Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Mata Amritanandamayi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Mata Amritanandamayi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ மாதா அம்ருʼதாநந்த³மயீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥

॥ ௐ அம்ருʼதேஶ்வர்யை நம: ॥

த்⁴யாந ஶ்லோக: ।
த்⁴யாயாமோத⁴வளாவகு³ண்ட²நவதீம் தேஜோமயீம் நைஷ்டி²கீம்
ஸ்நிக்³தா⁴பாங்க³விலோகிநீம் ப⁴க³வதீம் மந்த³ஸ்மித ஶ்ரீமுகீ²ம் ।
வாத்ஸல்யாம்ருʼதவர்ஷிணீம் ஸுமது⁴ரம் ஸங்கீர்தநாலாபிநீம்
ஶ்யாமாங்கீ³ம் மது⁴ஸிக்தஸூக்தம் அம்ருʼதாநந்தா³த்மிகாமீஶ்வரீம் ॥

ௐ பூர்ண-ப்³ரஹ்ம-ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸச்சிதா³நந்த³-மூர்தயே நம: ।
ௐ ஆத்மாராமாக்³ரக³ண்யாயை நம: ।
ௐ யோக³-லீநாந்தராத்மநே நம: ।
ௐ அந்தர்முக² ஸ்வபா⁴வாயை நம: ।
ௐ துர்ய-துங்க³-ஸ்த²லீஜுஷே நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴மண்ட³ல-வீதாயை நம: ।
ௐ து³ராஸத³-மஹௌஜஸே நம: ।
ௐ த்யக்த-தி³க்³வஸ்து-காலாதி³-ஸர்வாவச்சே²த³-ராஶயே நம: । 10 ।

ௐ ஸஜாதீய-விஜாதீய-ஸ்வீய-பே⁴த³-நிராக்ருʼதே நம: ।
ௐ வாணீ-பு³த்³தி⁴-விம்ருʼக்³யாயை நம: ।
ௐ ஶஶ்வத³வ்யக்த-வர்த்மநே நம: ।
ௐ நாம-ரூபாதி³ ஶூந்யாயை நம: ।
ௐ ஶூந்ய-கல்ப-விபூ⁴தயே நம: ।
ௐ ஷடை³ஶ்வர்ய-ஸமுத்³ராயை நம: ।
ௐ தூ³ரீக்ருʼத-ஷடூ³ர்மயே நம: ।
ௐ நித்ய-ப்ரபு³த்³த⁴-ஸம்ஶுத்³த⁴-நிர்முக்தாத்ம-ப்ரபா⁴முசே நம: ।
ௐ காருண்யாகுல-சித்தாயை நம: ।
ௐ த்யக்த-யோக³-ஸுஷுப்தயே நம: ।
ௐ கேரலக்ஷமாவதீர்ணாயை நம: । 20 ।

ௐ மாநுஷஸ்த்ரீ-வபுர்ப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ த⁴ர்மிஷ்ட²-ஸுகு³ணாநந்த³-த³மயந்தீ-ஸ்வயம்பு⁴வே நம: ।
ௐ மாதா-பித்ருʼ-சிராசீர்ண-புண்யபூர-ப²லாத்மநே நம: ।
ௐ நி:ஶப்³த³-ஜநநீக³ர்ப⁴-நிர்க³மாத்³பு⁴த-கர்மணே நம: ।
ௐ காலீ-ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண-ஸங்காஶ-கோமல-ஶ்யாமல-த்விஷே நம: ।
ௐ சிரநஷ்ட-புநர்லப்³த⁴-பா⁴ர்க³வக்ஷேத்ர-ஸம்பதே³ நம: ।
ௐ ம்ருʼதப்ராய-ப்⁴ருʼகு³க்ஷேத்ர-புநருத்³தி⁴த-தேஜஸே நம: ।
ௐ ஸௌஶீல்யாதி³-கு³ணாக்ருʼஷ்ட-ஜங்க³ம-ஸ்தா²வராலயே நம: ।
ௐ மநுஷ்ய-ம்ருʼக³-பக்ஷ்யாதி³-ஸர்வ-ஸம்ஸேவிதாங்க்⁴ரயே நம: ।
ௐ நைஸர்கி³க-த³யா-தீர்த²-ஸ்நாந-க்லிந்நாந்தராத்மநே நம: । 30 ।

ௐ த³ரித்³ர-ஜநதா-ஹஸ்த-ஸமர்பித-நிஜாந்த⁴ஸே நம: ।
ௐ அந்யவக்த்ர-ப்ரபு⁴க்தாந்ந-பூரித-ஸ்வீய-குக்ஷயே நம: ।
ௐ ஸம்ப்ராப்த-ஸர்வ-பூ⁴தாத்ம-ஸ்வாத்ம-ஸத்தாநுபூ⁴தயே நம: ।
ௐ அஶிக்ஷித-ஸ்வயம்ஸ்வாந்த-ஸ்பு²ரத்-க்ருʼஷ்ண-விபூ⁴தயே நம: ।
ௐ அச்சி²ந்ந-மது⁴ரோதா³ர-க்ருʼஷ்ண-லீலாநுஸந்த⁴யே நம: ।
ௐ நந்தா³த்மஜ முகா²லோக-நித்யோத்கண்டி²த-சேதஸே நம: ।
ௐ கோ³விந்த³-விப்ரயோகா³தி⁴-தா³வ-த³க்³தா⁴ந்தராத்மநே நம: ।
ௐ வியோக³-ஶோக-ஸம்மூர்ச்சா²-முஹு-பதித-வர்ஷ்மணே நம: ।
ௐ ஸாரமேயாதி³-விஹித-ஶுஶ்ரூஷா-லப்³த⁴-பு³த்³த⁴யே நம: ।
ௐ ப்ரேமப⁴க்தி-ப³லாக்ருʼஷ்ட-ப்ராது³ர்பா⁴வித-ஶார்ங்கி³ணே நம: । 40 ।

ௐ க்ருʼஷ்ணாலோக-மஹாஹ்லாத³-த்⁴வஸ்த-ஶோகாந்தராத்மநே நம: ।
ௐ காஞ்சீ-சந்த்³ரக-மஞ்ஜீர-வம்ஶீ-ஶோபி⁴-ஸ்வபூ⁴-த்³ருʼஶே நம: ।
ௐ ஸார்வத்ரிக-ஹ்ருʼஷீகேஶ-ஸாந்நித்⁴ய-லஹரீ-ஸ்ப்ருʼஶே நம: ।
ௐ ஸுஸ்மேர-தந்-முகா²லோக-விஸ்மேரோத்பு²ல்ல-த்³ருʼஷ்டயே நம: ।
ௐ தத்காந்தி-யமுநா-ஸ்பர்ஶ-ஹ்ருʼஷ்ட-ரோமாங்க³-யஷ்டயே நம: ।
ௐ அப்ரதீக்ஷித-ஸம்ப்ராப்த-தே³வீ-ரூபோபலப்³த⁴யே நம: ।
ௐ பாணீ-பத்³ம-ஸ்வபத்³வீண-ஶோப⁴மாநாம்பி³கா-த்³ருʼஶே நம: ।
ௐ தே³வீ-ஸத்³ய:-திரோதா⁴ந-தாப-வ்யதி²த-சேதஸே நம: ।
ௐ தீ³ந-ரோத³ந-நிர்கோ⁴ஷ-தீ³ர்ண-தி³க்கர்ண-வர்த்மநே நம: ।
ௐ த்யக்தாந்ந-பாந-நித்³ராதி³-ஸர்வ-தை³ஹிக-த⁴ர்மணே நம: । 50 ।

ௐ குரராதி³-ஸமாநீத-ப⁴க்ஷ்ய-போஷித-வர்த்மணே நம: ।
ௐ வீணா-நிஷ்யந்தி³-ஸங்கீ³த-லாலித-ஶ்ருதிநாலயே நம: ।
ௐ அபார-பரமாநந்த³-லஹரீ-மக்³ந-சேதஸே நம: ।
ௐ சண்டி³கா-பீ⁴கராகார-த³ர்ஶநாலப்³த⁴-ஶர்மணே நம: ।
ௐ ஶாந்த-ரூபாம்ருʼத-ஜ²ரீ-பாரணே-நிர்வ்ருʼதாத்மநே நம: ।
ௐ ஶாரதா³-ஸ்மாரகாஶேஷ-ஸ்வபா⁴வ-கு³ண-ஸம்பதே³ நம: ।
ௐ ப்ரதிபி³ம்பி³த-சாந்த்³ரேய-ஶாரதோ³ப⁴ய-மூர்த்தயே நம: ।
ௐ தந்நாடகாபி⁴நயந-நித்ய-ரங்க³யிதாத்மநே நம: ।
ௐ சாந்த்³ரேய-ஶாரதா³-கேலி-கல்லோலித-ஸுதா⁴ப்³த⁴யே நம: ।
ௐ உத்தேஜித-ப்⁴ருʼகு³க்ஷேத்ர-தை³வ-சைதந்ய-ரம்ஹஸே நம: । 60 ।

ௐ பூ⁴ய: ப்ரத்யவருத்³தா⁴ர்ஷ-தி³வ்ய-ஸம்ஸ்கார-ராஶயே நம: ।
ௐ அப்ராக்ருʼதாத்³பு⁴தாநந்த³-கல்யாண-கு³ண-ஸிந்த⁴வே நம: ।
ௐ ஐஶ்வர்ய-வீர்ய-கீர்தி-ஶ்ரீ-ஜ்ஞாந-வைராக்³ய-வேஶ்மநே நம: ।
ௐ உபாத்த-பா³லகோ³பால-வேஷபூ⁴ஷா-விபூ⁴தயே நம: ।
ௐ ஸ்மேர-ஸ்நிக்³த⁴-கடாக்ஷாயை நம: ।
ௐ ஸ்வைராத்⁴யுஷித-வேத³யே நம: ।
ௐ பிஞ்ச²-குண்ட³ல-மஞ்ஜீர-வம்ஶிகா-கிங்கிணீ-ப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ ப⁴க்த-லோகாகி²லாபீ⁴ஷ்ட-பூரண ப்ரீணநேச்ச²வே நம: ।
ௐ பீடா²ரூட⁴-மஹாதே³வீபா⁴வ-பா⁴ஸ்வர-மூர்தயே நம: ।
ௐ பூ⁴ஷணாம்ப³ர-வேஶஶ்ரீ-தீ³ப்யமாநாங்க³-யஷ்டயே நம: । 70 ।

ௐ ஸுப்ரஸந்ந-முகா²ம்போ⁴ஜ-வராப⁴யத³-பாணயே நம: ।
ௐ கிரீட-ரஶநா-கர்ணபூர-ஸ்வர்ணபடீ-ப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ ஜிஹ்வ-லீட⁴-மஹாரோகி³-பீ³ப⁴த்ஸ-வ்ரைணித-த்வசே நம: ।
ௐ த்வக்³ரோக³-த்⁴வம்ஸ-நிஷ்ணாத-கௌ³ராங்கா³பர-மூர்தயே நம: ।
ௐ ஸ்தேய-ஹிம்ஸா-ஸுராபாநாத்³யஶேஷாத⁴ர்ம-வித்³விஷே நம: ।
ௐ த்யாக³-வைராக்³ய-மைத்ர்யாதி³-ஸர்வ-ஸத்³வாஸநா-புஷே நம: ।
ௐ பாதா³ஶ்ரித-மநோரூட⁴-து³ஸ்ஸம்ஸ்கார-ரஹோமுஷே நம: ।
ௐ ப்ரேம-ப⁴க்தி-ஸுதா⁴ஸிக்த-ஸாது⁴-சித்த-கு³ஹாஜுஷே நம: ।
ௐ ஸுதா⁴மணி மஹாநாம்நே நம: ।
ௐ ஸுபா⁴ஷித-ஸுதா⁴முசே நம: । 80 ।

ௐ அம்ருʼதாநந்த³-மய்யாக்²யா-ஜநகர்ண-புடஸ்ப்ருʼஶே நம: ।
ௐ த்³ருʼப்த-த³த்த-விரக்தாயை நம: ।
ௐ நம்ரார்பித-பு³பு⁴க்ஷவே நம: ।
ௐ உட்ஸ்ருʼஷ்ட-போ⁴கி³-ஸங்கா³யை நம: ।
ௐ யோகி³-ஸங்க³-ரிரம்ஸவே நம: ।
ௐ அபி⁴நந்தி³த-தா³நாதி³-ஶுப⁴-கர்மாபி⁴வ்ருʼத்³த⁴யே நம: ।
ௐ அபி⁴வந்தி³த-நி:ஶேஷ-ஸ்தி²ர-ஜங்க³ம-ஸ்ருʼஷ்டயே நம: ।
ௐ ப்ரோத்ஸாஹித-ப்³ரஹ்மவித்³யா-ஸம்ப்ரதா³ய-ப்ரவ்ருʼத்தயே நம: ।
ௐ புநராஸாதி³த-ஶ்ரேஷ்ட²-தபோவிபிந-வ்ருʼத்தயே நம: ।
ௐ பூ⁴யோ-கு³ருகுலாவாஸ-ஶிக்ஷணோத்ஸுக-மேத⁴ஸே நம: । 90 ।

ௐ அநேக-நைஷ்டி²க-ப்³ரஹ்மசாரி-நிர்மாத்ருʼ-வேத⁴ஸே நம: ।
ௐ ஶிஷ்ய-ஸங்க்ராமித-ஸ்வீய-ப்ரோஜ்வலத்³-ப்³ரஹ்ம-வர்சஸே நம: ।
ௐ அந்தேவாஸி-ஜநாஶேஷ-சேஷ்டா-பாதித-த்³ருʼஷ்டயே நம: ।
ௐ மோஹாந்த⁴கார-ஸஞ்சாரி-லோகாநுக்³ராஹி-ரோசிஷே நம: ।
ௐ தம:-க்லிஷ்ட-மநோவ்ருʼஷ்ட-ஸ்வப்ரகாஶ-ஶுபா⁴ஶிஷே நம: ।
ௐ ப⁴க்த-ஶுத்³தா⁴ந்தரங்க³ஸ்த²-ப⁴த்³ர-தீ³ப-ஶிகா²-த்விஷே நம: ।
ௐ ஸப்ரீதி-பு⁴க்த-ப⁴க்தௌக⁴ந்யர்பித-ஸ்நேஹ-ஸர்பிஷே நம: ।
ௐ ஶிஷ்ய-வர்ய-ஸபா⁴-மத்⁴ய த்⁴யாந-யோக³-விதி⁴த்ஸவே நம: ।
ௐ ஶஶ்வல்லோக-ஹிதாசார-மக்³ந-தே³ஹேந்த்³ரியாஸவே நம: ।
ௐ நிஜபுண்ய-ப்ரதா³நாந்ய-பாபாதா³ந-சிகீர்ஷவே நம: । 100 ।

ௐ ப்ரஸ்வர்யாபந-ஸ்வீய-நரக-ப்ராப்தி-லிப்ஸவே நம: ।
ௐ ரதோ²த்ஸவ-சலத்-கந்யாகுமாரீ-மர்த்ய-மூர்தயே நம: ।
ௐ விமோஹார்ணவ-நிர்மக்³ந-ப்⁴ருʼகு³-க்ஷேத்ரோ-ஜ்ஜிஹீர்ஷவே நம: ।
ௐ புநஸ்ஸந்தாநித-த்³வைபாயந-ஸத்குல-தந்தவே நம: ।
ௐ வேத³-ஶாஸ்த்ர-புராணேதிஹாஸ-ஶாஶ்வத-ப³ந்த⁴வே நம: ।
ௐ ப்⁴ருʼகு³க்ஷேத்ர-ஸமுந்மீலத்-பரதை³வத-தேஜஸே நம: ।
ௐ தே³வ்யை நம: ।
ௐ ப்ரேமாம்ருʼதாநந்த³மய்யை நித்யம் நமோ நம: । 108 ।

॥ ௐ அம்ரூʼதேஶ்வர்யை நம: ॥

Also Read 108 Names of Mata Amritanandamayi:

108 Names of Shri Matangi | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Mata Amritanandamayi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top