Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shatinamavali / 108 Names of Makaradi Shri Matsya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

108 Names of Makaradi Shri Matsya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

80 Views

Makaradi Sri Matsya Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

Om matsyaya namah ।
Om mahalayambodhi samcarine namah ।
Om manupalakaya namah ।
Om mahinaukaprsthadesaya namah ।
Om mahasuravinasanaya namah ।
Om mahamnayaganahartre namah ।
Om mahaniyagunadbhutaya namah ।
Om maralavahavyasanacchetre namah ।
Om mathitasagaraya namah ।
Om mahasatvaya namah । 10 ।

Om mahayadoganabhuje namah ।
Om madhurakrtaye namah ।
Om mandollumthanasanksubdhasindhu bhangahatordhvakhaya namah ।
Om mahasayaya namah ।
Om mahadhiraya namah ।
Om mahausadhisamuddharaya namah ।
Om mahayasase namah ।
Om mahanandaya namah ।
Om mahatejase namah ।
Om mahavapuse namah । 20 ।

Om mahipankaprsatprsthaya namah ।
Om mahakalparnavahradaya namah ।
Om mitrasubhramsuvalaya netraya namah ।
Om mukhamahanabhase namah ।
Om mahalaksminetrarupa garva sarvankasakrtaye namah ।
Om mahamayaya namah ।
Om mahabhutapalakaya namah ।
Om mrtyumarakaya namah ।
Om mahajavaya namah ।
Om mahaprcchacchinna minadi rasikaya namah । 30 ।

Om mahatalatalaya namah ।
Om martyalokagarbhaya namah ।
Om marutpataye namah ।
Om marutpatisthanaprsthaya namah ।
Om mahadevasabhajitaya namah ।
Om mahendradyakhila prani maranaya namah ।
Om mrditakhilaya namah ।
Om manomayaya namah ।
Om mananiyaya namah ।
Om manassvine namah । 40 ।

Om manavardhanaya namah ।
Om manisimanasambhodhi sayine namah ।
Om manuvibhisanaya namah ।
Om mrdugarbhaya namah ।
Om mrgankabhaya namah ।
Om mrgyapadaya namah ।
Om mahodaraya namah ।
Om mahakartarikapucchaya namah ।
Om manodurgamavaibhavaya namah ।
Om manisine namah । 50 ।

Om madhyarahitaya namah ।
Om mrsajanmane namah ।
Om mrtavyayaya namah ।
Om moghetaroru sankalpaya namah ।
Om moksadayine namah ।
Om mahagurave namah ।
Om mohasangasamujjrmbhatsaccidananda vigrahaya namah ।
Om mohakaya namah ।
Om mohasamhartre namah ।
Om mohaduraya namah । 60 ।

Om mahodayaya namah ।
Om mohitottoritamanave namah ।
Om mocitasritakasmalaya namah ।
Om maharsinikarastutyaya namah ।
Om manujnanopadesikaya namah ।
Om mahinaubandhanahindrarajju baddhaikasrngakaya namah ।
Om mahavatahatorvinaustambhanaya namah ।
Om mahimakaraya namah ।
Om mahambudhitarangaptasaikati bhuta vigrahaya namah ।
Om maralavahanidranta saksine namah । 70 ।

Om madhunisudanaya namah ।
Om mahabdhivasanaya namah ।
Om mattaya namah ।
Om mahamarutavijitaya namah ।
Om mahakasalayaya namah ।
Om murchattamombudhikrtaplavaya namah ।
Om mrditabdarivibhavaya namah ।
Om musitapranicetanaya namah ।
Om mrducittaya namah ।
Om madhuravace namah । 80 ।

Om mrstakamaya namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om maralavahasvapanta dattavedaya namah ।
Om mahakrtaye namah ।
Om mahislistaya namah ।
Om mahinadhaya namah ।
Om marunmalamahamanaye namah ।
Om mahibharaparihartre namah ।
Om mahasaktaye namah ।
Om mahodayaya namah । 90 ।

Om mahanmahate namah ।
Om magnalokaya namah ।
Om mahasantaye namah ।
Om mahanmahase namah ।
Om mahavedabdhisamcarine namah ।
Om mahatmane namah ।
Om mohitatmabhuve namah ।
Om mantrasmrtibhramsahetave namah ।
Om mantrakrte namah ।
Om mantrasevadhaye namah । 100 ।

Om mantramantrartha tattvajnaya namah ।
Om mantrarthaya namah ।
Om mantradaivataya namah ।
Om mantroktakaripranayine namah ।
Om mantrarasiphalapradaya namah ।
Om mantratatparyavisayaya namah ।
Om manomantradyagocaraya namah ।
Om mantrarthavitkrtaksemaya namah । 108 ।

॥ iti makaradi sri matsyavatarastottarasatanamavalih parabhava
sravanasuddha purnimayam likhita ramena samarpita ca
sri hayagrivacaranaravindayorvijayatantaram ॥

Also Read 108 Names of Makaradi Sri Matsya:

108 Names of Makaradi Shri Matsya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *