108 - Shatanamavali

108 Names of Mata Amritanandamayi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Mata Amritanandamayi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਮਾਤਾ ਅਮਤਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

॥ ॐ ਅਮਤੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨ ਸ਼੍ਲੋਕਃ ।
ਧ੍ਯਾਯਾਮੋਧਵਲਾਵਗੁਣ੍ਠਨਵਤੀਂ ਤੇਜੋਮਯੀਂ ਨੈਸ਼੍ਠਿਕੀਮ੍
ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਾਪਾਙ੍ਗਵਿਲੋਕਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖੀਮ੍ ।
ਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਾਮਤਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀਂ ਸੁਮਧੁਰਂ ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਨਾਲਾਪਿਨੀਮ੍
ਸ਼੍ਯਾਮਾਙ੍ਗੀਂ ਮਧੁਸਿਕ੍ਤਸੂਕ੍ਤਮ੍ ਅਮਤਾਨਨ੍ਦਾਤ੍ਮਿਕਾਮੀਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥

ॐ ਪੂਰ੍ਣ-ਬ੍ਰਹ੍ਮ-ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦ-ਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਤ੍ਮਾਰਾਮਾਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗ-ਲੀਨਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਤਰ੍ਮੁਖ ਸ੍ਵਭਾਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੁਰ੍ਯ-ਤੁਙ੍ਗ-ਸ੍ਥਲੀਜੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਾਮਣ੍ਡਲ-ਵੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰਾਸਦ-ਮਹੌਜਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਯਕ੍ਤ-ਦਿਗ੍ਵਸ੍ਤੁ-ਕਾਲਾਦਿ-ਸਰ੍ਵਾਵਚ੍ਛੇਦ-ਰਾਸ਼ਯੇ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਸਜਾਤੀਯ-ਵਿਜਾਤੀਯ-ਸ੍ਵੀਯ-ਭੇਦ-ਨਿਰਾਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਣੀ-ਬੁਦ੍ਧਿ-ਵਿਮਗ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦਵ੍ਯਕ੍ਤ-ਵਰ੍ਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਮ-ਰੂਪਾਦਿ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਨ੍ਯ-ਕਲ੍ਪ-ਵਿਭੂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਡੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯ-ਸਮੁਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੂਰੀਕਤ-ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯ-ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧ-ਸਂਸ਼ੁਦ੍ਧ-ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮ-ਪ੍ਰਭਾਮੁਚੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਕੁਲ-ਚਿਤ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਯਕ੍ਤ-ਯੋਗ-ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੇਰਲਕ੍ਸ਼ਮਾਵਤੀਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਮਾਨੁਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੀ-ਵਪੁਰ੍ਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠ-ਸੁਗੁਣਾਨਨ੍ਦ-ਦਮਯਨ੍ਤੀ-ਸ੍ਵਯਂਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਤਾ-ਪਿਤ-ਚਿਰਾਚੀਰ੍ਣ-ਪੁਣ੍ਯਪੂਰ-ਫਲਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਃਸ਼ਬ੍ਦ-ਜਨਨੀਗਰ੍ਭ-ਨਿਰ੍ਗਮਾਦ੍ਭੁਤ-ਕਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲੀ-ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ-ਸਙ੍ਕਾਸ਼-ਕੋਮਲ-ਸ਼੍ਯਾਮਲ-ਤ੍ਵਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਰਨਸ਼੍ਟ-ਪੁਨਰ੍ਲਬ੍