108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Bala 4 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 4 Lyrics in English

Shri Bala Ashtottarashatanamavali 4 Lyrics in English:

।। sribalastottarasatanamavalih 4 ।।
kalyanyai
tripurayai
balayai
mayayai
tripurasundaryai
saundaryabhagyasamyuktayai
tripurasundaryai var 2 sundaryai, sarvasaubhagyavatyai, hrinkararupinyai,
klinkaryai
sarvamangalayai
2ainkaryai
sarvajananyai 3 var 3 skandajananyai klinkaryai paramesvaryai
parayai
pancadasaksaryai
trailokyamohanadhisayai (sauhkaryai sarvasaktyai parayai pancadasaksaryai
sarvasapuravallabhayai
sarvasanksobhanadhisayai
sarvasaubhagyadayinyai
sarvarthasadhakadhisayai
sarvaraksakaradhipayai
sarvarogaharadhisayai
sarvasiddhipradayikayai namah । 20

sarvanandamayadhisayai
yoginyai
cakranayikayai var 4 bhaktanuraksayai namah
bhaktanuraktayai
4 raktangyai sankarardhasaririnyai
var 5 puspabanaiksavadhanuhpasankusalasatkarayai namah
puspabaneksukodandapasankusalasatkarayai 5
samvidanandalaharyai 6 var 6 saccidanandalaharyai namah
srividyayai
tripuresvaryai
sarvasanksobhinyai
purvanavamudresvaryai
sivayai 7 anangakusumaradhyayai var 7 purvayai anantamudresyai sarvasanksobhinyai
sivayai
cakresyai 8 bhuvanesvaryai guptayai guptatarayai var 8 anangakusumapidayai cakrinyai
nityayai
nityaklinnayai namah । 40

madadravayai 9 mohinyai paramanandayai var 9nityaklinnamadadravayai
kamesyai
tarunyai
kalayai
padmavatyai10 bhagavatyaipadmaragakiritinyai var kalavatyai namah10
raktavastrayai
raktabhusayai
raktagandhanulepanayai
saugandhikamiladvenyai
mantrinyai
mantrarupinyai
tattvasanayai 11 tattvamayyai siddhantahpuravasinyai var tattvatrayayai 11
srimatyai
mahadevyai namah । 60

kaulinyai
paradevatayai
kaivalyarekhayai
vasinyai 12sarvesyai saptamatrkayai var sarvamatrka yai sarvamangalayai 12
visnusvasayai
vedavedyayai 13 var 13vedamayyai devamatre
sarvasampatpradayinyai
kinkaribhutagirvanyai14 var 14srivanyai
sudhapanavinodinyai
adharapithanilayayai
svadhisthanasamasrayayai
manipurasamasinayai
anahatanivasinyai
16ajnacakrabjanilayayai var 16ajnapadmasanasinayai namah
17visuddhisthalasamsrayayai astatrimsatkalamurtyai var 17visuddhacakranilayayai cajnacakranivasinyai
18susumnadvaramadhyagayai
yogisvaramanodhyeyayai 19 namah । 80 var 18susumnagaramadhyagayai
var – yogisvaramunidhyeyayai 19
parabrahmasvarupinyai
caturbhujayai
candracudayai
puranagamarupinyai
onkaryai
vividhakarayai
pancabrahmasvarupinyai
20 bhutesvaryai bhutamayyai var onkaryai vimalayai vidyayai pancapranavarupinyai20 namah
pancasatpitharupinyai
21 sodhanyasamahabhusayai var pancasadvarnarupinyai 21
kamaksyai
dasamatrkayai
adharavithipathikayai 22 var adharasaktyai arunayai 22
laksmyai
tripurabhairavyai
rahahpujasamalolayai
rahoyajnasvarupinyai
trikonamadhyanilayayai
satkonapuravasinyai namah । 100

vasukonapuravasayai
23dasaradvayavasinyai var 23dasaradvandvavasinyai
caturdasarakonasthayai
vasupatranivasinyai
24svarabjapatranilayayai
vrttatrayanivasinyai var 24svarabjacakranilayayai
caturasrasvarupayai
bindusthalamanoharayai namah 25 । 108 var 25bindusthalanivasinyai

iti sribalastottarasatanamavalih 4 samapta ।

Also Read 108 Names of Sri Bala Tripura Sundari 4:

108 Names of Shri Bala 4 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 4 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment