108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Devi | Devi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

sridevyastottarasatanamavali
Om asyasri mahisamardini vanadurga mahamantrasya aranyaka
rsih anustup chandah sri mahisasuramardini vanadurga
devata ॥

[ Om uttistha purusi – kim svapisi – bhayam me
samupasthitam – yadi sakyam asakyam va – tanme bhagavati –
samaya svaha ] evam nyasamacaret ॥

dhyanam
hemaprakhyamindukhandatmamaulim sankharistabhitihastam trinetram ।
hemabjastham pitavastram prasannam devim durgam divyarupam namami ॥

॥atha sri devyah namavalih॥

Om mahisamardinyai namah ।
Om sridevyai namah ।
Om jagadatmasaktyai namah ।
Om devaganasaktyai namah ।
Om samuhamurtyai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om akhilajanaparipalakayai namah ।
Om mahisapujitayai namah ।
Om bhaktigamyayai namah ।
Om visvayai namah । 10 ।

Om prabhasinyai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om anantamurtyai namah ।
Om candikayai namah ।
Om jagatparipalikayai namah ।
Om asubhanasinyai namah ।
Om subhamatayai namah ।
Om sriyai namah ।
Om sukrtyai namah ।
Om laksmyai namah । 20 ।

Om papanasinyai namah ।
Om buddhirupinyai namah ।
Om sraddharupinyai namah ।
Om kalarupinyai namah ।
Om lajjarupinyai namah ।
Om acintyarupinyai namah ।
Om ativirayai namah ।
Om asuraksayakarinyai namah ।
Om bhumiraksinyai namah ।
Om aparicitayai namah । 30 ।

Om adbhutarupinyai namah ।
Om sarvadevatasvarupinyai namah ।
Om jagadamsodbhutayai namah ।
Om asatkrtayai namah ।
Om paramaprakrtyai namah ।
Om samastasumatasvarupayai namah ।
Om trptyai namah ।
Om sakalamukhasvarupinyai namah ।
Om sabdakriyayai namah ।
Om anandasandohayai namah । 40 ।

Om vipulayai namah ।
Om rjyajussamatharvarupinyai namah ।
Om udgitayai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om padasvarupinyai namah ।
Om pathasvarupinyai namah ।
Om medhadevyai namah ।
Om viditayai namah ।
Om akhilasastrasarayai namah ।
Om durgayai namah । 50 ।

Om durgasrayayai namah ।
Om bhavasagaranasinyai namah ।
Om kaitabhaharinyai namah ।
Om hrdayavasinyai namah ।
Om gauryai namah ।
Om sasimaulikrtapratisthayai namah ।
Om isatsuhasayai namah ।
Om amalayai namah ।
Om purnacandramukhyai namah ।
Om kanakottamakantyai namah । 60 ।

Om kantayai namah ।
Om atyadbhutayai namah ।
Om pranatayai namah ।
Om atiraudrayai namah ।
Om mahisasuranasinyai namah ।
Om drstayai namah ।
Om bhrukutikaralayai namah ।
Om sasankadharayai namah ।
Om mahisapranavimocanayai namah ।
Om kupitayai namah । 70 ।

Om antakasvarupinyai namah ।
Om sadyovinasikayai namah ।
Om kopavatyai namah ।
Om daridryanasinyai namah ।
Om papanasinyai namah ।
Om sahasrabhujayai namah ।
Om sahasraksyai namah ।
Om sahasrapadayai namah ।
Om srutyai namah ।
Om ratyai namah । 80 ।

Om ramanyai namah ।
Om bhaktyai namah ।
Om bhavasagaratarikayai namah ।
Om purusottamavallabhayai namah ।
Om bhrgunandinyai namah ।
Om sthulajanghayai namah ।
Om raktapadayai namah ।
Om nagakundaladharinyai namah ।
Om sarvabhusanayai namah ।
Om kamesvaryai namah । 90 ।

Om kalpavrksayai namah ।
Om kasturidharinyai namah ।
Om mandasmitayai namah ।
Om madodayayai namah ।
Om sadanandasvarupinyai namah ।
Om viriñcipujitayai namah ।
Om govindapujitayai namah ।
Om purandarapujitayai namah ।
Om mahesvarapujitayai namah ।
Om kiritadharinyai namah । 100 ।

Om maninupurasobhitayai namah ।
Om pasankusadharayai namah ।
Om kamaladharinyai namah ।
Om haricandanayai namah ।
Om kasturikunkumayai namah ।
Om asokabhusanayai namah ।
Om srngaralasyayai namah ।
Om vanadurgayai namah । 108 ।
॥Om॥

Also Read 108 Names of Sridevi:

108 Names of Shri Devi | Devi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment