Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Patanjali Muni | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Patanjali Muni Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮತ್ಪತಂಜಲ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಪತಂಜಲಿಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ ।
॥ ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ್ಪತಂಜಲ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಣೇತಾರಂ ಶಬ್ದವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಮ್ ।
ಆಯುರ್ವಿದ್ಯಾಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪತಂಜಲಿಮ್ ॥

ಚೇತಃಶಬ್ದಶರೀರಾಣಾಂ ಶೋಧಕಂ ದೇಶಿಕೋತ್ತಮಮ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನತ್ವಾ ಮುನಿಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಬ್ರುವೇ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪತಂಜಲಿಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಪದವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃತ್ತಿಭೇದಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಪ್ರಣಿಹಿತಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವೋಪಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವತತ್ತ್ವದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪವಿಧಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಸಾಧನೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಶಬ್ದತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದವಿದ್ಯಾಫಲವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಯೋಗವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಾನುಗ್ರಾಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯಾರ್ಥಸೇತವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮನಿಯಮಾವಗಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದೋಪಲಬ್ಧಿದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತೋಪಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನ್ಯಾಯಕದಮ್ಬಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಮರ್ಮವಿದೇ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಆಯುರ್ವಿದ್ಯಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೇಶಪಂಚಕವಿದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಪದಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಫಲನಿವೃತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾಂಗೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾಂಗಫಲವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಸಾಧನಸನ್ದೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಪಥಾನುವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ವಾಗ್ದೋಷವಿದೇ ನಮಃ । ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಣಿನ್ಯಾಹಿತಭಾವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಭಾಷಣವಿದುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಾಭಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಲಕ್ಷಣವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಲಾಘವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಖಾವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತ್ರವಿವೇಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಗ್ರನ್ತೋಪಜೀವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಸೂತ್ರಾನರ್ಥಕ್ಯನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷಪ್ರತಿಪತ್ತಿಹೇತುದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಸಮ್ಬನ್ಧಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಕಲ್ಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಯಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಕ್ಯಾಶಯವರ್ಣನಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಶೇಷಾವತರಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಾರಧಾರಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥಭೇದಾಭೇದದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸಮಾಧಿಭೇದಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತಾಪರಿಣಾಮವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ಯಾಸಭೇದನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಭೇದೋಪಬೃಂಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗವಿಭೂತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಸೋಪಾನಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಿದ್ದಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪಥದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಹೇತುಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಷತ್ರಯಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋನರ್ದೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಣಿಕಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಸೂತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾಷ್ಯನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಅಖಂಡಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಸ್ವರೂಪಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲವಿಭಾಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಲವೇದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಕಪದವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರವ್ಯಪದನಿರ್ವಾಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೋಟಭೇದಾಭಿಧಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಗುಣವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ವನಿಭೇದದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಕುಣಿದರ್ಶನಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿನಿಪಾತಾರ್ಥವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಚಾರಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕವಾಕ್ಯವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಾನ್ತಃಕರಣಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಕೈವಲ್ಯದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಭೇದದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಸ್ವರೂಪಾಭಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತಸಂಕರವಿದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಪಟಲಾಭಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೇಶಕರ್ಮನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಕಾರುಣಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವೇಕಖ್ಯಾತಯೇ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಮಹರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಪಥದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಮುಕ್ಷುಜನವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೋಘಫಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಜನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕರಣಶುದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಪಾತಂಜಲಮಿದಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ತು ಯೇ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಾಃ ಪಠೇಯುಸ್ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಪರಂ ಪದಮ್ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ್ಪತಂಜಲ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

॥ ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥

Also Read 108 Names of Patanjali Muni:

108 Names of Patanjali Muni | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Patanjali Muni | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top