Ashtaka

Bhadrakali Stutih Lyrics in Tamil | ப⁴த்³ரகாலீஸ்துதி:

ப⁴த்³ரகாலீஸ்துதி: Lyrics in Tamil:

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணு ஊசது: –
நமாமி த்வாம் விஶ்வகர்த்ரீம் பரேஶீம்
நித்யாமாத்³யாம் ஸத்யவிஜ்ஞாநரூபாம் ।
வாசாதீதாம் நிர்கு³ணாம் சாதிஸூக்ஷ்மாம்
ஜ்ஞாநாதீதாம் ஶுத்³த⁴விஜ்ஞாநக³ம்யாம் ॥ 1॥

பூர்ணாம் ஶுத்³தா⁴ம் விஶ்வரூபாம் ஸுரூபாம்
தே³வீம் வந்த்³யாம் விஶ்வவந்த்³யாமபி த்வாம் ।
ஸர்வாந்த:ஸ்தா²முத்தமஸ்தா²நஸம்ஸ்தா²-
மீடே³ காலீம் விஶ்வஸம்பாலயித்ரீம் ॥ 2॥

மாயாதீதாம் மாயிநீம் வாபி மாயாம்
பீ⁴மாம் ஶ்யாமாம் பீ⁴மநேத்ராம் ஸுரேஶீம் ।
வித்³யாம் ஸித்³தா⁴ம் ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தா²-
மீடே³ காலீம் விஶ்வஸம்ஹாரகர்த்ரீம் ॥ 3॥

நோ தே ரூபம் வேத்தி ஶீலம் ந தா⁴ம
நோ வா த்⁴யாநம் நாபி மந்த்ரம் மஹேஶி ।
ஸத்தாரூபே த்வாம் ப்ரபத்³யே ஶரண்யே
விஶ்வாராத்⁴யே ஸர்வலோகைகஹேதும் ॥ 4॥

த்³யௌஸ்தே ஶீர்ஷம் நாபி⁴தே³ஶோ நப⁴ஶ்ச
சக்ஷூம்ஷி தே சந்த்³ரஸூர்யாநலாஸ்தே ।
உந்மேஷாஸ்தே ஸுப்ரபோ³தோ⁴ தி³வா ச
ராத்ரிர்மாதஶ்சக்ஷுஷோஸ்தே நிமேஷம் ॥ 5॥

வாக்யம் தே³வா பூ⁴மிரேஷா நிதம்ப³ம்
பாதௌ³ கு³ல்ப²ம் ஜாநுஜங்க⁴ஸ்த்வத⁴ஸ்தே ।
ப்ரீதிர்த⁴ர்மோঽத⁴ர்மகார்யம் ஹி கோப:
ஸ்ருʼஷ்டிர்போ³த:⁴ ஸம்ஹ்ருʼதிஸ்தே து நித்³ரா ॥ 6॥

அக்³நிர்ஜிஹ்வா ப்³ராஹ்மணாஸ்தே முகா²ப்³ஜம்
ஸந்த்⁴யே த்³வே தே ப்⁴ரூயுக³ம் விஶ்வமூர்தி: ।
ஶ்வாஸோ வாயுர்பா³ஹவோ லோகபாலா:
க்ரீடா³ ஸ்ருʼஷ்டி: ஸம்ஸ்தி²தி: ஸம்ஹ்ருʼதிஸ்தே ॥ 7॥

ஏவம்பூ⁴தாம் தே³வி விஶ்வாத்மிகாம் த்வாம்
காலீம் வந்தே³ ப்³ரஹ்மவித்³யாஸ்வரூபாம் ।
மாத: பூர்ணே ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாநக³ம்யே
து³ர்கே³ঽபாரே ஸாரரூபே ப்ரஸீத³ ॥ 8॥
இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴க³வதே மஹாபுராணே ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுக்ருʼதா ப⁴த்³ரகாலீஸ்துதி: ஸம்பூர்ணா ।

ஹிந்தீ³ பா⁴வார்த² –
ப்³ரஹ்மா ஔர விஷ்ணு போ³லே–ஸர்வஸ்ருʼஷ்டிகாரிணீ, பரமேஶ்வரீ,
ஸத்யவிஜ்ஞாந- ரூபா, நித்யா, ஆத்³யாஶக்தி ! ஆபகோ ஹம ப்ரணாம கரதே
ஹைம் । ஆப வாணீஸே பரே ஹைம், நிர்கு³ண ஔர அதி ஸூக்ஷ்ம ஹைம், ஜ்ஞாநஸே
பரே ஔர ஶுத்³த⁴ விஜ்ஞாந ஸே ப்ராப்ய ஹைம் ॥ 1॥

ஆப பூர்ணா, ஶுத்³தா⁴, விஶ்வரூபா, ஸுரூபா வந்த³நீயா ததா² விஶ்வவந்த்³யா
ஹைம் । ஆப ஸப³கே அந்த:கரணமேம் வாஸ கரதீ ஹைம் ஏவம் ஸாரே ஸம்ஸாரகா
பாலந கரதீ ஹைம் । தி³வ்ய ஸ்தா²நநிவாஸிநீ ஆப ப⁴க³வதீ மஹாகாலீகோ
ஹமாரா ப்ரணாம ஹை ॥ 2॥

மஹாமாயாஸ்வரூபா ஆப மாயாமயீ ததா² மாயாஸே அதீத ஹைம், ஆப பீ⁴ஷண,
ஶ்யாமவர்ணவாலீ, ப⁴யங்கர நேத்ரோம்வாலீ பரமேஶ்வரீ ஹைம் ।
ஆப ஸித்³தி⁴யோம் ஸே ஸம்பந்ந, வித்³யாஸ்வரூபா, ஸமஸ்த ப்ராணியோங்கே
ஹ்ருʼத³யப்ரதே³ஶமேம் நிவாஸ கரநேவாலீ ததா² ஸ்ருʼஷ்டிகா ஸம்ஹார
கரநேவாலீ ஹைம், ஆப மஹாகாலீ கோ ஹமாரா நமஸ்கார ஹை ॥ 3॥

மஹேஶ்வரீ ! ஹம ஆபகே ரூப, ஶீல, தி³வ்ய தா⁴ம, த்⁴யாந அத²வா
மந்த்ரகோ நஹீம் ஜாநதே । ஶரண்யே ! விஶ்வாராத்⁴யே! ஹம ஸாரீ ஸ்ருʼஷ்டிகீ
காரணபூ⁴தா ஔர ஸத்தாஸ்வரூபா ஆபகீ ஶரண மேம் ஹைம் ॥ 4॥

மாத: ! த்³யுலோக ஆபக ஸிர ஹை, நபோ⁴மண்ட³ல ஆபகா நாபி⁴ப்ரதே³ஶ ஹை ।
சந்த்³ர, ஸூர்ய ஔர அக்³நி ஆபகே த்ரிநேத்ர ஹைம், ஆபகா ஜக³நா ஹீ ஸ்ருʼஷ்டி
கே லியே தி³ந ஔர ஜாக³ரண கா ஹேது ஹை ஔர ஆபகா ஆँகே²ம் மூँத³ லேநா
ஹீ ஸ்ருʼஷ்டிகே லியே ராத்ரி ஹை ॥ 5॥

தே³வதா ஆபகீ வாணி ஹைம், யஹ ப்ருʼத்²வீ ஆபகா நிதம்ப³ப்ரதே³ஶ ததா²
பாதால ஆதி³ நீசே கே பா⁴க³ ஆபகே ஜங்கா⁴, ஜாநு, கு³ல்ப² ஔர சரண
ஹைம் । த⁴ர்ம ஆபகீ ப்ரஸந்நதா ஔர அத⁴ர்மகார்ய ஆபகே கோபகே லியே
ஹை । ஆபகா ஜாகா³ரண ஹீ இஸ ஸம்ஸாரகீ ஸ்ருʼஷ்டி ஹை ஔர ஆபகீ நித்³ரா
ஹீ இஸகா ப்ரலய ஹை ॥ 6॥

அக்³நி ஆபகீ ஜிஹ்வா ஹை, ப்³ராஹ்மண ஆபகே முக²கமல ஹைம் । தோ³நோம்
ஸந்த்⁴யாஏँ ஆபகீ தோ³நோம் ப்⁴ரூகுடியாँ ஹைம், ஆப விஶ்வரூபா ஹைம்,
வாயு ஆபகா ஶ்வாஸ ஹை, லோகபால ஆபகே பா³ஹு ஹைம் ஔர இஸ ஸம்ஸாரகீ
ஸ்ருʼஷ்டி, ஸ்தி²தி ததா² ஸம்ஹார ஆபகீ லீலா ஹை ॥ 7॥

பூர்ணே! ஐஸீ ஸர்வஸ்வரூபா ஆப மஹாகாலீகோ ஹமாரா ப்ரணாம ஹை । ஆப
ப்³ரஹ்மவித்³யாஸ்வரூபா ஹைம் । ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாநஸே ஹீ ஆபகீ ப்ராப்தி ஸம்ப⁴வ
ஹை । ஸர்வஸாரரூபா, அநந்தஸ்வரூபிணீ மாதா து³ர்கே³! ஆப ஹமபர ப்ரஸந்ந
ஹோம் ॥ 8॥

இஸ ப்ரகார ஶ்ரீமஹாபா⁴க³வதபுராண கே அந்தர்க³த ப்³ரஹ்மா ஔர விஷ்ணுத்³வாரா
கீ க³யீ ப⁴த்³ரகாலீஸ்துதி ஸம்பூர்ண ஹுஈ ।