108 - Shatanamavali Guru Mantras Raghavendra Stotram

108 Names Sri Raghavendra Swamy in Bengali | Sri Raghavendra Stotram

Shri Raghavendra Ashtottara Sata Namavali Bengali:

ওং স্ববাগ্দে ব তাসরি দ্ব ক্তবিমলী কর্ত্রে নমঃ
ওং রাঘবেংদ্রায় নমঃ
ওং সকল প্রদাত্রে নমঃ
ওং ভ ক্তৌঘ সংভে দন দ্রুষ্টি বজ্রায় নমঃ
ওং ক্ষমা সুরেংদ্রায় নমঃ
ওং হরি পাদকংজ নিষেব ণালব্দি সমস্তে সংপদে নমঃ
ওং দেব স্বভাবায় নমঃ
ওং দি বিজদ্রুমায় নমঃ
ওং ইষ্ট প্রদাত্রে নমঃ
ওং ভব্য় স্বরূপায় নমঃ || 1০ ||

ওং ভ ব দুঃখতূল সংঘাগ্নিচর্য়ায় নমঃ
ওং সুখ ধৈর্য় শালিনে নমঃ
ওং সমস্ত দুষ্টগ্র হনিগ্র হেশায় নমঃ
ওং দুরত্য় য়ো পপ্ল সিংধু সেতবে নমঃ
ওং নিরস্ত দোষায় নমঃ
ওং নির বধ্য়দেহায় নমঃ
ওং প্রত্য়র্ধ মূকত্ববিধান ভাষায় নমঃ
ওং বিদ্বত্সরি জ্ঞেয় মহা বিশেষায় নমঃ
ওং বা গ্বৈখরী নির্জিত ভব্য় শে ষায় নমঃ
ওং সংতান সংপত্সরিশুদ্দভক্তী বিজ্ঞান নমঃ ||2০ ||

ওং বাগ্দে হসুপাটবাদি ধাত্রে নমঃ
ওং শরিরোত্ধ সমস্ত দোষ হংত্রে নমঃ
ওং শ্রী গুরু রাঘবেংদ্রায় নমঃ
ওং তিরস্কৃত সুংনদী জলপাদো দক মহিমাবতে নমঃ
ওং দুস্তা পত্রয় নাশনায় নমঃ
ওং মহাবংদ্য়াসুপুত্র দায়কায় নমঃ
ওং ব্য়ংগয় স্বংগ সমৃদ্দ দায় নমঃ
ওং গ্রহপাপা পহয়ে নমঃ
ওং দুরিতকানদাব ভুত স্বভক্তি দর্শ নায় নমঃ || 3০ ||

ওং সর্বতংত্র স্বতংত্রয় নমঃ
ওং শ্রীমধ্বমতবর্দনায় নমঃ
ওং বিজয়েংদ্র করা ব্জোত্দ সুদোংদ্রবর পূত্রকায় নমঃ
ওং য়তিরাজয়ে নমঃ
ওং গুরুবে নমঃ
ওং ভয়া পহায় নমঃ
ওং জ্ঞান ভক্তী সুপুত্রায়ুর্য়শঃ
শ্রী পুণ্য়বর্দ নায় নমঃ
ওং প্রতিবাদি ভয়স্বংত ভেদ চিহ্নার্ধ রায় নমঃ
ওং সর্ব বিদ্য়াপ্রবীণায় নমঃ
ওং অপরোক্ষি কৃত শ্রীশায় নমঃ || 4০ ||

ওং অপেক্ষিত প্রদাত্রে নমঃ
ওং দায়াদাক্ষিণ্য় বৈরাগ্য় বাক্পাটব মুখাংকি তায় নমঃ
ওং শাপানুগ্র হশাক্তয় নমঃ
ওং অজ্ঞান বিস্মৃতি ব্রাংতি নমঃ
ওং সংশয়াপস্মৃতি ক্ষ য়দোষ নাশকায় নমঃ
ওং অষ্টাক্ষর জপেস্টার্দ প্রদাত্রে নমঃ
ওং অধ্য়াত্ময় সমুদ্ভবকায়জ দোষ হংত্রে নমঃ
ওং সর্ব পুণ্য়র্ধ প্রদাত্রে নমঃ
ওং কালত্র য়প্রার্ধ নাকর্ত্য়হিকামুষ্মক সর্বস্টা প্রদাত্রে নমঃ
ওং অগম্য় মহিম্নেনমঃ || 5০ ||

ওং মহয়শশে নমঃ
ওং মদ্বমত দুগ্দাব্দি চংদ্রায় নমঃ
ওং অনঘায় নমঃ
ওং য়ধাশক্তি প্রদক্ষিণ কৃত সর্বয়াত্র ফলদাত্রে নমঃ
ওং শিরোধারণ সর্বতীর্ধ স্নান ফতদাতৃ সমব বংদাবন গত জালয় নমঃ
ওং নমঃ করণ সর্বভিস্টা ধার্তে নমঃ
ওং সংকীর্তন বেদাদ্য়র্দ জ্ঞান দাত্রে নমঃ
ওং সংসার মগ্নজনোদ্দার কর্ত্রে নমঃ
ওং কুস্টদি রোগ নিবর্ত কায় নমঃ
ওং অংধ দিব্য় দৃষ্টি ধাত্রে নমঃ || 6০ ||

ওং এড মূকবাক্সতুত্ব প্রদাত্রে নমঃ
ওং পূর্ণা য়ু:প্রদাত্রে নমঃ
ওং পূর্ণ সংপ ত্স্র দাত্রে নমঃ
ওং কুক্ষি গত সর্বদোষম্নানমঃ
ওং পংগু খংজ সমীচানাব য়ব নমঃ
ওং ভুত প্রেত পিশাচাদি পিডাঘ্নেনমঃ
ওং দীপ সংয়োজনজ্ঞান পুত্রা দাত্রে নমঃ
ওং ভব্য় জ্ঞান ভক্ত্য়দি বর্দনায় নমঃ
ওং সর্বাভিষ্ট প্রদায় নমঃ
ওং রাজচোর মহা ব্য়া ঘ্র সর্পন ক্রাদি পিডনঘ্নেনমঃ || 7০ ||

ওং স্বস্তোত্র পরনেস্টার্ধ সমৃদ্ধ দয় নমঃ
ওং উদ্য় ত্প্রুদ্য়োন ধর্মকূর্মাসন স্দায় নমঃ
ওং খদ্য় খদ্য়ো তন দ্য়োত প্রতাপায় নমঃ
ওং শ্রীরামমানসায় নমঃ
ওং দৃত কাষায়ব সনায় নমঃ
ওং তুলসিহার বক্ষ নমঃ
ওং দোর্দংড বিলসদ্দংড কমংডলু বিরাজিতায় নমঃ
ওং অভয় জ্ঞান সমুদ্রাক্ষ মালাশীলক রাংবুজায় নমঃ
ওং য়োগেংদ্র বংদ্য় পাদাব্জায় নমঃ
ওং পাপাদ্রি পাটন বজ্রায় নমঃ || 8০ ||

ওং ক্ষমা সুর গণাধী শায় নমঃ
ওং হরি সেবলব্দি সর্ব সংপদে নমঃ
ওং তত্ব প্রদর্শকায় নমঃ
ওং ভব্য়কৃতে নমঃ
ওং বহুবাদি বিজয়িনে নমঃ
ওং পুণ্য়বর্দন পাদাব্জাভি ষেক জল সংচায়ায় নমঃ
ওং দ্য়ুনদী তুল্য়সদ্গুণায় নমঃ
ওং ভক্তাঘবিদ্বংসকর নিজমূরি প্রদর্শকায় নমঃ || 9০ ||

ওং জগদ্গুর বে নমঃ কৃপানিধ য়ে নমঃ
ওং সর্বশাস্ত্র বিশারদায় নমঃ
ওং নিখিলেংদ্রি য়দোষ ঘ্নে নমঃ
ওং অষ্টাক্ষর মনূদি তায় নমঃ
ওং সর্বসৌখ্য়কৃতে নমঃ
ওং মৃত পোত প্রাণাদাত্রে নমঃ
ওং বেদি স্ধপুরুষোজ্জী বিনে নমঃ
ওং বহ্নিস্ত মালিকোদ্দ র্ত্রে নমঃ
ওং সমগ্র টীক ব্য়াখ্য়াত্রে নমঃ
ওং ভাট্ট সংগ্র হকৃতে নমঃ || 1০০ ||

ওং সুধাপর মিলোদ্দ র্ত্রে নমঃ
ওং অপস্মারা পহ র্ত্রে নমঃ
ওং উপনিষ ত্খংডার্ধ কৃতে নমঃ
ওং ঋ গ্ব্য়খ্য়ান কৃদাচার্য়ায় নমঃ
ওং মংত্রালয় নিবসিনে নমঃ
ওং ন্য়ায় মুক্তা বলীক র্ত্রে নমঃ
ওং চংদ্রি কাব্য়াখ্য়াক র্ত্রে নমঃ
ওং সুংতংত্র দীপিকা র্ত্রে নমঃ
ওং গীতার্দ সংগ্রহকৃতে নমঃ || 1০8 ||

Also Read:

108 Names Sri Raghavendra Swamy in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil