108 - Shatanamavali

108 Names of Patanjali Muni | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Patanjali Muni Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਤਞ੍ਜਲ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਤਞ੍ਜਲਿਮਹਾਮੁਨਯੇ ਨਮਃ ।
॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਗਵਤ੍ਪਤਞ੍ਜਲ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਯੋਗਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਣੇਤਾਰਂ ਸ਼ਬ੍ਦਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਮ੍ ।
ਆਯੁਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਵਕ੍ਤਾਰਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਪਤਞ੍ਜਲਿਮ੍ ॥

ਚੇਤਃਸ਼ਬ੍ਦਸ਼ਰੀਰਾਣਾਂ ਸ਼ੋਧਕਂ ਦੇਸ਼ਿਕੋਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਨਤ੍ਵਾ ਮੁਨਿਂ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਬ੍ਰੁਵੇ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਤਞ੍ਜਲਿਮਹਾਮੁਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਿਵਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗੋਪਦੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਪਦਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਤ੍ਤਿਭੇਦਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਣਿਹਿਤਚਿਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਣਵੋਪਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਣਵਤਤ੍ਤ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਪਵਿਧਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਸਾਧਨੋਪਦੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਵਿਦ੍ਯਾਫਲਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਗ੍ਯੋਗਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਰ੍ਥਾਨੁਗ੍ਰਾਹਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਤ੍ਰਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਸੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਨਿਯਮਾਵਗਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦੋਪਲਬ੍ਧਿਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤੋਪਕਲ੍ਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨ੍ਯਾਯਕਦਮ੍ਬਾਖ੍ਯਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਰ੍ਮਵਿਦੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਆਯੁਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾਦੇਸ਼ਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੇਸ਼ਪਞ੍ਚਕਵਿਦੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵਿਦ੍ਯਾਪਦਸ਼ੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰ੍ਮਫਲਨਿਵਤ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਯੋਪਾਦੇਯਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਾਙ੍ਗੋਪਦੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਾਙ੍ਗਫਲਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਸਾਧਨਸਨ੍ਦੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਪਥਾਨੁਵਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਵਾਗ੍ਦੋਸ਼ਵਿਦੇ ਨਮਃ । ਨਮਃ
ॐ ਪਾਣਿਨ੍ਯਾਹਿਤਭਾਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਭਾਸ਼ਣਵਿਦੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਰ੍ਥਾਭਿਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਲਕ੍ਸ਼ਣਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਲਾਘਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਖਾਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਤ੍ਰਵਿਵੇਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਗ੍ਰਨ੍ਤੋਪਜੀਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਨੁਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਸੂਤ੍ਰਾਨਰ੍ਥਕ੍ਯਨਿਰਾਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਪ੍ਰਤਿਪਤ੍ਤਿਹੇਤੁਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦਸਮ੍ਬਨ੍ਧਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਹੁਕਲ੍ਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਭਿਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਕ੍ਯਾਸ਼ਯਵਰ੍ਣਨਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਜਿਹ੍ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਦਿਸ਼ੇਸ਼ਾਵਤਰਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਾਰ੍ਥਭੇਦਾਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਸਮਾਧਿਭੇਦਭਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਤੈਕਾਗ੍ਰਤਾਪਰਿਣਾਮਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਧ੍ਯਾਸਭੇਦਨਿਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਭੇਦੋਪਬਂਹਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਵਿਭੂਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਸੋਪਾਨਕਲ੍ਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਣਿਮਾਦਿਸਿਦ੍ਧਿਦ੍ਦਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੈਵਲ੍ਯਪਥਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਰਾਗ੍ਯਹੇਤੁਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਨਿਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੋਸ਼ਤ੍ਰਯਾਪਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਨਰ੍ਦੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਣਿਕਾਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਸੂਤ੍ਰਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਭਾਸ਼੍ਯਨਿਰ੍ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਦ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਿਪੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਿਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਅਖਣ੍ਡਾਰ੍ਥਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਵਰੂਪਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਙ੍ਖ੍ਯਾਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਵਿਭਾਗਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਕਾਲਵੇਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰਕਪਦਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਰਵ੍ਯਪਦਨਿਰ੍ਵਾਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਫੋਟਭੇਦਾਭਿਧਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਗੁਣਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਵਨਿਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਕੁਣਿਦਰ੍ਸ਼ਨਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਧਿਨਿਪਾਤਾਰ੍ਥਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਵਾਕ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਯਾਨਮਗ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਚਿਤ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਤਾਨ੍ਤਃਕਰਣਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਕੈਵਲ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਦ੍ਧਿਭੇਦਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਯਾਨਸ੍ਵਰੂਪਾਭਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਤਸਙ੍ਕਰਵਿਦੂਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਸਾਦਨਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਪਟਲਾਭਿਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੇਸ਼ਕਰ੍ਮਨਿਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰੂਪਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਕਾਰੁਣਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਵੇਕਖ੍ਯਾਤਯੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਮਹਰ੍ਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੋਕ੍ਸ਼ਪਥਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਜਨਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮੋਘਫਲਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤਜਨਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਕਰਣਸ਼ੁਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਪਾਤਞ੍ਜਲਮਿਦਂ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਤੁ ਯੇ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯੁਕ੍ਤਾਃ ਪਠੇਯੁਸ੍ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ਪਰਂ ਪਦਮ੍ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਗਵਤ੍ਪਤਞ੍ਜਲ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

॥ ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ॥

Also Read 108 Names of Patanjali Muni:

108 Names of Patanjali Muni | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment