Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Achyutashtakam Lyrics in English

Achyutashtakam Lyrics in English:

॥ acyutasṭakam ॥

acyutam kesavam ramanarayanam ktsnadamodaram vasudevam harim ।
sridharam madhavam gopikavallabham janakinayakam ramacandram bhaje ॥ 1॥

acyutam kesavam satyabhamadhavam madhavam sridharam radhikaradhitam ।
indiramandiram cetasa sundaram devakinandanam nandanam samdadhe ॥ 2॥

visnave jisnave saṅkhine cakrine rukminiragine janakijanaye ।
vallavivallabhaya’rcitayatmane kamsavidhvamsine vamsine te namah ॥ 3॥

ktsna govinda he rama narayana sripate vasudevajita srinidhe ।
acyutananta he madhavadhoksaja dvarakanayaka draupadiraksaka ॥ 4॥

raksasaksobhitah sitaya sobhito danḍakaranyabhupunyatakaranah ।
laksmanenanvito vanaraih sevito’gastyasampujito raghavah patu mam ॥ 5॥

dhenukarisṭako’nisṭaktddvesinam kesiha kamsahtdvamsikavadakah ।
putanakopakah surajakhelano balagopalakah patu mam sarvada ॥ 6॥

vidyududdhayotavanaprasphuradvasasam pravtḍambhodavatprollasadvigraham ।
vanyaya malaya sobhitorahsthalam lohitamghridvayam varijaksam bhaje ॥ 7॥

kuñcitaih kuntalairbhrajamanananam ratnamaulim lasat kunḍalam ganḍayoh ।
harakeyurakam kaṅkanaprojjvalam kiṅkinimañjulam syamalam tam bhaje ॥ 8॥

acyutasyasṭakam yah paṭhedisṭadam prematah pratyaham purusah sasptham ।
vtttatah sumdaram kartt visvambharam tasya vasyo harirjayate satvaram ॥ 9॥

॥ iti srisamkaracaryaviracitamacyutasṭakam sampurnam ॥

Also Read:

Achyutashtakam in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | Oriya | Punjab | Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top