Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Shodashia | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Shri Shodashi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीषोडशीअष्टोत्तरशतनामावली ॥
श्रीत्रिपुरायै नमः ।
श्रीषोडश्यै नमः ।
श्रीमात्रे नमः ।
श्रीत्रयक्षरायै नमः ।
श्रीत्रितयायै नमः ।
श्रीत्रय्यै नमः ।
श्रीसुन्दर्यै नमः ।
श्रीसुमुख्यै नमः ।
श्रीसेव्यायै नमः ।
श्रीसामवेदपरायणायै नमः । १० ।

श्रीशारदायै नमः ।
श्रीशब्दनिलयायै नमः ।
श्रीसागरायै नमः ।
श्रीसरिदम्बरायै नमः ।
श्रीशुद्धायै नमः ।
श्रीशुद्धतनवे नमः ।
श्रीसाध्व्यै नमः ।
श्रीशिवध्यानपरायणायै नमः ।
श्रीस्वामिन्यै नमः ।
श्रीश्म्भुवनितायै नमः । २० ।

श्रीशाम्भव्यै नमः ।
श्रीसरस्वत्यै नमः ।
श्रीसमुद्रमथिन्यै नमः ।
श्रीशीघ्रगामिन्यै नमः ।
श्रीशीग्रसिद्धिदायै नमः ।
श्रीसाधुसेव्यायै नमः ।
श्रीसाधुगम्यायै नमः ।
श्रीसाधुसन्तुष्टमानसायै नमः ।
श्रीखट्वाङ्गधारिण्यै नमः ।
श्रीखर्वायै नमः । ३० ।

श्रीखड्गखर्परधारिण्यै नमः ।
श्रीषड्वर्गभावरहितायै नमः ।
श्रीषड्वर्गपरिचारिकायै नमः ।
श्रीषड्वर्गायै नमः ।
श्रीषडङ्गायै नमः ।
श्रीषोढायै नमः ।
श्रीषोडशवार्षिक्यै नमः ।
श्रीऋतुरूपायै नमः ।
श्रीक्रतुमत्यै नमः ।
श्रीऋभुक्षक्रतुमण्डितायै नमः । ४० ।

श्रीकवर्गादिपवर्गान्तायै नमः ।
श्रीअन्तःस्थायै नमः ।
श्रीअन्तरूपिण्यै नमः ।
श्रीअकाराकाररहितायै नमः ।
श्रीकालमृत्युजरापहायै नमः ।
श्रीतन्व्यै नमः ।
श्रीतत्त्वेश्वर्यै नमः ।
श्रीतारायै नमः ।
श्रीत्रिवर्षायै नमः ।
श्रीज्ञानरूपिण्यै नमः । ५० ।

श्रीकाल्यै नमः ।
श्रीकराल्यै नमः ।
श्रीकामेश्यै नमः ।
श्रीछायायै नमः ।
श्रीसंज्ञायै नमः ।
श्रीअरुन्धत्यै नमः ।
श्रीनिर्विकल्पायै नमः ।
श्रीमहावेगायै नमः ।
श्रीमहोत्साहायै नमः ।
श्रीमहोदर्यै नमः । ६० ।

श्रीमेधायै नमः ।
श्रीबलाकायै नमः ।
श्रीविमलायै नमः ।
श्रीविमलज्ञानदायिन्यै नमः ।
श्रीगौर्यै नमः ।
श्रीवसुन्धरायै नमः ।
श्रीगोप्त्र्यै नमः ।
श्रीगवाम्पतिनिषेवितायै नमः ।
श्रीभगाङ्गायै नमः ।
श्रीभगरूपायै नमः । ७० ।

श्रीभक्तिपरायणायै नमः ।
श्रीभावपरायणायै नमः ।
श्रीछिन्नमस्तायै नमः ।
श्रीमहाधूमायै नमः ।
श्रीधूम्रविभूषणायै नमः ।
श्रीधर्मकर्मादिरहितायै नमः ।
श्रीधर्मकर्मपरायणायै नमः ।
श्रीसीतायै नमः ।
श्रीमातङ्गिन्यै नमः ।
श्रीमेधायै नमः । ८० ।

श्रीमधुदैत्यविनाशिन्यै नमः ।
श्रीभैरव्यै नमः ।
श्रीभुवनायै नमः ।
श्रीमात्रे नमः ।
श्रीअभयदायै नमः ।
श्रीभवसुन्दर्यै नमः ।
श्रीभावुकायै नमः ।
श्रीबगलायै नमः ।
श्रीकृत्यायै नमः ।
श्रीबालायै नमः । ९० ।

श्रीत्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
श्रीरोहिण्यै नमः ।
श्रीरेवत्यै नमः ।
श्रीरम्यायै नमः ।
श्रीरम्भायै नमः ।
श्रीरावणवन्दितायै नमः ।
श्रीशतयज्ञमय्यै नमः ।
श्रीसत्त्वायै नमः ।
श्रीशतक्रतुवरप्रदायै नमः ।
श्रीशतचन्द्राननादेव्यै नमः । १०० ।

श्रीसहस्रादित्यसन्निभायै नमः ।
श्रीसोमनयनायै नमः ।
श्रीसूर्याग्निनयनायै नमः ।
श्रीव्याघ्रचर्माम्बरावृतायै नमः ।
श्रीअर्द्धन्दुधारिण्यै नमः ।
श्रीमत्तायै नमः ।
श्रीमदिरायै नमः ।
श्रीमदिरेक्षणायै नमः । १०८ ।

Also Read 108 Names of Shodashi:

108 Names of Sri Shodashia | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Shodashia | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top