108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Vishnu Rakaradya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Vishnorakaradya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರಕಾರಾದ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀತಃ ಉದ್ಧೃತಾ
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । ಅಜಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಅಮೋಘಾಯ । ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ।
ಅನಿಮಿಷಾಯ । ಅಗ್ರಣ್ಯೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಅನಾದಿನಿಧನಾಯ । ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ।
ಅಸಮ್ಮಿತಾಯ । ಅನಿಲಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ । ಅಮೃತಾಯ ।
ಅವ್ಯಂಗಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಅತುಲಾಯ । ಅತೀನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಅದೃಶ್ಯಾಯ । ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ । ಅನ್ತಕಾಯ ।
ಅನುತ್ತಮಾಯ । ಅನಘಾಯ । ಅಮೋಘಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮನೇ । ಅಮಿತಾಶನಾಯ ।
ಅಹಃಸಂವರ್ತಕಾಯ । ಅನನ್ತಜಿತೇ । ಅಭುವೇ । ಅಜಿತಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ ।
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾಯ । ಅಮೃತವಪುಷೇ । ಅರ್ಥಾಯ । ಅನರ್ಥಾಯ । ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಅವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಅರವಿನ್ದಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಅನುಕೂಲಾಯ । ಅಹ್ನೇ । ಅಪಾನ್ನಿಧಯೇ ।
ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವಾಯ । ಅಮೃತ್ಯವೇ । ಅಮರಪ್ರಭವೇ । ಅಕ್ಷರಾಯ ।
ಅಮ್ಭೋನಿಧಯೇ । ಅನನ್ತಾತ್ಮನೇ । ಅಜಾಯ । ಅನಲಾಯ । ಅಸತೇ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ।
ಅಶೋಕಾಯ । ಅಮೃತಪಾಯ । ಅನೀಶಾಯ । ಅನಿರುದ್ಧಾಯ । ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಅನಯಾಯ ನಮಃ । ಅನನ್ತಾಯ । ಅವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ ।
ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ । ಅನನ್ತಶ್ರಿಯೇ । ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ । ಅಪ್ಯಯಾಯ । ಅಗ್ರಜಾಯ ।
ಅಯೋನಿಜಾಯ । ಅನಿವರ್ತಿನೇ । ಅರ್ಕಾಯ । ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ । ಅರ್ಚಿತಾಯ ।
ಅರ್ಚಿಷ್ಮತೇ । ಅಪ್ರತಿರಧಾಯ । ಅನನ್ತರೂಪಾಯ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ । ಅನಾಮಯಾಯ ।
ಅನಲಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅನೇಕಮೂರ್ತಯೇ । ಅಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಅಮೃತಾಶಾಯ ।
ಅಚಲಾಯ । ಅಮಾನಿನೇ । ಅಧೃತಾಯ । ಅಣವೇ । ಅನಿಲಾಯ । ಅದ್ಭುತಾಯ ।
ಅಮೂರ್ತಯೇ । ಅರ್ಹಾಯ । ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ । ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಯ ।
ಅನಾದಯೇ । ಅನ್ನಾಯ । ಅನ್ನಾದಾಯ । ಅಜಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಅಕೂರಾಯ ನಮಃ । ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ । ಅನಘಾಯ । ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ।
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ । ಅರೌದ್ರಾಯ । ಅಧಾತ್ರೇ । ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ವಿಷ್ಣೋರಕಾರಾದ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Vishnu Rakaradya:

108 Names of Shri Vishnu Rakaradya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment