108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Devi | Devi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ
ॐ ਅਸ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਸ਼ਮਰ੍ਦਿਨਿ ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਆਰਣ੍ਯਕ
ऋਸ਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਿਨੀ ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ
ਦੇਵਤਾ ॥

[ ॐ ਉਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠ ਪੁਰੁਸ਼ਿ – ਕਿਂ ਸ੍ਵਪਿਸ਼ਿ – ਭਯਂ ਮੇ
ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤਂ – ਯਦਿ ਸ਼ਕ੍ਯਂ ਅਸ਼ਕ੍ਯਂ ਵਾ – ਤਨ੍ਮੇ ਭਗਵਤਿ –
ਸ਼ਮਯ ਸ੍ਵਾਹਾ ] ਏਵਂ ਨ੍ਯਾਸਮਾਚਰੇਤ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਹੇਮਪ੍ਰਖ੍ਯਾਮਿਨ੍ਦੁਖਣ੍ਡਾਤ੍ਮਮੌਲੀਂ ਸ਼ਙ੍ਖਾਰੀਸ਼੍ਟਾਭੀਤਿਹਸ੍ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਮ੍ ।
ਹੇਮਾਬ੍ਜਸ੍ਥਾਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਂ ਦੇਵੀਂ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਦਿਵ੍ਯਰੂਪਾਂ ਨਮਾਮਿ ॥

॥ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਨਾਮਾਵਲਿਃ॥

ॐ ਮਹਿਸ਼ਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦਾਤ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਗਣਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮੂਹਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਖਿਲਜਨਪਰਿਪਾਲਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਿਸ਼ਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਭਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਣ੍ਡਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਤ੍ਪਰਿਪਾਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼ੁਭਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਭਮਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬੁਦ੍ਧਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਜ੍ਜਾਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤਿਵੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸੁਰਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਮਿਰਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪਰਿਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਅਦ੍ਭੁਤਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੇਵਤਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦਂਸ਼ੋਦ੍ਭੂਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸਤ੍ਕਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਪ੍ਰਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਸ੍ਤਸੁਮਤਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਲਮੁਖਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਕ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਵਿਪੁਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਜ੍ਯਜੁਸ੍ਸਾਮਾਥਰ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਦ੍ਗੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਠਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਧਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਖਿਲਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਸਾਗਰਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੈਟਭਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਦਯਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਸ਼ਿਮੌਲਿਕਤਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਤ੍ਸੁਹਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨਕੋਤ੍ਤਮਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਕਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਣਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤਿਰੌਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭ੍ਰੁਕੁਟੀਕਰਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਿਸ਼ਪ੍ਰਾਣਵਿਮੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਪਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਅਨ੍ਤਕਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦ੍ਯੋਵਿਨਾਸ਼ਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਪਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਪਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਰਮਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਸਾਗਰਤਾਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗੁਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੂਲਜਙ੍ਘਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਕ੍ਤਪਾਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਕੁਣ੍ਡਲਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਭੂਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ੍ਤੂਰਿਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਦੋਦਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਿਞ੍ਚਿਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਿਨ੍ਦਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰਨ੍ਦਰਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਿਰੀਟਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਮਣਿਨੂਪੁਰਸ਼ੋਭਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਚਨ੍ਦਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ੍ਤੂਰੀਕੁਙ੍ਕੁਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼ੋਕਭੂਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਲਾਸ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।
॥ॐ॥

Also Read 108 Names of Sridevi:

108 Names of Shri Devi | Devi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment