Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Vasavi Kanyakaparameshvari 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Vasavi Kanyaka Parameswari Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Kannada:

।। ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ।।
ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸವಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ವೈಶ್ಯಕುಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ಯಾಗಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಸುಮಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಸುಮದನ್ತೀವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌನ್ದರ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದರ್ಶವೀರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಿಂಸಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಸಮ್ಹಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗುಣರತ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸೌಂದರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪೂಜಿತತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿತಗುಣಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೈತನ್ಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮೋದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ । 100 । ।

ಓಂ ಇಹಪರಸೌಖ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameswari 2:

108 Names of Shri Vasavi Kanyakaparameshvari 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vasavi Kanyakaparameshvari 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top