108 - Shatanamavali

108 Names of Shrirama 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Srirama Ashtottarashata Namavali 1 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ 1 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪದಲನಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ತಾಟಕಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಋಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯನ್ತತ್ರಾಣವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತವಾನರಜೀವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಸರ್ವೌಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಗುಣಗಮ್ಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತವಾಸಸೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಪಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಪರನ್ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಸ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read 108 Names of Sreerama 1:

108 Names of Shrirama 1 | Rama Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment