108 - Shatanamavali

108 Names of Swami Lakshman Joo | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Swami Lakshman Joo Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಸದ್ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವಸ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಈಶ್ವರಾಶ್ರಮಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋಽಮೃತೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಸಹಸ್ರದಲಪಂಕಜೇ ಸಕಲಶೀತರಶ್ಮಿಪ್ರಭಂ
ವರಾಭಯಕರಾಮ್ಬುಜಂ ವಿಮಲಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಮ್ಬರಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನೇಕ್ಷಣಂ ಸಕಲದೇವತಾರೂಪಿಣಮ್
ಸ್ಮರೇತ್ ಶಿರಸಿ ಸನ್ತತಂ ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್ ॥

ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ।
ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪಾಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 1 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ಕಾಕ ಆತ್ಮಜಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 2 ॥

“ಅರಿಣೀ” ಸುತಾಯ “ಕತಿಜೀ” ಪ್ರಿಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 3 ॥

ಮಹತಾಬಕಾಕಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀರಾಮದೇವಸ್ಯ ಚ ವಲ್ಲಭಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 5 ॥

ಮಹಾದೇವಶೈಲೇ ಕೃತಸಂಶ್ರಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 6 ॥

ಮಾಸಿ ವೈಶಾಖೇ ಬಹುಲೇ ಭವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 7 ॥

ಏಕಾಧಿಕೇಶತಿಥಿ ಸಮ್ಭವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 8 ॥

ಶಿಷ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ಭಯಹಾರಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 9 ॥

“ಲಾಲಸಾಬ” ನಾಮ್ನಾ ಉಪಕಾರಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 10 ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪೀಠಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 11 ॥

ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾಯ ಭೂತೇಶ್ವರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 12 ॥

ಅಮರಾಭಿವನ್ದ್ಯಾಯ ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 13 ॥

ಜ್ವಾಲೇಷ್ಟದೇವ್ಯಾ ಹಿ ದತ್ತಾಭಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 14 ॥

ದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ಭವಾನ್ತಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 15 ॥

ಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಲಕ್ಷಣಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 16 ॥

ಹೃತ್ಪದ್ಮಸೂರ್ಯಾಯ ವಿಶ್ರಾನ್ತಿದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 17 ॥

ಸಮಸ್ತಶೈವಾಗಮ ಪಾರಗಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 18 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಧಾಮಾಮೃತ ಮೋಕ್ಷದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 19 ॥

ರಮ್ಯಾಯ ಹ್ರದ್ಯಾಯ ಪರನ್ತಪಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 20 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಾಯ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಸ್ತುತಿಕರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 21 ॥

ಆದ್ಯನ್ತಹೀನಾಯ ನರೋತ್ತಮಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 22 ॥

ಶುದ್ಧಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಸುಲಕ್ಷಣಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 23 ॥

ಆನನ್ದರೂಪಾಯ ಅನುತ್ತರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 24 ॥

ಅಜಾಯ ಈಶಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 25 ॥

ಭೀಮಾಯ ರುದಾಯ ಮನೋಹರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 26 ॥

ಹಂಸಾಯ ಶರ್ವಾಯ ದಯಾಮಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 27 ॥

ದ್ವೈತೇನ್ಧನದಾಹಕ ಪಾವಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 28 ॥

ಮಾನ್ಯಾಯ ಗಣ್ಯಾಯ ಸುಭೂಷಣಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 29 ॥

ಶಕ್ತಿಶರೀರಾಯ ಪರಭೈರವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 30 ॥

ದಾನಪ್ರವೀರಾಯ ಗತಮದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 31 ॥

ಮತೇರಗಮ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 32 ॥

ಧರ್ಮಧ್ವಜಾಯಾತಿ ಶುಭಂಕರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 33 ॥

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಗೌತಮ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 34 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತೇನಾತಿ ಸುಖಪ್ರದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 35 ॥

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಯಾಯ ಚ ಯಾಜಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 36 ॥

ದೇವಾಯ ವನ್ದ್ಯಾಯ ಭವಪ್ರಿಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 37 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 38 ॥

ಧೀರಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ತನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 39 ॥

ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮರೂಪಾಯ ದೀಕ್ಷಾಪ್ರದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 40 ॥

ಸಂಗೀತಸಾರಾಯ ಗೀತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 41 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವಾಯ ಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 42 ॥

ಅನಘಾಯ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಧ್ವಂಸಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 43 ॥

ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಬನ್ಧುರರ್ಚಿತಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 44 ॥

ಅಕ್ಷರಾತ್ಮರೂಪಾಯ ಪ್ರಿಯವ್ರತಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 45 ॥

ಲಾವಣ್ಯಕೋಷಾಯ ಮದನಾನ್ತಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 46 ॥

ಅಮಿತಾಯಾನನ್ತಾಯ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 47 ॥

ಸೋಽಹಂಸ್ವರೂಪಾಯ ಹಂಸಾತ್ಮಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 48 ॥

ಉಪಾಧಿಹೀನಾಯ ನಿರಾಕುಲಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 49 ॥

ರಾಜೀವನೇತ್ರಾಯ ಧನಪ್ರದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 50 ॥

ಗೋವಿನ್ದರೂಪಾಯ ಗೋಪೀಧವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 51 ॥

ನಾದಸ್ವರೂಪಾಯ ಮುರಲೀಧರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 52 ॥

ಬಿಸತನ್ತುಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ಮಹೀಧರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 53 ॥

ರಾಕೇನ್ದುತುಲ್ಯಾಯ ಸೌಮ್ಯಾನನಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 54 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞರೂಪಾಯ ಚ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 55 ॥

ಚಿತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ತಮೋಪಹಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 56 ॥

ಆಬಾಲವೃದ್ಧಾನ್ತ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 57 ॥

ಜನ್ಮೋತ್ಸವೇ ಸರ್ವಧನಪ್ರದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 58 ॥

ಷಡರ್ಧಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚ ಸಾರದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 59 ॥

ಅಧ್ವಾ ಅತೀತಾಯ ಸರ್ವಾನ್ತಗಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 60 ॥

ಶೇಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಸದಾತನಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 61 ॥

ಪ್ರಕಾಶಪುಂಜಾಯ ಸುಶೀತಲಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 62 ॥

ನಿರಾಮಯಾಯ ದ್ವಿಜವಲ್ಲಭಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 63 ॥

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ಮಹಾಶನಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 64 ॥

ಅಭ್ಯಾಸಲೀನಾಯ ಸದೋದಿತಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 65 ॥

ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೇ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 66 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ಅನುತ್ತಮಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 67 ॥

ಈಶಾನದೇವಾಯ ಮಯಸ್ಕರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 68 ॥

ಕಾನ್ತಾಯ ತ್ರಿಸ್ಥಾಯ ಮನೋಮಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 69 ॥

ಹೃತ್ಪದ್ಮತುಲ್ಯಾಯ ಮೃಗೇಕ್ಷಣಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 70 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೇಽಪಿ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 71 ॥

ತೇಜಸ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ಗುರವೇ ಶಿವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 72 ॥

ಕೃತಾಗಸಾಂ ದ್ರಾಕ್ ಅಘದಾಹಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 73 ॥

ಬಾಲಾರ್ಕತುಲ್ಯಾಯ ಸಮುಜ್ವಲಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 74 ॥

ಸಿನ್ದೂರ ಲಾಕ್ಷಾರುಣ ಆನನಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 75 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮದೇವಾಯ ಅನಾಕುಲಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 76 ॥

ಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾಣಮಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 77 ॥

ರಸಾಧಿಪತ್ಯಾಯ ರಹಃಸ್ಥಿತಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 78 ॥

ಉಪಮಾವಿಹೀನಾಯ ಉಪಮಾಧರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 79 ॥

ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯರೂಪಾಯ ಸ್ಪನ್ದಾತ್ಮಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 80 ॥

ಅಭಿನವಗುಪ್ತಾಯ ಕಾಶ್ಮೀರಿಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 81 ॥

ಸಂಕೋಚಶೂನ್ಯಾಯ ವಿಭೂತಿದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 82 ॥

ಸ್ವಾನನ್ದಲೀಲೋತ್ಸವ ಸಂರತಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 83 ॥

ಮಾಲಿನೀಸ್ವರೂಪಾಯ ಮಾತೃಕಾತ್ಮಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 84 ॥

ಧರ್ಮಪದದರ್ಶನ ದೀಪಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 85 ॥

ಸಾಯುಜ್ಯದಾತ್ರೇ ಪರಭೈರವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 86 ॥

ಪಾದಾಬ್ಜದೀಪ್ತ್ಯಾಽಪಹತಮಲಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 87 ॥

ಸಮಸ್ತದೈನ್ಯಾದಿ ವಿನಾಶಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 88 ॥

ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 89 ॥

ಖಸ್ಥಾಯ ಸ್ವಸ್ಥಾಯ ನಿರಂಜನಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 90 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಭಿಃ ಶಾನ್ತಿದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 91 ॥

ಗುರವೇ ಮದೀಯಾಯ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 92 ॥

ಶಿವಾವತಾರಾಯ ಚ ದೈಶಿಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 93 ॥

ಅನಾದಿಬೋಧಾಯ ಸಂವಿತ್ಘನಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 94 ॥

ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಗಿರೇಃ ಶಿವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 95 ॥

ಪರಭೈರವಧಾಮ್ನಿ ಕೃತಸಂಶ್ರಯಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 96 ॥

ಭೈರವರೂಪಾಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 97 ॥

ಖೇದಿಗ್ಗೋಭೂವರ್ಗ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 98 ॥

ಸ್ವಚ್ಛನ್ದನಾಥಾಯ ಮಮ ಪಾಲಕಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 99 ॥

ಅಮೃತದ್ರವಾಯ ಅಮೃತೇಶ್ವರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 100 ॥

ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಾಯ ಫಲಪ್ರದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 101 ॥

ನಾನದತ್ತ ಆತ್ರೇಯ ಪುತ್ರೀಸುತಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 102 ॥

ಸತ್ಯಾಯ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಲೋಚನಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 103 ॥

ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಾಯ ಸುರೇಶ್ವರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 104 ॥

ಶಿವಸ್ವಭಾವಂ ದದತೇ ನರಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 105 ॥

ವಿದ್ಯಾಶರೀರಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಣವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 106 ॥

ಮೂರ್ಧನ್ಯದೇವಾಯ ಸಕಲಪ್ರದಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 107 ॥

ಯೋಗೀನ್ದ್ರನಾಥಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ॥ 108 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತೋ ಭಕ್ತಃ ಜಪೇತ್ ವಾ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ।
ಗುರೋಃ ನಾಮಾವಲೀ ನಿತ್ಯಂ ಗುರುಸ್ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥

ಗುರೋರ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಮಾಲೇಯಂ ಸರ್ವತಾಪ ನಿವಾರಿಕಾ ।
ಗುಮ್ಫಿತಾ ಗುರುದಾಸೇನ ಪಿಕೇನ ಹ್ಯನುರೋಧತಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸದ್ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವಸ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।
ಜಯ ಗುರುದೇವ ।

ಆರತೀ ಗುರುದೇವ ಕೀ
ಜಯ ಗುರುದೇವ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ ಹರೇ ।
ಮಮ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕ್ಷಣ ಮೇಂ ಕಷ್ಟ ಹರೇ ॥ 1 ॥
ಸಬಲಕ್ಷಣ ಸುನ್ದರ ತೂ ಸರ್ವಸಂಕಟ ಹಾರೀ ।
ಅನ್ತಸ್ತಮಹರ್ತಾ ತೂ ಭವ ಅರ್ಣವ ತಾರೀ ॥ ಜಯ0 ॥ 2 ॥

ಸೌಮ್ಯಮೂರ್ತಿ ತೂ ಸಾಜೇ ಅವಹಿತಜನ ಧ್ಯಾವೇ ।
ಭುಕ್ತಿ-ಮುಕ್ತಿ ಕೇ ದಾತಾ ಮಾಂಗತ ಕರ ಜೋರೇ ॥ ಜಯ0 ॥ 3 ॥

ಜಿಸ ದಿನ ತುಝಕೋ ಪಾಯಾ ನಿಖರ ಉಠೀ ಕಾಯಾ ।
ಭವ-ಬನ್ಧನ ಸಬ ಬಿಖರೇ ಹರಲೀ ಮಮ ಮಾಯಾ ॥ ಜಯ0 ॥ 4 ॥

ಹೇ ಮಮ ಸದ್ಗುರು ! ಹರ ಲೋ ದುಷ್ಕೃತ ಜನ್ಮೋಂ ಕೇ ।
ಮೇರೇ ಪಾಲನಕರ್ತಾ ದ್ವಾರ ಪಡಾ ತೇರೇ ॥ ಜಯ0 ॥ 5 ॥

ಮಲ ಮೇರೇ ಸಬ ಕಾಟೋ ಹೃದಯಕಮಲ ವಿಕಸೇ ।
ಅನ್ತಸ್ತ್ರಯ ಮೇರಾ ನಿತ ತುಝ ಮೇಂ ಲೀನ ರಹೇ ॥ ಜಯ0 ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀಗುರುಪದ ಸೇ ಜನ್ಮೇ ಧೂಲ ಸೇ ಭಾಲ ಸಜೇ ।
ವಿಧಿ ಕೇ ಕಲುಷಿತ ಅಕ್ಷರ ವಿನಶೇ ಹಿಮ ಜೈಸೇ ॥ ಜಯ0 ॥ 7 ॥

ತನಮನ ಸೌಂಪೇಂ ತುಝಕೋ ಹೇ ಸದ್ಗುರು ಪ್ಯಾರೇ ।
ನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಜಪ ಮೇಂ ನಿತ, ರಹೂಂ ಮಗನ ತೇರೇ ॥ ಜಯ0 ॥ 8 ॥

ಮೈಂ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಹೂಂ ಚಂಚಲ ತನ ಮೇರಾ ನಿರ್ಬಲ ।
ಏಕಬಾರ ಅಪನಾಓ ಜನ್ಮ ಸಫಲ ಹೋವೇ ॥ ಜಯ0 ॥ 9 ॥

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುರುದೇವ ಕೀ ಆರತೀ ಜೋ ಗಾವೇ ।
ವಹ ಶಿವಭಕ್ತ ನಿಃಸಂಶಯ ಶಿವಸಮ ಹೋ ಜಾವೇ ॥ ಜಯ0 ॥ 10 ॥

ಜಯ ಗುರುದೇವ ಹರೇ ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ ಹರೇ ।
ಮಮ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕ್ಷಣ ಮೇಂ ಕಷ್ಟ ಹರೇ ॥

ಪರಿಚಯ
ಭಕ್ತೋಂ ಕೇ ವಿಶೇಷ ಅನುರೋಧ ಪರ ಸದ್ಗುರು ನಾಮಾವಲೀ ಕೀ ರಚನಾ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ್ಯ
ಭಕ್ತೋಂ ಕೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನಾ ಮೇಂ ಸಹಾಯತಾಹೇತು ಹೈ । ಲಘುಪುಸ್ತಿಕಾ ರೂಪ ಮೇಂ
ಇಸಕಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೇವಲ ಇಸಲಿಏ ಹೈ ಕಿ ಭಕ್ತಜನ ಅಪನೀ ಜೇಬ ಮೇಂ ರಖಕರ
ಕಿಸೀ ಭೀ ಸಮಯ, ಜಬ ಸುವಿಧಾ ಹೋ, ಇಸಕಾ ಪಾಠ ಕರ ಸಕೇಂ । ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀವರ್ಗ
ಆವಶ್ಯಕತಾನುಸಾರ ಇಸಕಾ ಮನನ ಕರಕೇ ಮನೋವಾಂಛಿತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ
ಸಕತಾ ಹೈ ।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಏವಂ ಸದ್ಗುರು ಆರತೀ
ರಚಯಿತಾ- ಪ್ರೋ. ಮಾಖನಲಾಲ ಕುಕಿಲೂ
ಪ್ರಕಾಶಕ – ಈಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ
ಗುಪ್ತಗಂಗಾ, ನಿಶಾತ, ಶ್ರೀನಗರ, ಕಶ್ಮೀರ

Also Read 108 Names of Swami Lakshman Joo:

108 Names of Swami Lakshman Joo | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment