108 - Shatanamavali

108 Names of Maa Durga 3 | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in English

Goddess Durga 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

sridurgastottarasatanamavali 3
asyasri durga’stottarasatanama mahamantrasya narada rsih
gayatri chandah sri durga devata paramesvariti bijam
krsnanujeti saktih sankariti kilakam
durgaprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

dhyanam
prakasamadhyasthitacitsvarupam varabhaye sandadhatim trinetram ।
sinduravarnamatikomalangim mayamayim tatvamayim namami ॥

atha sri durga’stottarasatanamavalih ।
Om durgayai namah ।
Om daridryasamanyai namah ।
Om duritaghnyai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om lajjayai namah ।
Om mahavidyayai namah ।
Om sraddhayai namah ।
Om pustyai namah ।
Om svadhayai namah ।
Om dhruvayai namah । 10 ।

Om maharatryai namah ।
Om mahamayayai namah ।
Om medhayai namah ।
Om matre namah ।
Om sarasvatyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om sasidharayai namah ।
Om santayai namah ।
Om sambhavyai namah ।
Om bhutidayinyai namah । 20 ।

Om tamasyai namah ।
Om niyatayai namah ।
Om naryai namah ।
Om kalyai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om kalayai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om vinadharayai namah ।
Om vanyai namah ।
Om saradayai namah । 30 ।

Om hamsavahinyai namah ।
Om trisulinyai namah ।
Om trinetrayai namah ।
Om isanayai namah ।
Om trayyai namah ।
Om trayatamayai namah ।
Om subhayai namah ।
Om sankhinyai namah ।
Om cakrinyai namah ।
Om ghorayai namah । 40 ।

Om karalyai namah ।
Om malinyai namah ।
Om matyai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om mahesvasayai namah ।
Om mahisaghnyai namah ।
Om madhuvratayai namah ।
Om mayuravahinyai namah ।
Om nilayai namah ।
Om bharatyai namah । 50 ।

Om bhasvarambarayai namah ।
Om pitambaradharayai namah ।
Om pitayai namah ।
Om kaumaryai namah ।
Om pivarastanyai namah ।
Om rajanyai namah ।
Om radhinyai namah ।
Om raktayai namah ।
Om gadinyai namah ।
Om ghantinyai namah । 60 ।

Om prabhayai namah ।
Om sumbhaghnyai namah ।
Om subhagayai namah ।
Om subhruve namah ।
Om nisumbhapranaharinyai namah ।
Om kamaksyai namah ।
Om kamukayai namah ।
Om kanyayai namah ।
Om raktabijanipatinyai namah ।
Om sahasravadanayai namah । 70 ।

Om sandhyayai namah ।
Om saksinyai namah ।
Om sankaryai namah ।
Om dyutaye namah ।
Om bhargavyai namah ।
Om varunyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om dharayai namah ।
Om dharasurarcitayai namah ।
Om gayatryai namah । 80 ।

Om gayakyai namah ।
Om gangayai namah ।
Om durgayai namah ।
Om gitaghanasvanayai namah ।
Om chandomayayai namah ।
Om mahyai namah ।
Om chayayai namah ।
Om carvangyai namah ।
Om candanapriyayai namah ।
Om jananyai namah । 90 ।

Om jahnavyai namah ।
Om jatayai namah ।
Om sannkaryai namah ।
Om hataraksasyai namah ।
Om vallaryai namah ।
Om vallabhayai namah ।
Om vallyai namah ।
Om vallyalankrtamadhyamayai namah ।
Om haritakyai namah ।
Om hayaruḍhayai namah । 100 ।

Om bhutyai namah ।
Om hariharapriyayai namah ।
Om vajrahastayai namah ।
Om vararohayai namah ।
Om sarvasiddhyai namah ।
Om varapradayai namah ।
Om sinduravarnayai namah ।
Om sri durgadevyai namah । 108 ।
॥ Om ॥

Also Read 108 Names of Goddess Durga 3:

108 Names of Maa Durga 3 | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil