Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Slokas / Aadi Shankaracharya’s Stotram and Meaning

Aadi Shankaracharya’s Stotram and Meaning

490 Views

Lankayam Shankari devi, Kamakshi Kanchika pure /
Pradyumne Shrinkhala devi, Chamunda Krouncha pattane //

Alampure Jogulamba, Sri shaile Bhramarambika /
Kolha pure Maha lakshmi, Mahurye Ekaveerika //

Ujjainyam Maha kali, Peethikayam Puruhutika /
Odhyane Girija devi, Manikya Daksha vatike //

Hari kshetre Kama rupi, Prayage Madhaveshwari /
Jwalayam Vishnavi devi, Gaya Mangalya gourika //

Varanasyam Vishalakshi, Kashmire tu Saraswati /
Ashtadasha Shakti peethani, Yoginamapi durlabham //

Sayamkale pathennityam, Sarva shatri vinashanam /
Sarva roga haram divyam, Sarva sampatkaram shubham //

aadi-shankaracharyaAdi Shankaracharya’s Stotram Meaning:

Goddess Shankari in Sri lanka, Kamakshi in Kanchipuram,
Goddess Shrinkhala in Pradyumna and Chamunda in Mysore

Goddess Jogulamba in Alampur, Goddess Brhamarabika in Sri Shailam,
Goddess Maha Lakshmi in Kolhapur and Goddess Eka veera in Mahur

Goddess Maha Kali in Ujjain Purhuthika in Peethika,

Goddess Girija in Odhyana and goddess Manikya in the house of Daksha,

Goddess Kama rupi in the temple of Vishnu, Goddess Madhevaswari in Allahabad,
The flame giving Goddess in Jwala muki and Mangala Gouri in Gaya.

Goddess Visalakshi in Varanasi, Goddess Saraswathi in Kashmir,
Are the 18 houses of Shakthi, which are rare even to devas.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *