Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1008 Names of Sri Lalitha in Kannada

Sri Lalitha Sahasranama in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಸಹಸ್ರಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಸ್ವರೂಪಪಾಶಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦ |
ಓಂ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾರುಣಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಸೌಗಂಧಿಕಲಸತ್ಕಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುವಿಂದಮಣಿಶ್ರೇಣೀಕನತ್ಕೋಟೀರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರವಿಭ್ರಾಜದಲಿಕಸ್ಥಲಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖಚಂದ್ರಕಲಂಕಾಭಮೃಗನಾಭಿವಿಶೇಷಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನಸ್ಮರಮಾಂಗಲ್ಯಗೃಹತೋರಣಚಿಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಪರೀವಾಹಚಲನ್ಮೀನಾಭಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಚಂಪಕಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಕಾಂತಿತಿರಸ್ಕಾರಿನಾಸಾಭರಣಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ | ೨೦ |
ಓಂ ಕದಂಬಮಂಜರೀಕ್ಲುಪ್ತಕರ್ಣಪೂರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಟಂಕಯುಗಳೀಭೂತತಪನೋಡುಪಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವಿದ್ರುಮಬಿಂಬಶ್ರೀನ್ಯಕ್ಕಾರಿರದನಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮೋದಸಮಾಕರ್ಷದ್ದಿಗಂತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಸಲ್ಲಾಪಮಾಧುರ್ಯವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತಕಚ್ಛಪ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಪೂರಮಜ್ಜತ್ಕಾಮೇಶಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕಂಧರಾಯೈ ನಮಃ | ೩೦ | ಓಂ ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಕಮನೀಯಭುಜಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಚಿಂತಾಕಲೋಲಮುಕ್ತಾಫಲಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವಾರಪ್ರೇಮರತ್ನಮಣಿಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲರೋಮಾಲಿಲತಾಫಲಕುಚದ್ವಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾಧಾರತಾಸಮುನ್ನೇಯಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತನಭಾರದಲನ್ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಬಂಧವಳಿತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರುಣಾರುಣಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಟೀತಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾರಮ್ಯರಶನಾದಾಮಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಜ್ಞಾತಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರ್ದವೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟಾಕಾರಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೪೦ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಗೋಪಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಸ್ಮರತೂಣಾಭಜಂಘಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೂಢಗೂಲ್ಫಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠಜಯಿಷ್ಣುಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಖದೀಧಿತಿಸಂಛನ್ನನಮಜ್ಜನತಮೋಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದದ್ವಯಪ್ರಭಾಜಾಲಪರಾಕೃತಸರೋರುಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಮಂಡಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರಾಳೀಮಂದಗಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನವದ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೦ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮೇರುಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಗರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೦ |

ಓಂ ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂಘಾತಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿಸೇನಾಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪತ್ಕರೀಸಮಾರೂಢಸಿಂದುರವ್ರಜಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವಕೋಟಿಕೋಟಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಸರ್ವಾಯುಧಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೇಯಚಕ್ರರಥಾರೂಢಮಂತ್ರಿಣೀಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢದಂಡನಾಥಾಪುರಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ | ೭೦ |
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಕಾಕ್ಷಿಪ್ತವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಸೈನ್ಯವಧೋದ್ಯುಕ್ತಶಕ್ತಿವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪನಿರೀಕ್ಷಣಸಮುತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಪುತ್ರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಬಾಲಾವಿಕ್ರಮನಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾವಿರಚಿತವಿಷಂಗವಧತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುಕ್ರಪ್ರಾಣಹರಣವಾರಾಹೀವೀರ್ಯನಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮುಖಾಲೋಕಕಲ್ಪಿತಶ್ರೀಗಣೇಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣೇಶನಿರ್ಭಿನ್ನವಿಘ್ನಯಂತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರನಿರ್ಮುಕ್ತಶಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಂಗುಳಿನಖೋತ್ಪನ್ನನಾರಾಯಣದಶಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೦ |
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರಸೈನಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರನಿರ್ದಗ್ಧಸಭಾಂಡಾಸುರಶೂನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರಮಹೇಂದ್ರಾದಿದೇವಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧಕಾಮಸಂಜೀವನೌಷಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವಕೂಟೈಕಸ್ವರೂಪಮುಖಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಠಾಧಃಕಟಿಪರ್ಯಂತಮಧ್ಯಕೂಟಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕತಾಪನ್ನಕಟ್ಯಧೋಭಾಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಕೂಟತ್ರಯಕಳೇಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಮೃತೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦ |

ಓಂ ಕುಲಸಂಕೇತಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಳಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಚಾರತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಂತರುದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಂತರಾಳಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸಾರಾಭಿವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೧೦ |
ಓಂ ಬಿಸತಂತುತನೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೨೦ |

ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾತೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೩೦ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಾಯೈ ನಮಃ | ೧೪೦ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೫೦ |

ಓಂ ನಿರಂತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಾಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಾಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಗಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೬೦ |
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಮತಾಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಲೋಭಾಯೈ ನಮಃ | ೧೭೦ |
ಓಂ ಲೋಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸಂಶಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಶಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಬಾಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಭೇದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇದನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ನಾಶಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮೦ |

ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮಥನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತುಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಚಿಕುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ೧೯೦ |
ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಚಾರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ | ೨೦೦ |
ಓಂ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೧೦ |

ಓಂ ಮೃಡಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೨೨೦ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೨೩೦ |
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಮಹಾಕಲ್ಪಮಹಾತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಚತುಃಷಷ್ಟಿಕೋಟಿಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ | ೨೪೦ |

ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೫೦ |
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೨೬೦ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿರೋಧಾನಕರ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭೦ |

ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೮೦ |
ಓಂ ಉನ್ಮೇಷನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನವಿಪನ್ನಭುವನಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಸಿಂದೂರೀಕೃತಪಾದಾಬ್ಜಧೂಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಸಂದೋಹಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೨೯೦ |
ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಿನಿಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೩೦೦ |

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೧೦ |
ಓಂ ರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕೇಂದುವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣಲಂಪಟಾಯೈ ನಮಃ | ೩೨೦ |
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಲಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತೀಕಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೩೦ |

ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೪೦ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೫೦ |
ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಮತ್ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಹೃತಾಶೇಷಪಾಷಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಚಾರಪ್ರವರ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸಂತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತನುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬೦ |

ಓಂ ತಮೋಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದೇಕರಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ | ೩೭೦ |
ಓಂ ವೈಖರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೮೦ |
ಓಂ ರಹೋಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಹಸ್ತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯಃಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಂಗದೇವತಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೯೦ |

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೦೦ |
ಓಂ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶನಯನಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಹಾರ್ದತಮೋಭೇದಭಾನುಮದ್ಭಾನುಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪರಾಯೈ ನಮಃ | ೪೧೦ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೇತನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಡಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೨೦ |

ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜಬೃಂದನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಸೀಮಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನಾಯೈ ನಮಃ | ೪೩೦ |
ಓಂ ಮದಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಘೂರ್ಣಿತರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಪಾಟಲಗಂಡಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರುಕುಳ್ಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಳಕುಂಡಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ | ೪೪೦ |
ಓಂ ಕೌಳಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಗಣನಾಥಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫೦ |

ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಲಾಕ್ಷೀಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಳಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೬೦ |
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೪೭೦ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ೪೮೦ |

ಓಂ ತ್ವಕ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾದಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಧಿರಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೪೯೦ |
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯೌಘವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಾಧಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | ೫೦೦ |
ಓಂ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಂಬುಜಗತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೧೦ |

ಓಂ ಬಂದಿನ್ಯಾದಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಕುಶಾದಿಪ್ರಹರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾದಿನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೨೦ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸವತೀಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಕಿನೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರದಳಪದ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾಯೈ ನಮಃ | ೫೩೦ |
ಓಂ ಶುಕ್ಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪೦ |

ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬರ್ಬರಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ | ೫೫೦ |
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ | ೫೬೦ |
ಓಂ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೫೭೦ |

ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಳಯಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಣಾಲಮೃದುದೋರ್ಲತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನೀಯಾಯೈ ನಮಃ | ೫೮೦ |
ಓಂ ದಯಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀಭೂತಕಮಲಾಕೋಟಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೯೦ |
ಓಂ ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರನಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಲಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಧನುಃಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೦೦ |

ಓಂ ದರಾಂದೋಳಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಜನ್ಮಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಹರಾಕಾಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯರಾಕಾಂತತಿಥಿಮಂಡಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೧೦ |
ಓಂ ಕಳಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಲಾಪವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೨೦ |
ಓಂ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩೦ |

ಓಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೪೦ |
ಓಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಕ್ಲುಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಶ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೫೦ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುಗಂಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | ೬೬೦ |

ಓಂ ಸದಸದ್ರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ದ್ವೈತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುದಾಯೈ ನಮಃ | ೬೭೦ |
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೮೦ |
ಓಂ ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಸುಲಭಾಗತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜತ್ಕೃಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಪೀಠನಿವೇಶಿತನಿಜಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಶನಾಥಾಯೈ ನಮಃ | ೬೯೦ |

ಓಂ ಚತುರಂಗಬಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಂಶಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೦೦ |
ಓಂ ದೇಶಕಾಲಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೧೦ |
ಓಂ ಸಾಧುನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಮಂಡಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨೦ |

ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಕಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | ೭೩೦ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಟೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ | ೭೪೦ |
ಓಂ ರಂಭಾದಿವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವದಾವಸುಧಾವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲವಾತೂಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಧ್ವಾಂತರವಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿಘನಾಘನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಗಪರ್ವತದಂಭೋಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುದಾರುಕುಠಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೫೦ |

ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೬೦ |
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಾಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುತಿಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ | ೭೭೦ |
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಟಲೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೮೦ |

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೀನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧುರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯತ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಪರಾಯೈ ನಮಃ | ೭೯೦ |
ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದುಘೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಶೇವಧಯೇ ನಮಃ | ೮೦೦ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧೦ |

ಓಂ ಪಾಶಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರವಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೨೦ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುಧಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಯೇ ನಮಃ | ೮೩೦ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶೃಂಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯತ್ಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೪೦ |

ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದಃಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದ್ದಾಮವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೫೦ |
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಪ್ತಜನವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಳಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನಾಂತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾನಲೋಲುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೬೦ |
ಓಂ ಕಾಂತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೇಲಿತರಂಗಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನತ್ಕನಕತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರ್ಮುಖಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೮೭೦ |

ಓಂ ಬಹಿರ್ಮುಖಸುದುರ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಪಂಕನಿರ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೮೮೦ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ | ೮೯೦ |
ಓಂ ವಿದ್ರುಮಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯೋನಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋನಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦೦ |

ಓಂ ನಾದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಕಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೈಂದವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೧೦ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೨೦ |
ಓಂ ಸದಾತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಲಿನೀಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನರ್ಘ್ಯಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತುತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೩೦ |

ಓಂ ಮಾನವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಾಕೃತ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಮೋದಾಯೈ ನಮಃ | ೯೪೦ |
ಓಂ ಮನೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೫೦ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭುಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಸುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೬೦ |

ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಂಗಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೭೦ |
ಓಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುತರ್ಪಣಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಮುದ್ರಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೮೦ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋನಿಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಖಂಡೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ಭುತಚಾರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞಾತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯೦ |
ಓಂ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬಾಲಗೋಪವಿದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦೦ |

Also Read:

Sri Lalitha Sahasranamavali in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

1008 Names of Sri Lalitha in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top