ਧ-ਭਾਰ੍ਗਵਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਸਮ੍ਪਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤਪ੍ਰਾਯ-ਭਗੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਪੁਨਰੁਦ੍ਧਿਤ-ਤੇਜਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਸ਼ੀਲ੍ਯਾਦਿ-ਗੁਣਾਕਸ਼੍ਟ-ਜਙ੍ਗਮ-ਸ੍ਥਾਵਰਾਲਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨੁਸ਼੍ਯ-ਮਗ-ਪਕ੍ਸ਼੍ਯਾਦਿ-ਸਰ੍ਵ-ਸਂਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੈਸਰ੍ਗਿਕ-ਦਯਾ-ਤੀਰ੍ਥ-ਸ੍ਨਾਨ-ਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਦਰਿਦ੍ਰ-ਜਨਤਾ-ਹਸ੍ਤ-ਸਮਰ੍ਪਿਤ-ਨਿਜਾਨ੍ਧਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਯਵਕ੍ਤ੍ਰ-ਪ੍ਰਭੁਕ੍ਤਾਨ੍ਨ-ਪੂਰਿਤ-ਸ੍ਵੀਯ-ਕੁਕ੍ਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ-ਸਰ੍ਵ-ਭੂਤਾਤ੍ਮ-ਸ੍ਵਾਤ੍ਮ-ਸਤ੍ਤਾਨੁਭੂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿਤ-ਸ੍ਵਯਂਸ੍ਵਾਨ੍ਤ-ਸ੍ਫੁਰਤ੍-ਕਸ਼੍ਣ-ਵਿਭੂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚ੍ਛਿਨ੍ਨ-ਮਧੁਰੋਦਾਰ-ਕਸ਼੍ਣ-ਲੀਲਾਨੁਸਨ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਾਤ੍ਮਜ ਮੁਖਾਲੋਕ-ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਕਣ੍ਠਿਤ-ਚੇਤਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਿਨ੍ਦ-ਵਿਪ੍ਰਯੋਗਾਧਿ-ਦਾਵ-ਦਗ੍ਧਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਯੋਗ-ਸ਼ੋਕ-ਸਮ੍ਮੂਰ੍ਚ੍ਛਾ-ਮੁਹੁ-ਪਤਿਤ-ਵਰ੍ਸ਼੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਰਮੇਯਾਦਿ-ਵਿਹਿਤ-ਸ਼ੁਸ਼੍ਰੂਸ਼ਾ-ਲਬ੍ਧ-ਬੁਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰੇਮਭਕ੍ਤਿ-ਬਲਾਕਸ਼੍ਟ-ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵਿਤ-ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਿਣੇ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਲੋਕ-ਮਹਾਹ੍ਲਾਦ-ਧ੍ਵਸ੍ਤ-ਸ਼ੋਕਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਞ੍ਚੀ-ਚਨ੍ਦ੍ਰਕ-ਮਞ੍ਜੀਰ-ਵਂਸ਼ੀ-ਸ਼ੋਭਿ-ਸ੍ਵਭੂ-ਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਰ੍ਵਤ੍ਰਿਕ-ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼-ਸਾਨ੍ਨਿਧ੍ਯ-ਲਹਰੀ-ਸ੍ਪਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਸ੍ਮੇਰ-ਤਨ੍-ਮੁਖਾਲੋਕ-ਵਿਸ੍ਮੇਰੋਤ੍ਫੁਲ੍ਲ-ਦਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਕਾਨ੍ਤਿ-ਯਮੁਨਾ-ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼-ਹਸ਼੍ਟ-ਰੋਮਾਙ੍ਗ-ਯਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼ਿਤ-ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ-ਦੇਵੀ-ਰੂਪੋਪਲਬ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਣੀ-ਪਦ੍ਮ-ਸ੍ਵਪਦ੍ਵੀਣ-ਸ਼ੋਭਮਾਨਾਂਬਿਕਾ-ਦਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵੀ-ਸਦ੍ਯਃ-ਤਿਰੋਧਾਨ-ਤਾਪ-ਵ੍ਯਥਿਤ-ਚੇਤਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਨ-ਰੋਦਨ-ਨਿਰ੍ਘੋਸ਼-ਦੀਰ੍ਣ-ਦਿਕ੍ਕਰ੍ਣ-ਵਰ੍ਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਯਕ੍ਤਾਨ੍ਨ-ਪਾਨ-ਨਿਦ੍ਰਾਦਿ-ਸਰ੍ਵ-ਦੈਹਿਕ-ਧਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਕੁਰਰਾਦਿ-ਸਮਾਨੀਤ-ਭਕ੍ਸ਼੍ਯ-ਪੋਸ਼ਿਤ-ਵਰ੍ਤ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਣਾ-ਨਿਸ਼੍ਯਨ੍ਦਿ-ਸਙ੍ਗੀਤ-ਲਾਲਿਤ-ਸ਼੍ਰੁਤਿਨਾਲਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪਾਰ-ਪਰਮਾਨਨ੍ਦ-ਲਹਰੀ-ਮਗ੍ਨ-ਚੇਤਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਣ੍ਡਿਕਾ-ਭੀਕਰਾਕਾਰ-ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਲਬ੍ਧ-ਸ਼ਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤ-ਰੂਪਾਮਤ-ਝਰੀ-ਪਾਰਣੇ-ਨਿਰ੍ਵਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਸ੍ਮਾਰਕਾਸ਼ੇਸ਼-ਸ੍ਵਭਾਵ-ਗੁਣ-ਸਮ੍ਪਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਿਤ-ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੇਯ-ਸ਼ਾਰਦੋਭਯ-ਮੂਰ੍ਤ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਨ੍ਨਾਟਕਾਭਿਨਯਨ-ਨਿਤ੍ਯ-ਰਙ੍ਗਯਿਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੇਯ-ਸ਼ਾਰਦਾ-ਕੇਲਿ-ਕਲ੍ਲੋਲਿਤ-ਸੁਧਾਬ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਤ੍ਤੇਜਿਤ-ਭਗੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਦੈਵ-ਚੈਤਨ੍ਯ-ਰਂਹਸੇ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਭੂਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਵਰੁਦ੍ਧਾਰ੍ਸ਼-ਦਿਵ੍ਯ-ਸਂਸ੍ਕਾਰ-ਰਾਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪ੍ਰਾਕਤਾਦ੍ਭੁਤਾਨਨ੍ਦ-ਕਲ੍ਯਾਣ-ਗੁਣ-ਸਿਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯ-ਵੀਰ੍ਯ-ਕੀਰ੍ਤਿ-ਸ਼੍ਰੀ-ਜ੍ਞਾਨ-ਵੈਰਾਗ੍ਯ-ਵੇਸ਼੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਪਾਤ੍ਤ-ਬਾਲਗੋਪਾਲ-ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ-ਵਿਭੂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮੇਰ-ਸ੍ਨਿਗ੍ਧ-ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵੈਰਾਧ੍ਯੁਸ਼ਿਤ-ਵੇਦਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਿਞ੍ਛ-ਕੁਣ੍ਡਲ-ਮਞ੍ਜੀਰ-ਵਂਸ਼ਿਕਾ-ਕਿਙ੍ਕਿਣੀ-ਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤ-ਲੋਕਾਖਿਲਾਭੀਸ਼੍ਟ-ਪੂਰਣ ਪ੍ਰੀਣਨੇਚ੍ਛਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੀਠਾਰੂਢ-ਮਹਾਦੇਵੀਭਾਵ-ਭਾਸ੍ਵਰ-ਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਸ਼ਣਾਮ੍ਬਰ-ਵੇਸ਼ਸ਼੍ਰੀ-ਦੀਪ੍ਯਮਾਨਾਙ੍ਗ-ਯਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨ-ਮੁਖਾਂਭੋਜ-ਵਰਾਭਯਦ-ਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਿਰੀਟ-ਰਸ਼ਨਾ-ਕਰ੍ਣਪੂਰ-ਸ੍ਵਰ੍ਣਪਟੀ-ਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਹ੍ਵ-ਲੀਢ-ਮਹਾਰੋਗਿ-ਬੀਭਤ੍ਸ-ਵ੍ਰੈਣਿਤ-ਤ੍ਵਚੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਵਗ੍ਰੋਗ-ਧ੍ਵਂਸ-ਨਿਸ਼੍ਣਾਤ-ਗੌਰਾਙ੍ਗਾਪਰ-ਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਤੇਯ-ਹਿਂਸਾ-ਸੁਰਾਪਾਨਾਦ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਾਧਰ੍ਮ-ਵਿਦ੍ਵਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਯਾਗ-ਵੈਰਾਗ੍ਯ-ਮੈਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿ-ਸਰ੍ਵ-ਸਦ੍ਵਾਸਨਾ-ਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਦਾਸ਼੍ਰਿਤ-ਮਨੋਰੂਢ-ਦੁਸ੍ਸਂਸ੍ਕਾਰ-ਰਹੋਮੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਕ੍ਤਿ-ਸੁਧਾਸਿਕ੍ਤ-ਸਾਧੁ-ਚਿਤ੍ਤ-ਗੁਹਾਜੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਧਾਮਣਿ ਮਹਾਨਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਭਾਸ਼ਿਤ-ਸੁਧਾਮੁਚੇ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਅਮਤਾਨਨ੍ਦ-ਮਯ੍ਯਾਖ੍ਯਾ-ਜਨਕਰ੍ਣ-ਪੁਟਸ੍ਪਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਪ੍ਤ-ਦਤ੍ਤ-ਵਿਰਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮ੍ਰਾਰ੍ਪਿਤ-ਬੁਭੁਕ੍ਸ਼ਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਟ੍ਸਸ਼੍ਟ-ਭੋਗਿ-ਸਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਿ-ਸਂਗ-ਰਿਰਂਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭਿਨਨ੍ਦਿਤ-ਦਾਨਾਦਿ-ਸ਼ੁਭ-ਕਰ੍ਮਾਭਿਵਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭਿਵਨ੍ਦਿਤ-ਨਿਃਸ਼ੇਸ਼-ਸ੍ਥਿਰ-ਜਂਗਮ-ਸਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰੋਤ੍ਸਾਹਿਤ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ-ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯ-ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਨਰਾਸਾਦਿਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ-ਤਪੋਵਿਪਿਨ-ਵਤ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਯੋ-ਗੁਰੁਕੁਲਾਵਾਸ-ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣੋਤ੍ਸੁਕ-ਮੇਧਸੇ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਅਨੇਕ-ਨੈਸ਼੍ਠਿਕ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿ-ਨਿਰ੍ਮਾਤ-ਵੇਧਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ-ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਮਿਤ-ਸ੍ਵੀਯ-ਪ੍ਰੋਜ੍ਵਲਦ੍-ਬ੍ਰਹ੍ਮ-ਵਰ੍ਚਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਤੇਵਾਸਿ-ਜਨਾਸ਼ੇਸ਼-ਚੇਸ਼੍ਟਾ-ਪਾਤਿਤ-ਦਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਹਾਨ੍ਧਕਾਰ-ਸਞ੍ਚਾਰਿ-ਲੋਕਾਨੁਗ੍ਰਾਹਿ-ਰੋਚਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਮਃ-ਕ੍ਲਿਸ਼੍ਟ-ਮਨੋਵਸ਼੍ਟ-ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸ਼ੁਭਾਸ਼ਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤ-ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਰਙ੍ਗਸ੍ਥ-ਭਦ੍ਰ-ਦੀਪ-ਸ਼ਿਖਾ-ਤ੍ਵਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਰੀਤਿ-ਭੁਕ੍ਤ-ਭਕ੍ਤੌਘਨ੍ਯਰ੍ਪਿਤ-ਸ੍ਨੇਹ-ਸਰ੍ਪਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯ-ਵਰ੍ਯ-ਸਭਾ-ਮਧ੍ਯ ਧ੍ਯਾਨ-ਯੋਗ-ਵਿਧਿਤ੍ਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਸ਼੍ਵਲ੍ਲੋਕ-ਹਿਤਾਚਾਰ-ਮਗ੍ਨ-ਦੇਹੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਜਪੁਣ੍ਯ-ਪ੍ਰਦਾਨਾਨ੍ਯ-ਪਾਪਾਦਾਨ-ਚਿਕੀਰ੍ਸ਼ਵੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਸ੍ਵਰ੍ਯਾਪਨ-ਸ੍ਵੀਯ-ਨਰਕ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ-ਲਿਪ੍ਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਥੋਤ੍ਸਵ-ਚਲਤ੍-ਕਨ੍ਯਾਕੁਮਾਰੀ-ਮਰ੍ਤ੍ਯ-ਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਮੋਹਾਰ੍ਣਵ-ਨਿਰ੍ਮਗ੍ਨ-ਭਗੁ-ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੋ-ਜ੍ਜਿਹੀਰ੍ਸ਼ਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਨਸ੍ਸਨ੍ਤਾਨਿਤ-ਦ੍ਵੈਪਾਯਨ-ਸਤ੍ਕੁਲ-ਤਨ੍ਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦ-ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰ-ਪੁਰਾਣੇਤਿਹਾਸ-ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ-ਬਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਸਮੁਨ੍ਮੀਲਤ੍-ਪਰਦੈਵਤ-ਤੇਜਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰੇਮਾਮਤਾਨਨ੍ਦਮਯ੍ਯੈ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਮੋ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।
॥ ॐ ਅਮਤੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥

Also Read 108 Names of Mata Amritanandamayi:

108 Names of Shri Matangi | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment