108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Vasavi Kanyakaparameshvari 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Vasavi Kanyaka Parameswari Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in English:

।। srivasavikanyakaparamesvaryastottarasatanamavalih 2 ।।
Om srivasavambayai namah ।
Om srikanyakayai namah ।
Om jaganmatre namah ।
Om adisaktyai namah ।
Om devyai namah ।
Om karunayai namah ।
Om prakrtisvarupinyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om subhayai namah ।
Om dharmasvarupinyai namah । 10 ।

Om vaisyakulodbhavayai namah ।
Om sarvasyai namah ।
Om sarvajnayai namah ।
Om nityayai namah ।
Om tyagasvarupinyai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om vedavedyayai namah ।
Om sarvapujitayai namah ।
Om kusumaputrikayai namah ।
Om kusumadantivatsalayai namah । 20 ।

Om santayai namah ।
Om gabhirayai namah ।
Om subhagayai namah ।
Om saundaryanilayayai namah ।
Om sarvahitayai namah ।
Om subhapradayai namah ।
Om nityamuktayai namah ।
Om sarvasaukhyapradayai namah ।
Om sakaladharmopadesakarinyai namah ।
Om papaharinyai namah । 30 ।

Om vimalayai namah ।
Om udarayai namah ।
Om agnipravistayai namah ।
Om adarsaviramatre namah ।
Om ahimsasvarupinyai namah ।
Om aryavaisyapujitayai namah ।
Om bhaktaraksanatatparayai namah ।
Om dustanigrahayai namah ।
Om niskalayai namah ।
Om sarvasampatpradayai namah । 40 ।

Om daridryadhvamsinyai namah ।
Om trikalajnanasampannayai namah ।
Om lilamanusavigrahayai namah ।
Om visnuvardhanasamharikayai namah ।
Om sugunaratnayai namah ।
Om sahasaumdaryasampannayai namah ।
Om saccidanandasvarupayai namah ।
Om visvarupapradarsinyai namah ।
Om nigamavedyayai namah ।
Om niskamayai namah । 50 ।

Om sarvasaubhagyadayinyai namah ।
Om dharmasamsthapanayai namah ।
Om nityasevitayai namah ।
Om nityamaṅgalayai namah ।
Om nityavaibhavayai namah ।
Om sarvopadhivinirmuktayai namah ।
Om rajarajesvaryai namah ।
Om umayai namah ।
Om sivapujitatatparayai namah ।
Om parasaktyai namah । 60 ।

Om bhaktakalpakayai namah ।
Om jnananilayayai namah ।
Om brahmavisnusivatmikayai namah ।
Om sivayai namah ।
Om bhaktigamyayai namah ।
Om bhaktivasyayai namah ।
Om nadabindukalatitayai namah ।
Om sarvopadravavarinyai namah ।
Om sarvarupayai namah ।
Om sarvasaktimayyai namah । 70 ।

Om mahabuddhyai namah ।
Om mahasiddhyai namah ।
Om sadgatidayinyai namah ।
Om amrtayai namah ।
Om anugrahapradayai namah ।
Om aryayai namah ।
Om vasupradayai namah ।
Om kalavatyai namah ।
Om kirtivardhinyai namah ।
Om kirtitagunayai namah । 80 ।

Om cidanandayai namah ।
Om cidadharayai namah ।
Om cidakarayai namah ।
Om cidalayayai namah ।
Om caitanyarupinyai namah ।
Om caitanyavardhinyai namah ।
Om yajnarupayai namah ।
Om yajnaphaladayai namah ।
Om tapatrayavinasinyai namah ।
Om gunatitayai namah । 90 ।

Om visnuvardhanamardinyai namah ।
Om tirtharupayai namah ।
Om dinavatsalayai namah ।
Om dayapurnayai namah ।
Om taponisthayai namah ।
Om sresthayai namah ।
Om sriyutayai namah ।
Om pramodadayinyai namah ।
Om bhavabandhavinasinyai namah ।
Om bhagavatyai namah । 100 ।

Om ihaparasaukhyadayai namah ।
Om asritavatsalayai namah ।
Om mahavratayai namah ।
Om manoramayai namah ।
Om sakalabhistapradayai namah ।
Om nityamaṅgalarupinyai namah ।
Om nityotsavayai namah ।
Om srikanyakaparamesvaryai namah । 108 ।

iti srivasavikanyakaparamesvaryastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameswari 2:

108 Names of Shri Vasavi Kanyakaparameshvari 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment