Durga Stotram

Annapurna Stotra for Gowri Habba Lyrics in Kannada

Annapurna Stotra for Gowri Habba Lyrics:

नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्यरत्नाकरी
निर्धूताखिल घॊरपावनकरी प्रत्यक्षमाहॆश्वरि ।
प्रालॆयाचल वंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ १ ॥

नानारत्न-विचित्र-भूषणकरी हॆमांबराडंबरी
मुक्ताहारविलंबमानविलसद्वक्षॊज-कुंभांतरी ।
काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ २ ॥

यॊगानंदकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी
चंद्रार्कानल-भासमान लहरी त्रैलॊक्यरक्षाकरी ।
सर्वैश्वर्यकरी तपःफलकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ ३ ॥

कैलासाचल-कंदरालयकरी गौरी उमा शांकरी
कौमारी निगमार्थगॊचरकरी ऒंकारबीजाक्षरी ।
मॊक्षद्वार-कवाट-पाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ ४ ॥

दृश्याऽदृश्य विभूतिवाहनकरी ब्रह्मांडभांडॊदरी
लीलानाटकसूत्रखॆलनकरी विज्ञानदीपांकुरी ।
श्रीविश्वॆशमनःप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ ५ ॥

उर्वीसर्वजनॆश्वरी जयकरी माता कृपासागरी
वॆणीनीलसमानकुंतलधरी नित्यान्नदानॆश्वरी ।
साक्षान्मॊक्षकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ ६ ॥

आदिक्षांतसमस्तवर्णनकरी शंभॊस्त्रिभावाकरी
काश्मीरी त्रीपुरॆश्वरी त्रिनयनी विश्वॆश्वरी शर्वरी ।
स्वर्गद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ ७ ॥

दॆवी सर्वविचित्र-रत्न-खचिता दाक्षायणी सुंदरी
वामस्वादुपयॊधरप्रियकरी सौभाग्यमाहॆश्वरी ।
भक्ताबीष्टकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ ८ ॥

चंद्रार्कानल-कॊटिकॊटिसदृशी चंद्रांशुबिंबाधरी
चंद्रार्काग्निसमानकुंडलधरी चंद्रार्कवर्णॆश्वरी ।
माला-पुस्तक-पाश-सांकुशधरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ ९ ॥

क्षत्रत्राणकरी महाभयहरी माताकृपासागरी
सर्वानंदकरी सदा शिवकरी विश्वॆश्वरी श्रीधरी ।
दक्षाक्रंदकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां दॆहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णॆश्वरी ॥ १० ॥

अन्नपूर्णॆ सदापूर्णॆ शंकरप्राणवल्लभॆ ।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां दॆहि च पार्वति ॥
माता च पार्वतीदॆवी पिता दॆवॊ महॆश्वरः ।
बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदॆशॊ भुवनत्रयं ॥

Also Read:

Annapurna Stotra for Gowri Habba Lyrics in English | Kannada | Hindi

Add Comment

Click here to post a comment