Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shatinamavali / 108 Names of Sri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

108 Names of Sri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

327 Views

Sri Varaha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣತಃ
ಶ್ರೀವರಾಹಾಯ ನಮಃ । ಮಹೀನಾಥಾಯ । ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಾಯ । ಜಗತ್ಪತಯೇ ।
ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ದಂಡಕಾನ್ತಕೃತೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾನ್ತಕೃತೇ । ದೇವಾಯ । ಪೂರ್ಣಷಾಡ್ಗುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಲಯೋದಧಿವಿಹಾರಿಣೇ । ಸರ್ವಪ್ರಾಣಹಿತೇ ರತಾಯ । ಅನನ್ತರೂಪಾಯ । ಅನನ್ತಶ್ರಿಯೇ ।
ಜಿತಮನ್ಯವೇ । ಭಯಾಪಹಾಯ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ । ವೇದಿನೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । ಸನಾತನಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ । ಪುಣ್ಯಗನ್ಧಾಯ ।
ಕಲ್ಪಕೃತೇ । ಕ್ಷಿತಿಭೃತೇ । ಹರಯೇ । ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ।
ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಹೇಮಾಂಗಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಾಯ । ಮಹಾಕೋಲಾಯ ।
ಮಹಾಬಾಹವೇ । ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವಭಕ್ತಭಯಾಪಹಾಯ । ಯಜ್ಞಭೃತೇ । ಯಜ್ಞಕೃತೇ ।
ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ಯಜ್ಞವಾಹನಾಯ । ಹವ್ಯಭುಜೇ । ಹವ್ಯದೇವಾಯ ।
ಸದಾವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಕೃಪಾಕರಾಯ । ದೇವಭೂಮಿಗುರವೇ । ಕಾನ್ತಾಯ । ಧರ್ಮಗುಹ್ಯಾಯ ।
ವೃಷಾಕಪಯೇ । ಸ್ರುವತುಂಡಾಯ । ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ನೀಲಕೇಶಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ ।
ಪೂತಾತ್ಮನೇ । ವೇದನೇತ್ರೇ । ದೇಹಹರ್ತೃಶಿರೋಹರಾಯ । ವೇದಾದಿಕೃತೇ ।
ವೇದಗುಹ್ಯಾಯ । ಸರ್ವವೇದಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಗಭೀರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಧರ್ಮಣೇ । ಗಮ್ಭೀರಾತ್ಮನೇ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಆನನ್ದವನಗಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮನಾಸಾಸಮುದ್ಭವಾಯ । ಸಿನ್ಧುತೀರನಿಷೇವಿಣೇ ।
ಕ್ಷೇಮಕೃತೇ । ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಯೇ । ಇನ್ದ್ರತ್ರಾತ್ರೇ । ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರೋದ್ದಂಡಗರ್ವಘ್ನೇ । ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ । ಸದೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ । ನಿಜಾನನ್ದಾಯ ।
ರಮಾಪತಯೇ । ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಶುಭಾಂಗಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಸತ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ । ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಸತ್ಯವಾಚೇ । ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಸತ್ಯೇನ ಗೂಢಾಯ । ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಕಾಲಾತೀತಾಯ । ಗುಣಾಧಿಕಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ । ಪರಮಾಯ ಪುರುಷಾಯ । ಪರಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಕೃತೇ । ಕವಯೇ ।
ಕರ್ತ್ರೇ । ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಕರ್ಮಕೃತೇ । ಕರ್ಮಕಾಂಡಸ್ಯ
ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಸರ್ವಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಾರ್ಥಾಯ । ಸರ್ವಭಕ್ಷಕಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಪತಯೇ ।
ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇಶಾಯ । ಶುಭೇಕ್ಷಣಾಯ । ಸರ್ವದೇವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವರಾಹಾಯ ಹೇಲಯೋದ್ಧರತೇ ಮಹೀಮ್ ।
ಖುರಮಧ್ಯಗತೋ ಯಸ್ಯ ಮೇರುಃ ಖುರಖುರಾಯತೇ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Varaha :

108 Names of Sri Varaha | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *