108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Lalita 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Lalita 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srilalitastottarasatanamavalih 2 ॥

sindurarunavigraham trinayanam manikyamaulisphurat-
taranayakasekharam smitamamukhim apinavaksoruham ।
panibhyamalipurnaratnacasakam raktotpalam vibhratim
saumyam ratnaghatastharaktacaranam dhyayet paramambikam ॥

arunam karunatarangitaksim dhrtapasankusapuspabanacapam ।
animadibhiravrtam mayukhairahamityeva vibhavaye bhavanim ॥

dhyayet padmasanastham vikasitavadanam padmapatrayataksim
hemabham pitavastram karakalitalasaddhemapadmam varangim ।
sarvalankara-yuktam satatamabhayadam bhaktanamram bhavanim
srividyam santamurtim sakalasuranutam sarvasampatpradatrim ॥

Om bhurupasakaladharayai namah
Om bijausadhyannarupinyai namah ।
Om jarayujandajodbhijja-
svedajadisaririnyai namah ।
Om ksetrarupayai namah ।
Om tirtharupayai namah ।
Om girikananarupinyai namah ।
Om jalarupakhilapyayayai namah ।
Om tejahpunjasvarupinyai namah ।
Om jagatprakasikayai namah ।
Om ajnanatamohrdbhanurupinyai namah । 10 ।

Om vayurupayai namah ।
Om akhilavyaptayai namah ।
Om utpatyadividhayinyai namah ।
Om nabhorupayai namah ।
Om indusuryadi-
jyotirbhutavakasadayai namah ।
Om ghranarupayai namah ।
Om gandharupayai namah ।
Om gandhagrahanakarinyai namah ।
Om rasanayai namah ।
Om rasarupayai namah । 20 ।

Om rasagrahanakarinyai namah ।
Om caksurupayai namah ।
Om ruparupayai namah ।
Om rupagrahanakarinyai namah ।
Om tvagrupayai namah ।
Om sparsarupayai namah ।
Om sparsagrahanakarinyai namah ।
Om srotrarupayai namah ।
Om sabdarupayai namah ।
Om sabdagrahanakarinyai namah । 30 ।

Om vagindriyasvarupayai namah ।
Om vacavrttipradayinyai namah ।
Om panindriyasvarupayai namah ।
Om kriyavrttipradayinyai namah ।
Om padendriyasvarupayai namah ।
Om gativrttipradayinyai namah ।
Om payvindriyasvarupayai namah ।
Om visargarthaikakarinyai namah ।
Om rahasyendriyarupayai namah ।
Om visayanandadayinyai namah । 40 ।

Om manorupayai namah ।
Om sankalpavikalpadi-
svarupinyai namah ।
Om sarvopalabdhihetave namah ।
Om buddhiniscayarupinyai namah ।
Om ahankarasvarupayai namah ।
Om ahankartavyavrttidayai namah ।
Om cetanacittarupayai namah ।
Om sarvacaitanyadayinyai namah ।
Om gunavaisamyarupadhya-
mahattattvabhimaninyai namah ।
Om gunasamyavyaktamayamula-
prakrtisancikayai namah । 50 ।

Om pancikrtamahabhuta-
suksmabhutasvarupinyai namah ।
Om vidya’vidyatmikayai namah ।
Om mayabandhamocanakarinyai namah ।
Om isvareccharagarupayai namah ।
Om prakrtiksobhakarinyai namah ।
Om kalasaktyai namah ।
Om kalarupayai namah ।
Om niyatyadiniyamikayai namah ।
Om dhumradipancavyomakhyayai namah ।
Om yantramantrakalatmikayai namah । 60 ।

Om brahmarupayai namah ।
Om visnurupayai namah ।
Om rudrarupayai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om sadasivasvarupayai namah ।
Om sarvajivamayyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om srivanilaksmyumarupayai namah ।
Om sadakhyayai namah ।
Om citkalatmikayai namah । 70 ।

Om prajnataijasavisvakhya-
viratsutresvaratmikayai namah ।
Om sthuladehasvarupayai namah ।
Om suksmadehasvarupinyai namah ।
Om vacyavacakarupayai namah ।
Om jnanajneyasvarupinyai namah ।
Om karyakaranarupayai namah ।
Om tattattatvadhidevatayai namah ।
Om dasanadasvarupayai namah ।
Om nadirupadhyakundalyai namah ।
Om akaradiksakarantavaikhari- vaksvarupinyai namah । 80 ।

Om vedavedangarupayai namah ।
Om sutrasastradirupinyai namah ।
Om puranarupayai namah ।
Om saddharmasatrarupayai namah ।
Om paratparasyai namah ।
Om ayurvedasvarupayai namah ।
Om dhanurvedasvarupinyai namah ।
Om gandharvavidyarupayai namah ।
Om arthasastradirupinyai namah ।
Om catussastikalarupayai namah । 90 ।

Om nigamagamarupinyai namah ।
Om kavyetihasarupayai namah ।
Om ganavidyadirupinyai namah ।
Om padavakyasvarupayai namah ।
Om sarvabhasasvarupinyai namah ।
Om padavakyasphotarupayai namah ।
Om jnanajneyakriyatmikayai namah ।
Om sarvatantramayyai namah ।
Om sarvayantratantradirupinyai namah ।
Om vedamatre namah । 100 ।

Om lalitayai namah ।
Om mahavyahrtirupinyai namah ।
Om avyakrtapadanadyacintya-saktyai namah ।
Om tamomayyai namah ।
Om parasmai jyotise namah ।
Om parabrahmasaksatkara- svarupinyai namah ।
Om parabrahmamayyai namah ।
Om satyasatyajnanasudhatmikayai namah । 108 ।

iti srilalitastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Sree Lalitha 2:

108 Names of Shri Lalita 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment