Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Achyutashtakam Lyrics in English

Achyutashtakam Lyrics in English

1317 Views

acyutasṭakam Lyrics in English:

॥ acyutasṭakam ॥

acyutam kesavam ramanarayanam ktsnadamodaram vasudevam harim ।
sridharam madhavam gopikavallabham janakinayakam ramacandram bhaje ॥ 1॥

acyutam kesavam satyabhamadhavam madhavam sridharam radhikaradhitam ।
indiramandiram cetasa sundaram devakinandanam nandanam samdadhe ॥ 2॥

visnave jisnave saṅkhine cakrine rukminiragine janakijanaye ।
vallavivallabhaya’rcitayatmane kamsavidhvamsine vamsine te namah ॥ 3॥

ktsna govinda he rama narayana sripate vasudevajita srinidhe ।
acyutananta he madhavadhoksaja dvarakanayaka draupadiraksaka ॥ 4॥

raksasaksobhitah sitaya sobhito danḍakaranyabhupunyatakaranah ।
laksmanenanvito vanaraih sevito’gastyasampujito raghavah patu mam ॥ 5॥

dhenukarisṭako’nisṭaktddvesinam kesiha kamsahtdvamsikavadakah ।
putanakopakah surajakhelano balagopalakah patu mam sarvada ॥ 6॥

vidyududdhayotavanaprasphuradvasasam pravtḍambhodavatprollasadvigraham ।
vanyaya malaya sobhitorahsthalam lohitamghridvayam varijaksam bhaje ॥ 7॥

kuñcitaih kuntalairbhrajamanananam ratnamaulim lasat kunḍalam ganḍayoh ।
harakeyurakam kaṅkanaprojjvalam kiṅkinimañjulam syamalam tam bhaje ॥ 8॥

acyutasyasṭakam yah paṭhedisṭadam prematah pratyaham purusah sasptham ।
vtttatah sumdaram kartt visvambharam tasya vasyo harirjayate satvaram ॥ 9॥

॥ iti srisamkaracaryaviracitamacyutasṭakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *