।
Om sri sai adhibhutaya namah ।
Om sri sai adhidaivaya namah ।
Om sri sai adhyaksaya namah ।
Om sri sai anaghaya namah ।
Om sri sai anantanamne namah ।
Om sri sai anantagunabhusanaya namah । 40 ।

Om sri sai anantamurtaye namah ।
Om sri sai anantaya namah ।
Om sri sai anantasaktisamyutaya namah ।
Om sri sai anantascaryaviryaya namah ।
Om sri sai anargha (anahlaka) atimanitaya namah ।
Om sri sai anavaratasamadhisthaya namah ।
Om sri sai anathapariraksakaya namah ।
Om sri sai ananyapremasamhrstagurupadavilinahrde namah ।
Om sri sai anadrtastasiddhaye namah ।
Om sri sai anamayapadapradaya namah । 50 ।

Om sri sai anadimatparabrahmane namah ।
Om sri sai anahatadivakaraya namah ।
Om sri sai anirdesyavapuse namah ।
Om sri sai animeseksitaprajaya namah ।
Om sri sai anugraharthamurtaye namah ।
Om sri sai anuvartitavenkusaya namah । venkatesaya
Om sri sai anekadivyamurtaye namah ।
Om sri sai anekadbhutadarsanaya namah ।
Om sri sai anekajanmajam papam smrtimatrena harakaya namah ।
Om sri sai anekajanmavrttantam savistaramudirayate namah । 60 ।

Om sri sai anekajanmasampraptakarmabandhavidaranaya namah ।
Om sri sai anekajanmasamsiddhasaktijnanasvarupavate namah ।
Om sri sai antarbahisca sarvatra vyaptakhilacaracaraya namah ।
Om sri sai antarhrdaya akasaya namah ।
Om sri sai antakale raksakaya namah ।
Om sri sai antaryamine namah ।
Om sri sai antaratmane namah ।
Om sri sai annavastrepsitapradaya namah ।
Om sri sai aparajitasaktaye namah ।
Om sri sai aparigrahabhusitaya namah । 70 ।

Om sri sai apavargapradatre namah ।
Om sri sai apavargamayaya namah ।
Om sri sai apantaratmarupena srasturistapravartakaya namah ।
Om sri sai apavrtakrpagaraya namah ।
Om sri sai aparajnanasaktimate namah ।
Om sri sai aparthivadehasthaya namah ।
Om sri sai apampuspanibodhakaya namah ।
Om sri sai aprapancaya namah ।
Om sri sai apramattaya namah ।
Om sri sai aprameyagunakaraya namah । 80 ।

Om sri sai aprakrtavapuse namah ।
Om sri sai aprakrtaparakramaya namah ।
Om sri sai aprathitestadatre namah ।
Om sri sai abdulladi paragataye namah ।
Om sri sai abhayam sarvabhutebhyo dadamiti vratine namah ।
Om sri sai abhimanatiduraya namah ।
Om sri sai abhisekacamatkrtaye namah ।
Om sri sai abhistavaravarsine namah ।
Om sri sai abhiksnadivyasaktibhrte namah ।
Om sri sai abhedanandasandhatre namah । 90 ।

Om sri sai amartyaya namah ।
Om sri sai amrtavaksrtaye namah ।
Om sri sai aravindadalaksaya namah ।
Om sri sai amitaparakramaya namah ।
Om sri sai arisadvarganasine namah ।
Om sri sai aristaghnaya namah ।
Om sri sai arhahsattamaye namah ।
Om sri sai alabhyalabhasandhatre namah ।
Om sri sai alpadanasutositaya namah ।
Om sri sai allanama sadavaktre namah । 100 ।

Om sri sai alambudhya svalankrtaya namah ।
Om sri sai avatarita sarvesaya namah ।
Om sri sai avadhiritavaibhavaya namah ।
Om sri sai avalambyapadabjaya namah ।
Om sri sai avaliyetivisrutaya namah ।
Om sri sai avadhutakhilopadhaye namah ।
Om sri sai avisistaya namah ।
Om sri sai avasistasvakaryarthe tyaktadeham pravistavate namah ।
Om sri sai avakpanipadorave namah ।
Om sri sai avangamanasagocaraya namah । 110 ।

Om sri sai avaptasarvakamo’pi karmanyeva pratistitaya namah ।
Om sri sai avicchinnagnihotraya namah ।
Om sri sai avicchinnasukhapradaya namah ।
Om sri sai aveksitadigantasthaprajapalananisthitaya namah ।
Om sri sai avyajakarunasindhave namah ।
Om sri sai avyahatesti desagaya namah ।
Om sri sai avyahrtopadesaya namah ।
Om sri sai avyahatasukhapradaya namah ।
Om sri sai asakyasakyakartre namah ।
Om sri sai asubhasayasuddhikrte namah । 120 ।

Om sri sai asesabhutahrtsthananave namah ।
Om sri sai asokamohasrnkhalaya namah ।
Om sri sai astaisvaryayutatyagine namah ।
Om sri sai astasiddhiparanmukhaya namah ।
Om sri sai asamyogayuktatmane namah ।
Om sri sai asangadrdhasastrabhrte namah ।
Om sri sai asankhyeyavataresu rnanubandhiraksitaya namah ।
Om sri sai ahambrahmasthitaprajnaya namah ।
Om sri sai ahambhavavivarjitaya namah ।
Om sri sai ahantvanca tvamevahamiti tattvaprabhodhakaya namah । 130 ।

Om sri sai ahetukakrpasindhave namah ।
Om sri sai ahimsanirataya namah ।
Om sri sai aksinasauhrdaya namah ।
Om sri sai aksayaya namah ।
Om sri sai aksayasukhapradaya namah ।
Om sri sai aksaradapi kutasthaduttamapurusottamaya namah ।
Om sri sai akhuvahanamurtaye namah ।
Om sri sai agamadyantasannutaya namah ।
Om sri sai agamatitasadbhavaya namah ।
Om sri sai acaryaparamaya namah । 140 ।

Om sri sai atmanubhavasantustaya namah ।
Om sri sai atmavidyavisaradaya namah ।
Om sri sai atmanandaprakasaya namah ।
Om sri sai atmaiva paramatmadrse namah ।
Om sri sai Om srisai atmaikasarvabhutatmane namah ।
Om sri sai atmaramaya namah ।
Om sri sai atmavate namah ।
Om sri sai adityamadhyavartine namah ।
Om sri sai adimadhyantavarjitaya namah ।
Om sri sai anandaparamanandaya namah । 150 ।

Om sri sai anandapradaya namah ।
Om sri sai anakamadrtajnaya namah ।
Om sri sai anatavananirvrtaye namah ।
Om sri sai apadamapahartre namah ।
Om sri sai apadbandhavaya namah ।
Om sri sai aphrikagatavaidyaya paramanandadayakaya namah ।
Om sri sai ayurarogyadatre namah ।
Om sri sai artatranaparayanaya namah ।
Om sri sai aropanapavadaisca mayayogaviyogakrte namah ।
Om sri sai aviskrta tirodhatta bahurupavidambanaya namah । 160 ।

Om sri sai ardracittena bhaktanam sadanugrahavarsakaya namah ।
Om sri sai asapasavimuktaya namah ।
Om sri sai asapasavimocakaya namah ।
Om sri sai icchadhinajagatsarvaya namah ।
Om sri sai icchadhinavapuse namah ।
Om sri sai istepsitarthadatre namah ।
Om sri sai icchamohanivartakaya namah ।
Om sri sai icchotthaduhkhasanchetre namah ।
Om sri sai indriyaratidarpaghne namah ।
Om sri sai indiraramanahladinamasahasraputahrde namah । 170 ।

Om sri sai indivaradalajyotirlocanalankrtananaya namah ।
Om sri sai indusitalabhasine namah ।
Om sri sai induvatpriyadarsanaya namah ।
Om sri sai istapurtasatairlabdhaya namah ।
Om sri sai istadaivasvarupadhrte namah ।
Om sri sai istikadanasupritaya namah ।
Om sri sai istikalayaraksitre namah ।
Om sri sai isasaktamanobuddhaye namah ।
Om sri sai isaradhanatatparaya namah ।
Om sri sai isitakhiladevaya namah । 180 ।

Om sri sai isavasyarthasucakaya namah ।
Om sri sai uccaranadhrte bhaktahrdanta upadesakaya namah ।
Om sri sai uttamottamamargine namah ।
Om sri sai uttamottarakarmakrte namah ।
Om sri sai udasinavadasinaya namah ।
Om sri sai uddharamityudirakaya namah ।
Om sri sai uddhavaya maya proktambhagavatamiti bruvate namah ।
Om sri sai unmattasvabhigoptre namah ।
Om sri sai unmattavesanamadhrte namah ।
Om sri sai upadravanivarine namah । 190 ।

Om sri sai upamsujapabodhakaya namah ।
Om sri sai umesamesayuktatmane namah ।
Om sri sai urjitabhaktilaksanaya namah ।
Om sri sai urjitavakpradatre namah ।
Om sri sai urdhvaretase namah ।
Om sri sai urdhvamulamadhahsakhamasvattham bhasmasatkaraya namah ।
Om sri sai urdhvagatividhatre namah ।
Om sri sai urdhvabaddhadviketanaya namah ।
Om sri sai rjave namah ।
Om sri sai rtambaraprajnaya namah । 200 ।

Om sri sai rnaklistadhanapradaya namah ।
Om sri sai rnanubaddhajantunam rnamuktyai phalapradaya namah ।
Om sri sai Om srisai ekakine namah ।
Om sri sai ekabhaktaye namah ।
Om sri sai ekavakkayamanasaya namah ।
Om sri sai ekadasyam svabhaktanam svatanokrtaniskrtaye namah ।
Om sri sai ekaksaraparajnanine namah ।
Om sri sai ekatma sarvadesadrse namah ।
Om sri sai ekesvarapratitaye namah ।
Om sri sai ekarityadrtakhilaya namah । 210 ।

Om sri sai aikyanandagatadvandvaya namah ।
Om sri sai aikyanandavidhayakaya namah ।
Om sri sai aikyakrte namah ।
Om sri sai aikyabhutatmane namah ।
Om sri sai aihikamusmikapradaya namah ।
Om sri sai onkaradaraya namah ।
Om sri sai ojasvine namah ।
Om sri sai ausadhikrtabhasmadaya namah ।
Om sri sai kathakirtanapaddhatyam naradanusthitam stuvate namah ।
Om sri sai kaparde klesanasine namah । 220 ।

Om sri sai kabiradasa avatarakaya namah ।
Om sri sai kaparde putraraksarthamanubhutatadamayaya namah ।
Om sri sai kamala”slistapadabjaya namah ।
Om sri sai kamalayatalocanaya namah ।
Om sri sai kandarpadarpavidhvamsine namah ।
Om sri sai kamaniyagunalayaya namah ।
Om sri sai karta’karta’nyathakartre namah ।
Om sri sai karmayuktopyakarmakrte namah ।
Om sri sai karmakrte namah ।
Om sri sai karmanirmuktaya namah । 230 ।

Om sri sai karma’karmavicaksanaya namah ।
Om sri sai karmabijaksayankartre namah ।
Om sri sai karmanirmulanaksamaya namah ।
Om sri sai karmavyadhivyapohine namah ।
Om sri sai karmabandhavinasakaya namah ।
Om sri sai kalimalapaharine namah ।
Om sri sai kalau pratyaksadevataya namah ।
Om sri sai kaliyugavataraya namah ।
Om sri sai kalyutthabhavabhanjanaya namah ।
Om sri sai kalyananantanamne namah । 240 ।

Om sri sai kalyanagunabhusanaya namah ।
Om sri sai kavidasaganutratre namah ।
Om sri sai kastanasakarausadhaya namah ।
Om sri sai kakadiksitaraksayam dhurino’hamitirakaya namah ।
Om sri sai kanabhiladapi dasaganum tratre namah ।
Om sri sai kanane panadanakrte namah ।
Om sri sai kamajite namah ।
Om sri sai kamarupine namah ।
Om sri sai kamasankalpavarjitaya namah ।
Om sri sai kamitarthapradatre namah । 250 ।

Om sri sai kamadisatrunasanaya namah ।
Om sri sai kamyakarma susanyastaya namah ।
Om sri sai kamerasaktinasakaya namah ।
Om sri sai kalaya namah ।
Om sri sai kalakalaya namah ।
Om sri sai kalatitaya namah ।
Om sri sai kalakrte namah ।
Om sri sai kaladarpavinasine namah ।
Om sri sai kalara tarjanaksamaya namah ।
Om sri sai kalasunakadattannam jvaramharediti bruvate namah । 260 ।

Om sri sai kalagnisadrsakrodhaya namah ।
Om sri sai kasiramasuraksakaya namah ।
Om sri sai kirtivyaptadigantaya namah ।
Om sri sai kupnivitakalevaraya namah ।
Om sri sai kumbaragnisisutratre namah ।
Om sri sai kustharoganivarakaya namah ।
Om sri sai kutasthaya namah ।
Om sri sai krtajnaya namah ।
Om sri sai krtsnaksetraprakasakaya namah ।
Om sri sai krtsnajnaya namah । 270 ।

Om sri sai krpapurnaya namah ।
Om sri sai krpaya palitarbhakaya namah ।
Om sri sai krsnaramasivatreyamarutyadisvarupadhrte namah ।
Om sri sai kevalatmanubhutaye namah ।
Om sri sai kaivalyapadadayakaya namah ।
Om sri sai kovidaya namah ।
Om sri sai komalangaya namah ।
Om sri sai kopavyajasubhapradaya namah ।
Om sri sai ko’hamiti divanaktam vicaramanusasakaya namah ।
Om sri sai klistaraksadhurinaya namah । 280 ।

Om sri sai krodhajite namah ।
Om sri sai klesanasanaya namah ।
Om sri sai gaganasauksmyavistaraya namah ।
Om sri sai gambhiramadhurasvanaya namah ।
Om sri sai gangatiranivasine namah ।
Om sri sai gangotpattipadambujaya namah ।
Om sri sai gangagiririti khyatayatisresthena samstutaya namah ।
Om sri sai gandhapuspaksataih pujyaya namah ।
Om sri sai gativide namah ।
Om sri sai gatisucakaya namah । 290 ।

Om sri sai gahvaresthapuranaya namah ।
Om sri sai garvamatsaryavarjitaya namah ।
Om sri sai gananrtyavinodaya namah ।
Om sri sai galavankarvarapradaya namah ।
Om sri sai girisasadrsatyagine namah ।
Om sri sai gitacaryaya namah ।
Om sri sai gitadbhutarthavaktre namah ।
Om sri sai gitarahasyasampradaya namah ।
Om sri sai gitajnanamayaya namah ।
Om sri sai gitapurnopadesakaya namah । 300 ।

Om sri sai gunatitaya namah ।
Om sri sai gunatmane namah ।
Om sri sai gunadosavivarjitaya namah ।
Om sri sai gunagunesu vartanta ityanasaktisustiraya namah ।
Om sri sai guptaya namah ।
Om sri sai guhahitaya namah ।
Om sri sai gudhaya namah ।
Om sri sai guptasarvanibodhakaya namah ।
Om sri sai gurvanghritivrabhakticetadevalayamitirayate namah ।
Om sri sai gurave namah । 310 ।

Om sri sai gurutamaya namah ।
Om sri sai guhyaya namah ।
Om sri sai gurupadaparayanaya namah ।
Om sri sai gurvisanghrisadadhyatre namah ।
Om sri sai gurusantosavardhanaya namah ।
Om sri sai gurupremasamalabdhaparipurnasvarupavate namah ।
Om sri sai gurupasanasamsiddhaya namah ।
Om sri sai gurumargapravartakaya namah ।
Om sri sai gurvatmadevatabuddhya brahmanandamayaya namah ।
Om sri sai gurossamadhiparsvasthanimbacchayanivasakrte namah । 320 ।

Om sri sai guruvenkusasampraptavastrestika sadadhrtaya namah ।
Om sri sai guruparampara”distasarvatyagaparayanaya namah ।
Om sri sai guruparamparapraptasaccidanandamurtimate namah ।
Om sri sai grhahinamaharajaya namah ।
Om sri sai grhamedhiparasrayaya namah ।
Om sri sai gopimstrata yatha krsnastatha nacne kulavanaya namah ।
Om sri sai gopalagundurayadi putrapautradivardhanaya namah ।
Om sri sai gospadikrtakastabdhaye namah ।
Om sri sai godavaritatagataya namah ।
Om sri sai caturbhujaya namah । 330 ।

Om sri sai caturbahunivaritanrsankataya namah ।
Om sri sai camatkaraih sanklistairbhaktijnanavivardhanaya namah ।
Om sri sai candanaleparustanam dustanam dharsanaksamaya namah ।
Om sri sai candorkaradi bhaktanamsadapalananisthitaya namah ।
Om sri sai caracaraparivyaptaya namah ।
Om sri sai carmadahe’pyavikryaya namah ।
Om sri sai candabhayakhya patelartham camatkarasahayakrte namah ।
Om sri sai cintamagnaparitrane tasya sarvabharamvahaya namah ।
Om sri sai citraticitra caritraya namah ।
Om sri sai cinmayanandaya namah । 340 ।

Om sri sai ciravasakrtairbandhaih sirdigramam punargataya namah ।
Om sri sai coradyahrtavastuni dattanyevetiharsitaya namah ।
Om sri sai chinnasamsayaya namah ।
Om sri sai chinnasamsarabandhanaya namah ।
Om sri sai jagatpitre namah ।
Om sri sai jaganmatre namah ।
Om sri sai jagattratre namah ।
Om sri sai jagaddhitaya namah ।
Om sri sai jagatsrastre namah ।
Om sri sai jagatsaksine namah । 350 ।

Om sri sai jagadvyapine namah ।
Om sri sai jagadgurave namah ।
Om sri sai jagatprabhave namah ।
Om sri sai jagannathaya namah ।
Om sri sai jagadekadivakaraya namah ।
Om sri sai jaganmohacamatkaraya namah ।
Om sri sai jagannatakasutradhrte namah ।
Om sri sai jaganmangalakartre namah ।
Om sri sai jaganmayeti bodhakaya namah ।
Om sri sai jadonmattapisacabhopyantahsaccitsukhasthitaya namah । 360 ।

Om sri sai janmabandhavinirmuktaya namah ।
Om sri sai janmasaphalyamantradaya namah ।
Om sri sai janmajanmantarajnaya namah ।
Om sri sai janmanasarahasyavide namah ।
Om sri sai japtanamasusantustaharipratyaksabhavitaya namah ।
Om sri sai janajalpamanadyatya(manakrsta) japasiddhimahadyutaye namah ।
Om sri sai japapreritabhaktaya namah ।
Om sri sai japyanamne namah ।
Om sri sai janesvaraya namah ।
Om sri sai jalahinasthale khinnabhaktartham jalasrstikrte namah । 370 ।

Om sri sai javaraliti maulanasevane’klistamanasaya namah ।
Om sri sai jatagramantagurorvasam tasmatpurvasthalam vrajate namah ।
Om sri sai jatibhedamatairbheda iti bhedatiraskrtaya namah ।
Om sri sai jatividyadhanaiscapi hinanardrahrdavanaya namah ।
Om sri sai jambunadaparityagine namah ।
Om sri sai jagarukavitaprajaya namah ।
Om sri sai jayapatyagrhaksetrasvajanasvarthavarjitaya namah ।
Om sri sai jitadvaitamahamohaya namah ।
Om sri sai jitakrodhaya namah ।
Om sri sai jitendriyaya namah । 380 ।

Om sri sai jitakandarpadarpaya namah ।
Om sri sai jitatmane namah ।
Om sri sai jitasadripave namah ।
Om sri sai jirnahunalayasthane purvajanmakrtam smarate namah ।
Om sri sai jirnahunalayam cadya sarvamartyalayankaraya namah ।
Om sri sai jirnavastrasamam matva deham tyaktva sukham sthitaya namah ।
Om sri sai jirnavastrasamam pasyan tyaktva deham pravistavate namah ।
Om sri sai jivanmuktaya namah ।
Om sri sai jivanam muktisadgatidayakaya namah ।
Om sri sai jyotisasastrarahasyajnaya namah । 390 ।

Om sri sai jyotirjnanapradaya namah ।
Om sri sai jyotsna suryam drsa pasyate namah ।
Om sri sai jnanabhaskaramurtimate namah ।
Om sri sai jnanasarvarahasyaya namah ।
Om sri sai jnatabrahmaparatparaya namah ।
Om sri sai jnanabhaktipradaya namah ।
Om sri sai jnanavijnananiscayaya namah ।
Om sri sai jnanasaktisamarudhaya namah ।
Om sri sai jnanayogavyavasthitaya namah ।
Om sri sai jnanagnidagdhakarmane namah । 400 ।

Om sri sai jnananirdhutakalmasaya namah ।
Om sri sai jnanavairagyasandhatre namah ।
Om sri sai jnanasanchinnasamsayaya namah ।
Om sri sai jnanapastamahamohaya namah ।
Om sri sai jnanityatmaiva niscayaya namah ।
Om sri sai jnanesvari pathaddaivapratibandhanivarakaya namah ।
Om sri sai jnanaya namah ।
Om sri sai jneyaya namah ।
Om sri sai jnanagamyaya namah ।
Om sri sai jnatasarvaparam mataya namah । 410 ।

Om sri sai jyotisam prathamajyotise namah ।
Om sri sai jyotirhinadyutipradaya namah ।
Om sri sai tapassandiptatejasvine namah ।
Om sri sai taptakancanasannibhaya namah ।
Om sri sai tattvajnanarthadarsine namah ।
Om sri sai tattvamasyadilaksitaya namah ।
Om sri sai tattvavide namah ।
Om sri sai tattvamurtaye namah ।
Om sri sai tandra”lasyavivarjitaya namah ।
Om sri sai tattvamaladharaya namah । 420 ।

Om sri sai tattvasaravisaradaya namah ।
Om sri sai tarjitantakadutaya namah ।
Om sri sai tamasahparaya namah ।
Om sri sai tatyaganapatipresthaya namah ।
Om sri sai tatyanulkargatipradaya namah ।
Om sri sai tarakabrahmanamne namah ।
Om sri sai tamorajovivarjitaya namah ।
Om sri sai tamarasadalaksaya namah ।
Om sri sai tarabayyasuraksaya namah ।
Om sri sai tilakapujitanghraye namah । 430 ।

Om sri sai tiryagjantugatipradaya namah ।
Om sri sai tirthakrtanivasaya namah ।
Om sri sai tirthapadaya namah ।
Om sri sai tivrabhakti nrsimhadibhaktalibhuryanugrahaya namah ।
Om sri sai tivrapremaviragaptavenkatesakrpanidhaye namah ।
Om sri sai tulyapriyapriyaya namah ।
Om sri sai tulyaninda”tmasamstutaye namah ।
Om sri sai tulyadhikavihinaya namah ।
Om sri sai tustasajjanasamvrtaya namah ।
Om sri sai trptatmane namah । 440 ।

Om sri sai trsahinaya namah ।
Om sri sai trnikrtajagadvasave namah ।
Om sri sai tailikrtajalapurnadipasanjvalitalayaya namah ।
Om sri sai trikalajnaya namah ।
Om sri sai trimurtaye namah ।
Om sri sai trigunatitaya namah ।
Om sri sai triyamayoganisthatma dasadigbhaktapalakaya namah ।
Om sri sai trivargamoksasandhatre namah ।
Om sri sai triputirahitasthitaye namah ।
Om sri sai trilokasvecchasancarine namah । 450 ।

Om sri sai trailokyatimirapahaya namah ।
Om sri sai tyaktakarmaphalasangaya namah ।
Om sri sai tyaktabhogasadasukhine namah ।
Om sri sai tyaktadehatmabuddhaye namah ।
Om sri sai tyaktasarvaparigrahaya namah ।
Om sri sai tyaktva mayamayam sarvam sve mahimni sada sthitaya namah ।
Om sri sai dandadhrte namah ।
Om sri sai dandanarhanam dustavrtternivartakaya namah ।
Om sri sai dambhadarpatiduraya namah ।
Om sri sai daksinamurtaye namah । 460 ।

Om sri sai daksinadanakartrbhyo dasadhapratidayakaya namah ।
Om sri sai daksinaprarthanadvara subhakrttattvabodhakaya namah ।
Om sri sai dayaparaya namah ।
Om sri sai dayasindhave namah ।
Om sri sai dattatreyaya namah ।
Om sri sai daridro’yam dhaniveti bhedacaravivarjitaya namah ।
Om sri sai daharakasabhanave namah ।
Om sri sai dagdhahastarbhakavanaya namah ।
Om sri sai daridryaduhkhabhitighnaya namah ।
Om sri sai damodaravarapradaya namah । 470 ।

Om sri sai danasaundaya namah ।
Om sri sai dantaya namah ।
Om sri sai danaiscanyan vasam nayate namah ।
Om sri sai danamargaskhalatpadananacandorkaravanaya namah ।
Om sri sai divyajnanapradaya namah ।
Om sri sai divyamangalavigrahaya namah ।
Om sri sai dinadayaparaya namah ।
Om sri sai dirghadrse namah ।
Om sri sai dinavatsalaya namah ।
Om sri sai dustanam damane saktaya namah । 480 ।

Om sri sai duradarsatapobalaya namah ।
Om sri sai durbhikso’pyannadatre namah ।
Om sri sai dudrstavinasakrte namah ।
Om sri sai duhkhasokabhayadvesamohadyasubhanasakaya namah ।
Om sri sai dustanigraha-sistanugraharupamahavrataya namah ।
Om sri sai dustamurkhajadadinamaprakasasvarupavate namah ।
Om sri sai dustajantuparitratre namah ।
Om sri sai duravartisamastadrse namah ।
Om sri sai drsyam nasyam na visvasyamiti buddhiprabodhakaya namah ।
Om sri sai drsyam sarvam hi caitanyamityanandapratisthaya namah । 490 ।

Om sri sai dehe vigalitasaya namah ।
Om sri sai dehayatrartham annabhuje namah ।
Om sri sai deho gehastato mantu ninye gururitirakaya namah ।
Om sri sai dehatmabuddhihinaya namah ।
Om sri sai dehamohaprabhanjanaya namah ।
Om sri sai deho devalayastasmin devam pasyedityudirayate namah ।
Om sri sai daivisampatprapurnaya namah ।
Om sri sai desoddharasahayakrte namah ।
Om sri sai dvandvamohavinirmuktaya namah ।
Om sri sai dvandvatitavimatsaraya namah । 500 ।

Om sri sai dvarakamayivasine (dvarakamayi) namah ।
Om sri sai dvesadrohavivarjitaya namah ।
Om sri sai dvaitadvaitavisisthadin kale sthane vibodhakaya namah ।
Om sri sai dhanahinan dhanadhyamsca samadrstyaiva raksakaya namah ।
Om sri sai dhanadenasamatyagaya namah ।
Om sri sai dharanidharasannibhaya namah ।
Om sri sai dharmajnaya namah ।
Om sri sai dharmasetave namah ।
Om sri sai dharmasthapanasambhavaya namah ।
Om sri sai dhumale upasani patnyoh nirvane sadgatipradaya namah । 510 ।

Om sri sai dhupakheda patela candabhaya nastasvasthanasucakaya namah ।
Om sri sai dhumayanat patatpathevara patni suraksakaya namah ।
Om sri sai dhyanavasthitacetase namah ।
Om sri sai dhrtyutsahasamanvitaya namah ।
Om sri sai natajanavanaya namah ।
Om sri sai naralokamanoramaya namah ।
Om sri sai nastadrstipradatre namah ।
Om sri sai naralokavidambanaya namah ।
Om sri sai nagasarpe mayure ca samarudhasadananaya namah ।
Om sri sai nana candorkaram ahuya tatsadgatyai krtodyamaya namah । 520 ।

Om sri sai nana nimhonakasyante svanghridhyanalayapradaya namah ।
Om sri sai nanadesabhidhakaraya namah ।
Om sri sai nanavidhisamarcitaya namah ।
Om sri sai narayanamaharaja samslaghitapadambujaya namah ।
Om sri sai narayanaparaya namah ।
Om sri sai namavarjitaya namah ।
Om sri sai nigrhitendriyagramaya namah ।
Om sri sai nigamagama agocaraya namah ।
Om sri sai nityasarvagatasthanave namah ।
Om sri sai nityatrptaya namah । 530 ।

Om sri sai nirasrayaya namah ।
Om sri sai nityannadanadharmisthaya namah ।
Om sri sai nityanandapravahakaya namah ।
Om sri sai nityamangaladhamne namah ।
Om sri sai nityagnihotravardhanaya namah ।
Om sri sai nityakarmaniyoktre namah ।
Om sri sai nityasattvasthitaya namah ।
Om sri sai nimbapadapamulasthaya namah ।
Om sri sai nirantaragniraksitre namah ।
Om sri sai nisprha namah । 540 ।

Om sri sai nirvikalpaya namah ।
Om sri sai nirankusagatagataye namah ।
Om sri sai nirjitakamanadosaya namah ।
Om sri sai nirasaya namah ।
Om sri sai niranjanaya namah ।
Om sri sai nirvikalpasamadhisthaya namah ।
Om sri sai nirapeksaya namah ।
Om sri sai nirgunaya namah ।
Om sri sai nirdvandvaya namah ।
Om sri sai nityasattvasthaya namah । 550 ।

Om sri sai nirvikaraya namah ।
Om sri sai niscalaya namah ।
Om sri sai niralambaya namah ।
Om sri sai nirakaraya namah ।
Om sri sai nivrttagunadosakaya namah ।
Om sri sai nulkara vijayananda mahisam dattasadgataye namah ।
Om sri sai narasimha ganudasa datta pracarasadhanaya namah ।
Om sri sai naisthikabrahmacaryaya namah ।
Om sri sai naiskarmyaparinisthitaya namah ।
Om sri sai pandaripandurangakhyaya namah । 560 ।

Om sri sai patila tatyaji matulaya namah ।
Om sri sai patitapavanaya namah ।
Om sri sai patrigramasamudbhavaya namah ।
Om sri sai padavisrstagangambhase namah ।
Om sri sai padambujanatavanaya namah ।
Om sri sai parabrahmasvarupine namah ।
Om sri sai paramakarunalayaya namah ।
Om sri sai paratattvapradipaya namah ।
Om sri sai paramarthanivedakaya namah ।
Om sri sai paramanandanisyandaya namah । 570 ।

Om sri sai paranjyotise namah ।
Om sri sai paratparaya namah ।
Om sri sai paramesthine namah ।
Om sri sai parandhamne namah ।
Om sri sai paramesvaraya namah ।
Om sri sai paramasadgurave namah ।
Om sri sai paramacaryaya namah ।
Om sri sai paradharmabhayadbhaktan sve sve dharme niyojakaya namah ।
Om sri sai pararthaikantasambhutaye namah ।
Om sri sai paramatmane namah । 580 ।

Om sri sai paragataye namah ।
Om sri sai papatapaughasamharine namah ।
Om sri sai pamaravyajapanditaya namah ।
Om sri sai papaddasam samakrsya punyamargapravartakaya namah ।
Om sri sai pipilikasukhannadaya namah ।
Om sri sai pisace ca vyavasthitaya namah ।
Om sri sai putrakamesthi yagadeh rte santanavardhanaya namah ।
Om sri sai punarujjivitapretaya namah ।
Om sri sai punaravrttinasakaya namah ।
Om sri sai punahpunarihagamya bhaktebhyah sadgatipradaya namah । 590 ।

Om sri sai pundarikayataksaya namah ।
Om sri sai punyasravanakirtanaya namah ।
Om sri sai purandaradi bhaktagryaparitranadhurandharaya namah ।
Om sri sai puranapurusaya namah ।
Om sri sai purisaya namah ।
Om sri sai purusottamaya namah ।
Om sri sai pujaparanmukhaya namah ।
Om sri sai purnaya namah ।
Om sri sai purnavairagyasobhitaya namah ।
Om sri sai purnanandasvarupine namah । 600 ।

Om sri sai purnakrpanidhaye namah ।
Om sri sai purnacandrasamahladine namah ।
Om sri sai purnakamaya namah ।
Om sri sai purvajaya namah ।
Om sri sai pranatapalanodyuktaya namah ।
Om sri sai pranatartiharaya namah ।
Om sri sai pratyaksadevatamurtaye namah ।
Om sri sai pratyagatmanidarsakaya namah ।
Om sri sai prapannaparijataya namah ।
Om sri sai prapannanam paragataye namah । 610 ।

Om sri sai pramanatitacinmurtaye namah ।
Om sri sai pramadabhidhamrtyujite namah ।
Om sri sai prasannavadanaya namah ।
Om sri sai prasadabhimukhadyutaye namah ।
Om sri sai prasastavace namah ।
Om sri sai prasantatmane namah ।
Om sri sai priyasatyamudaharate namah ।
Om sri sai premadaya namah ।
Om sri sai premavasyaya namah ।
Om sri sai premamargaikasadhanaya namah । 620 ।

Om sri sai bahurupanigudhatmane namah ।
Om sri sai baladrptadamaksamaya namah ।
Om sri sai balatidarpa bhayyaji mahagarvavibhanjanaya namah ।
Om sri sai budhasantosadaya namah ।
Om sri sai buddhaya namah ।
Om sri sai budhajanavanaya namah ।
Om sri sai brhadbandhavimoktre namah ।
Om sri sai brhadbharavahaksamaya namah ।
Om sri sai brahmakulasamudbhutaya namah ।
Om sri sai brahmacarivratasthitaya namah । 630 ।

Om sri sai brahmanandamrtamagnaya namah ।
Om sri sai brahmanandaya namah ।
Om sri sai brahmanandalasaddrstaye namah ।
Om sri sai brahmavadine namah ।
Om sri sai brhacchravase namah ।
Om sri sai brahmanastrivisrstolkatarjitasva”krtaye namah ।
Om sri sai brahmananam masidisthaya namah ।
Om sri sai brahmanyaya namah ।
Om sri sai brahmavittamaya namah ।
Om sri sai bhaktadasaganu pranamanavrttyadiraksakaya namah । 640 ।

Om sri sai bhaktatyantahitaisine namah ।
Om sri sai bhaktasritadayaparaya namah ।
Om sri sai bhaktarthe dhrtadehaya namah ।
Om sri sai bhaktarthe dagdhahastakaya namah ।
Om sri sai bhaktaparagataye namah ।
Om sri sai bhaktavatsalaya namah ।
Om sri sai bhaktamanasavasine namah ।
Om sri sai bhaktatisulabhaya namah ।
Om sri sai bhaktabhavabdhipotaya namah ।
Om sri sai bhagavate namah । 650 ।

Om sri sai bhajatam suhrde namah ।
Om sri sai bhaktasarvasvaharine namah ।
Om sri sai bhaktanugrahakataraya namah ।
Om sri sai bhaktarasnyadi sarvesam amoghabhayasampradaya namah ।
Om sri sai bhaktavanasamarthaya namah ।
Om sri sai bhaktavanadhurandharaya namah ।
Om sri sai bhaktabhavaparadhinaya namah ।
Om sri sai bhaktatyantahitausadhaya namah ।
Om sri sai bhaktavanapratijnaya namah ।
Om sri sai bhajatam istakamaduhe namah । 660 ।

Om sri sai bhaktahrtpadmavasine namah ।
Om sri sai bhaktimargapradarsakaya namah ।
Om sri sai bhaktasayaviharine namah ।
Om sri sai bhaktasarvamalapahaya namah ।
Om sri sai bhaktabodhaikanisthaya namah ।
Om sri sai bhaktanam sadgatipradaya namah ।
Om sri sai bhadramargapradarsine namah ।
Om sri sai bhadram bhadramiti bruvate namah ।
Om sri sai bhadrasravase namah ।
Om sri sai bhannumaisadhvihitasasanaya namah । 670 ।

Om sri sai bhayasantrastakaparde amoghabhayavarapradaya namah ।
Om sri sai bhayahinaya namah ।
Om sri sai bhayatratre namah ।
Om sri sai bhayakrte namah ।
Om sri sai bhayanasanaya namah ।
Om sri sai bhavavaridhipotaya namah ।
Om sri sai bhavalunthanakovidaya namah ।
Om sri sai bhasmadanena nirastadhivyadhiduhkhasubhakhilaya namah ।
Om sri sai bhasmasatkrtabhaktaraye namah ।
Om sri sai bhasmasatkrtamanmathaya namah । 680 ।

Om sri sai bhasmaputamasidisthaya namah ।
Om sri sai bhasmadagdhakhilamayaya namah ।
Om sri sai bhagoji kustharogaghnaya namah ।
Om sri sai bhasakhilasuveditaya namah ।
Om sri sai bhasyakrte namah ।
Om sri sai bhavagamyaya namah ।
Om sri sai bharasarvaparigrahaya namah ।
Om sri sai bhagavatasahayaya namah ।
Om sri sai bhavanasunyatah sukhine namah ।
Om sri sai bhagavatapradhanaya namah । 690 ।

Om sri sai bhagavatottamaya namah ।
Om sri sai bhate dvesam samakrsya bhaktim tasmai pradattavate namah ।
Om sri sai bhillarupena dattambhase namah ।
Om sri sai bhiksannadanasesabhuje namah ।
Om sri sai bhiksadharmamaharajaya namah ।
Om sri sai bhiksaughadattabhojanaya namah ।
Om sri sai bhimaji ksayapapaghne namah ।
Om sri sai bhimabalanvitaya namah ।
Om sri sai bhitanam bhitinasine namah ।
Om sri sai bhisanabhisanaya namah । 700 ।

Om sri sai bhisacalitasuryagnimaghavanmrtyumarutaya namah ।
Om sri sai bhuktimuktipradatre namah ।
Om sri sai bhujagadraksitaprajaya namah ।
Om sri sai bhujangarupamavisya sahasrajanapujitaya namah ।
Om sri sai bhuktva bhojanadatrnam dagdhapraguttara asubhaya namah ।
Om sri sai bhutidvara grham baddhva krtasarvamatalayaya namah ।
Om sri sai bhubhrtasama upakarine namah ।
Om sri sai Om srisai bhumne namah ।
Om sri sai bhusayaya namah ।
Om sri sai bhutasaranyabhutaya namah । 710 ।

Om sri sai bhutatmane namah ।
Om sri sai bhutabhavanaya namah ।
Om sri sai bhutapretapisacadin dharmamarge niyojayate namah ।
Om sri sai bhrtyasya bhrtyasevakrte namah ।
Om sri sai bhrtya bharavahaya namah ।
Om sri sai bhekam dattavaram smrtva sarpasyadapi raksakaya namah ।
Om sri sai bhogaisvairyesu asaktatmane namah ।
Om sri sai bhaisajye bhisajamvaraya namah ।
Om sri sai markarupena bhaktasya raksane tena taditaya namah ।
Om sri sai mantraghosamasidisthaya namah । 720 ।

Om sri sai madabhimanavarjitaya namah ।
Om sri sai madhupanabhrsasaktim divyasaktya vyapohakaya namah ।
Om sri sai masidhyam tulasipujam agnihotram ca sasakaya namah ।
Om sri sai mahavakyasudhamagnaya namah ।
Om sri sai mahabhagavataya namah ।
Om sri sai mahanubhava tejasvine namah ।
Om sri sai mahayogesvaraya namah ।
Om sri sai mahabhayaparitratre namah ।
Om sri sai mahatmane namah ।
Om sri sai mahabalaya namah । 730 ।

Om sri sai madhavaraya desapande sakhyuh sahayyakrte namah ।
Om sri sai manapamanayostulyaya namah ।
Om sri sai margabandhave namah ।
Om sri sai marutaye namah ।
Om sri sai mayamanusa rupena gudhaisvaryaparatparaya namah ।
Om sri sai margasthadevasatkarah karya ityanusasitre namah ।
Om sri sai marigrastha butitratre namah ।
Om sri sai marjalocchisthabhojanaya namah ।
Om sri sai mirikaram sarpagandat daivajnaptadvimocayate namah ।
Om sri sai mitavace namah । 740 ।

Om sri sai mitabhuje namah ।
Om sri sai mitre satrau sada samaya namah ।
Om sri sai minatai prasutyartham presitaya ratham dadate namah ।
Om sri sai muktasangaih anamvadine (anamitaya) namah ।
Om sri sai muktasamsrtibandhanaya namah ।
Om sri sai muhurdevavataradi namoccarananirvrtaya namah ।
Om sri sai murtipujanusastre namah ।
Om sri sai murtimanapi amurtimate namah ।
Om sri sai mulesastrinah gurorgholapamaharajasya rupadhrte namah ।
Om sri sai mrtasunum samakrsya purvamatari yojayate namah । 750 ।

Om sri sai mrdalayanivasine namah ।
Om sri sai mrtyubhitivyapohakaya namah ।
Om sri sai meghasyamaya-pujartham sivalingamupaharate namah ।
Om sri sai mohakalilatirnaya namah ।
Om sri sai mohasamsayanasakaya namah ।
Om sri sai mohinirajapujayam kulkarnyappa niyojakaya namah ।
Om sri sai moksamargasahayaya namah ।
Om sri sai maunavyakhyaprabodhakaya namah ।
Om sri sai yajnadanataponisthaya namah ।
Om sri sai yajnasisthannabhojanaya namah । 760 ।

Om sri sai yatendriyamanobuddhaye namah ।
Om sri sai yatidharmasupalakaya namah ।
Om sri sai yato vaco nivartante tadanandasunisthitaya namah ।
Om sri sai yatnatisayasevaptagurupurnakrpabalaya namah ।
Om sri sai yathecchasuksmasancarine namah ।
Om sri sai yathestadanadharmakrte namah ।
Om sri sai yantrarudham jagatsarvamayaya bhramayatprabhave namah ।
Om sri sai yamakinkarasantrastasamantasya sahayakrte namah ।
Om sri sai yamadutapariklistapurandare’suraksakaya namah ।
Om sri sai yamabhitivinasine namah । 770 ।

Om sri sai yavanalayabhusanaya namah ।
Om sri sai yasasapi maharajaya namah ।
Om sri sai yasahpuritabharataya namah ।
Om sri sai yaksaraksasapisacanam sanidhyadeva nasakaya namah ।
Om sri sai yuktabhojananidraya namah ।
Om sri sai yugantaracaritravide namah ।
Om sri sai yogasaktijitasvapnaya namah ।
Om sri sai yogamayasamavrtaya namah ।
Om sri sai yogaviksanasandattaparamanandamurtimate namah ।
Om sri sai yogibhirdhyanagamyaya namah । 780 ।

Om sri sai yogaksemavahaya namah ।
Om sri sai rathasya rajatasvesu hrtesvamlanamanasaya namah ।
Om sri sai rasaya namah ।
Om sri sai rasasarajnaya namah ।
Om sri sai rasanarasajite namah ।
Om sri sai raso’pyasya param drstva nivartitamahayasase namah ।
Om sri sai raksanatposanatsarvapitrmatrguruprabhave namah ।
Om sri sai ragadvesaviyuktatmane namah ।
Om sri sai rakacandrasamananaya namah ।
Om sri sai rajivalocanaya namah । 790 ।

Om sri sai rajabhiscabhivanditaya namah ।
Om sri sai ramabhaktiprapurnaya namah ।
Om sri sai ramarupapradarsakaya namah ।
Om sri sai ramasarupyalabdhaya namah ।
Om sri sai ramasai iti visrutaya namah ।
Om sri sai ramadutamayaya namah ।
Om sri sai ramamantropadesakaya namah ।
Om sri sai ramamurtya avirbhutavate (ramamurtyadisankartre) namah ।
Om sri sai rasanekulavardhanaya namah ।
Om sri sai rudratulyaprakopaya namah । 800 ।

Om sri sai rudrakopadamaksamaya namah ।
Om sri sai rudravisnukrtabhedaya namah ।
Om sri sai rupini rupyamohajite namah ।
Om sri sai rupe’rupe cidatmanam pasyadhvamiti bodhakaya namah ।
Om sri sai rupat rupantaram yato’mrta ityabhayapradaya namah ।
Om sri sai rege sisoh tathandhasya sada sadgatidayakaya namah ।
Om sri sai rogadaridryaduhkhadin bhasmadanena varayate namah ।
Om sri sai rodanatardracittaya namah ।
Om sri sai romaharsatvakrtaye namah ।
Om sri sai laghvasine namah । 810 ।

Om sri sai laghunidraya namah ।
Om sri sai labdhasvagramanistutaya namah ।
Om sri sai lagudoddhrtarohillastambhanaddarpanasakaya namah ।
Om sri sai lalitadbhutacaritraya namah ।
Om sri sai laksminarayanaya namah ।
Om sri sai lilamanusadehasthaya namah ।
Om sri sai lilamanusakarmakrte namah ।
Om sri sai lelesastri srutipritya masidi vedaghosanaya namah ।
Om sri sai lokabhiramaya namah ।
Om sri sai lokesaya namah । 820 ।

Om sri sai loluptvavivarjitaya namah ।
Om sri sai lokesu viharamscapi saccidanandasamsthitaya namah ।
Om sri sai lonivaranyaganudasam mahapayadvimocakaya namah ।
Om sri sai vastravadvapum viksya svecchatyaktakalevaraya namah ।
Om sri sai vastravaddehamutsrjya punardeham pravistavate namah ।
Om sri sai vandhyadosavimuktyartham tadvastre narikeladaya namah ।
Om sri sai vasudevaikasantustaye namah ।
Om sri sai vadadvesa apriyaya namah ।
Om sri sai vidyavinayasampannaya namah ।
Om sri sai vidheyatmane namah । 830 ।

Om sri sai viryavate namah ।
Om sri sai viviktadesasevine namah ।
Om sri sai visvabhavanabhavitaya namah ।
Om sri sai visvamangalamangalyaya namah ।
Om sri sai visayatsamhrtendriyaya namah ।
Om sri sai vitaragabhayakrodhaya namah ।
Om sri sai vrddhandha iksanasampradaya namah ।
Om sri sai vedantambujasuryaya namah ।
Om sri sai vedisthagnivivardhanaya namah ।
Om sri sai vairagyapurnacaritraya namah । 840 ।

Om sri sai vaikunthapriyakarmakrte namah ।
Om sri sai vaihayasagataye namah ।
Om sri sai vyamohaprasamausadhaya namah ।
Om sri sai satrucchedaikamantraya namah ।
Om sri sai saranagatavatsalaya namah ।
Om sri sai saranagatabhimajisvandhabhekadiraksakaya namah ।
Om sri sai sarirastha asarirasthaya namah ।
Om sri sai sariranekasambhrtaya namah ।
Om sri sai sasvatapararthasarvehaya namah ।
Om sri sai sarirakarmakevalaya namah । 850 ।

Om sri sai sasvatadharmagoptre namah ।
Om sri sai santidantivibhusitaya namah ।
Om sri sai sirastambhitagangambhase namah ।
Om sri sai santakaraya namah ।
Om sri sai sistadharmamanuprapya maulanapadasevitaya namah ।
Om sri sai sivadaya namah ।
Om sri sai sivarupaya namah ।
Om sri sai sivasaktiyutaya namah ।
Om sri sai siriyanasutodvaham yathoktam paripurayate namah ।
Om sri sai sitosnasukhaduhkhesu samaya namah । 860 ।

Om sri sai sitalavaksudhaya namah ।
Om sri sai sirdinyastagurordehaya namah ।
Om sri sai sirdityaktakalevaraya namah ।
Om sri sai suklambaradharaya namah ।
Om sri sai suddhasattvagunasthitaya namah ।
Om sri sai suddhajnanasvarupaya namah ।
Om sri sai subha’subhavivarjitaya namah ।
Om sri sai subhramargena tadvisnoh paramam padam nrn netre namah ।
Om sri sai selugurukule vasine namah ।
Om sri sai sesasayine namah । 870 ।

Om sri sai srikantaya namah ।
Om sri sai srikaraya namah ।
Om sri sai srimate namah ।
Om sri sai sresthaya namah ।
Om sri sai sreyovidhayakaya namah ।
Om sri sai srutismrtisiroratnavibhusitapadambujaya namah ।
Om sri sai sreyan svadharma ityuktva svasvadharmaniyojakaya namah ।
Om sri sai sakharama sacchisyaya namah ।
Om sri sai sakalasrayakamaduhe namah ।
Om sri sai sagunanirgunabrahmane namah । 880 ।

Om sri sai sajjanamanasavyomarajamanasudhakaraya namah ।
Om sri sai satkarmanirataya namah ।
Om sri sai satsantanavarapradaya namah ।
Om sri sai satyavrataya namah ।
Om sri sai satyaya namah ।
Om sri sai satsulabho’nyadurlabhaya namah ।
Om sri sai satyavace namah ।
Om sri sai satyasankalpaya namah ।
Om sri sai satyadharmaparayanaya namah ।
Om sri sai satyaparakramaya namah । 890 ।

Om sri sai satyadrastre namah ।
Om sri sai sanatanaya namah ।
Om sri sai satyanarayanaya namah ।
Om sri sai satyatattvaprabhodhakaya namah ।
Om sri sai satpurusaya namah ।
Om sri sai sadacaraya namah ।
Om sri sai sada parahite rataya namah ।
Om sri sai sada ksiptanijanandaya namah ।
Om sri sai sadanandaya namah ।
Om sri sai sadgurave namah । 900 ।

Om sri sai sada janahitodyuktaya namah ।
Om sri sai sadatmane namah ।
Om sri sai sadasivaya namah ।
Om sri sai sada”rdracitaya namah ।
Om sri sai sadrupine namah ।
Om sri sai sadasrayaya namah ।
Om sri sai sadajitaya namah ।
Om sri sai sanyasayogayuktatmane namah ।
Om sri sai sanmargasthapanavrataya namah ।
Om sri sai sabijam phalamadaya nirbijaparinamakaya namah । 910 ।

Om sri sai samaduhkhasukhasvasthaya namah ।
Om sri sai samalostasmakancanaya namah ।
Om sri sai samarthasadgurusresthaya namah ।
Om sri sai samanarahitaya namah ।
Om sri sai samasritajanatranavratapalanatatparaya namah ।
Om sri sai samudrasamagambhiryaya namah ।
Om sri sai sankalparahitaya namah ।
Om sri sai samsaratapaharyanghraye namah ।
Om sri sai samsaravarjitaya namah ।
Om sri sai samsarottaranamne namah । 920 ।

Om sri sai sarojadalakomalaya namah ।
Om sri sai sarpadibhayaharine namah ।
Om sri sai sarparupe’pyavasthitaya namah ।
Om sri sai sarvakarmaphalatyagine namah ।
Om sri sai sarvatra samavasthitaya namah ।
Om sri sai sarvatahpanipadaya namah ।
Om sri sai sarvato’ksisiromukhaya namah ।
Om sri sai sarvatahsrutimanmurtaye namah ।
Om sri sai sarvamavrtya samsthitaya namah ।
Om sri sai sarvadharmasamatratre namah । 930 ।

Om sri sai sarvadharmasupujitaya namah ।
Om sri sai sarvadharman parityajya gurvisam saranam gataya namah ।
Om sri sai sarvadhisaksibhutaya namah ।
Om sri sai sarvanamabhisucitaya namah ।
Om sri sai sarvabhutantaratmane namah ।
Om sri sai sarvabhutasayasthitaya namah ।
Om sri sai sarvabhutadivasaya namah ।
Om sri sai sarvabhutahite rataya namah ।
Om sri sai sarvabhutatmabhutatmane namah ।
Om sri sai sarvabhutasahrde namah । 940 ।

Om sri sai sarvabhutanisonnidraya namah ।
Om sri sai sarvabhutasamadrtaya namah ।
Om sri sai sarvajnaya namah ।
Om sri sai sarvavide namah ।
Om sri sai sarvasmai namah ।
Om sri sai sarvamata susammataya namah ।
Om sri sai sarvabrahmamayam drastre namah ।
Om sri sai sarvasaktyupabrmhitaya namah ।
Om sri sai sarvasankalpasanyasine namah ।
Om sri sai sarvasangavivarjitaya namah । 950 ।

Om sri sai sarvalokasaranyaya namah ।
Om sri sai sarvalokamahesvaraya namah ।
Om sri sai sarvesaya namah ।
Om sri sai sarvarupine namah ।
Om sri sai sarvasatrunirvahanaya namah ।
Om sri sai sarvaisvaryaikamantraya namah ।
Om sri sai sarvepsitaphalapradaya namah ।
Om sri sai sarvopakarine namah ।
Om sri sai sarvopasyapadambujaya namah ।
Om sri sai sahasrasirsamurtaye namah । 960 ।

Om sri sai sahasraksaya namah ।
Om sri sai sahasrapade namah ।
Om sri sai sahasranamavisvasine namah ।
Om sri sai sahasranamalaksitaya namah ।
Om sri sai sakaro’pi nirakaraya namah ।
Om sri sai sakararcasumanitaya namah ।
Om sri sai sadhujanaparitratre namah ।
Om sri sai sadhuposakaya namah ।
Om sri sai salokyasarstisamipyasayujyapadadayakaya namah ।
Om sri sai sairamaya namah । 970 ।

Om sri sai sainathaya namah ।
Om sri sai saisaya namah ।
Om sri sai saisattamaya namah ।
Om sri sai saksatkrtaharipritya sarvasaktiyutaya namah ।
Om sri sai saksatkarapradatre namah ।
Om sri sai saksanmanmathamardanaya namah ।
Om sri sai sayine namah ।
Om sri sai saidevaya namah ।
Om sri sai siddhesaya namah ।
Om sri sai siddhasankalpaya namah । 980 ।

Om sri sai siddhidaya namah ।
Om sri sai siddhavangmukhaya namah ।
Om sri sai sukrtaduskrtatitaya namah ।
Om sri sai sukhesu vigatasprhaya namah ।
Om sri sai sukhaduhkhasamaya namah ।
Om sri sai sudhasyandimukhojvalaya namah ।
Om sri sai svecchamatrajadaddehaya namah ।
Om sri sai svecchopattatanave namah ।
Om sri sai svikrtabhaktarogaya namah ।
Om sri sai sve mahimni pratistitaya namah । 990 ।

Om sri sai harisate tatha nanankamadeh pariraksakaya namah ।
Om sri sai harsamarsabhayodvegairnirmuktavimalasayaya namah ।
Om sri sai hindumuslimsamuhamsca maitrikaranatatparaya namah ।
Om sri sai hunkarenaiva suksipram stabdhapracandamarutaya namah ।
Om sri sai hrdayagranthibhedine namah ।
Om sri sai hrdayagranthivarjitaya namah ।
Om sri sai ksantanantadaurjanyaya namah ।
Om sri sai ksitipaladisevitaya namah ।
Om sri sai ksipraprasadadatre namah ।
Om sri sai ksetrikrtasvasirdikaya namah । 1000 ।

Om sri sai srisai caranam saranam mama ।
sri sai caranam saranam mama ।

Also Read 1000 Names of Sri Shirdi Saibaba 3:

Sri Shirdi Sainatha | Sahasranamavali 3 Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment