Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Sahasranamavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरीसहस्रनामावलिः ॥
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

न्यासः ।
अस्य श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरीसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य,
समाधि ऋषिः, श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरी देवता,
अनुष्टुप्छन्दः, वं बीजम्, स्वाहा शक्तिः, सौभाग्यमिति कीलकम्,
श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरी प्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः ॥

ध्यानम् ।
वन्दे सर्वसुमङ्गलरूपिणीं वन्दे सौभाग्यदायिनीम् ।
वन्दे करुणामयसुन्दरीं वन्दे कन्यकापरमेश्वरीम् ॥

वन्दे भक्तरक्षणकारिणीं वासवीं वन्दे श्रीमन्त्रपुरवासिनीम् ।
वन्दे नित्यानन्दस्वरूपिणीं वन्दे पेनुकोण्डापुरवासिनीम् ॥

अथ सहस्रनामावलिः ।
ॐ श्रीकन्यकायै नमः ।
ॐ कन्यकाम्बायै नमः ।
ॐ कन्यकापरमेश्वर्यै नमः ।
ॐ कन्यकावासवीदेव्यै नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ वासवकन्यकायै नमः ।
ॐ मणिद्वीपादिनेत्रायै नमः ।
ॐ मङ्गलायै नमः ।
ॐ मङ्गलप्रदायै नमः ।
ॐ गौतमीतीरभूमिस्थायै नमः ।
ॐ महागिरिनिवासिन्यै नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रात्मिकायै नमः ।
ॐ सर्वयन्त्रादिनायिकायै नमः ।
ॐ सर्वतन्त्रमय्यै नमः ।
ॐ भद्रायै नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रार्थरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ सर्वगायै नमः ।
ॐ सर्वायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवार्चितायै नमः । २० ।

ॐ नव्यायै नमः ।
ॐ दिव्यायै नमः ।
ॐ सेव्यायै नमः ।
ॐ भव्यायै नमः ।
ॐ सव्यायै नमः ।
ॐ सतव्ययायै नमः ।
ॐ चित्रघण्टमदच्छेद्र्यै नमः ।
ॐ चित्रलीलामय्यै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ वेदातीतायै नमः ।
ॐ वरायै नमः ।
ॐ श्रीदायै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ शुभप्रदायै नमः ।
ॐ शुभश्रेष्ठिसुतायै नमः ।
ॐ ईषायै नमः ।
ॐ विश्वायै नमः ।
ॐ विश्वम्भरावन्यै नमः ।
ॐ कन्यायै नमः ।
ॐ विश्वमय्यै नमः । ४० ।

ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ अगण्यायै नमः ।
ॐ रूपसुन्दर्यै नमः ।
ॐ सगुणायै नमः ।
ॐ निर्गुणायै नमः ।
ॐ निर्द्वन्द्वायै नमः ।
ॐ निर्मलायै नमः ।
ॐ अनघायै नमः ।
ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ सत्यस्वरूपायै नमः ।
ॐ सत्यासत्यस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ चराचरमय्यै नमः ।
ॐ योगनिद्रायै नमः ।
ॐ सुयोगिन्यै नमः ।
ॐ नित्यधर्मायै नमः ।
ॐ निष्कलङ्कायै नमः ।
ॐ नित्यधर्मपरायणायै नमः ।
ॐ कुसुमश्रेष्ठिपुत्र्यै नमः ।
ॐ कुसुमालयभूषणायै नमः ।
ॐ कुसुमाम्बायै नमः । ६० ।

ॐ कुमार्यै नमः ।
ॐ विरूपाक्षसहोदर्यै नमः ।
ॐ कर्ममय्यै नमः ।
ॐ कर्महन्त्र्यै नमः ।
ॐ कर्मबन्धविमोचन्यै नमः ।
ॐ शर्मदायै नमः ।
ॐ बलदायै नमः ।
ॐ निष्ठायै नमः ।
ॐ निर्मलायै नमः ।
ॐ निस्तुलप्रभायै नमः ।
ॐ इन्दीवरसमानाक्ष्यै नमः ।
ॐ इन्द्रियाणां वशङ्कर्यै नमः ।
ॐ कृपासिन्दवे नमः ।
ॐ कृपावार्तायै नमः ।
ॐ मणिनूपुरमण्डितायै नमः ।
ॐ त्रिमूर्तिपदवीधात्र्यै नमः ।
ॐ जगद्रक्षणकारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वभद्रस्वरूपायै नमः ।
ॐ सर्वभद्रप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ मणिकाञ्चनमञ्जीरायै नमः । ८० ।

ॐ अरुणाङ्ग्रिसरोरुहायै नमः ।
ॐ शून्यमध्यायै नमः ।
ॐ सर्वमान्यायै नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ अनन्यायै नमः ।
ॐ समाद्भुतायै नमः ।
ॐ विष्णुवर्दनसम्मोहकारिण्यै नमः ।
ॐ पापहारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्कर्यै नमः ।
ॐ सर्वरोगशोकनिवारिण्यै नमः ।
ॐ आत्मगौरवसौजन्यबोधिन्यै नमः ।
ॐ मानदायिन्यै नमः ।
ॐ मानरक्षाकरीमातायै नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ शिवप्रदायै नमः ।
ॐ निस्समायै नमः ।
ॐ निरतिकायै नमः ।
ॐ अनुत्तमायै नमः ।
ॐ योगमायायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः । १०० ।

ॐ महाशक्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ अरिवर्गापहारिण्यै नमः ।
ॐ भानुकोटिसमप्रभायै नमः ।
ॐ मल्लीचम्पकगन्धाढ्यायै नमः ।
ॐ रत्नकाञ्चनभूषितायै नमः ।
ॐ चन्द्रचूडायै नमः ।
ॐ शिवमय्यै नमः ।
ॐ चन्द्रबिम्बसमाननायै नमः ।
ॐ रागरूपकपाशाढ्यायै नमः ।
ॐ मृगनाभिविशेषकायै नमः ।
ॐ अग्निपूज्यायै नमः ।
ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
ॐ नासाचाम्पेयपुष्पकायै नमः ।
ॐ नासामौक्तिकसुज्वालायै नमः ।
ॐ कुरुविन्दकपोलकायै नमः ।
ॐ इन्दुरोचिस्मितायै नमः ।
ॐ वीणायै नमः ।
ॐ वीणास्वरनिवासिन्यै नमः ।
ॐ अग्निशुद्धायै नमः ।
ॐ सुकाञ्चितायै नमः । १२० ।

ॐ गूढगुल्फायै नमः ।
ॐ जगन्मय्यै नमः ।
ॐ मणिसिम्हासनस्थितायै नमः ।
ॐ करुणामयसुन्दर्यै नमः ।
ॐ अप्रमेयायै नमः ।
ॐ स्वप्रकाशायै नमः ।
ॐ शिष्टेष्टायै नमः ।
ॐ शिष्टपूजितायै नमः ।
ॐ चिच्छक्त्यै नमः ।
ॐ चेतनाकारायै नमः ।
ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः ।
ॐ चतुर्दशविद्यारूपायै नमः ।
ॐ चतुर्दशकलामय्यै नमः ।
ॐ महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनीगणसेवितायै नमः ।
ॐ चिन्मय्यै नमः ।
ॐ परमानन्दायै नमः ।
ॐ विज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
ॐ ध्यानरूपायै नमः ।
ॐ ध्येयरूपायै नमः ।
ॐ धर्माधर्मविवर्जितायै नमः । १४० ।

ॐ चारुरूपायै नमः ।
ॐ चारुहासायै नमः ।
ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः ।
ॐ चराचरजगन्नेत्रायै नमः ।
ॐ चक्रराजनिकेतनायै नमः ।
ॐ ब्रह्मादिसृष्टिकर्त्र्यै नमः ।
ॐ गोप्त्र्यै नमः ।
ॐ तेजस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ भानुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ सदाशिवायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डकोटिजनन्यै नमः ।
ॐ पुरुषार्थप्रदाम्बिकायै नमः ।
ॐ आदिमध्यान्तरहितायै नमः ।
ॐ हरिब्रह्मेश्वरार्चितायै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ नादरूपायै नमः ।
ॐ सम्पूर्णायै नमः ।
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ राजराजार्चितायै नमः । १६० ।

ॐ रम्यायै नमः ।
ॐ रञ्जन्यै नमः ।
ॐ मुनिरञ्जन्यै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ लोकवरदायै नमः ।
ॐ करुणारसमञ्जुलायै नमः ।
ॐ वरदायै नमः ।
ॐ वामनयनायै नमः ।
ॐ महाराज्ञ्यै नमः ।
ॐ निरीश्वर्यै नमः ।
ॐ रक्षाकर्यै नमः ।
ॐ राक्षसघ्न्यै नमः ।
ॐ दुष्टराजमदापहायै नमः ।
ॐ विधात्र्यै नमः ।
ॐ वेदजनन्यै नमः ।
ॐ राकाय्चन्द्रसमाननायै नमः ।
ॐ तन्त्ररूपायै नमः ।
ॐ तन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ तन्त्रवेद्यायै नमः ।
ॐ तपस्विन्यै नमः । १८० ।

ॐ शास्त्ररूपायै नमः ।
ॐ शास्त्राधारायै नमः ।
ॐ सर्वशास्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ रागपाशायै नमः ।
ॐ मनश्श्याभायै नमः ।
ॐ पञ्चभूतमय्यै नमः ।
ॐ पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः ।
ॐ क्रोधाकाराङ्कुशाञ्चितायै नमः ।
ॐ निजकान्तिपराजण्डायै नमः ।
ॐ मण्डलायै नमः ।
ॐ भानुमण्डलायै नमः ।
ॐ कदम्बमयताटङ्कायै नमः ।
ॐ चाम्पेयकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ सर्वविद्याङ्कुराकारायै नमः ।
ॐ दन्तपङ्क्तिद्वयाञ्चितायै नमः ।
ॐ सरसालापमाधुर्यै नमः ।
ॐ जितवाण्यै नमः ।
ॐ विपञ्चिकायै नमः ।
ॐ ग्रैवेयमणिभूषितायै नमः ।
ॐ कूर्मपृष्ठपदद्वयायै नमः । २०० ।

ॐ नखकान्तिपरिच्छिन्नायै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
ॐ मणिकिङ्किणिका दिव्यरचनायै नमः ।
ॐ दामभूषितायै नमः ।
ॐ रम्भास्तम्भमनोज्ञायै नमः ।
ॐ मार्दवोरुद्वयान्वितायै नमः ।
ॐ पदशोभाजिताम्बोजायै नमः ।
ॐ महागिरिपुरीश्वर्यै नमः ।
ॐ देवरत्नगृहान्तस्थायै नमः ।
ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ ज्ञानमोचनायै नमः ।
ॐ महापद्मासनस्थायै नमः ।
ॐ कदम्बवनवासिन्यै नमः ।
ॐ निजांशभोगसरोल्लसितलक्ष्मीगौरीसरस्वत्यै नमः ।
ॐ मञ्जुकुञ्जन्मणिमञ्जीरालङ्कृतपदाम्भुजायै नमः ।
ॐ हंसिकायै नमः ।
ॐ मन्दगमनायै नमः ।
ॐ महासौन्दर्यवारद्यै नमः ।
ॐ अनवद्यायै नमः । २२० ।

ॐ अरुणायै नमः ।
ॐ गण्यायै नमः ।
ॐ अगण्यायै नमः ।
ॐ दुर्गुणदूरकायै नमः ।
ॐ सम्पत्दात्र्यै नमः ।
ॐ सौख्यदात्र्यै नमः ।
ॐ करुणामयसुन्दर्यै नमः ।
ॐ अश्विनिदेवसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ सर्वदेवसुसेवितायै नमः ।
ॐ गेयचक्ररथारूढायै नमः ।
ॐ मन्त्रिण्यम्बासमर्चितायै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः ।
ॐ देवर्षिस्तुतवैभवायै नमः ।
ॐ विघ्नयन्त्रसमोभेदायै नमः ।
ॐ करोत्यन्नैकमाधवायै नमः ।
ॐ सङ्कल्पमात्रनिर्धूतायै नमः ।
ॐ विष्णुवर्दनमर्दिन्यै नमः ।
ॐ मूर्तित्रयसदासेवायै नमः ।
ॐ समयस्थायै नमः । २४० ।

ॐ निरामयायै नमः ।
ॐ मूलाधारायै नमः ।
ॐ भवायै नमः ।
ॐ अपारायै नमः ।
ॐ ब्रह्मग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
ॐ मणिपूरान्तरावासायै नमः ।
ॐ विष्णु ग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
ॐ आज्ञाचक्रगदामायायै नमः ।
ॐ रुद्रग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
ॐ सहस्रारसमारूढायै नमः ।
ॐ सुधासाराभिवर्षिण्यै नमः ।
ॐ तटिन्रेखायै नमः ।
ॐ समापासायै नमः ।
ॐ षट्चक्रोपरिवासिन्यै नमः ।
ॐ भक्तिवश्यायै नमः ।
ॐ भक्तिगम्यायै नमः ।
ॐ भक्तरक्षणकारिण्यै नमः ।
ॐ भक्तिप्रियायै नमः ।
ॐ भद्रमूर्त्यै नमः ।
ॐ भक्तसन्तोषदायिन्यै नमः । २६० ।

ॐ सर्वदायै नमः ।
ॐ कुण्डलिन्यै नमः ।
ॐ अम्बायै नमः ।
ॐ शारदायै नमः ।
ॐ शर्मदायै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ साध्व्यै नमः ।
ॐ श्रीकर्युदारायै नमः ।
ॐ धीकर्यै नमः ।
ॐ शम्भुमानितायै नमः ।
ॐ शम्भु मानसिकामातायै नमः ।
ॐ शरच्चन्द्रमुख्यै नमः ।
ॐ शिष्टायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ निराकारायै नमः ।
ॐ निर्गुणाम्बायै नमः ।
ॐ निराकुलायै नमः ।
ॐ निर्लेपायै नमः ।
ॐ निस्तुलायै नमः ।
ॐ कन्यायै नमः । २८० ।

ॐ निरवद्यायै नमः ।
ॐ निरन्तरायै नमः ।
ॐ निष्कारणायै नमः ।
ॐ निष्कलङ्कायै नमः ।
ॐ नित्यबुद्धायै नमः ।
ॐ निरीश्वरायै नमः ।
ॐ नीरागायै नमः ।
ॐ रागमथन्यै नमः ।
ॐ निर्मदायै नमः ।
ॐ मदनाशिन्यै नमः ।
ॐ निर्ममायै नमः ।
ॐ सममायायै नमः ।
ॐ अनन्यायै नमः ।
ॐ जगदीश्वर्यै नमः ।
ॐ निरोगायै नमः ।
ॐ निराबाधायै नमः ।
ॐ निजानन्दायै नमः ।
ॐ निराश्रयायै नमः ।
ॐ नित्यमुक्तायै नमः ।
ॐ निगममायै नमः । ३०० ।

ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
ॐ निरुत्तमायै नमः ।
ॐ निर्व्याधायै नमः ।
ॐ व्याधिमथनायै नमः ।
ॐ निष्क्रियायै नमः ।
ॐ निरुपप्लवायै नमः ।
ॐ निश्चिन्तायै नमः ।
ॐ निरहङ्कारायै नमः ।
ॐ निर्मोहायै नमः ।
ॐ मोहनाशिन्यै नमः ।
ॐ निर्बाधायै नमः ।
ॐ ममताहन्त्र्यै नमः ।
ॐ निष्पापायै नमः ।
ॐ पापनाशिन्यै नमः ।
ॐ अभेदायै नमः ।
ॐ साक्षिरूपायै नमः ।
ॐ निर्भेदायै नमः ।
ॐ भेदनाशिन्यै नमः ।
ॐ निर्नाशायै नमः ।
ॐ नाशमथन्यै नमः । ३२० ।

ॐ पुष्कलायै नमः ।
ॐ लोभहारिण्यै नमः ।
ॐ नीलवेण्यै नमः ।
ॐ निरालम्बायै नमः ।
ॐ निरपायायै नमः ।
ॐ भयापहायै नमः ।
ॐ निस्सन्देहायै नमः ।
ॐ संशयज्ञ्यै नमः ।
ॐ निर्भवायै नमः ।
ॐ निरञ्जितायै नमः ।
ॐ सुखप्रदायै नमः ।
ॐ दुष्टदूरायै नमः ।
ॐ निर्विकल्पायै नमः ।
ॐ निरत्ययायै नमः ।
ॐ सर्वज्ञानायै नमः ।
ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः ।
ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः ।
ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः ।
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ।
ॐ सत्गतिप्रदायै नमः । ३४० ।

ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वमय्यै नमः ।
ॐ सर्वतत्त्वस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ महाशक्त्यै नमः ।
ॐ महासत्वायै नमः ।
ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ महावीर्यायै नमः ।
ॐ महाबुद्ध्यै नमः ।
ॐ महैश्वर्यायै नमः ।
ॐ महागत्यै नमः ।
ॐ मनोन्मण्यै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ महापातकनाशिन्यै नमः ।
ॐ महापूज्यायै नमः ।
ॐ महासिद्ध्यै नमः ।
ॐ महायोगीश्वरेश्वर्यै नमः ।
ॐ महातन्त्रायै नमः ।
ॐ महामन्त्रायै नमः ।
ॐ महायन्त्रायै नमः । ३६० ।

ॐ महासनायै नमः ।
ॐ महायागक्रमाराध्यायै नमः ।
ॐ महायोगसमर्चितायै नमः ।
ॐ प्रकृत्यै नमः ।
ॐ विकृत्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ।
ॐ शुच्यै नमः ।
ॐ स्वाहायै नमः ।
ॐ हिरण्मय्यै नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ सुतायै नमः ।
ॐ स्वधायै नमः ।
ॐ मान्यायै नमः ।
ॐ श्रद्धायै नमः ।
ॐ विभूदितायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ।
ॐ दीप्तायै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ कामाक्ष्यै नमः । ३८० ।

ॐ भावितायै नमः ।
ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः ।
ॐ शिवप्रियायै नमः ।
ॐ रमायै नमः ।
ॐ अनघायै नमः ।
ॐ अमृतायै नमः ।
ॐ आनन्दरूपिण्यै नमः ।
ॐ लोकदुःखविनाशिन्यै नमः ।
ॐ करुणायै नमः ।
ॐ धर्मवर्धिन्यै नमः ।
ॐ पद्मिन्यै नमः ।
ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः ।
ॐ सुप्रसन्नायै नमः ।
ॐ सुनन्दिन्यै नमः ।
ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
ॐ पुण्यगन्धायै नमः ।
ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः ।
ॐ प्रभायै नमः ।
ॐ आह्लादजनन्यै नमः ।
ॐ पुष्टायै नमः । ४०० ।

ॐ लोकमातेन्दुशीतलायै नमः ।
ॐ पद्ममालाधरायै नमः ।
ॐ अत्भुतायै नमः ।
ॐ अर्धचन्द्रविभूषिण्यै नमः ।
ॐ आर्यवैश्यसहोदर्यै नमः ।
ॐ वैश्यसौख्यप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ तुष्ट्यै नमः ।
ॐ पुष्ट्यै नमः ।
ॐ शिवारूढायै नमः ।
ॐ दारिद्रयविनाशिन्यै नमः ।
ॐ शिवधात्र्यै नमः ।
ॐ विमलायै नमः ।
ॐ स्वामिन्यै नमः ।
ॐ प्रीतिपुष्कलायै नमः ।
ॐ आर्यायै नमः ।
ॐ श्यामायै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः ।
ॐ श्रीदायै नमः ।
ॐ मङ्गलदायिन्यै नमः । ४२० ।

ॐ भक्तकोटिपरानन्दायै नमः ।
ॐ सिद्धिरूपायै नमः ।
ॐ वसुप्रदायै नमः ।
ॐ भास्कर्यै नमः ।
ॐ ज्ञाननिलयायै नमः ।
ॐ ललिताङ्ग्यै नमः ।
ॐ यशस्विन्यै नमः ।
ॐ ऊर्जितायै नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।
ॐ सर्वकालस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ दारिद्रयनाशिन्यै नमः ।
ॐ सर्वोपद्रवहारिण्यै नमः ।
ॐ अन्नदायै नमः ।
ॐ अन्नदात्र्यै नमः ।
ॐ अच्युदानन्दकारिण्यै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ अच्युतायै नमः ।
ॐ व्यक्तायै नमः ।
ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ शारदम्बोजभद्राक्ष्यै नमः । ४४० ।

ॐ अजयायै नमः ।
ॐ भक्तवत्सलायै नमः ।
ॐ आशायै नमः ।
ॐ आश्रितायै नमः ।
ॐ रम्यायै नमः ।
ॐ अवकाशस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ आकाशमयपद्मस्थायै नमः ।
ॐ अनाद्यायै नमः ।
ॐ अयोनिजायै नमः ।
ॐ अबलायै नमः ।
ॐ अगजायै नमः ।
ॐ आत्मजायै नमः ।
ॐ आत्मगोचरायै नमः ।
ॐ अनाद्यायै नमः ।
ॐ आदिदेव्यै नमः ।
ॐ आदित्यदयभास्वरायै नमः ।
ॐ कार्तेश्वरमनोज्ञायै नमः ।
ॐ कालकण्ठनिभस्वरायै नमः ।
ॐ आधारायै नमः ।
ॐ आत्मदयितायै नमः । ४६० ।

ॐ अनीशायै नमः ।
ॐ आत्मरूपिण्यै नमः ।
ॐ ईशिकायै नमः ।
ॐ ईशायै नमः ।
ॐ ईशान्यै नमः ।
ॐ ईश्वरैश्वर्यदायिन्यै नमः ।
ॐ इन्दुसुतायै नमः ।
ॐ इन्दुमातायै नमः ।
ॐ इन्द्रियायै नमः ।
ॐ इन्दुमन्दिरायै नमः ।
ॐ इन्दुबिम्बसमानास्यायै नमः ।
ॐ इन्द्रियाणां वशङ्कर्यै नमः ।
ॐ एकायै नमः ।
ॐ एकवीरायै नमः ।
ॐ एकाकारैकवैभवायै नमः ।
ॐ लोकत्रयसुसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ लोकत्रयप्रसूतितायै नमः ।
ॐ लोकमातायै नमः ।
ॐ जगन्मातायै नमः ।
ॐ कन्यकापरमेश्वर्यै नमः । ४८० ।

ॐ वर्णात्मायै नमः ।
ॐ वर्णनिलयायै नमः ।
ॐ षोडषाक्षररूपिण्यै नमः ।
ॐ काल्यै नमः ।
ॐ कृत्यायै नमः ।
ॐ महारात्र्यै नमः ।
ॐ मोहरात्र्यै नमः ।
ॐ सुलोचनायै नमः ।
ॐ कमनीयायै नमः ।
ॐ कलाधारायै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ वर्णमालिन्यै नमः ।
ॐ काश्मीरद्रवलिप्ताङ्ग्यै नमः ।
ॐ काम्यायै नमः ।
ॐ कमलार्चितायै नमः ।
ॐ माणिक्यभासालङ्कारायै नमः ।
ॐ कनकायै नमः ।
ॐ कनकप्रदायै नमः ।
ॐ कम्बुग्रीवायै नमः ।
ॐ कृपायुक्तायै नमः । ५०० ।

ॐ किशोर्यै नमः ।
ॐ ललाटिन्यै नमः ।
ॐ कालस्थायै नमः ।
ॐ निमेषायै नमः ।
ॐ कालदात्र्यै नमः ।
ॐ कलावत्यै नमः ।
ॐ कालज्ञायै नमः ।
ॐ कालमातायै नमः ।
ॐ कन्यकायै नमः ।
ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः ।
ॐ कालनेत्रायै नमः ।
ॐ कलावाण्यै नमः ।
ॐ कालदायै नमः ।
ॐ कालविग्रहायै नमः ।
ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः ।
ॐ कीर्तिज्ञायै नमः ।
ॐ कीर्तिस्थायै नमः ।
ॐ कीर्तिदायिन्यै नमः ।
ॐ सुकीर्तितायै नमः ।
ॐ गुणातीतायै नमः । ५२० ।

ॐ केशवानन्दकारिण्यै नमः ।
ॐ कुमार्यै नमः ।
ॐ कुमुदाबायै नमः ।
ॐ कर्मदायै नमः ।
ॐ कर्मभञ्जन्यै नमः ।
ॐ कौमुद्यै नमः ।
ॐ कुमुदानन्दायै नमः ।
ॐ कालाङ्ग्यै नमः ।
ॐ कालभूषणायै नमः ।
ॐ कपर्दिन्यै नमः ।
ॐ कोमलाङ्ग्यै नमः ।
ॐ कृपासिन्धवे नमः ।
ॐ कृपामय्यै नमः ।
ॐ कञ्चस्थायै नमः ।
ॐ कञ्चवदनायै नमः ।
ॐ कूटस्थायै नमः ।
ॐ कुलरूपिण्यै नमः ।
ॐ लोकेश्वर्यै नमः ।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
ॐ कुशलायै नमः । ५४० ।

