Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1008 Names of Sri Lalitha in Hindi

Sri Lalitha Sahasranama in Hindi:

॥ श्री ललिता सहस्रनामावलिः॥
ओं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः ।
ओं श्रीमहाराज्ञै नमः ।
ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ।
ओं चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः ।
ओं देवकार्यसमुद्यतायै नमः ।
ओं उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः ।
ओं चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः ।
ओं रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः ।
ओं क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः ।
ओं मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः । १० |
ओं पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः ।
ओं निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ।
ओं चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचायै नमः ।
ओं कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डितायै नमः ।
ओं अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभितायै नमः ।
ओं मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषकायै नमः ।
ओं वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः ।
ओं वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचनायै नमः ।
ओं नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजितायै नमः ।
ओं ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरायै नमः । २० |
ओं कदम्बमञ्जरीक्लुप्तकर्णपूरमनोहरायै नमः ।
ओं ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डलायै नमः ।
ओं पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभुवे नमः ।
ओं नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदायै नमः ।
ओं शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः ।
ओं कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्तरायै नमः ।
ओं निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भत्सितकच्छप्यै नमः ।
ओं मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसायै नमः ।
ओं अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजितायै नमः ।
ओं कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरायै नमः । ३० |

ओं कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्वितायै नमः ।
ओं रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्वितायै नमः ।
ओं कामेश्वारप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तन्यै नमः ।
ओं नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वय्यै नमः ।
ओं लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमायै नमः ।
ओं स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रयायै नमः ।
ओं अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतट्यै नमः ।
ओं रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषितायै नमः ।
ओं कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्वितायै नमः ।
ओं माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजितायै नमः । ४० |
ओं इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिकायै नमः ।
ओं गूढगूल्फायै नमः ।
ओं कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्वितायै नमः ।
ओं नखदीधितिसञ्छन्ननमज्जनतमोगुणायै नमः ।
ओं पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहायै नमः ।
ओं शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजायै नमः ।
ओं मरालीमन्दगमनायै नमः ।
ओं महालावण्यशेवधये नमः ।
ओं सर्वारुणायै नमः ।
ओं अनवद्याङ्ग्यै नमः । ५० |
ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः ।
ओं शिवकामेश्वराङ्कस्थायै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं स्वाधीनवल्लभायै नमः ।
ओं सुमेरुमध्यशृङ्गस्थायै नमः ।
ओं श्रीमन्नगरनायिकायै नमः ।
ओं चिन्तामणिगृहान्तस्थायै नमः ।
ओं पञ्चब्रह्मासनस्थितायै नमः ।
ओं महापद्माटवीसंस्थायै नमः ।
ओं कदम्बवनवासिन्यै नमः । ६० |

ओं सुधासागरमध्यस्थायै नमः ।
ओं कामाक्ष्यै नमः ।
ओं कामदायिन्यै नमः ।
ओं देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभायै नमः ।
ओं भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्वितायै नमः ।
ओं सम्पत्करीसमारूढसिन्दुरव्रजसेवितायै नमः ।
ओं अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृतायै नमः ।
ओं चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृतायै नमः ।
ओं गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेवितायै नमः ।
ओं किरिचक्ररथारूढदण्डनाथापुरस्कृतायै नमः । ७० |
ओं ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगायै नमः ।
ओं भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः ।
ओं नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः ।
ओं भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दितायै नमः ।
ओं मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषङ्गवधतोषितायै नमः ।
ओं विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दितायै नमः ।
ओं कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरायै नमः ।
ओं महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षितायै नमः ।
ओं भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्यै नमः ।
ओं कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृत्यै नमः । ८० |
ओं महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिकायै नमः ।
ओं कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभाण्डासुरशून्यकायै नमः ।
ओं ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवायै नमः ।
ओं हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषध्यै नमः ।
ओं श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजायै नमः ।
ओं कण्ठाधःकटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिण्यै नमः ।
ओं मूलमन्त्रात्मिकायै नमः ।
ओं मूलकूटत्रयकलेबरायै नमः ।
ओं कुलामृतैकरसिकायै नमः । ९० |

ओं कुलसङ्केतपालिन्यै नमः ।
ओं कुलाङ्गनायै नमः ।
ओं कुलान्तःस्थायै नमः ।
ओं कौलिन्यै नमः ।
ओं कुलयोगिन्यै नमः ।
ओं अकुलायै नमः ।
ओं समयान्तस्थायै नमः ।
ओं समयाचारतत्परायै नमः ।
ओं मूलाधारैकनिलयायै नमः ।
ओं ब्रह्मग्रन्थिविभेदिन्यै नमः । १०० |
ओं मणिपूरान्तरुदितायै नमः ।
ओं विष्णुग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
ओं आज्ञाचक्रान्तरालस्थायै नमः ।
ओं रुद्रग्रन्थिविभेदिन्यै नमः ।
ओं सहस्राराम्बुजारूढायै नमः ।
ओं सुधासाराभिवर्षिण्यै नमः ।
ओं तटिल्लतासमरुच्यै नमः ।
ओं षट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः ।
ओं महाशक्त्यै नमः ।
ओं कुण्डलिन्यै नमः । ११० |
ओं बिसतन्तुतनीयस्यै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं भावनागम्यायै नमः ।
ओं भवारण्यकुठारिकायै नमः ।
ओं भद्रप्रियायै नमः ।
ओं भद्रमूर्त्यै नमः ।
ओं भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ओं भक्तिप्रियायै नमः ।
ओं भक्तिगम्यायै नमः ।
ओं भक्तिवश्यायै नमः । १२० |

ओं भयापहायै नमः ।
ओं शाम्भव्यै नमः ।
ओं शारदाराध्यायै नमः ।
ओं शर्वाण्यै नमः ।
ओं शर्मदायिन्यै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं श्रीकर्यै नमः ।
ओं साध्व्यै नमः ।
ओं शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः ।
ओं शातोदर्यै नमः । १३० |
ओं शान्तिमत्यै नमः ।
ओं निराधारायै नमः ।
ओं निरञ्जनायै नमः ।
ओं निर्लेपायै नमः ।
ओं निर्मलायै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं निराकारायै नमः ।
ओं निराकुलायै नमः ।
ओं निर्गुणायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः । १४० |
ओं शान्तायै नमः ।
ओं निष्कामायै नमः ।
ओं निरुपप्लवायै नमः ।
ओं नित्यमुक्तायै नमः ।
ओं निर्विकारायै नमः ।
ओं निष्प्रपञ्चायै नमः ।
ओं निराश्रयायै नमः ।
ओं नित्यशुद्धायै नमः ।
ओं नित्यबुद्धायै नमः ।
ओं निरवद्यायै नमः । १५० |

ओं निरन्तरायै नमः ।
ओं निष्कारणायै नमः ।
ओं निष्कलङ्कायै नमः ।
ओं निरुपाधये नमः ।
ओं निरीश्वरायै नमः ।
ओं नीरागायै नमः ।
ओं रागमथन्यै नमः ।
ओं निर्मदायै नमः ।
ओं मदनाशिन्यै नमः ।
ओं निश्चिन्तायै नमः । १६० |
ओं निरहङ्कारायै नमः ।
ओं निर्मोहायै नमः ।
ओं मोहनाशिन्यै नमः ।
ओं निर्ममायै नमः ।
ओं ममताहन्त्र्यै नमः ।
ओं निष्पापायै नमः ।
ओं पापनाशिन्यै नमः ।
ओं निष्क्रोधायै नमः ।
ओं क्रोधशमन्यै नमः ।
ओं निर्लोभायै नमः । १७० |
ओं लोभनाशिन्यै नमः ।
ओं निःसंशयायै नमः ।
ओं संशयघ्न्यै नमः ।
ओं निर्भवायै नमः ।
ओं भवनाशिन्यै नमः ।
ओं निर्विकल्पायै नमः ।
ओं निराबाधायै नमः ।
ओं निर्भेदायै नमः ।
ओं भेदनाशिन्यै नमः ।
ओं निर्नाशायै नमः । १८० |

ओं मृत्युमथन्यै नमः ।
ओं निष्क्रियायै नमः ।
ओं निष्परिग्रहायै नमः ।
ओं निस्तुलायै नमः ।
ओं नीलचिकुरायै नमः ।
ओं निरपायायै नमः ।
ओं निरत्ययायै नमः ।
ओं दुर्लभायै नमः ।
ओं दुर्गमायै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः । १९० |
ओं दुःखहन्त्र्यै नमः ।
ओं सुखप्रदायै नमः ।
ओं दुष्टदूरायै नमः ।
ओं दुराचारशमन्यै नमः ।
ओं दोषवर्जितायै नमः ।
ओं सर्वज्ञायै नमः ।
ओं सान्द्रकरुणायै नमः ।
ओं समानाधिकवर्जितायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिमय्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलायै नमः । २०० |
ओं सद्गतिप्रदायै नमः ।
ओं सर्वेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वमय्यै नमः ।
ओं सर्वमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः ।
ओं सर्वतन्त्ररूपायै नमः ।
ओं मनोन्मन्यै नमः ।
ओं माहेश्वर्यै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं महालक्ष्म्यै नमः । २१० |

ओं मृडप्रियायै नमः ।
ओं महारूपायै नमः ।
ओं महापूज्यायै नमः ।
ओं महापातकनाशिन्यै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं महासत्त्वायै नमः ।
ओं महाशक्त्यै नमः ।
ओं महारत्यै नमः ।
ओं महाभोगायै नमः ।
ओं महैश्वर्यायै नमः । २२० |
ओं महावीर्यायै नमः ।
ओं महाबलायै नमः ।
ओं महाबुद्ध्यै नमः ।
ओं महासिद्ध्यै नमः ।
ओं महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं महातन्त्रायै नमः ।
ओं महामन्त्रायै नमः ।
ओं महायन्त्रायै नमः ।
ओं महासनायै नमः ।
ओं महायागक्रमाराध्यायै नमः । २३० |
ओं महाभैरवपूजितायै नमः ।
ओं महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिण्यै नमः ।
ओं महाकामेशमहिष्यै नमः ।
ओं महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ओं चतुःषष्ट्युपचाराढ्यायै नमः ।
ओं चतुःषष्टिकलामय्यै नमः ।
ओं महाचतुःषष्टिकोटियोगिनीगणसेवितायै नमः ।
ओं मनुविद्यायै नमः ।
ओं चन्द्रविद्यायै नमः ।
ओं चन्द्रमण्डलमध्यगायै नमः । २४० |

ओं चारुरूपायै नमः ।
ओं चारुहासायै नमः ।
ओं चारुचन्द्रकलाधरायै नमः ।
ओं चराचरजगन्नाथायै नमः ।
ओं चक्रराजनिकेतनायै नमः ।
ओं पार्वत्यै नमः ।
ओं पद्मनयनायै नमः ।
ओं पद्मरागसमप्रभायै नमः ।
ओं पञ्चप्रेतासनासीनायै नमः ।
ओं पञ्चब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः । २५० |
ओं चिन्मय्यै नमः ।
ओं परमानन्दायै नमः ।
ओं विज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
ओं ध्यानध्यातृध्येयरूपायै नमः ।
ओं धर्माधर्मविवर्जितायै नमः ।
ओं विश्वरूपायै नमः ।
ओं जागरिण्यै नमः ।
ओं स्वपन्त्यै नमः ।
ओं तैजसात्मिकायै नमः ।
ओं सुप्तायै नमः । २६० |
ओं प्राज्ञात्मिकायै नमः ।
ओं तुर्यायै नमः ।
ओं सर्वावस्थाविवर्जितायै नमः ।
ओं सृष्टिकर्त्र्यै नमः ।
ओं ब्रह्मरूपायै नमः ।
ओं गोप्त्र्यै नमः ।
ओं गोविन्दरूपिण्यै नमः ।
ओं संहारिण्यै नमः ।
ओं रुद्ररूपायै नमः ।
ओं तिरोधानकर्यै नमः । २७० |

ओं ईश्वर्यै नमः ।
ओं सदाशिवायै नमः ।
ओं अनुग्रहदायै नमः ।
ओं पञ्चकृत्यपरायणायै नमः ।
ओं भानुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ओं भैरव्यै नमः ।
ओं भगमालिन्यै नमः ।
ओं पद्मासनायै नमः ।
ओं भगवत्यै नमः ।
ओं पद्मनाभसहोदर्यै नमः । २८० |
ओं उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्यै नमः ।
ओं सहस्रशीर्षवदनायै नमः ।
ओं सहस्राक्ष्यै नमः ।
ओं सहस्रपदे नमः ।
ओं आब्रह्मकीटजनन्यै नमः ।
ओं वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः ।
ओं निजाज्ञारूपनिगमायै नमः ।
ओं पुण्यापुण्यफलप्रदायै नमः ।
ओं श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिकायै नमः ।
ओं सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिकायै नमः । २९० |
ओं पुरुषार्थप्रदायै नमः ।
ओं पूर्णायै नमः ।
ओं भोगिन्यै नमः ।
ओं भुवनेश्वर्यै नमः ।
ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं अनादिनिधनायै नमः ।
ओं हरिब्रह्मेन्द्रसेवितायै नमः ।
ओं नारायण्यै नमः ।
ओं नादरूपायै नमः ।
ओं नामरूपविवर्जितायै नमः । ३०० |

ओं ह्रीङ्कार्यै नमः ।
ओं ह्रीमत्यै नमः ।
ओं हृद्यायै नमः ।
ओं हेयोपादेयवर्जितायै नमः ।
ओं राजराजार्चितायै नमः ।
ओं राज्ञै नमः ।
ओं रम्यायै नमः ।
ओं राजीवलोचनायै नमः ।
ओं रञ्जन्यै नमः ।
ओं रमण्यै नमः । ३१० |
ओं रस्यायै नमः ।
ओं रणत्किङ्किणिमेखलायै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं राकेन्दुवदनायै नमः ।
ओं रतिरूपायै नमः ।
ओं रतिप्रियायै नमः ।
ओं रक्षाकर्यै नमः ।
ओं राक्षसघ्न्यै नमः ।
ओं रामायै नमः ।
ओं रमणलम्पटायै नमः । ३२० |
ओं काम्यायै नमः ।
ओं कामकलारूपायै नमः ।
ओं कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ।
ओं कल्याण्यै नमः ।
ओं जगतीकन्दायै नमः ।
ओं करुणारससागरायै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं कलालापायै नमः ।
ओं कान्तायै नमः ।
ओं कादम्बरीप्रियायै नमः । ३३० |

ओं वरदायै नमः ।
ओं वामनयनायै नमः ।
ओं वारुणीमदविह्वलायै नमः ।
ओं विश्वाधिकायै नमः ।
ओं वेदवेद्यायै नमः ।
ओं विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ।
ओं विधात्र्यै नमः ।
ओं वेदजनन्यै नमः ।
ओं विष्णुमायायै नमः ।
ओं विलासिन्यै नमः । ३४० |
ओं क्षेत्रस्वरूपायै नमः ।
ओं क्षेत्रेश्यै नमः ।
ओं क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः ।
ओं क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः ।
ओं विजयायै नमः ।
ओं विमलायै नमः ।
ओं वन्द्यायै नमः ।
ओं वन्दारुजनवत्सलायै नमः ।
ओं वाग्वादिन्यै नमः । ३५० |
ओं वामकेश्यै नमः ।
ओं वह्निमण्डलवासिन्यै नमः ।
ओं भक्तिमत्कल्पलतिकायै नमः ।
ओं पशुपाशविमोचिन्यै नमः ।
ओं संहृताशेषपाषण्डायै नमः ।
ओं सदाचारप्रवर्तिकायै नमः ।
ओं तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिकायै नमः ।
ओं तरुण्यै नमः ।
ओं तापसाराध्यायै नमः ।
ओं तनुमध्यायै नमः । ३६० |

ओं तमोपहायै नमः ।
ओं चित्यै नमः ।
ओं तत्पदलक्ष्यार्थायै नमः ।
ओं चिदेकरसरूपिण्यै नमः ।
ओं स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्तत्यै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं प्रत्यक्चितीरूपायै नमः ।
ओं पश्यन्त्यै नमः ।
ओं परदेवतायै नमः ।
ओं मध्यमायै नमः । ३७० |
ओं वैखरीरूपायै नमः ।
ओं भक्तमानसहंसिकायै नमः ।
ओं कामेश्वरप्राणनाड्यै नमः ।
ओं कृतज्ञायै नमः ।
ओं कामपूजितायै नमः ।
ओं शृङ्गाररससम्पूर्णायै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं जालन्धरस्थितायै नमः ।
ओं ओड्याणपीठनिलयायै नमः ।
ओं बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः । ३८० |
ओं रहोयागक्रमाराध्यायै नमः ।
ओं रहस्तर्पणतर्पितायै नमः ।
ओं सद्यःप्रसादिन्यै नमः ।
ओं विश्वसाक्षिण्यै नमः ।
ओं साक्षिवर्जितायै नमः ।
ओं षडङ्गदेवतायुक्तायै नमः ।
ओं षाड्गुण्यपरिपूरितायै नमः ।
ओं नित्यक्लिन्नायै नमः ।
ओं निरुपमायै नमः ।
ओं निर्वाणसुखदायिन्यै नमः । ३९० |

ओं नित्याषोडशिकारूपायै नमः ।
ओं श्रीकण्ठार्धशरीरिण्यै नमः ।
ओं प्रभावत्यै नमः ।
ओं प्रभारूपायै नमः ।
ओं प्रसिद्धायै नमः ।
ओं परमेश्वर्यै नमः ।
ओं मूलप्रकृत्यै नमः ।
ओं अव्यक्तायै नमः ।
ओं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं व्यापिन्यै नमः । ४०० |
ओं विविधाकारायै नमः ।
ओं विद्याऽविद्यास्वरूपिण्यै नमः ।
ओं महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुद्यै नमः ।
ओं भक्तहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसन्तत्यै नमः ।
ओं शिवदूत्यै नमः ।
ओं शिवाराध्यायै नमः ।
ओं शिवमूर्त्यै नमः ।
ओं शिवङ्कर्यै नमः ।
ओं शिवप्रियायै नमः ।
ओं शिवपरायै नमः । ४१० |
ओं शिष्टेष्टायै नमः ।
ओं शिष्टपूजितायै नमः ।
ओं अप्रमेयायै नमः ।
ओं स्वप्रकाशायै नमः ।
ओं मनोवाचामगोचरायै नमः ।
ओं चिच्छक्त्यै नमः ।
ओं चेतनारूपायै नमः ।
ओं जडशक्त्यै नमः ।
ओं जडात्मिकायै नमः ।
ओं गायत्र्यै नमः । ४२० |

ओं व्याहृत्यै नमः ।
ओं सन्ध्यायै नमः ।
ओं द्विजबृन्दनिषेवितायै नमः ।
ओं तत्त्वासनायै नमः ।
ओं तस्मै नमः ।
ओं तुभ्यं नमः ।
ओं अय्यै नमः ।
ओं पञ्चकोशान्तरस्थितायै नमः ।
ओं निःसीममहिम्ने नमः ।
ओं नित्ययौवनायै नमः । ४३० |
ओं मदशालिन्यै नमः ।
ओं मदघूर्णितरक्ताक्ष्यै नमः ।
ओं मदपाटलगण्डभुवे नमः ।
ओं चन्दनद्रवदिग्धाङ्ग्यै नमः ।
ओं चाम्पेयकुसुमप्रियायै नमः ।
ओं कुशलायै नमः ।
ओं कोमलाकारायै नमः ।
ओं कुरुकुल्लायै नमः ।
ओं कुलेश्वर्यै नमः ।
ओं कुलकुण्डालयायै नमः । ४४० |
ओं कौलमार्गतत्परसेवितायै नमः ।
ओं कुमारगणनाथाम्बायै नमः ।
ओं तुष्ट्यै नमः ।
ओं पुष्ट्यै नमः ।
ओं मत्यै नमः ।
ओं धृत्यै नमः ।
ओं शान्त्यै नमः ।
ओं स्वस्तिमत्यै नमः ।
ओं कान्त्यै नमः ।
ओं नन्दिन्यै नमः । ४५० |

ओं विघ्ननाशिन्यै नमः ।
ओं तेजोवत्यै नमः ।
ओं त्रिनयनायै नमः ।
ओं लोलाक्षीकामरूपिण्यै नमः ।
ओं मालिन्यै नमः ।
ओं हंसिन्यै नमः ।
ओं मात्रे नमः ।
ओं मलयाचलवासिन्यै नमः ।
ओं सुमुख्यै नमः ।
ओं नलिन्यै नमः । ४६० |
ओं सुभ्रुवे नमः ।
ओं शोभनायै नमः ।
ओं सुरनायिकायै नमः ।
ओं कालकण्ठ्यै नमः ।
ओं कान्तिमत्यै नमः ।
ओं क्षोभिण्यै नमः ।
ओं सूक्ष्मरूपिण्यै नमः ।
ओं वज्रेश्वर्यै नमः ।
ओं वामदेव्यै नमः ।
ओं वयोऽवस्थाविवर्जितायै नमः । ४७० |
ओं सिद्धेश्वर्यै नमः ।
ओं सिद्धविद्यायै नमः ।
ओं सिद्धमात्रे नमः ।
ओं यशस्विन्यै नमः ।
ओं विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः ।
ओं आरक्तवर्णायै नमः ।
ओं त्रिलोचनायै नमः ।
ओं खट्वाङ्गादिप्रहरणायै नमः ।
ओं वदनैकसमन्वितायै नमः ।
ओं पायसान्नप्रियायै नमः । ४८० |

ओं त्वक्स्थायै नमः ।
ओं पशुलोकभयङ्कर्यै नमः ।
ओं अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमः ।
ओं डाकिनीश्वर्यै नमः ।
ओं अनाहताब्जनिलयायै नमः ।
ओं श्यामाभायै नमः ।
ओं वदनद्वयायै नमः ।
ओं दम्ष्ट्रोज्वलायै नमः ।
ओं अक्षमालादिधरायै नमः ।
ओं रुधिरसंस्थितायै नमः । ४९० |
ओं कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृतायै नमः ।
ओं स्निग्धौदनप्रियायै नमः ।
ओं महावीरेन्द्रवरदायै नमः ।
ओं राकिण्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
ओं मणिपूराब्जनिलयायै नमः ।
ओं वदनत्रयसम्युतायै नमः ।
ओं वज्राधिकायुधोपेतायै नमः ।
ओं डामर्यादिभिरावृतायै नमः ।
ओं रक्तवर्णायै नमः ।
ओं मांसनिष्ठायै नमः । ५०० |
ओं गुडान्नप्रीतमानसायै नमः ।
ओं समस्तभक्तसुखदायै नमः ।
ओं लाकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
ओं स्वाधिष्ठानाम्बुजगतायै नमः ।
ओं चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः ।
ओं शूलाद्यायुधसम्पन्नायै नमः ।
ओं पीतवर्णायै नमः ।
ओं अतिगर्वितायै नमः ।
ओं मेदोनिष्ठायै नमः ।
ओं मधुप्रीतायै नमः । ५१० |

ओं बन्दिन्यादिसमन्वितायै नमः ।
ओं दध्यन्नासक्तहृदयायै नमः ।
ओं काकिनीरूपधारिण्यै नमः ।
ओं मूलाधाराम्बुजारूढायै नमः ।
ओं पञ्चवक्त्रायै नमः ।
ओं अस्थिसंस्थितायै नमः ।
ओं अङ्कुशादिप्रहरणायै नमः ।
ओं वरदादिनिषेवितायै नमः ।
ओं मुद्गौदनासक्तचित्तायै नमः ।
ओं साकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः । ५२० |
ओं आज्ञाचक्राब्जनिलायै नमः ।
ओं शुक्लवर्णायै नमः ।
ओं षडाननायै नमः ।
ओं मज्जासंस्थायै नमः ।
ओं हंसवतीमुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः ।
ओं हरिद्रान्नैकरसिकायै नमः ।
ओं हाकिनीरूपधारिण्यै नमः ।
ओं सहस्रदलपद्मस्थायै नमः ।
ओं सर्ववर्णोपशोभितायै नमः ।
ओं सर्वायुधधरायै नमः । ५३० |
ओं शुक्लसंस्थितायै नमः ।
ओं सर्वतोमुख्यै नमः ।
ओं सर्वौदनप्रीतचित्तायै नमः ।
ओं याकिन्यम्बास्वरूपिण्यै नमः ।
ओं स्वाहायै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं अमत्यै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं श्रुत्यै नमः ।
ओं स्मृत्यै नमः । ५४० |

ओं अनुत्तमायै नमः ।
ओं पुण्यकीर्त्यै नमः ।
ओं पुण्यलभ्यायै नमः ।
ओं पुण्यश्रवणकीर्तनायै नमः ।
ओं पुलोमजार्चितायै नमः ।
ओं बन्धमोचन्यै नमः ।
ओं बर्बरालकायै नमः ।
ओं विमर्शरूपिण्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं वियदादिजगत्प्रसुवे नमः । ५५० |
ओं सर्वव्याधिप्रशमन्यै नमः ।
ओं सर्वमृत्युनिवारिण्यै नमः ।
ओं अग्रगण्यायै नमः ।
ओं अचिन्त्यरूपायै नमः ।
ओं कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं कालहन्त्र्यै नमः ।
ओं कमलाक्षनिषेवितायै नमः ।
ओं ताम्बूलपूरितमुख्यै नमः ।
ओं दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः । ५६० |
ओं मृगाक्ष्यै नमः ।
ओं मोहिन्यै नमः ।
ओं मुख्यायै नमः ।
ओं मृडान्यै नमः ।
ओं मित्ररूपिण्यै नमः ।
ओं नित्यतृप्तायै नमः ।
ओं भक्तनिधये नमः ।
ओं नियन्त्र्यै नमः ।
ओं निखिलेश्वर्यै नमः ।
ओं मैत्र्यादिवासनालभ्यायै नमः । ५७० |

ओं महाप्रलयसाक्षिण्यै नमः ।
ओं पराशक्त्यै नमः ।
ओं परानिष्ठायै नमः ।
ओं प्रज्ञानघनरूपिण्यै नमः ।
ओं माध्वीपानालसायै नमः ।
ओं मत्तायै नमः ।
ओं मातृकावर्णरूपिण्यै नमः ।
ओं महाकैलासनिलयायै नमः ।
ओं मृणालमृदुदोर्लतायै नमः ।
ओं महनीयायै नमः । ५८० |
ओं दयामूर्त्यै नमः ।
ओं महासाम्राज्यशालिन्यै नमः ।
ओं आत्मविद्यायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं श्रीविद्यायै नमः ।
ओं कामसेवितायै नमः ।
ओं श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः ।
ओं त्रिकूटायै नमः ।
ओं कामकोटिकायै नमः ।
ओं कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः । ५९० |
ओं शिरःस्थितायै नमः ।
ओं चन्द्रनिभायै नमः ।
ओं भालस्थायै नमः ।
ओं इन्द्रधनुःप्रभायै नमः ।
ओं हृदयस्थायै नमः ।
ओं रविप्रख्यायै नमः ।
ओं त्रिकोणान्तरदीपिकायै नमः ।
ओं दाक्षायण्यै नमः ।
ओं दैत्यहन्त्र्यै नमः ।
ओं दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः । ६०० |

ओं दरान्दोलितदीर्घाक्ष्यै नमः ।
ओं दरहासोज्ज्वलन्मुख्यै नमः ।
ओं गुरूमूर्त्यै नमः ।
ओं गुणनिधये नमः ।
ओं गोमात्रे नमः ।
ओं गुहजन्मभुवे नमः ।
ओं देवेश्यै नमः ।
ओं दण्डनीतिस्थायै नमः ।
ओं दहराकाशरूपिण्यै नमः ।
ओं प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजितायै नमः । ६१० |
ओं कलात्मिकायै नमः ।
ओं कलानाथायै नमः ।
ओं काव्यालापविनोदिन्यै नमः ।
ओं सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसेवितायै नमः ।
ओं आदिशक्त्यै नमः ।
ओं अमेयायै नमः ।
ओं आत्मने नमः ।
ओं परमायै नमः ।
ओं पावनाकृत्यै नमः ।
ओं अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्यै नमः । ६२० |
ओं दिव्यविग्रहायै नमः ।
ओं क्लीङ्कार्यै नमः ।
ओं केवलायै नमः ।
ओं गुह्यायै नमः ।
ओं कैवल्यपददायिन्यै नमः ।
ओं त्रिपुरायै नमः ।
ओं त्रिजगद्वन्द्यायै नमः ।
ओं त्रिमूर्त्यै नमः ।
ओं त्रिदशेश्वर्यै नमः ।
ओं त्र्यक्षर्यै नमः । ६३० |

ओं दिव्यगन्धाढ्यायै नमः ।
ओं सिन्दूरतिलकाञ्चितायै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं शैलेन्द्रतनयायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः ।
ओं गन्धर्वसेवितायै नमः ।
ओं विश्वगर्भायै नमः ।
ओं स्वर्णगर्भायै नमः ।
ओं अवरदायै नमः ।
ओं वागधीश्वर्यै नमः । ६४० |
ओं ध्यानगम्यायै नमः ।
ओं अपरिच्छेद्यायै नमः ।
ओं ज्ञानदायै नमः ।
ओं ज्ञानविग्रहायै नमः ।
ओं सर्ववेदान्तसंवेद्यायै नमः ।
ओं सत्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं लोपामुद्रार्चितायै नमः ।
ओं लीलाक्लुप्तब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ।
ओं अदृश्यायै नमः ।
ओं दृश्यरहितायै नमः । ६५० |
ओं विज्ञात्र्यै नमः ।
ओं वेद्यवर्जितायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं योगदायै नमः ।
ओं योग्यायै नमः ।
ओं योगानन्दायै नमः ।
ओं युगन्धरायै नमः ।
ओं इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सर्वाधारायै नमः ।
ओं सुप्रतिष्ठायै नमः । ६६० |

ओं सदसद्रूपधारिण्यै नमः ।
ओं अष्टमूर्तये नमः ।
ओं अजाजैत्र्यै नमः ।
ओं लोकयात्राविधायिन्यै नमः ।
ओं एकाकिन्यै नमः ।
ओं भूमरूपायै नमः ।
ओं निर्द्वैतायै नमः ।
ओं द्वैतवर्जितायै नमः ।
ओं अन्नदायै नमः ।
ओं वसुदायै नमः । ६७० |
ओं वृद्धायै नमः ।
ओं ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं बृहत्यै नमः ।
ओं ब्राह्मण्यै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं ब्रह्मानन्दायै नमः ।
ओं बलिप्रियायै नमः ।
ओं भाषारूपायै नमः ।
ओं बृहत्सेनायै नमः ।
ओं भावाभावविर्जितायै नमः । ६८० |
ओं सुखाराध्यायै नमः ।
ओं शुभकर्यै नमः ।
ओं शोभनासुलभागत्यै नमः ।
ओं राजराजेश्वर्यै नमः ।
ओं राज्यदायिन्यै नमः ।
ओं राज्यवल्लभायै नमः ।
ओं राजत्कृपायै नमः ।
ओं राजपीठनिवेशितनिजाश्रितायै नमः ।
ओं राज्यलक्ष्म्यै नमः ।
ओं कोशनाथायै नमः । ६९० |

ओं चतुरङ्गबलेश्वर्यै नमः ।
ओं साम्राज्यदायिन्यै नमः ।
ओं सत्यसन्धायै नमः ।
ओं सागरमेखलायै नमः ।
ओं दीक्षितायै नमः ।
ओं दैत्यशमन्यै नमः ।
ओं सर्वलोकवंशकर्यै नमः ।
ओं सर्वार्थदात्र्यै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः । ७०० |
ओं देशकालापरिच्छिन्नायै नमः ।
ओं सर्वगायै नमः ।
ओं सर्वमोहिन्यै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं शास्त्रमय्यै नमः ।
ओं गुहाम्बायै नमः ।
ओं गुह्यरूपिण्यै नमः ।
ओं सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं सदाशिवपतिव्रतायै नमः ।
ओं सम्प्रदायेश्वर्यै नमः । ७१० |
ओं साधुने नमः ।
ओं यय्यै नमः ।
ओं गुरुमण्डलरूपिण्यै नमः ।
ओं कुलोत्तीर्णायै नमः ।
ओं भगाराध्यायै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं मधुमत्यै नमः ।
ओं मह्यै नमः ।
ओं गणाम्बायै नमः ।
ओं गुह्यकाराध्यायै नमः । ७२० |

ओं कोमलाङ्ग्यै नमः ।
ओं गुरुप्रियायै नमः ।
ओं स्वतन्त्रायै नमः ।
ओं सर्वतन्त्रेश्यै नमः ।
ओं दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः ।
ओं सनकादिसमाराध्यायै नमः ।
ओं शिवज्ञानप्रदायिन्यै नमः ।
ओं चित्कलायै नमः ।
ओं आनन्दकलिकायै नमः ।
ओं प्रेमरूपायै नमः । ७३० |
ओं प्रियङ्कर्यै नमः ।
ओं नामपारायणप्रीतायै नमः ।
ओं नन्दिविद्यायै नमः ।
ओं नटेश्वर्यै नमः ।
ओं मिथ्याजगदधिष्ठानायै नमः ।
ओं मुक्तिदायै नमः ।
ओं मुक्तिरूपिण्यै नमः ।
ओं लास्यप्रियायै नमः ।
ओं लयकर्यै नमः ।
ओं लज्जायै नमः । ७४० |
ओं रम्भादिवन्दितायै नमः ।
ओं भवदावसुधावृष्ट्यै नमः ।
ओं पापारण्यदवानलायै नमः ।
ओं दौर्भाग्यतूलवातूलायै नमः ।
ओं जराध्वान्तरविप्रभायै नमः ।
ओं भाग्याब्धिचन्द्रिकायै नमः ।
ओं भक्तचित्तकेकिघनाघनायै नमः ।
ओं रोगपर्वतदम्भोलये नमः ।
ओं मृत्युदारुकुठारिकायै नमः ।
ओं महेश्वर्यै नमः । ७५० |

ओं महाकाल्यै नमः ।
ओं महाग्रासायै नमः ।
ओं महाशनायै नमः ।
ओं अपर्णायै नमः ।
ओं चण्डिकायै नमः ।
ओं चण्डमुण्डासुरनिषूदिन्यै नमः ।
ओं क्षराक्षरात्मिकायै नमः ।
ओं सर्वलोकेश्यै नमः ।
ओं विश्वधारिण्यै नमः ।
ओं त्रिवर्गदात्र्यै नमः । ७६० |
ओं सुभगायै नमः ।
ओं त्र्यम्बकायै नमः ।
ओं त्रिगुणात्मिकायै नमः ।
ओं स्वर्गापवर्गदायै नमः ।
ओं शुद्धायै नमः ।
ओं जपापुष्पनिभाकृतये नमः ।
ओं ओजोवत्यै नमः ।
ओं द्युतिधरायै नमः ।
ओं यज्ञरूपायै नमः ।
ओं प्रियव्रतायै नमः । ७७० |
ओं दुराराध्यायै नमः ।
ओं दुराधर्षायै नमः ।
ओं पाटलीकुसुमप्रियायै नमः ।
ओं महत्यै नमः ।
ओं मेरुनिलयायै नमः ।
ओं मन्दारकुसुमप्रियायै नमः ।
ओं वीराराध्यायै नमः ।
ओं विराड्रूपायै नमः ।
ओं विरजसे नमः ।
ओं विश्वतोमुख्यै नमः । ७८० |

ओं प्रत्यग्रूपायै नमः ।
ओं पराकाशायै नमः ।
ओं प्राणदायै नमः ।
ओं प्राणरूपिण्यै नमः ।
ओं मार्ताण्डभैरवाराध्यायै नमः ।
ओं मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधुरे नमः ।
ओं त्रिपुरेश्यै नमः ।
ओं जयत्सेनायै नमः ।
ओं निस्त्रैगुण्यायै नमः ।
ओं परापरायै नमः । ७९० |
ओं सत्यज्ञानानन्दरूपायै नमः ।
ओं सामरस्यपरायणायै नमः ।
ओं कपर्दिन्यै नमः ।
ओं कलामालायै नमः ।
ओं कामदुघे नमः ।
ओं कामरूपिण्यै नमः ।
ओं कलानिधये नमः ।
ओं काव्यकलायै नमः ।
ओं रसज्ञायै नमः ।
ओं रसशेवधये नमः । ८०० |
ओं पुष्टायै नमः ।
ओं पुरातनायै नमः ।
ओं पूज्यायै नमः ।
ओं पुष्करायै नमः ।
ओं पुष्करेक्षणायै नमः ।
ओं परस्मैज्योतिषे नमः ।
ओं परस्मैधाम्ने नमः ।
ओं परमाणवे नमः ।
ओं परात्परायै नमः ।
ओं पाशहस्तायै नमः । ८१० |

ओं पाशहन्त्र्यै नमः ।
ओं परमन्त्रविभेदिन्यै नमः ।
ओं मूर्तायै नमः ।
ओं अमूर्तायै नमः ।
ओं अनित्यतृप्तायै नमः ।
ओं मुनिमानसहंसिकायै नमः ।
ओं सत्यव्रतायै नमः ।
ओं सत्यरूपायै नमः ।
ओं सर्वान्तर्यामिण्यै नमः ।
ओं सत्यै नमः । ८२० |
ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं जनन्यै नमः ।
ओं बहुरूपायै नमः ।
ओं बुधार्चितायै नमः ।
ओं प्रसवित्र्यै नमः ।
ओं प्रचण्डायै नमः ।
ओं आज्ञायै नमः ।
ओं प्रतिष्ठायै नमः ।
ओं प्रकटाकृतये नमः । ८३० |
ओं प्राणेश्वर्यै नमः ।
ओं प्राणदात्र्यै नमः ।
ओं पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै नमः ।
ओं विशृङ्खलायै नमः ।
ओं विविक्तस्थायै नमः ।
ओं वीरमात्रे नमः ।
ओं वियत्प्रसुवे नमः ।
ओं मुकुन्दायै नमः ।
ओं मुक्तिनिलयायै नमः ।
ओं मूलविग्रहरूपिण्यै नमः । ८४० |

ओं भावज्ञायै नमः ।
ओं भवरोगघ्न्यै नमः ।
ओं भवचक्रप्रवर्तिन्यै नमः ।
ओं छन्दःसारायै नमः ।
ओं शास्त्रसारायै नमः ।
ओं मन्त्रसारायै नमः ।
ओं तलोदर्यै नमः ।
ओं उदारकीर्तये नमः ।
ओं उद्दामवैभवायै नमः ।
ओं वर्णरूपिण्यै नमः । ८५० |
ओं जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्तिदायिन्यै नमः ।
ओं सर्वोपनिषदुद्घुष्टायै नमः ।
ओं शान्त्यतीतकलात्मिकायै नमः ।
ओं गम्भीरायै नमः ।
ओं गगनान्तःस्थायै नमः ।
ओं गर्वितायै नमः ।
ओं गानलोलुपायै नमः ।
ओं कल्पनारहितायै नमः ।
ओं काष्ठायै नमः ।
ओं अकान्तायै नमः । ८६० |
ओं कान्तार्धविग्रहायै नमः ।
ओं कार्यकारणनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं कामकेलितरङ्गितायै नमः ।
ओं कनत्कनकताटङ्कायै नमः ।
ओं लीलाविग्रहधारिण्यै नमः ।
ओं अजायै नमः ।
ओं क्षयविनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं मुग्धायै नमः ।
ओं क्षिप्रप्रसादिन्यै नमः ।
ओं अन्तर्मुखसमाराध्यायै नमः । ८७० |

ओं बहिर्मुखसुदुर्लभायै नमः ।
ओं त्रय्यै नमः ।
ओं त्रिवर्गनिलयायै नमः ।
ओं त्रिस्थायै नमः ।
ओं त्रिपुरमालिन्यै नमः ।
ओं निरामयायै नमः ।
ओं निरालम्बायै नमः ।
ओं स्वात्मारामायै नमः ।
ओं सुधासृत्यै नमः ।
ओं संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डितायै नमः । ८८० |
ओं यज्ञप्रियायै नमः ।
ओं यज्ञकर्त्र्यै नमः ।
ओं यजमानस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं धर्माधारायै नमः ।
ओं धनाध्यक्षायै नमः ।
ओं धनधान्यविवर्धिन्यै नमः ।
ओं विप्रप्रियायै नमः ।
ओं विप्ररूपायै नमः ।
ओं विश्वभ्रमणकारिण्यै नमः ।
ओं विश्वग्रासायै नमः । ८९० |
ओं विद्रुमाभायै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं विष्णुरूपिण्यै नमः ।
ओं अयोनये नमः
ओं योनिनिलयायै नमः ।
ओं कूटस्थायै नमः ।
ओं कुलरूपिण्यै नमः ।
ओं वीरगोष्ठीप्रियायै नमः ।
ओं वीरायै नमः ।
ओं नैष्कर्म्यायै नमः । ९०० |

ओं नादरूपिण्यै नमः ।
ओं विज्ञानकलनायै नमः ।
ओं कल्यायै नमः ।
ओं विदग्धायै नमः ।
ओं बैन्दवासनायै नमः ।
ओं तत्त्वाधिकायै नमः ।
ओं तत्त्वमय्यै नमः ।
ओं तत्त्वमर्थस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सामगानप्रियायै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः । ९१० |
ओं सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ।
ओं सव्यापसव्यमार्गस्थायै नमः ।
ओं सर्वापद्विनिवारिण्यै नमः ।
ओं स्वस्थायै नमः ।
ओं स्वभावमधुरायै नमः ।
ओं धीरायै नमः ।
ओं धीरसमर्चितायै नमः ।
ओं चैतन्यार्घ्यसमाराध्यायै नमः ।
ओं चैतन्यकुसुमप्रियायै नमः ।
ओं सदोदितायै नमः । ९२० |
ओं सदातुष्टायै नमः ।
ओं तरुणादित्यपाटलायै नमः ।
ओं दक्षिणादक्षिणाराध्यायै नमः ।
ओं दरस्मेरमुखाम्बुजायै नमः ।
ओं कौलिनीकेवलायै नमः ।
ओं अनर्घ्यकैवल्यपददायिन्यै नमः ।
ओं स्तोत्रप्रियायै नमः ।
ओं स्तुतिमत्यै नमः ।
ओं श्रुतिसंस्तुतवैभवायै नमः ।
ओं मनस्विन्यै नमः । ९३० |

ओं मानवत्यै नमः ।
ओं महेश्यै नमः ।
ओं मङ्गलाकृत्ये नमः ।
ओं विश्वमात्रे नमः ।
ओं जगद्धात्र्यै नमः ।
ओं विशालाक्ष्यै नमः ।
ओं विरागिण्यै नमः ।
ओं प्रगल्भायै नमः ।
ओं परमोदारायै नमः ।
ओं परामोदायै नमः । ९४० |
ओं मनोमय्यै नमः ।
ओं व्योमकेश्यै नमः ।
ओं विमानस्थायै नमः ।
ओं वज्रिण्यै नमः ।
ओं वामकेश्वर्यै नमः ।
ओं पञ्चयज्ञप्रियायै नमः ।
ओं पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिन्यै नमः ।
ओं पञ्चम्यै नमः ।
ओं पञ्चभूतेश्यै नमः ।
ओं पञ्चसङ्ख्योपचारिण्यै नमः । ९५० |
ओं शाश्वत्यै नमः ।
ओं शाश्वतैश्वर्यायै नमः ।
ओं शर्मदायै नमः ।
ओं शम्भुमोहिन्यै नमः ।
ओं धरायै नमः ।
ओं धरसुतायै नमः ।
ओं धन्यायै नमः ।
ओं धर्मिण्यै नमः ।
ओं धर्मवर्धिन्यै नमः ।
ओं लोकातीतायै नमः । ९६० |

ओं गुणातीतायै नमः ।
ओं सर्वातीतायै नमः ।
ओं शामात्मिकायै नमः ।
ओं बन्धूककुसुमप्रख्यायै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं लीलाविनोदिन्यै नमः ।
ओं सुमङ्गल्यै नमः ।
ओं सुखकर्यै नमः ।
ओं सुवेषाढ्यायै नमः ।
ओं सुवासिन्यै नमः । ९७० |
ओं सुवासिन्यर्चनप्रीतायै नमः ।
ओं आशोभनायै नमः ।
ओं शुद्धमानसायै नमः ।
ओं बिन्दुतर्पणसन्तुष्टायै नमः ।
ओं पूर्वजायै नमः ।
ओं त्रिपुराम्बिकायै नमः ।
ओं दशमुद्रासमाराध्यायै नमः ।
ओं त्रिपुराश्रीवशङ्कर्यै नमः ।
ओं ज्ञानमुद्रायै नमः ।
ओं ज्ञानगम्यायै नमः । ९८० |
ओं ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं योनिमुद्रायै नमः ।
ओं त्रिखण्डेश्यै नमः ।
ओं त्रिगुणायै नमः ।
ओं अम्बायै नमः ।
ओं त्रिकोणगायै नमः ।
ओं अनघायै नमः ।
ओं अद्भुतचारित्रायै नमः ।
ओं वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः ।
ओं अभ्यासातिशयज्ञातायै नमः । ९९० |
ओं षडध्वातीतरूपिण्यै नमः ।
ओं अव्याजकरुणामूर्तये नमः ।
ओं अज्ञानध्वान्तदीपिकायै नमः ।
ओं आबालगोपविदितायै नमः ।
ओं सर्वानुल्लङ्घ्यशासनायै नमः ।
ओं श्रीचक्रराजनिलयायै नमः ।
ओं श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ओं श्रीशिवायै नमः ।
ओं शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ।
ओं ललिताम्बिकायै नमः । १००० |

Also Read:

Sri Lalitha Sahasranamavali in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

1008 Names of Sri Lalitha in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top