Ashtaka

Bhadrakali Stutih Lyrics in Telugu | భద్రకాలీస్తుతిః

భద్రకాలీస్తుతిః Lyrics in Telugu:

బ్రహ్మవిష్ణు ఊచతుః –
నమామి త్వాం విశ్వకర్త్రీం పరేశీం
నిత్యామాద్యాం సత్యవిజ్ఞానరూపామ్ ।
వాచాతీతాం నిర్గుణాం చాతిసూక్ష్మాం
జ్ఞానాతీతాం శుద్ధవిజ్ఞానగమ్యామ్ ॥ ౧॥

పూర్ణాం శుద్ధాం విశ్వరూపాం సురూపాం
దేవీం వన్ద్యాం విశ్వవన్ద్యామపి త్వామ్ ।
సర్వాన్తఃస్థాముత్తమస్థానసంస్థా-
మీడే కాలీం విశ్వసమ్పాలయిత్రీమ్ ॥ ౨॥

మాయాతీతాం మాయినీం వాపి మాయాం
భీమాం శ్యామాం భీమనేత్రాం సురేశీమ్ ।
విద్యాం సిద్ధాం సర్వభూతాశయస్థా-
మీడే కాలీం విశ్వసంహారకర్త్రీమ్ ॥ ౩॥

నో తే రూపం వేత్తి శీలం న ధామ
నో వా ధ్యానం నాపి మన్త్రం మహేశి ।
సత్తారూపే త్వాం ప్రపద్యే శరణ్యే
విశ్వారాధ్యే సర్వలోకైకహేతుమ్ ॥ ౪॥

ద్యౌస్తే శీర్షం నాభిదేశో నభశ్చ
చక్షూంషి తే చన్ద్రసూర్యానలాస్తే ।
ఉన్మేషాస్తే సుప్రబోధో దివా చ
రాత్రిర్మాతశ్చక్షుషోస్తే నిమేషమ్ ॥ ౫॥

వాక్యం దేవా భూమిరేషా నితమ్బం
పాదౌ గుల్ఫం జానుజఙ్ఘస్త్వధస్తే ।
ప్రీతిర్ధర్మోఽధర్మకార్యం హి కోపః
సృష్టిర్బోధః సంహృతిస్తే తు నిద్రా ॥ ౬॥

అగ్నిర్జిహ్వా బ్రాహ్మణాస్తే ముఖాబ్జం
సన్ధ్యే ద్వే తే భ్రూయుగం విశ్వమూర్తిః ।
శ్వాసో వాయుర్బాహవో లోకపాలాః
క్రీడా సృష్టిః సంస్థితిః సంహృతిస్తే ॥ ౭॥

ఏవంభూతాం దేవి విశ్వాత్మికాం త్వాం
కాలీం వన్దే బ్రహ్మవిద్యాస్వరూపామ్ ।
మాతః పూర్ణే బ్రహ్మవిజ్ఞానగమ్యే
దుర్గేఽపారే సారరూపే ప్రసీద ॥ ౮॥
ఇతి శ్రీమహాభాగవతే మహాపురాణే బ్రహ్మవిష్ణుకృతా భద్రకాలీస్తుతిః సమ్పూర్ణా ।

హిన్దీ భావార్థ –
బ్రహ్మా ఔర విష్ణు బోలే–సర్వసృష్టికారిణీ, పరమేశ్వరీ,
సత్యవిజ్ఞాన- రూపా, నిత్యా, ఆద్యాశక్తి ! ఆపకో హమ ప్రణామ కరతే
హైం । ఆప వాణీసే పరే హైం, నిర్గుణ ఔర అతి సూక్ష్మ హైం, జ్ఞానసే
పరే ఔర శుద్ధ విజ్ఞాన సే ప్రాప్య హైం ॥ ౧॥

ఆప పూర్ణా, శుద్ధా, విశ్వరూపా, సురూపా వన్దనీయా తథా విశ్వవన్ద్యా
హైం । ఆప సబకే అన్తఃకరణమేం వాస కరతీ హైం ఏవం సారే సంసారకా
పాలన కరతీ హైం । దివ్య స్థాననివాసినీ ఆప భగవతీ మహాకాలీకో
హమారా ప్రణామ హై ॥ ౨॥

మహామాయాస్వరూపా ఆప మాయామయీ తథా మాయాసే అతీత హైం, ఆప భీషణ,
శ్యామవర్ణవాలీ, భయంకర నేత్రోంవాలీ పరమేశ్వరీ హైం ।
ఆప సిద్ధియోం సే సమ్పన్న, విద్యాస్వరూపా, సమస్త ప్రాణియోంకే
హృదయప్రదేశమేం నివాస కరనేవాలీ తథా సృష్టికా సంహార
కరనేవాలీ హైం, ఆప మహాకాలీ కో హమారా నమస్కార హై ॥ ౩॥

మహేశ్వరీ ! హమ ఆపకే రూప, శీల, దివ్య ధామ, ధ్యాన అథవా
మన్త్రకో నహీం జానతే । శరణ్యే ! విశ్వారాధ్యే! హమ సారీ సృష్టికీ
కారణభూతా ఔర సత్తాస్వరూపా ఆపకీ శరణ మేం హైం ॥ ౪॥

మాతః ! ద్యులోక ఆపక సిర హై, నభోమణ్డల ఆపకా నాభిప్రదేశ హై ।
చన్ద్ర, సూర్య ఔర అగ్ని ఆపకే త్రినేత్ర హైం, ఆపకా జగనా హీ సృష్టి
కే లియే దిన ఔర జాగరణ కా హేతు హై ఔర ఆపకా ఆఁఖేం మూఁద లేనా
హీ సృష్టికే లియే రాత్రి హై ॥ ౫॥

దేవతా ఆపకీ వాణి హైం, యహ పృథ్వీ ఆపకా నితమ్బప్రదేశ తథా
పాతాల ఆది నీచే కే భాగ ఆపకే జఙ్ఘా, జాను, గుల్ఫ ఔర చరణ
హైం । ధర్మ ఆపకీ ప్రసన్నతా ఔర అధర్మకార్య ఆపకే కోపకే లియే
హై । ఆపకా జాగారణ హీ ఇస సంసారకీ సృష్టి హై ఔర ఆపకీ నిద్రా
హీ ఇసకా ప్రలయ హై ॥ ౬॥

అగ్ని ఆపకీ జిహ్వా హై, బ్రాహ్మణ ఆపకే ముఖకమల హైం । దోనోం
సన్ధ్యాఏఁ ఆపకీ దోనోం భ్రూకుటియాఁ హైం, ఆప విశ్వరూపా హైం,
వాయు ఆపకా శ్వాస హై, లోకపాల ఆపకే బాహు హైం ఔర ఇస సంసారకీ
సృష్టి, స్థితి తథా సంహార ఆపకీ లీలా హై ॥ ౭॥

పూర్ణే! ఐసీ సర్వస్వరూపా ఆప మహాకాలీకో హమారా ప్రణామ హై । ఆప
బ్రహ్మవిద్యాస్వరూపా హైం । బ్రహ్మవిజ్ఞానసే హీ ఆపకీ ప్రాప్తి సమ్భవ
హై । సర్వసారరూపా, అనన్తస్వరూపిణీ మాతా దుర్గే! ఆప హమపర ప్రసన్న
హోం ॥ ౮॥

ఇస ప్రకార శ్రీమహాభాగవతపురాణ కే అన్తర్గత బ్రహ్మా ఔర విష్ణుద్వారా
కీ గయీ భద్రకాలీస్తుతి సమ్పూర్ణ హుఈ ।