108 - Shatanamavali

108 Names of Maa Durga 3 | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Kannada

Goddess Durga 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ 3
ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾರದ ಋಷಿಃ
ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀತಿ ಬೀಜಂ
ಕೃಷ್ಣಾನುಜೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಶಾಂಕರೀತಿ ಕೀಲಕಂ
ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಪ್ರಕಾಶಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಂ ವರಾಭಯೇ ಸನ್ದಧತೀಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ ।
ಸಿನ್ದೂರವರ್ಣಾಮತಿಕೋಮಲಾಂಗೀಂ ಮಾಯಾಮಯೀಂ ತತ್ವಮಯೀಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಿತಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಯೂರವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ವರಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀವರಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮ್ಭಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶುಮ್ಭಪ್ರಾಣಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜನಿಪಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಸುರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಗಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಘನಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದೋಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹತರಾಕ್ಷಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲ್ಯಲಂಕೃತಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರೀತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಹರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।
॥ ಓಂ ॥

Also Read 108 Names of Goddess Durga 3:

108 Names of Maa Durga 3 | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil