Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Shodashia | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Shodashi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಷೋಡಶೀಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥
ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಯಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿತಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಮವೇದಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಶ್ರೀಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಬ್ದನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರಿದಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶುದ್ಧತನವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶ್ಮ್ಭುವನಿತಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಶ್ರೀಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಮುದ್ರಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶೀಘ್ರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶೀಗ್ರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಧುಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಧುಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಧುಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಖರ್ವಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಶ್ರೀಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಷಡ್ವರ್ಗಭಾವರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಷಡ್ವರ್ಗಪರಿಚಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಷಡ್ವರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಷಡಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಷೋಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಋತುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ರತುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಋಭುಕ್ಷಕ್ರತುಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಶ್ರೀಕವರ್ಗಾದಿಪವರ್ಗಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನ್ತಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅನ್ತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಕಾರಾಕಾರರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತತ್ತ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿವರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜ್ಞಾನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಶ್ರೀಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಂಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅರುನ್ಧತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಶ್ರೀಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬಲಾಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಮಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಗವಾಮ್ಪತಿನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಗಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಶ್ರೀಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಾವಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಧೂಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧೂಮ್ರವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧರ್ಮಕರ್ಮಾದಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧರ್ಮಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಾತಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಶ್ರೀಮಧುದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭುವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಭಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭವಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಾವುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾವಣವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶತಯಜ್ಞಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸತ್ತ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶತಕ್ರತುವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶತಚನ್ದ್ರಾನನಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಶ್ರೀಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೋಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅರ್ದ್ಧನ್ದುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮದಿರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Shodashi:

108 Names of Sri Shodashia | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Shodashia | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top