Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali Stotram as per Garuda Puranam Lyrics in Kannada

Shri Vishnu Sahasranamavali as per Garuda Purana Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಗರುಡಪುರಾಣಾನುಸಾರಮ್ ॥

ರುದ್ರ ಉವಾಚ ।

ಸಂಸಾರಸಾಗರಾದ್ಧೋರಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಕಿಂ ಜಪನ್ಪ್ರಭೋ ।
ನರಸ್ತನ್ಮೇ ಪರಂ ಜಪ್ಯಂ ಕಥಯ ತ್ವಂ ಜನಾರ್ದನ ॥ 1॥

ಹರಿರುವಾಚ ।

ಪರೇಶ್ವರಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಮ್ । var ಈಶ್ವರಂ ಪರಮಂ
ವಿಷ್ಣುಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತುವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 2॥

ಯತ್ಪವಿತ್ರಂ ಪರಂ ಜಪ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ ವೃಷಧ್ವಜ ! ।
ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ ॥ 3॥

ಅಥ ನಾಮಾವಲಿಪ್ರಾರಮ್ಭಃ ।

ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ವಾಮನಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಸವಾಯ ನಮಃ ।
ವಸವೇ ನಮಃ । ।
ಬಾಲಚನ್ದ್ರನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಬಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಬಲಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಬಲಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಬಲಿಬನ್ಧನಕೃತೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ವೇಧಸೇ ನಮಃ ।
ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ವೇದವಿತೇ ನಮಃ ।
ಕವಯೇ ನಮಃ । ।
ವೇದಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ವೇದರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ವೇದಪರಿಪ್ಲುತಾಯ ನಮಃ ।
ವೇದಾಂಗವೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ವೇದೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಬಲಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । ಬಲಧಾರಾಯ
ಬಲಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಅವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ವರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ವರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ವರುಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ವೀರಹನೇ ನಮಃ ।
ಬೃಹದ್ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥ ।

ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ವಿಯತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಭೂತಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಜಂಘಾಯ ನಮಃ ।
ಪುಂಡರೀಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಪರ್ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । ॥ 50 ॥

ಅಪಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಮಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಾಣಾಂ ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । ।
ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಪಂಡಿತೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಪಂಡಿತೇಭ್ಯಃ ಪಂಡಿತಾಯ
ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾಪಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಕಾಶರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಿರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪಿಪಾಸಾವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಪ್ರಧಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಪ್ರಿಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ ।
ಸುರಾಯ ನಮಃ । ಪರಾಯ
ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಧಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಭೃತೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ ।
ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಪಾಯ
ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮೂಲಾಯ ನಮಃ ।
ಸಕಲಾಯ ನಮಃ ।
ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ ।
ಅನಲಾಯ ನಮಃ । ॥ 90 ॥

ಸರ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಯ
ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಅಸುರಾಣಾಂ ಚ ಸರ್ವದಾ ಘಾತಕಾಯ ಅನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥ ॥ 101 ॥
ಸತ್ಯಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಸನ್ನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ಧಾಯ
ಹೃದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಜಗತಃ ಶರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೇಯಸೇ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಕ್ಷೇಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶುಭಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಶೋಭನಾಯ ನಮಃ ।
ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯವಿದೇ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯದಾಯ ನಮಃ ॥ 120 ॥ । ಸತ್ಪದಾಯ

ಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಕರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಕರ್ಮೈವ ಕ್ರಿಯಾ-ಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನೃಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 130 ॥

ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಈಡಿತಾಯ ನಮಃ । ಈರಿತಾಯ
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಸೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಆಖಂಡಲಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ವರುಣಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ವನಸ್ಪತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಅನಿಲಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಅನಲಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಯಮಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಕುಬೇರಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಓಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಾಗಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 150 ॥

ಅರ್ಕಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಸುಹೃದಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನೃಪಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಅಸೂನಾಂ ಉತ್ತಮಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಪರ್ವತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಿಮ್ನಗಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಸುರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಕಪಿಲಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಲತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ವೀರುಧಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಮುನೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಉತ್ತಮಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಚನ್ದ್ರಮಸಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಶುಕ್ರಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ॥ 170 ॥

ಕಿನ್ನರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ದ್ವಿಜಾನಾಂ ಉತ್ತಮಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಸರಿತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಸಮುದ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಸರಸಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಭೂತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ವೇತಾಲಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಮೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಮನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಮನ್ದರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಮೇರವೇ ನಮಃ ।
ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ॥ 190 ॥

ಮಲವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಮನುವರ್ಜಿತಾಯ
ಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ್ಷಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 200 ॥ । ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪ್ರವನ್ದಿತಾಯ

ಮಾಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಮಾಯಯಾ ಬದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಮಾಯಯಾ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಮೈತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾನಾಸಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾರಾಸಾಯ
ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ । ।
ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 210 ॥ ಮಹಾದನ್ತಾಯ

ಮರಣೇನ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಕಾರಾಯ
ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಮಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾಗತಯೇ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಮಹಾಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಸುರಾಯ ನಮಃ ।
ಮಧವೇ ನಮಃ ।
ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಮಖೇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಮಖೇಷ್ಟಾಯ
ಮಖರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಮಾನನೀಯಾಯ ನಮಃ ॥ 230 ॥

ಮಖೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ಮಹಾವಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಅತೀತಮಾನುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಮಾನವಾಯ ನಮಃ ।
ಮನವೇ ನಮಃ ।
ಮಾನವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಮೃಗಾಯ ನಮಃ ।
ಮೃಗಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಮೃಗಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಬುಧಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಬೃಹಸ್ಪತೇಃ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ರಾಹೋಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಕೇತೋಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಲಮ್ಬೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಲಲಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 250 ॥ ।

ನಾನಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ನಾನಾಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ನಾನಾರಸೋಜ್ಜ್ವಲದ್ವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ನಾನಾಪುಷ್ಪೋಪಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ರಮಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಸಭಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ರತ್ನದಾಯ ನಮಃ ।
ರತ್ನಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 260 ॥

ರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಉಗ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಸೌಮ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾಲಮೇಘನಿಭಾಯ ನಮಃ । ಕಾಲಮೇಘನಿಭಾಯ
ಧೂಮವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪೀತವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 270 ॥

ನಾನಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಅವರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ರೂಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಯಾಜ್ಯಾಯ
ಯಜ್ಞಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣವರ್ಣವತೇ ನಮಃ ॥ 280 ॥ ಸುವರ್ಣಾಯ ವರ್ಣವತೇ

ಸುವರ್ಣಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಾವಯವಾಯ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ವರ್ಣಮೇಖಲಾಯ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸುವರ್ಣಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸುಪರ್ಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾಪರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 290 ॥

ಸುಪರ್ಣಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ವೈನತೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಆದಯೇ ನಮಃ ।
ಆದಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹತಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । ಪುರಾಣಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ
ಬುದ್ಧೀನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಮನಸಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । ॥ 300 ॥

ಚೇತಸಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಭೂತಾನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಭಾವಸೋಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಆಕಾಶಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪರಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಅಂಡಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ದೇಹಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಚಕ್ಷುಷಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥ 310 ॥

ಶ್ರೋತ್ರಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ತ್ವಚಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಜಿಹ್ವಾಯಾಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಹಸ್ತಯೋಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾದಯೋಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಚಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾಯೋಃ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಕುಬೇರಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । ॥ 320 ॥

ಯಮಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಈಶಾನಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ರಕ್ಷಸಾಂ ಪರಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ನೃಪಾಣಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । ಭೂಷಣಾನಾಂ ಕಾರಣಾಯ
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಧರ್ಮಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಜನ್ತೂನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಸೂನಾಂ ಪರಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಮನೂನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥ 330 ॥

ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಪರಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಮುನೀನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಯೋಗಿನಾಂ ಪರಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಪರಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಕಿನ್ನರಾಣಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಾಣಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ನದಾನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ನದೀನಾಂ ಪರಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಸಮುದ್ರಾಣಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ವೀರುಧಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಲೋಕಾನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾತಾಲಸ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವಾನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ಪಾಣಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪಶೂನಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ದೇಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 350 ॥

ಇನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ।
ಮನಸಃ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಅಹಂಕಾರಚೇತಸಃ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಜಾಗ್ರತಃ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವಪತಃ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಮಹದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಪರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಅಪಾಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ರಸಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । । ವಯಸ್ಯಾತ್ಮನೇ
ಗನ್ಧಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ರೂಪಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಶಬ್ದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ವಾಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಪುರುಷಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ।
ಶ್ರೋತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 370 ॥

ತ್ವಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಜಿಹ್ವಾಯಾಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಘ್ರಾಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಹಸ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಪಾದಯೋಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ।
ಉಪಸ್ಥಸ್ಯ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಪಾಯೋಃ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 380 ॥ ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ

ಮನೋಃ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ । ।
ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತೇರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಈಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ರೌದ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಮೋಕ್ಷವಿದೇ ನಮಃ ।
ಯತಯೇ ನಮಃ । ।
ಯತ್ನವತೇ ನಮಃ ॥ 390 ॥

ಯತ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಚರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಖಡ್ಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಮುರಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ । ಅಸುರಾನ್ತಕಾಯ
ಹ್ರೀಪ್ರವರ್ತನಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಯತೀನಾಂ ಹಿತೇ ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಯತಿರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಯೇ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಶಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಸಂವಿದೇ ನಮಃ ।
ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಊಷ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ವರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮತಯೇ ನಮಃ । । ನತಯೇ
ಸಂವತ್ಸರಾಯ ನಮಃ ।
ಮೋಕ್ಷಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಮೋಹಪ್ರಧ್ವಂಸಕಾಯ ನಮಃ । ॥ 410 ॥

ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಮೋಹಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಮಾಂಡವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಡವಾಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಸಂವರ್ತಾಯ ನಮಃ । ಸಂವರ್ತಕಾಯ
ಕಾಲಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಗೌತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಭೃಗವೇ ನಮಃ ।
ಅಂಗಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಅತ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ವಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಪುಲಹಾಯ ನಮಃ ।
ಪುಲಸ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಕುತ್ಸಾಯ ನಮಃ ।
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವಲಾಯ ನಮಃ ।
ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಾಶರಾಯ ನಮಃ ।
ಶರ್ಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಬೃಹಚ್ಛ್ರವಸೇ ನಮಃ । ॥ 430 ॥

ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೇಶಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಸುಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಕರ್ಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಅಪಾನಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ವ್ಯಾನಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಉದಾನಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 440 ॥

**ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಸಮಾನಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ । ।
ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
**ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ಪರ್ಶಸ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ರೂಪಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಆದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಖಡ್ಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಹಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ ॥ 450 ॥

ಕುಂಡಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಕೌಸ್ತುಭಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಮುಖೇನ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಅನನ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಸುನಖಾಯ ನಮಃ ।
ಸುರಮನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಸುಕಪೋಲಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಇಷುಧಯೇ ನಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಿಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪೂತನಾಯಾಃ ನಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 470 ॥

ಭಾಸ್ಕರಾನ್ತವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಕೇಶಿನೋ ದಲನಾಯ ನಮಃ ।
ಮುಷ್ಟಿಕಸ್ಯ ವಿಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಕಂಸದಾನವಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಚಾಣೂರಸ್ಯ ಪ್ರಮರ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಅರಿಷ್ಟಸ್ಯ ನಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಅಕ್ರೂರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಅಕ್ರೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ರೂರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಅಕ್ರೂರಪ್ರಿಯವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ । ॥ 480 ॥

ಭಗಹನೇ ನಮಃ ।
ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವಯಂ ಭಾಗವತಾಯ ನಮಃ ।
ಉದ್ಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಉದ್ಧವಸ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಉದ್ಧವೇನ ವಿಚಿನ್ತಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಚಕ್ರಧೃಷೇ ನಮಃ ।
ಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಚಲಾಚಲವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 490 ॥

ಅಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಗಗನಾಯ ನಮಃ ।
ಪೃಥಿವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜಲಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಯವೇ ನಮಃ ।
ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೋತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಘ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದಜವನಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾಯೂಪಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ಷಾನ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ಷಾನ್ತಿಕೃತೇ ನಮಃ ।
ನರಾಯ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 510 ॥

ಭಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 520 ॥

ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ದಯಾಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಾನಾಯ ನಮಃ ।
ದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ದೇವದೇವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶುಚಯೇ ನಮಃ । ।
ಶುಚಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
ಮೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ॥ 530 ॥

ಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಅರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ರ್ಣೇ ನಮಃ ।
ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಸಹಸ್ರಾನ್ತಾಯ
ಸಹಸ್ರಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಸುಕಿರೀಟ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಸುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಕೌಸ್ತುಭಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಸೂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಯ ನಮಃ ॥ 550 ॥

ಬಲಯೇ ನಮಃ । ।
ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಶರೀರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಖರದೂಷಣಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ರಾವಣಸ್ಯ ಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಸೀತಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ವರ್ಧಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಭರತಾಯ ನಮಃ ।
ಕುಮ್ಭೇನ್ದ್ರಜಿನ್ನಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ನರಾನ್ತಕಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವಾನ್ತಕವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ದುಷ್ಟಾಸುರನಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶಮ್ಬರಾರಯೇ ನಮಃ । ।
ನರಕಸ್ಯ ನಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಶೀರ್ಷಸ್ಯ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಯಮಲಾರ್ಜುನಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 570 ॥

ತಪೋಹಿತಕರಾಯ ನಮಃ ।
ವಾದಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ವಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸೌರಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ನಿಕೃನ್ತನಾಯ ನಮಃ ॥ 580 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವಲಾಯ ನಮಃ ।
ನಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ನಾರದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಅಪಾನಾಯ ನಮಃ ।
ವ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ ।
ರಜಸೇ ನಮಃ ।
ಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ತಮಸೇ ನಮಃ ॥ 590 ॥

ಶರದೇ ನಮಃ । ।
ಉದಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಸಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಭಿಷಜೇ ನಮಃ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ವಚ್ಛರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದೇಹವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಚಕ್ಷುರಿನ್ದ್ರಿಯಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಗಿನ್ದ್ರಿಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । ॥ 600 ॥

ಹಸ್ತೇನ್ದ್ರಿಯವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾಯೂಪಸ್ಥವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಮರುತಾಪವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾತಪೋವಿಸರ್ಜಿತಾಯ
ಪ್ರಬೋಧೇನ ವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಚೇತಸಾ ವಿಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಣೇನ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಅಪಾನೇನ ವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ವ್ಯಾನೇನ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 610 ॥

ಉದಾನೇನ ವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಸಮಾನೇನ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಆಕಾಶೇನ ವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಯುನಾ ಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಅಗ್ನಿನಾ ವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಉದಕೇನ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಪೃಥಿವ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಶಬ್ದೇನ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ಪರ್ಶೇನ ವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । ॥ 620 ॥

ರಾಗೇಣ ವಿಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಅಘೇನ ಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶೋಕೇನ ರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ವಚಸಾ ಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ರಜೋವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಕಾರೈಃ ಷಡ್ಭಿರ್ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾಮೇನ ವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ರೋಧೇನ ಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಲೋಭೇನ ವಿಗತಾಯ ನಮಃ ।
ದಮ್ಭೇನ ವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 630 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ಥೂಲಾತ್ಸ್ಥೂಲತರಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸ್ಯ ಕ್ಷೋಭಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕ್ಷೋಭಕಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹತಃ ಕ್ಷೋಭಕಾಯ ನಮಃ ।
ಭೂತಾನಾಂ ಕ್ಷೋಭಕಾಯ ನಮಃ ।
ಬುದ್ಧೇಃ ಕ್ಷೋಮಕಾಯ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕ್ಷೋಭಕಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಷಯಕ್ಷೋಭಕಾಯ ನಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕ್ಷೋಭಕಾಯ ನಮಃ ।
ರುದ್ರಸ್ಯ ಕ್ಷೋಭಕಾಯ ನಮಃ ।
ಚಕ್ಷುರಾದೇಃ ಅಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೋತ್ರಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ತ್ವಚಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಘ್ರಾಣೇನ್ದ್ರಿಯಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 650 ॥

ವಾಚಾಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಅಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಪದಾಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಪಾದಾಗಮ್ಯಾಯ ।
ಮನಸಃ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಯ ನಮಃ ।
ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಅಹಂಬುದ್ಧ್ಯಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಚೇತಸಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶಂಖಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಗದಾಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಪರನ್ತಪಾಯ ನಮಃ ।
ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನವಿದೇ ನಮಃ ।
ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 670 ॥

ಜ್ಞೇಯಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚೈತನ್ಯರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಭವಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಭವನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಗೋಪಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಗೋಪೀಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಗೋಗತಯೇ ನಮಃ । ಗೋಪತಯೇ
ಗೋಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಗೋಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಶೌರಯೇ ನಮಃ ।
ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ॥ 690 ॥

ಆರಣೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಬೃಹದ್ದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾಲವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ದ್ವಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ತ್ರೇತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ದಂಡಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । ದರಹಸ್ತಾಯ
ಏಕದಂಡಿನೇ ನಮಃ ।
ತ್ರಿದಂಡಧೃಚೇ ನಮಃ । ।
ಸಾಮಭೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾಮೋಪಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಸಾಮಗಾಯ ನಮಃ । ॥ 710 ॥

ಸಾಮವೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಅಥರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಸುಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಸುಖರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಅಥರ್ವವೇದವಿದೇ ನಮಃ ।
ಅಥರ್ವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಋಗ್ರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಋಗ್ವೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಋಗ್ವೇದೇಷು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಯ़ಜುರ್ವೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಯಜುರ್ವೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಯಜುರ್ವೇದವಿದೇ ನಮಃ ।
ಏಕಪದೇ ನಮಃ ।
ಬಹುಪದೇ ನಮಃ ।
ಸುಪದೇ ನಮಃ ।
ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ । ।
ಚತುಷ್ಪದೇ ನಮಃ ।
ದ್ವಿಪದೇ ನಮಃ ।
ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನ್ಯಾಯಾಯ ನಮಃ ॥ 730 ॥

ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಬಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಸನ್ನ್ಯಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಸನ್ನ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಚತುರಾಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಭಿಕ್ಷುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ವೈಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶೂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶೀಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಶೀಲಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ದುಃಶೀಲಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಮೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಮಾವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ತುತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 750 ॥

ಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಕ್ಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಚ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ವೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ವ್ಯಾಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಕ್ಯವಿದೇ ನಮಃ । ॥ 760 ॥

ವಾಕ್ಯಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ತೀರ್ಥವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ತೀರ್ಥಿನೇ ನಮಃ ।
ತೀರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ ।
ತೀರ್ಥಾದಿಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಅಧಿದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ ॥ 770 ॥

ಪ್ರಣವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಣವೇನ ಪ್ರವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಣವೇನ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಶಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಶಾಲಗ್ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಜಲಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಯೋಗಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಕುಶೇಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹೀಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಪೃಥಿವೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾಮಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ವಿರಾಜೇ ನಮಃ । ॥ 790 ॥

ಸಮ್ರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ರಥಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಧನಿನೇ ನಮಃ ।
ಧನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಯಾದವಾನಾಂ ಹಿತೇ ರತಾಯ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಅರ್ಜುನಾಯ ನಮಃ ।
ಭೀಮಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ದುರ್ವಿಷಹಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಸಾರಸ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾಭೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾರಿಜಾತಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಅಮೃತಸ್ಯ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 810 ॥

ಕ್ಷೀರೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ಷೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾತ್ಮಜಸ್ಯ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಗೋವರ್ಧನಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಕಂಸಸ್ಯ ನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಹಸ್ತಿಪಸ್ಯ ನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಹಸ್ತಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಾರ್ತಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಮುದ್ರಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಮುದ್ರಾವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ದೇಹಿನೇ ನಮಃ ।
ದೇಹಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ದೇಹಸ್ಯ ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೋತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೋತ್ರನಿಯನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೋತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 830 ॥

ಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ ।
ತ್ವಕ್ಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ಪರ್ಶಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಸ್ಪೃಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ಪರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ರೂಪದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಚಕ್ಷುಃಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಚಕ್ಷುಷ್ಃ ನಿಯನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ।
ದೃಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಜಿಹ್ವಾಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಘ್ರಾಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಘ್ರಾಣಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಘ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಘ್ರಾಣೇನ್ದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಕ್ಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ವಕ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಚನಾಯ ನಮಃ ॥ 850 ॥

ವಾಙ್ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಣಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶಿಲ್ಪಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಶಿಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಹಸ್ತಯೋರ್ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪದವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಗನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಗನ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಗಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾದಯೋರ್ನಿಯನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಪಾದ್ಯಭಾಜೇ ನಮಃ ।
ವಿಸರ್ಗಕೃತೇ ನಮಃ । ।
ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ನಿಯನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಉಪಸ್ಥಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಸುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಉಪಸ್ಥಸ್ಯ ನಿಯನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಉಪಸ್ಥಸ್ಯ ಆನನ್ದಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 870 ॥

ಅಲರ್ಕಸ್ಯ ಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನಿಕೃನ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾಲನೇಮಯೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾನೇಮಯೇ ನಮಃ ।
ಮೇಘಾಯ ನಮಃ ।
ಮೇಘಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಅನ್ನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಅನ್ನರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಅನ್ನಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಅನ್ನಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಧೂಮಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಧೂಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವಕೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಉತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವಕ್ಯಾಃ ನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ರೋಹಿಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಸುದೇವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಸುದೇವಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ದುನ್ದುಭಯೇ ನಮಃ ॥ 890 ॥

ಹಾಸರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಅಟ್ಟಹಾಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಿಯವರಾಯ ನಮಃ ।
ರುಕ್ಮಿಣ್ಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ರುಕ್ಮಿಣ್ಯಾಃ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಗೋಪೀನಾಂ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ ।
ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ ।
ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಬುಧಾಯ ನಮಃ ।
ರಾಹವೇ ನಮಃ ॥ 910 ॥

ಕೇತವೇ ನಮಃ ।
ಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಗ್ರಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಗಜೇನ್ದ್ರಮುಖಮೇಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಗ್ರಾಹಸ್ಯ ವಿನಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಗ್ರಾಮಿಣ್ಯೇ ನಮಃ ।
ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಕಿನ್ನರಾಯ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ದೈತ್ಯಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಅನನ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಭೂತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವದಾನವಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ಥಾನಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । ॥ 930 ॥

ಜಗತ್ಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಜಾಗರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಜಾಗರಿತಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಸುಸ್ಥಾಯ
ಸ್ವಪ್ನವಿದೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಥಾನಸ್ಥಾಯ
ಸ್ವಪ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಚತುರ್ಥಕಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ವೇದ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಚೈತ್ರರೂಪಾಯ
ಜೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಜೀವಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಭುವನಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಭುವನಾನಾಂ ನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾತಾಲವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಪಾತಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 950 ॥

ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ । ॥ 960 ॥

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಗೌರಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಅಭಿಷ್ಟುತಾಯ ನಮಃ ।
ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ವಷಟೇ ನಮಃ ।
ವೌಷಟೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ॥ 970 ॥

ರತಯೇ ನಮಃ ।
ಪಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ನನ್ದಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಬೋದ್ಧ್ರೇ ನಮಃ ।
ಭಾವಯಿತ್ರೇ ನಮಃ । ।
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ದೇಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಊಹಾತ್ಮನೇ
ಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ॥ 980 ॥

ನದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ನನ್ದೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಭಾರತಾಯ ನಮಃ ।
ತರುನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿನಾಂ ಚಕ್ರಪಾಯ ನಮಃ ।
ನೃಪಾಣಾಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ । ನೃಪಾಯ
ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ ।
ದ್ವಾರಕಾಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಾವಕಾಶಂ ಸ್ಥಿತಾಯ
ಪುಷ್ಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 990 ॥

ಪುಷ್ಕರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಪುಷ್ಕರದ್ವೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ಭರತಾಯ ನಮಃ ।
ಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾಕಾರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 1000 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಾರುಡೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪೂರ್ವಖಂಡೇ ಪ್ರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಆಚಾರಕಾಂಡೇ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರನಿರೂಪಣಸ್ಯ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read 1000 Names of Garuda Purana Vishnu Stotram:

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali as per Garuda Puranam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top