Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annapurna Stotra for Gowri Habba Lyrics in Hindi

Gowri Habba Annapurna Stotra for  Lyrics:

nityAnaMdakarI varABayakarI sauMdaryaratnAkarI
nirdhUtAKila GOrapAvanakarI pratyakShamAhESvari |
prAlEyAcala vaMSapAvanakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 1 ॥

nAnAratna-vicitra-BUShaNakarI hEmAMbarADaMbarI
muktAhAravilaMbamAnavilasadvakShOja-kuMBAMtarI |
kASmIrAgaruvAsitA rucikarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 2 ॥

yOgAnaMdakarI ripukShayakarI dharmArthaniShThAkarI
caMdrArkAnala-BAsamAna laharI trailOkyarakShAkarI |
sarvaiSvaryakarI tapaHPalakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 3 ॥

kailAsAcala-kaMdarAlayakarI gaurI umA SAMkarI
kaumArI nigamArthagOcarakarI OMkArabIjAkSharI |
mOkShadvAra-kavATa-pATanakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 4 ॥

dRuSyA&dRuSya viBUtivAhanakarI brahmAMDaBAMDOdarI
lIlAnATakasUtraKElanakarI vij~jAnadIpAMkurI |
SrIviSvESamanaHprasAdanakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 5 ॥

urvIsarvajanESvarI jayakarI mAtA kRupAsAgarI
vENInIlasamAnakuMtaladharI nityAnnadAnESvarI |
sAkShAnmOkShakarI sadASuBakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 6 ॥

AdikShAMtasamastavarNanakarI SaMBOstriBAvAkarI
kASmIrI trIpurESvarI trinayanI viSvESvarI SarvarI |
svargadvArakavATapATanakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 7 ॥

dEvI sarvavicitra-ratna-KacitA dAkShAyaNI suMdarI
vAmasvAdupayOdharapriyakarI sauBAgyamAhESvarI |
BaktAbIShTakarI sadASuBakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 8 ॥

caMdrArkAnala-kOTikOTisadRuSI caMdrAMSubiMbAdharI
caMdrArkAgnisamAnakuMDaladharI caMdrArkavarNESvarI |
mAlA-pustaka-pASa-sAMkuSadharI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 9 ॥

kShatratrANakarI mahABayaharI mAtAkRupAsAgarI
sarvAnaMdakarI sadA SivakarI viSvESvarI SrIdharI |
dakShAkraMdakarI nirAmayakarI kASIpurAdhISvarI
BikShAM dEhi kRupAvalaMbanakarI mAtAnnapUrNESvarI ॥ 10 ॥

annapUrNE sadApUrNE SaMkaraprANavallaBE |
j~jAnavairAgyasiddhyarthaM BikShAM dEhi ca pArvati ॥
mAtA ca pArvatIdEvI pitA dEvO mahESvaraH |
bAMdhavAH SivaBaktASca svadESO BuvanatrayaM ॥

Also Read:

Annapurna Stotra for Gowri Habba Lyrics in English | Kannada | Hindi

Annapurna Stotra for Gowri Habba Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top