Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahachandya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Mahachandya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಹಾಚಂಡ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಾಚಂಡೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ದೀರ್ಘತಮಾ ಋಷಿಃ ಕಕುಪ್
ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ ॥

ಹ್ರಾಂ – ಹ್ರೀಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್
ಧ್ಯಾನಮ್
ಶಶಲಾಂಛನಸಮ್ಯುತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ವರಚಕ್ರಾಭಯಶಂಖಶೂಲಪಾಣಿಮ್ ।
ಅಸಿಖೇಟಕಧಾರಿಣೀಂ ಮಹೇಶೀಂ ತ್ರಿಪುರಾರಾತಿವಧೂಂ ಶಿವಾಂ
ಸ್ಮರಾಮಿ ॥

ಮನ್ತ್ರಃ – ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ಚ್ಯೂಂ ಮಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ॥

॥ಅಥ ಮಹಾಚಂಡೀ ನಾಮಾವಲಿಃ॥

ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಧನುಃಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಪೀಠಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಮ್ಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಜನ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರತುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಗ್ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಕಾವ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇನಾಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿತ್ರಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈನಾಕಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ತಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗಜ್ಜೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಬನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾದಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಕಲಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಥಿಮಾಲಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲದರ್ಶನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಘರ್ಘರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತದನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಾಕ್ಷತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಲಾಶಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಸುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಮ್ಸಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಮ್ಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಮ್ಸೋಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕಿತಕರಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟಿಲಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗೇನ್ದ್ರವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।
॥ಓಂ॥

Also Read 108 Names of Sri Mahachandya:

108 Names of Shri Mahachandya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahachandya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top