Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Vedavyasa 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Vedavyasa Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ 2 ॥

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಭಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಯೇ ನಮಃ ॥ 10॥

ಓಂ ಚಿದಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿವಂಶಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಧ್ವಂಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀಟಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 20॥

ಓಂ ಕುರುವಂಶವಿವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನಿಜಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲಕೃತಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿನ್ಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೀತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಲಾಟವಿಲಸತ್ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 30॥

ಓಂ ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭರಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾವಲಯಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಧಾರಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ॥ 40॥

ಓಂ ವೇದೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿರಜೀವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶಮ್ಪಾಯನ-ವನ್ದ್ಯಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೈಲಜೈಮಿನಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮನ್ತುಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತಪುತ್ರಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಶಾಖಾವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಡತ್ರಯವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 50॥

ಓಂ ವೇದಾನ್ತಪುಣ್ಯಚರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಮ್ನಾಯನಸುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯರಚನಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡೈಕಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಾಬ್ಜಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಿಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭಾರತಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪ್ರಣಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೈಪಾಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 60॥

ಓಂ ಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಿಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನತಭೂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಪತೇಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರಾಜ್ಞಾಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ॥ 70॥

ಓಂ ಅಮಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಿತದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಶುಕ-ಪಾಂಡು-ವಿದುರಾತ್ಮ-ವಿಭಾವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಧರ್ಮಪರಿಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಸ್ಮೃತ್ಯಾಖ್ಯ-ವಿದ್ಯಾವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಥಕಾರ್ಯಸಹಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 80॥

ಓಂ ಜನಮೇಜಯಚೋದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕಾನುಶಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ-ಪ್ರಬೋಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಿಕೌಘ-ಪ್ರತಿನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶಿತಾದ್ಭುತ-ವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಪ್ರದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ತೀ-ಗಾನ್ಧಾರೀ-ತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವತೀಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 90॥

ಓಂ ಸತ್ಯಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶಿತವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಮನ್ಥನಮನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವೈಕ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿದ್ದೇವೀಪದಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ॥ 100॥

ಓಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಶೇವಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗದ್-ಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಸ್ಯಾಪಿ-ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತಾನಾಂ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೈಕಗುರೋರ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂವಿದ್-ರಸಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾದರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ॥ 108॥

Also Read 108 Names of Sri Veda Vyasa 2:

108 Names of Sri Vedavyasa 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Vedavyasa 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top