Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Sri Vedavyasa 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shri Vedavyasa Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵੇਦਵ੍ਯਾਸਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ੨ ॥

ॐ ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪੋਭੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਪੋਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵ੍ਯਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਲਭਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਾਵਤਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੁਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋਨਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ॐ ਚਿਦਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਸ਼ਰਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਨਿਵਂਸ਼ਸ਼ਿਖਾਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲੀਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਿਧ੍ਵਂਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨੀਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਰ੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੀਟਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਕੁਰੁਵਂਸ਼ਵਿਵਰ੍ਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਰੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਨਿਜਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਿਮਾਚਲਕਤਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਵਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭੀਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ਾਲਵਕ੍ਸ਼ਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਚਿਵਾਸਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਜਿਨਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਲਲਾਟਵਿਲਸਤ੍ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੦ ॥

ॐ ਪਦ੍ਮਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਿਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਭਰਣਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਣ੍ਡਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਰ੍ਘਕਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਟਾਵਲਯਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਿਧਾਰਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਭਵੇ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਵੇਦੋਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਤਪ੍ਰਾਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਰਜੀਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਸ਼ਮ੍ਪਾਯਨ-ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੈਲਜੈਮਿਨਿਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਮਨ੍ਤੁਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਤਪੁਤ੍ਰਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਸ਼ਾਖਾਵਿਨਿਰ੍ਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਣ੍ਡਤ੍ਰਯਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੫੦ ॥

ॐ ਵੇਦਾਨ੍ਤਪੁਣ੍ਯਚਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਮ੍ਨਾਯਨਸੁਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰਚਨਾਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਖਣ੍ਡੈਕਾਤ੍ਮਸਂਸ੍ਥਿਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਪੁਰਾਣਾਬ੍ਜਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਰਿਜਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਭਾਰਤਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੂਤ੍ਰਪ੍ਰਣਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵੈਪਾਯਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਦ੍ਵੈਤਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਜ੍ਞਾਨਸੂਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਿਸ਼੍ਟਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਕ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਤਭੂਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਾਙ੍ਗਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਪਤੇਃ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਤ੍ਰਾਜ੍ਞਾਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੦ ॥

ॐ ਅਮਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਿਤਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਤਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰ ਸ਼ੁਕ-ਪਾਣ੍ਡੁ-ਵਿਦੁਰਾਤ੍ਮ-ਵਿਭਾਵਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਧਰ੍ਮਪਰਿਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤਿਸ੍ਮਤ੍ਯਾਖ੍ਯ-ਵਿਦ੍ਯਾਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਰ੍ਥਕਾਰ੍ਯਸਹਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਜਨਮੇਜਯਚੋਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕਾਨੁਸ਼ਾਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਤ੍ਰ-ਪ੍ਰਬੋਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਸ਼ਿਕੌਘ-ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਾਦ੍ਭੁਤ-ਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਦਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਨ੍ਤੀ-ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ-ਤਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਵਤੀਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੦ ॥

ॐ ਸਤ੍ਯਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦੋਤ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਸ੍ਮਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸ਼ਿਤਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਨ੍ਥਨਮਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੇਵੈਕ੍ਯਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਵਿਦ੍ਦੇਵੀਪਦਾਸਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਸਿਂਹਾਸਨਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਜ੍ਞਾਨਵੈਰਾਗ੍ਯਸ਼ੇਵਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਰਾਚਰਜਗਦ੍-ਬਨ੍ਧਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਯਾਪਿ-ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਰਤਾਨਾਂ ਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੁਵਨੈਕਗੁਰੋਰ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਂਵਿਦ੍-ਰਸਘਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਦਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

Also Read 108 Names of Sri Veda Vyasa 2:

108 Names of Sri Vedavyasa 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top