ॐ कुलसम्भवायै नमः ।
ॐ चितज्ञायै नमः ।
ॐ चिन्तितपदायै नमः ।
ॐ चिन्तस्थायै नमः ।
ॐ चित्स्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ चम्पकापमनोज्ञायै नमः ।
ॐ चारु चम्पकमालिन्यै नमः ।
ॐ चण्डस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ चण्ड्यै नमः ।
ॐ चैतन्यघनकेहिन्यै नमः ।
ॐ चितानन्दायै नमः ।
ॐ चिताधारायै नमः ।
ॐ चिताकारायै नमः ।
ॐ चितालयायै नमः ।
ॐ चबलापाङ्गलतिकायै नमः ।
ॐ चन्द्रकोटिसुभास्वरायै नमः ।
ॐ चिन्तामणिगुणाधारायै नमः ।
ॐ चिन्तामणिविभूषितायै नमः ।
ॐ भक्तचिन्तामणिलतायै नमः ।
ॐ चिन्तामणिसुमन्दिरायै नमः । ५६० ।

ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्ग्यै नमः ।
ॐ चतुरायै नमः ।
ॐ चतुराननायै नमः ।
ॐ छत्रदायै नमः ।
ॐ छत्रदार्यै नमः ।
ॐ चारुचामरवीजितायै नमः ।
ॐ भक्तानां छत्ररूपायै नमः ।
ॐ छत्रछायाकृतालयायै नमः ।
ॐ जगज्जीवायै नमः ।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
ॐ जगदानन्दकारिण्यै नमः ।
ॐ यज्ञरतायै नमः ।
ॐ जनन्यै नमः ।
ॐ जपयज्ञपरायणायै नमः ।
ॐ यज्ञदायै नमः ।
ॐ यज्ञफलदायै नमः ।
ॐ यज्ञस्थानकृतालयायै नमः ।
ॐ यज्ञभोक्त्र्यै नमः ।
ॐ यज्ञरूपायै नमः ।
ॐ यज्ञविघ्नविनाशिन्यै नमः । ५८० ।

ॐ कर्मयोगायै नमः ।
ॐ कर्मरूपायै नमः ।
ॐ कर्मविघ्नविनाशिन्यै नमः ।
ॐ कर्मदायै नमः ।
ॐ कर्मफलदायै नमः ।
ॐ कर्मस्थानकृतालयायै नमः ।
ॐ अकालुष्यसुचारित्रायै नमः ।
ॐ सर्वकर्मसमञ्चितायै नमः ।
ॐ जयस्थायै नमः ।
ॐ जयदायै नमः ।
ॐ जैत्र्यै नमः ।
ॐ जीवितायै नमः ।
ॐ जयकारिण्यै नमः ।
ॐ यशोदायै नमः ।
ॐ यशसाम्राज्यायै नमः ।
ॐ यशोदानन्दकारिण्यै नमः ।
ॐ ज्वलिन्यै नमः ।
ॐ ज्वालिन्यै नमः ।
ॐ ज्वालायै नमः ।
ॐ ज्वलद्पावकसन्निभायै नमः । ६०० ।

ॐ ज्वालामुख्यै नमः ।
ॐ जनानन्दायै नमः ।
ॐ जम्बूद्वीपकृतालयायै नमः ।
ॐ जन्मदायै नमः ।
ॐ जन्महतायै नमः ।
ॐ जन्मन्यै नमः ।
ॐ जन्मरञ्जन्यै नमः ।
ॐ जनन्यै नमः ।
ॐ जन्मभुवे नमः ।
ॐ वेदशास्त्रप्रदर्शिन्यै नमः ।
ॐ जगदम्बायै नमः ।
ॐ जनित्र्यै नमः ।
ॐ जीवकारुण्यकारिण्यै नमः ।
ॐ ज्ञातिदायै नमः ।
ॐ जातिदायै नमः ।
ॐ जात्यै नमः ।
ॐ ज्ञानदायै नमः ।
ॐ ज्ञानगोचरायै नमः ।
ॐ ज्ञानमय्यै नमः ।
ॐ ज्ञानरूपायै नमः । ६२० ।

ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ ज्ञानविग्रहायै नमः ।
ॐ ज्ञानविज्ञानशालिन्यै नमः ।
ॐ जपापुष्पसमष्टितायै नमः ।
ॐ जिनजैत्र्यै नमः ।
ॐ जिनाधारायै नमः ।
ॐ जपाकुसुमशोभितायै नमः ।
ॐ तीर्थङ्कर्यै नमः ।
ॐ निराधारायै नमः ।
ॐ जिनमातायै नमः ।
ॐ जिनेश्वर्यै नमः ।
ॐ अमलाम्बरधारिण्यै नमः ।
ॐ विष्णुवर्दनमर्दिन्यै नमः ।
ॐ शम्भुकोटिदुराधर्षायै नमः ।
ॐ समुद्रकोटिगम्भीरायै नमः ।
ॐ सूर्यकोटिप्रतीकाशायै नमः ।
ॐ वायुकोटिमहाबलायै नमः ।
ॐ यमकोटिपराक्रमायै नमः ।
ॐ कामकोटिफलप्रदायै नमः ।
ॐ रतिकोटिसुलावण्यायै नमः । ६४० ।

ॐ चक्रकोटिसुराज्यदायै नमः ।
ॐ पृथ्विकोटिक्षमाधारायै नमः ।
ॐ पद्मकोटिनिभाननायै नमः ।
ॐ अग्निकोटिभयङ्कर्यै नमः ।
ॐ श्रीकन्यकापरमेश्वर्यै नमः ।
ॐ ईशानादिकचिच्छक्त्यै नमः ।
ॐ धनाधारायै नमः ।
ॐ धनप्रदायै नमः ।
ॐ अणिमायै नमः ।
ॐ महिमायै नमः ।
ॐ प्राप्त्यै नमः ।
ॐ करिमायै नमः ।
ॐ लधिमायै नमः ।
ॐ प्राकाम्यायै नमः ।
ॐ वशित्वायै नमः ।
ॐ ईशित्वायै नमः ।
ॐ सिद्धिदायिन्यै नमः ।
ॐ महिमादिगुणैर्युक्तायै नमः ।
ॐ अणिमाद्यष्टसिद्धिदायै नमः ।
ॐ यवनाङ्ग्यै नमः । ६६० ।

ॐ जनादीनायै नमः ।
ॐ अजरायै नमः ।
ॐ जरावहायै नमः ।
ॐ तारिण्यै नमः ।
ॐ त्रिगुणायै नमः ।
ॐ तारायै नमः ।
ॐ तारिकायै नमः ।
ॐ तुलसीनतायै नमः ।
ॐ त्रयीविद्यायै नमः ।
ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः ।
ॐ त्रयज्ञायै नमः ।
ॐ तुरीयायै नमः ।
ॐ त्रिगुणेश्वर्यै नमः ।
ॐ त्रिविदायै नमः ।
ॐ विश्वमातायै नमः ।
ॐ त्रपावत्यै नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञायै नमः ।
ॐ त्रिदशाराद्यायै नमः ।
ॐ त्रिमूर्तिजनन्यै नमः ।
ॐ त्वरायै नमः । ६८० ।

ॐ त्रिवर्णायै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यायै नमः ।
ॐ त्रिदिवायै नमः ।
ॐ लोकपावन्यै नमः ।
ॐ त्रिमूर्त्यै नमः ।
ॐ त्रिजनन्यै नमः ।
ॐ त्रिभुवे नमः ।
ॐ तारायै नमः ।
ॐ तपस्विन्यै नमः ।
ॐ तरुण्यै नमः ।
ॐ तापसाराध्यायै नमः ।
ॐ तपोनिष्टायै नमः ।
ॐ तमोपहायै नमः ।
ॐ तरुणायै नमः ।
ॐ त्रिदिवेशानायै नमः ।
ॐ तप्तकाञ्चनसन्निभायै नमः ।
ॐ तापस्यै नमः ।
ॐ तारारूपिण्यै नमः ।
ॐ तरुणार्कप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ तापज्ञ्यै नमः । ७०० ।

ॐ तर्किकायै नमः ।
ॐ तर्कविद्यायै नमः ।
ॐ अविद्यास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ त्रिपुष्करायै नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यव्यापिनीश्वर्यै नमः ।
ॐ तापत्रयविनाशिन्यै नमः ।
ॐ तपस्सिद्धिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ गुणाराध्यायै नमः ।
ॐ गुणातीतायै नमः ।
ॐ कुलीनायै नमः ।
ॐ कुलनन्दिन्यै नमः ।
ॐ तीर्थरूपायै नमः ।
ॐ तीर्थकर्यै नमः ।
ॐ शोकदुःखविनाशिन्यै नमः ।
ॐ अदीनायै नमः ।
ॐ दीनवत्सलायै नमः ।
ॐ दीनानाथप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ दयात्मिकायै नमः ।
ॐ दयापूर्णायै नमः । ७२० ।

ॐ देवदानवपूजितायै नमः ।
ॐ दक्षिणायै नमः ।
ॐ दक्षिणाराध्यायै नमः ।
ॐ देवानां मोदकारिण्यै नमः ।
ॐ दाक्षायण्यै नमः ।
ॐ देवसुतायै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः ।
ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः ।
ॐ घोराग्निदाहदमन्यै नमः ।
ॐ दुःखदुःस्वप्नवारिण्यै नमः ।
ॐ श्रीमत्यै नमः ।
ॐ श्रीमय्यै नमः ।
ॐ श्रेष्ठायै नमः ।
ॐ श्रीकर्यै नमः ।
ॐ श्रीविभावर्यै नमः ।
ॐ श्रीदायै नमः ।
ॐ श्रीशायै नमः ।
ॐ श्रीनिवासायै नमः ।
ॐ परमानन्ददायिन्यै नमः ।
ॐ श्रीयुतायै नमः । ७४० ।

ॐ श्रीमत्यै नमः ।
ॐ मातायै नमः ।
ॐ धनदायै नमः ।
ॐ दामिन्यै नमः ।
ॐ दयायै नमः ।
ॐ दान्तायै नमः ।
ॐ धर्मदायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः ।
ॐ धरण्यै नमः ।
ॐ धारण्यै नमः ।
ॐ धैर्यायै नमः ।
ॐ धैर्यदायै नमः ।
ॐ धनशालिन्यै नमः ।
ॐ धनञ्जयायै नमः ।
ॐ धनाकारायै नमः ।
ॐ धर्मायै नमः ।
ॐ धात्र्यै नमः ।
ॐ धर्मिण्यै नमः ।
ॐ देदीप्यमानायै नमः । ७६० ।

ॐ धर्मिण्यै नमः ।
ॐ दुरावारायै नमः ।
ॐ दुरासदायै नमः ।
ॐ नानारत्नविचित्राङ्ग्यै नमः ।
ॐ नानाभरणमण्डितायै नमः ।
ॐ नीरजास्यायै नमः ।
ॐ निरातङ्गायै नमः ।
ॐ नवलावण्यसुन्दर्यै नमः ।
ॐ दमनायै नमः ।
ॐ निधितायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ निजायै नमः ।
ॐ निर्णयसुन्दर्यै नमः ।
ॐ परमायै नमः ।
ॐ निर्विकारायै नमः ।
ॐ निर्वैरायै नमः ।
ॐ निखिलायै नमः ।
ॐ प्रमदायै नमः ।
ॐ प्रथमायै नमः ।
ॐ प्राज्ञायै नमः । ७८० ।

ॐ सर्वपावनपावन्यै नमः ।
ॐ सर्वप्रियायै नमः ।
ॐ सर्वव्रतायै नमः ।
ॐ पावनायै नमः ।
ॐ पापनाशिन्यै नमः ।
ॐ वासव्यंशभागायै नमः ।
ॐ अपूर्वायै नमः ।
ॐ परञ्ज्योतिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ परोक्षायै नमः ।
ॐ पारगायै नमः ।
ॐ कन्यायै नमः ।
ॐ परिशुद्धायै नमः ।
ॐ अपारगायै नमः ।
ॐ परासिद्ध्यै नमः ।
ॐ परागत्यै नमः ।
ॐ पशुपाशविमोचन्यै नमः ।
ॐ पद्मगन्धायै नमः ।
ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ पद्मकेसरमन्दिरायै नमः । ८०० ।

ॐ परब्रह्मनिवासिन्यै नमः ।
ॐ परमानन्दमुदितायै नमः ।
ॐ पूर्णपीठनिवासिन्यै नमः ।
ॐ परमेश्यै नमः ।
ॐ पृथ्व्यै नमः ।
ॐ परचक्रनिवासिन्यै नमः ।
ॐ परावरायै नमः ।
ॐ पराविद्यायै नमः ।
ॐ परमानन्ददायिन्यै नमः ।
ॐ वाग्रूपायै नमः ।
ॐ वाग्मय्यै नमः ।
ॐ वाग्दायै नमः ।
ॐ वाग्नेत्र्यै नमः ।
ॐ वाग्विशारदायै नमः ।
ॐ धीरूपायै नमः ।
ॐ धीमय्यै नमः ।
ॐ धीरायै नमः ।
ॐ धीदात्र्यै नमः ।
ॐ धीविशारदायै नमः ।
ॐ बृन्दारकबृन्दवन्द्यायै नमः । ८२० ।

ॐ वैश्यबृन्दसहोदर्यै नमः ।
ॐ राजराजेश्वरार्चितायै नमः ।
ॐ भक्तसर्वार्थसाधकायै नमः ।
ॐ पणिभूषायै नमः ।
ॐ बालापूजायै नमः ।
ॐ प्राणरूपायै नमः ।
ॐ प्रियंवदायै नमः ।
ॐ भक्तिप्रियायै नमः ।
ॐ भवाराध्यायै नमः ।
ॐ भवेश्यै नमः ।
ॐ भयनाशिन्यै नमः ।
ॐ भवेश्वर्यै नमः ।
ॐ भद्रमुख्यै नमः ।
ॐ भवमातायै नमः ।
ॐ भवायै नमः ।
ॐ भट्टारिकायै नमः ।
ॐ भवागम्यायै नमः ।
ॐ भवकण्टकनाशिन्यै नमः ।
ॐ भवानन्दायै नमः ।
ॐ भावनीयायै नमः । ८४० ।

ॐ भूतपञ्चकवासिन्यै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ भूदात्र्यै नमः ।
ॐ भूतेश्यै नमः ।
ॐ भूतरूपिण्यै नमः ।
ॐ भूतस्थायै नमः ।
ॐ भूतमातायै नमः ।
ॐ भूतज्ञायै नमः ।
ॐ भवमोचन्यै नमः ।
ॐ भक्तशोकतमोहन्त्र्यै नमः ।
ॐ भवभारविनाशिन्यै नमः ।
ॐ भूगोपचारकुशलायै नमः ।
ॐ दात्र्यै नमः ।
ॐ भूचर्यै नमः ।
ॐ भीतिहायै नमः ।
ॐ भक्तिरम्यायै नमः ।
ॐ भक्तानामिष्टदायिन्यै नमः ।
ॐ भक्तानुकम्पिन्यै नमः ।
ॐ भीमायै नमः ।
ॐ भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः । ८६० ।

ॐ भास्वरायै नमः ।
ॐ भास्वत्यै नमः ।
ॐ भीत्यै नमः ।
ॐ भास्वदुत्थानशालिन्यै नमः ।
ॐ भूतिदायै नमः ।
ॐ भूतिरूपायै नमः ।
ॐ भूतिकायै नमः ।
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ महाजिह्वायै नमः ।
ॐ महादंष्ट्रायै नमः ।
ॐ मणिपूरनिवासिन्यै नमः ।
ॐ मानस्यै नमः ।
ॐ मानदायै नमः ।
ॐ मान्यायै नमः ।
ॐ मनःचक्षुरगोचरायै नमः ।
ॐ महाकुण्डलिन्यै नमः ।
ॐ मातायै नमः ।
ॐ महाशत्रुविनाशिन्यै नमः ।
ॐ महामोहान्तकारज्ञायै नमः ।
ॐ महामोक्षप्रदायिन्यै नमः । ८८० ।

ॐ महाशक्त्यै नमः ।
ॐ महाविर्यायै नमः ।
ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ मधुरायै नमः ।
ॐ मेधायै नमः ।
ॐ मेध्यायै नमः ।
ॐ महावैभववर्धिन्यै नमः ।
ॐ महाव्रतायै नमः ।
ॐ महामूर्तायै नमः ।
ॐ मुक्तिकाम्यार्थसिद्धिदायै नमः ।
ॐ महनीयायै नमः ।
ॐ माननीयायै नमः ।
ॐ महादुःखविनाशिन्यै नमः ।
ॐ मुक्ताहारालतोभेतायै नमः ।
ॐ मत्तमातङ्गकामिन्यै नमः ।
ॐ महाघोरायै नमः ।
ॐ मन्त्रमातायै नमः ।
ॐ महाचोरभयापहायै नमः ।
ॐ मालिन्यै नमः ।
ॐ महासूक्ष्मायै नमः । ९०० ।

ॐ मकराकृतिकुण्डलायै नमः ।
ॐ महाप्रभायै नमः ।
ॐ महाचिन्त्यायै नमः ।
ॐ महामन्त्रमहौषध्यै नमः ।
ॐ मणिमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ॐ मणिमालाविराजितायै नमः ।
ॐ मनोरमायै नमः ।
ॐ महारूपायै नमः ।
ॐ राज्ञ्यै नमः ।
ॐ राजीवलोचनायै नमः ।
ॐ विद्यार्थिन्यै नमः ।
ॐ रमामातायै नमः ।
ॐ विष्णुरूपायै नमः ।
ॐ विनोदिन्यै नमः ।
ॐ वीरेश्वर्यै नमः ।
ॐ वरदायै नमः ।
ॐ विशालनयनोत्पलायै नमः ।
ॐ वीरसुतायै नमः ।
ॐ वीरवन्द्यायै नमः ।
ॐ विश्वभुवे नमः । ९२० ।

ॐ वीरनन्दिन्यै नमः ।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ विष्णुमायाविमोहिन्यै नमः ।
ॐ विख्यातायै नमः ।
ॐ विलसत्कचायै नमः ।
ॐ ब्रह्मेश्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मरूपिण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ विश्वायै नमः ।
ॐ विश्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ विश्ववन्द्यायै नमः ।
ॐ विश्वशक्त्यै नमः ।
ॐ वीरायै नमः ।
ॐ विचक्षणायै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ बालिकायै नमः ।
ॐ बिन्दुस्थायै नमः ।
ॐ विश्वपाशविमोचन्यै नमः । ९४० ।

ॐ शिशुप्रायायै नमः ।
ॐ वैद्यविद्यायै नमः ।
ॐ शीलाशीलप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ क्षेत्रायै नमः ।
ॐ क्षेमङ्कर्यै नमः ।
ॐ वैश्यायै नमः ।
ॐ आर्यवैश्यकुलेश्वर्यै नमः ।
ॐ कुसुमश्रेष्ठिसत्पुत्र्यै नमः ।
ॐ कुसुमाम्बाकुमारिकायै नमः ।
ॐ बालनगरसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ विरूपाक्षसहोदर्यै नमः ।
ॐ सर्वसिद्धेश्वराराद्यायै नमः ।
ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदायै नमः ।
ॐ सर्वदुःखप्रशमन्यै नमः ।
ॐ सर्वरक्षास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ विभुदायै नमः ।
ॐ विष्णुसङ्कल्पायै नमः ।
ॐ विज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
ॐ विचित्रिण्यै नमः ।
ॐ विष्णुपूज्यायै नमः । ९६० ।

ॐ विष्णुमायाविलासिन्यै नमः ।
ॐ वैश्यदात्र्यै नमः ।
ॐ वैश्यगोत्रायै नमः ।
ॐ वैश्यगोत्रविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ वैश्यभोजनसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ महासङ्कल्परूपिण्यै नमः ।
ॐ सन्ध्यायै नमः ।
ॐ विनोदिन्यै नमः ।
ॐ वेद्यायै नमः ।
ॐ सत्यज्ञानप्रबोधिन्यै नमः ।
ॐ विकाररहितामातायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञायै नमः ।
ॐ तत्वाकारायै नमः ।
ॐ तत्त्वमर्थस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ तपःस्वाध्यायनिरतायै नमः ।
ॐ तपस्वीजनसन्नुतायै नमः ।
ॐ विपुलायै नमः ।
ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः । ९८० ।

ॐ नगरेश्वरमानितायै नमः ।
ॐ कमलादेविसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ जनार्दनसुपूजितायै नमः ।
ॐ वन्दितायै नमः ।
ॐ वररूपायै नमः ।
ॐ मतितायै नमः ।
ॐ मत्तकाशिन्यै नमः ।
ॐ माधव्यै नमः ।
ॐ मालिन्यै नमः ।
ॐ मान्यायै नमः ।
ॐ महापातकनाशिन्यै नमः ।
ॐ वरायै नमः ।
ॐ वरवर्णिन्यै नमः ।
ॐ वारिताकारवर्षिण्यै नमः ।
ॐ सत्कीर्तिगुणसम्पन्नायै नमः ।
ॐ वैश्यलोकवशङ्कर्यै नमः ।
ॐ तत्वासनायै नमः ।
ॐ तपोफलायै नमः ।
ॐ तरुणादित्यपाटलायै नमः ।
ॐ तन्त्रसारायै नमः । १००० ।

ॐ तन्त्रमातायै नमः ।
ॐ तपोलोकनिवासिन्यै नमः ।
ॐ तन्त्रस्थायै नमः ।
ॐ तन्त्रसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ तन्त्रमार्गप्रदर्शिन्यै नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्तिजनन्यै नमः ।
ॐ सत्पथायै नमः ।
ॐ सकलेष्टदायै नमः ।
ॐ असमानायै नमः ।
ॐ सामदेव्यै नमः ।
ॐ समर्हायै नमः ।
ॐ सकलस्तुतायै नमः ।
ॐ सनकादिमुनिद्येयायै नमः ।
ॐ सर्वशास्त्रार्थगोचरायै नमः ।
ॐ सदाशिवायै नमः ।
ॐ समुत्तीर्णायै नमः ।
ॐ सात्विकायै नमः ।
ॐ शान्तरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्ववेदान्तनिलयायै नमः ।
ॐ समयायै नमः । १०२० ।

ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ।
ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः ।
ॐ सर्वचैतन्यरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वदोषविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वविश्वम्बरायै नमः ।
ॐ वेद्यायै नमः ।
ॐ सर्वज्ञानविशारदायै नमः ।
ॐ विद्याविद्याकर्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ विद्याविद्यप्रबोधिन्यै नमः ।
ॐ विमलायै नमः ।
ॐ विभवायै नमः ।
ॐ वेद्यायै नमः ।
ॐ विश्वस्थायै नमः ।
ॐ विवितोज्वलायै नमः ।
ॐ वीरहत्यप्रशमन्यै नमः ।
ॐ विनम्रजनपालिन्यै नमः ।
ॐ वीरमध्यायै नमः ।
ॐ विराट्रूपायै नमः । १०४० ।

ॐ वितन्त्रायै नमः ।
ॐ विश्वनायिकायै नमः ।
ॐ विश्वम्बरायै नमः ।
ॐ समाराध्यायै नमः ।
ॐ विक्रमायै नमः ।
ॐ विश्वमङ्गलायै नमः ।
ॐ विनायक्यै नमः ।
ॐ वासव्यै नमः ।
ॐ कन्यकापरमेश्वर्यै नमः ।
ॐ नित्यकर्मफलप्रदायै नमः ।
ॐ नित्यमङ्गलरूपिण्यै नमः ।
ॐ क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः ।
ॐ ग्रहपीडानिवारिण्यै नमः ।
ॐ क्षेमकारुण्यकारिण्यै नमः ।
ॐ रुद्रलक्षणधारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वानन्दमय्यै नमः ।
ॐ भद्रायै नमः ।
ॐ वैश्यसौख्यप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ नित्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ वैश्यसम्पत्प्रदायिन्यै नमः । १०६० ।

ॐ क्षेत्रज्येष्ठाचलस्थितायै नमः ।
ॐ श्रीमन्त्रपुरवासिन्यै नमः ।
ॐ सौमङ्गल्यादिदेवतायै नमः ।
ॐ श्रीकन्यकापरमेश्वर्यै नमः ।

॥ इति श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरीसहस्रनामावलिः समाप्ता ॥

समर्पणम् ।
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् ।
तत्सर्वं क्षम्यतां देवी वासवाम्बा नमोऽस्तुते ॥ १॥

विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च ।
न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी ॥ २॥

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।
तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी ॥ ३॥

Also Read 1000 Names of Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari:

1000 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top