Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ashtapadis or Ashtapadi Lyrics in Oriya | ଅଷ୍ଟପଦୀ

ଅଷ୍ଟପଦୀ Lyrics in Oriya:

(ରାଗ ଭୈରଵ)
ଜୟତି ନିଜଘୋଷଭୁଵି ଗୋପମଣିଭୂଷଣମ୍ ।
ୟୁଵତିକଲଧୌତରତିଜଟିତମଵିଦୂଷଣମ୍ ॥ ଧ୍ରୁଵପଦମ୍ ॥

ଵିକଚଶରଦମ୍ବୁରୁହରୁଚିରମୁଖତୋଽନିଶମ୍ ।
ଜିଘ୍ରତାଦମଲମଧୁମଦଶାଲିନୀ ଭୃଶମ୍ ॥ ୧॥

ତରଲଦଲସାପାଙ୍ଗଵିଭ୍ରମଭ୍ରାମିତମ୍ ।
ନିଃସ୍ଥିରୀଭଵିତୁମିଚ୍ଛତୁ ହୃଦିତକାମିତମ୍ ॥ ୨॥

ମଧୁରମୃଦୁହାସକଲିତାଧରଚ୍ୟୁତରସମ୍ ।
ପିବତୁ ରସନାଽପି ମୁହୁରୁଦିତରତିଲାଲସମ୍ ॥ ୩॥

ଅମୃତମୟଶିଶିରଵଚନେଷୁ ନଵସୂତ୍ସୁକମ୍ ।
ଶ୍ରଵଣପୁଟୟୁଗଲମନୁଭଵତୁ ଚିରସୂତ୍ସୁକମ୍ ॥ ୪॥

ଵିପୁଲଵକ୍ଷସ୍ଥଲେ ସ୍ପର୍ଶରସପୂରିତମ୍ ।
ତୁଙ୍ଗକୁଚକଲଶୟୁଗମସ୍ତୁ ମଦନେରିତମ୍ ॥ ୫॥

ମୃଦିତତମକାୟଦେଵଦ୍ରୁମାଲମ୍ବିତା ।
ହର୍ଷମତିଶୟିତମୁପୟାତୁ ତନୁଲତା ୬॥

ପୁଷ୍ପରସପୁଷ୍ଟପରପୁଷ୍ଟଭୃଙ୍ଗୀମୟେ ।
ଵସତିରପି ଭଵତୁ ମମ ନିଭୃତକୁଞ୍ଜାଲୟେ ॥ ୭॥

ଗୀତମିଦମେଵମୁରୁଭାଵଗର୍ଭିତପଦମ୍ ।
ରୋଚୟତୁ କୃଷ୍ଣମିହ ସରସସମ୍ପଦମ୍ ॥ ୮॥

ଇତି ଶ୍ରୀଦେଵକୀନନ୍ଦନଜୀକୃତାଽଷ୍ଟପଦୀ ସମାପ୍ତା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top