Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Bala 4 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 4 Lyrics in Oriya

Shri Bala Ashtottarashatanamavali 4 Lyrics in Oriya:

।। ଶ୍ରୀବାଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୪ ।।
କଲ୍ୟାଣ୍ୟୈ
ତ୍ରିପୁରାୟୈ
ବାଲାୟୈ
ମାୟାୟୈ
ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ
ସୌନ୍ଦର୍ୟଭାଗ୍ୟସଂୟୁକ୍ତାୟୈ
ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ var ୨ ସୁନ୍ଦର୍ୟୈ, ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟଵତ୍ୟୈ, ହ୍ରୀଙ୍କାରରୂପିଣ୍ୟୈ,
କ୍ଲୀଙ୍କାର୍ୟୈ
ସର୍ଵମଙ୍ଗଲାୟୈ
୨ଐଙ୍କାର୍ୟୈ
ସର୍ଵଜନନ୍ୟୈ ୩ var ୩ ସ୍କନ୍ଦଜନନ୍ୟୈ କ୍ଲୀଙ୍କାର୍ୟୈ ପରମେଶ୍ଵର୍ୟୈ
ପରାୟୈ
ପଞ୍ଚଦଶାକ୍ଷର୍ୟୈ
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମୋହନାଧୀଶାୟୈ (ସୌଃକାର୍ୟୈ ସର୍ଵଶକ୍ତ୍ୟୈ ପରାୟୈ ପଞ୍ଚଦଶାକ୍ଷର୍ୟୈ
ସର୍ଵାଶାପୂରଵଲ୍ଲଭାୟୈ
ସର୍ଵସଙ୍କ୍ଷୋଭଣାଧୀଶାୟୈ
ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନ୍ୟୈ
ସର୍ଵାର୍ଥସାଧକାଧୀଶାୟୈ
ସର୍ଵରକ୍ଷାକରାଧିପାୟୈ
ସର୍ଵରୋଗହରାଧୀଶାୟୈ
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିକାୟୈ ନମଃ । ୨୦

ସର୍ଵାନନ୍ଦମୟାଧୀଶାୟୈ
ୟୋଗିନ୍ୟୈ
ଚକ୍ରନାୟିକାୟୈ var ୪ ଭକ୍ତାନୁରକ୍ଷାୟୈ ନମଃ
ଭକ୍ତାନୁରକ୍ତାୟୈ
୪ ରକ୍ତାଙ୍ଗ୍ୟୈ ଶଙ୍କରାର୍ଧଶରୀରିଣ୍ୟୈ
var ୫ ପୁଷ୍ପବାଣୈକ୍ଷଵଧନୁଃପାଶାଙ୍କୁଶଲସତ୍କରାୟୈ ନମଃ
ପୁଷ୍ପବାଣେକ୍ଷୁକୋଦଣ୍ଡପାଶାଙ୍କୁଶଲସତ୍କରାୟୈ ୫
ସଂଵିଦାନନ୍ଦଲହର୍ୟୈ ୬ var ୬ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଲହର୍ୟୈ ନମଃ
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାୟୈ
ତ୍ରିପୁରେଶ୍ଵର୍ୟୈ
ସର୍ଵସଙ୍କ୍ଷୋଭିଣ୍ୟୈ
ପୂର୍ଵନଵମୁଦ୍ରେଶ୍ଵର୍ୟୈ
ଶିଵାୟୈ ୭ ଅନଙ୍ଗକୁସୁମାରାଧ୍ୟାୟୈ var ୭ ପୂର୍ଵାୟୈ ଅନନ୍ତମୁଦ୍ରେଶ୍ୟୈ ସର୍ଵସଙ୍କ୍ଷୋଭିଣ୍ୟୈ
ଶିଵାୟୈ
ଚକ୍ରେଶ୍ୟୈ ୮ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ଗୁପ୍ତାୟୈ ଗୁପ୍ତତରାୟୈ var ୮ ଅନଙ୍ଗକୁସୁମାପୀଡାୟୈ ଚକ୍ରିଣ୍ୟୈ
ନିତ୍ୟାୟୈ
ନିତ୍ୟକ୍ଲିନ୍ନାୟୈ ନମଃ । ୪୦

ମଦଦ୍ରଵାୟୈ ୯ ମୋହିନ୍ୟୈ ପରମାନନ୍ଦାୟୈ var ୯ନିତ୍ୟକ୍ଲିନ୍ନମଦଦ୍ରଵାୟୈ
କାମେଶ୍ୟୈ
ତରୁଣ୍ୟୈ
କଲାୟୈ
ପଦ୍ମାଵତ୍ୟୈ୧୦ ଭଗଵତ୍ୟୈପଦ୍ମରାଗକିରୀଟିନ୍ୟୈ var କଲାଵତ୍ୟୈ ନମଃ୧୦
ରକ୍ତଵସ୍ତ୍ରାୟୈ
ରକ୍ତଭୂଷାୟୈ
ରକ୍ତଗନ୍ଧାନୁଲେପନାୟୈ
ସୌଗନ୍ଧିକମିଲଦ୍ଵେଣ୍ୟୈ
ମନ୍ତ୍ରିଣ୍ୟୈ
ମନ୍ତ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ
ତତ୍ତ୍ଵାସନାୟୈ ୧୧ ତତ୍ତ୍ଵମୟ୍ୟୈ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଃପୁରଵାସିନ୍ୟୈ var ତତ୍ତ୍ଵତ୍ରୟାୟୈ ୧୧
ଶ୍ରୀମତ୍ୟୈ
ମହାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ । ୬୦

କୌଲିନ୍ୟୈ
ପରଦେଵତାୟୈ
କୈଵଲ୍ୟରେଖାୟୈ
ଵଶିନ୍ୟୈ ୧୨ସର୍ଵେଶ୍ୟୈ ସପ୍ତମାତୃକାୟୈ var ସର୍ଵମାତୃକା ୟୈ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲାୟୈ ୧୨
ଵିଷ୍ଣୁସ୍ଵସାୟୈ
ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟୈ ୧୩ var ୧୩ଵେଦମୟ୍ୟୈ ଦେଵମାତ୍ରେ
ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ
କିଙ୍କରୀଭୂତଗୀର୍ଵାଣ୍ୟୈ୧୪ var ୧୪ଶ୍ରୀଵାଣ୍ୟୈ
ସୁଧାପାନଵିନୋଦିନ୍ୟୈ
ଆଧାରପୀଠନିଲୟାୟୈ
ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନସମାଶ୍ରୟାୟୈ
ମଣିପୂରସମାସୀନାୟୈ
ଅନାହତନିଵାସିନ୍ୟୈ
୧୬ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରାବ୍ଜନିଲୟାୟୈ var ୧୬ଆଜ୍ଞାପଦ୍ମାସନାସୀନାୟୈ ନମଃ
୧୭ଵିଶୁଦ୍ଧିସ୍ଥଲସଂଶ୍ରୟାୟୈ ଅଷ୍ଟାତ୍ରିଂଶତ୍କଲାମୂର୍ତ୍ୟୈ var ୧୭ଵିଶୁଦ୍ଧଚକ୍ରନିଲୟାୟୈ ଚାଜ୍ଞାଚକ୍ରନିଵାସିନ୍ୟୈ
୧୮ସୁଷୁମ୍ନାଦ୍ଵାରମଧ୍ୟଗାୟୈ
ୟୋଗୀଶ୍ଵରମନୋଧ୍ୟେୟାୟୈ ୧୯ ନମଃ । ୮୦ var ୧୮ସୁଷୁମ୍ନାଗାରମଧ୍ୟଗାୟୈ
var – ୟୋଗୀଶ୍ଵରମୁନିଧ୍ୟେୟାୟୈ ୧୯
ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ
ଚତୁର୍ଭୁଜାୟୈ
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାୟୈ
ପୁରାଣାଗମରୂପିଣ୍ୟୈ
ଓଙ୍କାର୍ୟୈ
ଵିଵିଧାକାରାୟୈ
ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ
୨୦ ଭୂତେଶ୍ଵର୍ୟୈ ଭୂତମୟ୍ୟୈ var ଓଙ୍କାର୍ୟୈ ଵିମଲାୟୈ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ପଞ୍ଚପ୍ରଣଵରୂପିଣ୍ୟୈ୨୦ ନମଃ
ପଞ୍ଚାଶତ୍ପୀଠରୂପିଣ୍ୟୈ
୨୧ ଷୋଢାନ୍ୟାସମହାଭୂଷାୟୈ var ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଵର୍ଣରୂପିଣ୍ୟୈ ୨୧
କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ
ଦଶମାତୃକାୟୈ
ଆଧାରଵୀଥୀପଥିକାୟୈ ୨୨ var ଆଧାରଶକ୍ତ୍ୟୈ ଅରୁଣାୟୈ ୨୨
ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ
ତ୍ରିପୁରଭୈରଵ୍ୟୈ
ରହଃପୂଜାସମାଲୋଲାୟୈ
ରହୋୟଜ୍ଞସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ
ତ୍ରିକୋଣମଧ୍ୟନିଲୟାୟୈ
ଷଟ୍କୋଣପୁରଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୧୦୦

ଵସୁକୋଣପୁରାଵାସାୟୈ
୨୩ଦଶାରଦ୍ଵୟଵାସିନ୍ୟୈ var ୨୩ଦଶାରଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵଵାସିନ୍ୟୈ
ଚତୁର୍ଦଶାରକୋଣସ୍ଥାୟୈ
ଵସୁପତ୍ରନିଵାସିନ୍ୟୈ
୨୪ସ୍ଵରାବ୍ଜପତ୍ରନିଲୟାୟୈ
ଵୃତ୍ତତ୍ରୟନିଵାସିନ୍ୟୈ var ୨୪ସ୍ଵରାବ୍ଜଚକ୍ରନିଲୟାୟୈ
ଚତୁରଶ୍ରସ୍ଵରୂପାୟୈ
ବିନ୍ଦୁସ୍ଥଲମନୋହରାୟୈ ନମଃ ୨୫ । ୧୦୮ var ୨୫ବିନ୍ଦୁସ୍ଥଲନିଵାସିନ୍ୟୈ

ଇତି ଶ୍ରୀବାଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୪ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Sri Bala Tripura Sundari 4:

108 Names of Shri Bala 4 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 4 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Bala 4 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 4 Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top