Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahakala Kakaradi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Mahakala Kakaradi Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

।। srimahakalakakaradyastottarasatanamavalih ।।
mantrah –
“hrum hrum mahakala ! prasida prasida hrim hrim svaha ।”
mantragrahanamatrena bhavetsatyam mahakavih ।
gadyapadyamayi vani ganga nirjharani yatha ॥

viniyogah –
Om asya srirajarajesvara srimahakala
kakaradyastottarasatanamamalamantrasya sridaksinakalika rsih,
virat chandah, srimahakalah devata, hrum bijam, hrim saktih,
svaha kilakam, sarvarthasadhane pathe viniyogah ॥

rsyadinyasah –
sridaksinakalika rsaye namah sirasi । virat chandase namah mukhe ।
srimahakala devatayai namah hrdi । hrum bijaya namah guhye ।
hrim saktaye namah padayoh । svaha kilakaya namah nabhau ।
viniyogaya namah sarvange ॥

karanyasah evam hrdayadinyasah –
Om hram angusthabhyam namah, hrdayaya namah ।
Om hrim tarjanibhyam namah, sirase svaha ।
Om hrum madhyamabhyam namah, sikhayai vasat ।
Om hraim anamikabhyam namah, kavacaya hum ।
Om hraum kanisthikabhyam namah, netratrayaya vausat ।
Om hrah karatalakaraprsthabhyam namah, astraya phat ॥

dhyanam –
koti kalanalabhasam caturbhujam trilocanam ।
smasanastakamadhyastham mundastakavibhusitam ॥

pancapretasthitam devam trisulam damarum tatha ।
khadgam ca kharparam caiva vamadaksinayogatah ॥

viscatam sundaram deham smasanabhasmabhusitam ।
nanasavaih kridamanam kalikahrdayasthitam ॥

lalayantam ratasaktam ghoracumbanatatparam ।
grdhragomayusamyuktam pheraviganasamyutam ॥

jatapatala sobhadhyam sarvasunyalayasthitam ।
sarvasunyamundabhusam prasannavadanam sivam ॥

atha namavalih ।
Om kum kum kum kum sabdarataya namah । krum krum krum krum parayanaya ।
kavikanthasthitaya । kai hrim hrum kam kam kavi purnadaya । kapalakajjalasamaya ।
kajjalapriyatosanaya । kapalamala”bharanaya । kapalakarabhusanaya ।
kapalapatrasantustaya । kapalarghyaparayanaya । kadambapuspasampujyaya ।
kadambapuspahomadaya । kulapriyaya । kuladharaya । kuladharaya । kulesvaraya ।
kaulavratadharaya । karmakamakelipriyaya । kratave ।
kalaha hrimmantravarnaya namah । 20 ।

Om kalaha hrimsvarupine namah । kankalabhairavadevaya ।
kankalabhairavesvaraya । kadambaripanarataya । kadambarikalaya ।
karalabhairavanandaya । karalabhairavesvaraya । karalaya । kalanadharaya ।
kapardisavarapradaya । karavirapriyapranaya । karaviraprapujanaya ।
kaladharaya । kalakanthaya । kutasthaya । kotarasrayaya । karunaya ।
karunavasaya । kautukine । kalikapataye namah । 40 ।

Om kathinaya namah । komalaya । karnaya । krttivasakalevaraya । kalanidhaye।
kirtinathaya । kamena । hrdayangamaya । krsnaya । kasipataye । kaulaya ।
kulacudamanaye । kulaya । kalanjanasamakaraya । kalanjananivasanaya ।
kaupinadharine । kaivartaya । krtaviryaya । kapidhvajaya । kamarupaya ।
kamagataye namah । 60 ।

Om kamayogaparayanaya namah । kamasammardanarataya । kamagrhanivasanaya ।
kalikaramanaya । kalinayakaya । kalikapriyaya । kalisaya ।
kalikakantaya । kalpadrumalatamataya । kulatalapamadhyasthaya ।
kulatasangatositaya । kulatacumbanodyuktaya । kulatakucamardanaya ।
keralacaranipunaya । keralendragrhasthitaya । kasturitilakanandaya ।
kasturitilakapriyaya । kasturihomasantustaya । kasturitarpanodyataya ।
kasturimarjanodyuktaya namah । 80 ।

Om kasturikundamajjanaya namah । kaminipuspanilayaya ।
kaminipuspabhusanaya । kaminikundasamlagnaya । kaminikundamadhyagaya ।
kaminimanasaradhyaya । kaminimanatositaya । kamamanjiraranitaya ।
kamadevapriyaturaya । karpuramodaruciraya । karpuramodadharanaya ।
karpuramala”bharanaya । kurpararnavamadhyagaya । krakasaya । krakasaradhyaya ।
kalapapusparupakaya । kusalaya । kusalakarnaye । kukkurasangatositaya ।
kukkuralayamadhyasthaya namah । 100 ।

Om kasmirakaravirabhrte namah । kutasthaya । kruradrstaye।
kesavasaktamanasaya । kumbhinasavibhusadhyaya । kumbhinasavadhodyataya namah ।
(koti kalanalabhasaya namah । kalikahrdayasthitaya namah ।)

iti srimahakalakakaradyastottarasatanamavalih samapta।

Also Read 108 Names of Mahakala Kakaradi:

108 Names of Shri Bhairavi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahakala Kakaradi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top