Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names Of Shani in English and Meaning | Saneeswara 108 Names

108 Shani Bhagavan Names in English:

1) Sanaischara
2) Shanta
3) Sarvabhishta-pradayin
4) Sharanya
5) Varenya
6) Sarvesha
7) Saumya
8) Suravandhaya
9) Suralokaviharin
10) Sukhasanopavishta || 10 ||

11) Sundara
12) Ghana
13) Ghanarupa
14) Ghanabharanadharin
15) Ghanasaravilepa
16) Khadyota
17) Manda
18) Mandacheshta
19) Mahaniyagunatman
20) Martyapavanapada || 20 ||

21) Mahesha
22) Chayaputra
23) Sharva
24) Shatatuniradharin
25) Charasthirasvabhava
26) Achanchala
27) Nilavarna
28) Nitya
29) Nilanjananibha
30) Nilambaravibhushana || 30 ||

31) Nishchala
32) Vedya
33) Vidhirupa
34) Virodhadharabhumi
35) Bhedaspadasvabhava
36) Vajradeha
37) Vairagyada
38) Vira
39) Vitarogabhaya
40) Vipatparamparesha || 40 ||

41) Vishvavandya
42) Gridhnavaha
43) Gudha
44) Kurmanga
45) Kurupin
46) Kutsita
47) Gunadhya
48) Gochara
49) Avidhyamulanasha
50) Vidhyaavidhyasvarupin || 50 ||

51) Ayushyakarana
52) Apaduddhartr
53) Vishnubhakta
54) Vishin
55) Vividhagamavedin
56) Vidhistutya
57) Vandhya
58) Virupaksha
59) Varishtha
60) Garishtha || 60 ||

61) Vajramkushaghara
62) Varadabhayahasta
63) Vamana
64) Jyeshthapatnisameta
65) Shreshtha
66) Mitabhashin
67) Kashtaughanashakartr
68) Pushtida
69) Stutya
70) Stotragamya || 70 ||

71) Bhaktivashya
72) Bhanu
73) Bhanuputra
74) Bhavya
75) Paavana
76) Dhanurmandalasamstha
77) Dhanada
78) Dhanushmat
79) Tanuprakashadeha
80) Tamasa || 80 ||

81) Asheshajanavandya
82) Visheshaphaladayin
83) Vashikritajanesha
84) Pashunam Pati
85) Khechara
86) Khagesha
87) Ghananilambara
88) Kathinyamanasa
89) Aryaganastutya
90) Nilachchhatra || 90 ||

91) Nitya
92) Nirguna
93) Gunatman
94) Niramaya
95) Nindya
96) Vandaniya
97) Dhira
98) Divyadeha
99) Dinartiharana
100) Dainyanashakara || 100 ||

101) Aryajanaganya
102) Krura
103) Kruracheshta
104) Kamakrodhakara
105) Kalatraputra-shatrutvakarana
106) Pariposhitabhakta
107) Parabhitihara
108) Bhaktasanghamano-bhishtaphalada || 108 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top