Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Surya Stotram Lyrics in Kannada – Sri Sun God Slokam

Sri Surya Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಧ್ಯಾನಂ |
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸೂರ್ಯಮನಂತಕೋಟಿಕಿರಣಂ ತೇಜೋಮಯಂ ಭಾಸ್ಕರಂ
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ ದಿನಕರಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಶಂಕರಮ್ |
ಆದಿತ್ಯಂ ಜಗದೀಶಮಚ್ಯುತಮಜಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಚೂಡಾಮಣಿಂ
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಂ ದಿನಮಣಿಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಾದ್ಯಂ ಶುಭಮ್ || ೧ ||

ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ವೇದಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಉದಯೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ತು ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಅಸ್ತಕಾಲೇ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರ್ದಿವಾಕರಃ || ೩ ||

ಏಕಚಕ್ರರಥೋ ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯಃ ಕನಕಭೂಷಿತಃ |
ಸೋಽಯಂ ಭವತು ನಃ ಪ್ರೀತಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತೋ ದಿವಾಕರಃ || ೪ ||

ಪದ್ಮಹಸ್ತಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಅಂಡಯೋನಿರ್ಮಹಾಸಾಕ್ಷೀ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೫ ||

ಕಮಲಾಸನ ದೇವೇಶ ಭಾನುಮೂರ್ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿರ್ದಯಾಮೂರ್ತಿಸ್ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಿರ್ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ಸಕಲೇಶಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯ ಕ್ಷಾಂತೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ | [ಛಾಯೇಶಾಯ]
ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಗುಲ್ಮಾದಿದುರ್ಧೋಷವ್ಯಾಧಿನಾಶನಮ್ || ೭ ||

ಸರ್ವಜ್ವರಹರಂ ಚೈವ ಕುಕ್ಷಿರೋಗನಿವಾರಣಮ್ |
ಏತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶಿವ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಮ್ |
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಚೈವ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Lord Surya Bhagawan Stotram – Sri Surya Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Surya Stotram Lyrics in Kannada – Sri Sun God Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top