Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Makaradi Shri Matsya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Makaradi Sri Matsya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ मकारादि श्रीमत्स्याष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ मत्स्याय नमः ।
ॐ महालयाम्बोधि संचारिणे नमः ।
ॐ मनुपालकाय नमः ।
ॐ महीनौकापृष्ठदेशाय नमः ।
ॐ महासुरविनाशनाय नमः ।
ॐ महाम्नायगणाहर्त्रे नमः ।
ॐ महनीयगुणाद्भुताय नमः ।
ॐ मरालवाहव्यसनच्छेत्रे नमः ।
ॐ मथितसागराय नमः ।
ॐ महासत्वाय नमः । १० ।

ॐ महायादोगणभुजे नमः ।
ॐ मधुराकृतये नमः ।
ॐ मन्दोल्लुंठनसङ्क्षुब्धसिन्धु भङ्गहतोर्ध्वखाय नमः ।
ॐ महाशयाय नमः ।
ॐ महाधीराय नमः ।
ॐ महौषधिसमुद्धराय नमः ।
ॐ महायशसे नमः ।
ॐ महानन्दाय नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ महावपुषे नमः । २० ।

ॐ महीपङ्कपृषत्पृष्ठाय नमः ।
ॐ महाकल्पार्णवह्रदाय नमः ।
ॐ मित्रशुभ्रांशुवलय नेत्राय नमः ।
ॐ मुखमहानभसे नमः ।
ॐ महालक्ष्मीनेत्ररूप गर्व सर्वङ्कषाकृतये नमः ।
ॐ महामायाय नमः ।
ॐ महाभूतपालकाय नमः ।
ॐ मृत्युमारकाय नमः ।
ॐ महाजवाय नमः ।
ॐ महापृच्छच्छिन्न मीनादि राशिकाय नमः । ३० ।

ॐ महातलतलाय नमः ।
ॐ मर्त्यलोकगर्भाय नमः ।
ॐ मरुत्पतये नमः ।
ॐ मरुत्पतिस्थानपृष्ठाय नमः ।
ॐ महादेवसभाजिताय नमः ।
ॐ महेन्द्राद्यखिल प्राणि मारणाय नमः ।
ॐ मृदिताखिलाय नमः ।
ॐ मनोमयाय नमः ।
ॐ माननीयाय नमः ।
ॐ मनस्स्विने नमः । ४० ।

ॐ मानवर्धनाय नमः ।
ॐ मनीषिमानसाम्भोधि शायिने नमः ।
ॐ मनुविभीषणाय नमः ।
ॐ मृदुगर्भाय नमः ।
ॐ मृगाङ्काभाय नमः ।
ॐ मृग्यपादाय नमः ।
ॐ महोदराय नमः ।
ॐ महाकर्तरिकापुच्छाय नमः ।
ॐ मनोदुर्गमवैभवाय नमः ।
ॐ मनीषिणे नमः । ५० ।

ॐ मध्यरहिताय नमः ।
ॐ मृषाजन्मने नमः ।
ॐ मृतव्ययाय नमः ।
ॐ मोघेतरोरु सङ्कल्पाय नमः ।
ॐ मोक्षदायिने नमः ।
ॐ महागुरवे नमः ।
ॐ मोहासङ्गसमुज्जृम्भत्सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः ।
ॐ मोहकाय नमः ।
ॐ मोहसंहर्त्रे नमः ।
ॐ मोहदूराय नमः । ६० ।

ॐ महोदयाय नमः ।
ॐ मोहितोत्तोरितमनवे नमः ।
ॐ मोचिताश्रितकश्मलाय नमः ।
ॐ महर्षिनिकरस्तुत्याय नमः ।
ॐ मनुज्ञानोपदेशिकाय नमः ।
ॐ महीनौबन्धनाहीन्द्ररज्जु बद्धैकश‍ृङ्गकाय नमः ।
ॐ महावातहतोर्वीनौस्तम्भनाय नमः ।
ॐ महिमाकराय नमः ।
ॐ महाम्बुधितरङ्गाप्तसैकती भूत विग्रहाय नमः ।
ॐ मरालवाहनिद्रान्त साक्षिणे नमः । ७० ।

ॐ मधुनिषूदनाय नमः ।
ॐ महाब्धिवसनाय नमः ।
ॐ मत्ताय नमः ।
ॐ महामारुतवीजिताय नमः ।
ॐ महाकाशालयाय नमः ।
ॐ मूर्छत्तमोम्बुधिकृताप्लवाय नमः ।
ॐ मृदिताब्दारिविभवाय नमः ।
ॐ मुषितप्राणिचेतनाय नमः ।
ॐ मृदुचित्ताय नमः ।
ॐ मधुरवाचे नमः । ८० ।

ॐ मृष्टकामाय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ मरालवाहस्वापान्त दत्तवेदाय नमः ।
ॐ महाकृतये नमः ।
ॐ महीश्लिष्टाय नमः ।
ॐ महीनाधाय नमः ।
ॐ मरुन्मालामहामणये नमः ।
ॐ महीभारपरीहर्त्रे नमः ।
ॐ महाशक्तये नमः ।
ॐ महोदयाय नमः । ९० ।

ॐ महन्महते नमः ।
ॐ मग्नलोकाय नमः ।
ॐ महाशान्तये नमः ।
ॐ महन्महसे नमः ।
ॐ महावेदाब्धिसंचारिणे नमः ।
ॐ महात्मने नमः ।
ॐ मोहितात्मभुवे नमः ।
ॐ मन्त्रस्मृतिभ्रंशहेतवे नमः ।
ॐ मन्त्रकृते नमः ।
ॐ मन्त्रशेवधये नमः । १०० ।

ॐ मन्त्रमन्त्रार्थ तत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ मन्त्रार्थाय नमः ।
ॐ मन्त्रदैवताय नमः ।
ॐ मन्त्रोक्तकारिप्रणयिने नमः ।
ॐ मन्त्रराशिफलप्रदाय नमः ।
ॐ मन्त्रतात्पर्यविषयाय नमः ।
ॐ मनोमन्त्राद्यगोचराय नमः ।
ॐ मन्त्रार्थवित्कृतक्षेमाय नमः । १०८ ।

॥ इति मकारादि श्री मत्स्यावताराष्टोत्तरशतनामावलिः पराभव
श्रावणशुद्ध पूर्णिमायां लिखिता रामेण समर्पिता च
श्री हयग्रीवचरणारविन्दयोर्विजयतान्तराम् ॥

Also Read 108 Names of Makaradi Sri Matsya:

108 Names of Makaradi Shri Matsya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Makaradi Shri Matsya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top