Ashtaka

Ashtashloki Lyrics in Kannada | ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕೀ

ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕೀ Lyrics in Kannada:

ಅಕಾರಾರ್ಥೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಗದುದಯರಕ್ಷಾಪ್ರಲಯಕೃತ್
ಮಕಾರಾರ್ಥೋ ಜೀವಸ್ತದುಪಕರಣಂ ವೈಷ್ಣವಮಿದಮ್ ।
ಉಕಾರೋಽನನ್ಯರ್ಹಂ ನಿಯಮಯತಿ ಸಮ್ಬನ್ಧಮನಯೋಃ
ತ್ರಯೀಸಾರಸ್ತ್ರ್ಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣವ ಇಮಮರ್ಥಂ ಸಮದಿಶತ್ ॥ 1॥

ಮನ್ತ್ರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮಧ್ಯಮೇನ ನಮಸಾ ಪುಂಸಃಸ್ವರೂಪಂಗತಿಃ
ಗಮ್ಯಂ ಶಿಕ್ಷಿತಮೀಕ್ಷಿತೇನ ಪುರತಃಪಶ್ಚಾದಪಿ ಸ್ಥಾನತಃ ।
ಸ್ವಾತನ್ರಯಂ ನಿಜರಕ್ಷಣಂ ಸಮುಚಿತಾ ವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಾನ್ಯೋಚಿತಾ
ತಸ್ಯೈವೇತಿ ಹರೇರ್ವಿವಿಚ್ಯ ಕಥಿತಂ ಸ್ವಸ್ಯಾಪಿ ನಾರ್ಹಂ ತತಃ ॥ 2॥

ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವಸ್ವಮಹಮಥ ಮಹ್ಯಂ ನ ನಿವಹಾಃ
ನರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಾನಾಮಯನಮಿತಿ ನಾರಾಯಣಪದಮ್ ।
ಯಮಾಹಾಸ್ಮೈ ಕಾಲಂ ಸಕಲಮಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಕಲಾ-
ಸ್ವವಸ್ಥಾಸ್ವಾವಿಃ ಸ್ಯುರ್ಮಮ ಸಹಜಕೈಂಕರ್ಯವಿಧಯಃ ॥ 3॥

ದೇಹಾಸಕ್ತಾತ್ಮಬುದ್ಧಿರ್ಯದಿ ಭವತಿ ಪದಂ ಸಾಧು ವಿದ್ಯಾತ್ತೃತೀಯಂ
ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಾನ್ಧೋ ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಥಮಮಿತರಶೇಷತ್ವಧೀಶ್ಚೇದ್ದ್ವಿತೀಯಮ್ ।
ಆತ್ಮತ್ರಾಣೋನ್ಮುಖಶ್ಚೇನ್ನಮ ಇತಿ ಚ ಪದಂ ಬಾನ್ಧವಾಭಾಸಲೋಲಃ
ಶಬ್ದಂ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವಿಷಯಚಪಲಧೀಶ್ಚೇಚ್ಚತುರ್ಥೀಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ ॥ 4॥

ನೇತೃತ್ವಂ ನಿತ್ಯಯೋಗಂ ಸಮುಚಿತಗುಣಜಾತಂ ತನುಖ್ಯಾಪನಂಚೋ-
ಪಾಯಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಭಾಗಂ ತ್ವಥ ಮಿಥುನಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಮೇವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ ।
ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಚ ಪ್ರಬಲತರವಿರೋಧಿಪ್ರಹಾಣಂ ದಶೈತಾನ್
ಮನ್ತಾರಂ ತ್ರಾಯತೇ ಚೇತ್ಯಧಿಗತನಿಯಮಃ ಷಟ್ಪದೋಽಯಂ ದ್ವಿಖಂಡಃ ॥ 5॥

ಈಶಾನಾಂಜಗತಾಮಧೀಶದಯಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ಸಂಶ್ರಿತ್ಯಾಶ್ರಯಣೋಚಿತಾಖಿಲಗುಣಸ್ಯಾಂಘ್ರೀ ಹರೇರಾಶ್ರಯೇ ।
ಇಷ್ಟೋಪಾಯತಯಾ ಶ್ರಿಯಾ ಚ ಸಹಿತಾಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಾಯಾರ್ಥಯೇ
ಕರ್ತುಂ ದಾಸ್ಯಮಶೇಷಮಪ್ರತಿಹತಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಹಂ ನಿರ್ಮಮಃ ॥ 6॥

ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥತಯಾ ಮಯೋಕ್ತಮಖಿಲಂ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯ ಧರ್ಮಂ ಪುನಃ
ಮಾಮೇಕಂ ಮದವಾಪ್ತಯೇ ಶಮಣಮಿತ್ಯಾರ್ತೋಽವಸಾಯಂ ಕುರು ।
ತ್ವಾಮೇಕಂ ವ್ಯವಸಾಯಯುಕ್ತಮಖಿಲಜ್ಞಾನಾದಿಪೂರ್ಣೋ ಹ್ಯಹಂ
ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಪ್ರತಿಬನ್ಧಕೈರ್ವಿರಹಿತಂ ಕುರ್ಯಾಂ ಶುಚಂ ಮಾ ಕೃಥಾಃ ॥ 7॥

ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತ್ವದಧೀನತಾಂ ಮಯಿ ಸದಾ ಕರ್ಮಾದ್ಯುಪಾಯಾನ್ ಹರೇ
ಕರ್ತುಂ ತ್ಯಕ್ತುಮಪಿ ಪ್ರಪತ್ತುಮನಲಂ ಸೀದಾಮಿ ದುಃಖಾಕುಲಃ ।
ಏತಜ್ಜ್ಞಾನಮುಪೇಯುಷೋ ಮಮ ಪುನಸ್ಸರ್ವಾಪರಾಧಕ್ಷಯಂ
ಕರ್ತಾಸೀತಿ ದೃಢೋಽಸ್ಮಿ ತೇ ತು ಚರಮಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸ್ಮರನ್ಸಾರಥೇಃ ॥ 8॥

ಶಾಖಾನಾಮುಪರಿ ಸ್ಥಿತೇನ ಮನುನಾ ಮೂಲೇನ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಃ
ಸತ್ತಾಹೇತುಸಕೃಜ್ಜಪೇನ ಸಕಲಂ ಕಾಲಂ ದ್ವಯೇನ ಕ್ಷಿಪನ್ ।
ವೇದೋತ್ತಂಸವಿಹಾರಸಾರಥಿದಯಾಗುಮ್ಫೇನ ವಿಸ್ತ್ರಮ್ಭಿತಃ
ಸಾರಜ್ಞೋ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದಸ್ತಿ ಭುವನೇ ನಾಥಃ ಸ ಯೂಥಸ್ಯ ನಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