Ashtaka

Champakapurishrinivasashtakam Lyrics in English

campakāpurīśrīnivāsāṣṭakam Lyrics in English:

saubhra-raja raja-raja kanjayoni-vanditam
nitya-bhakta-pujitam sudhanva-pujakancitam ।
kanja-cakra-kaustubhasi-rajitam gadadharam
campakapuri-nivasa-manivasamasraye ॥ 1॥

pannagari-yayinam supannagesa-sayinam
paṅkajari-paṅkajesta-locanam caturbhujam ।
paṅkajata-sosakam vipaṅkajata-posakam
campakapuri-nivasa-manivasamasraye ॥ 2॥

sarvaloka-nayakam suvanchitartha-dayakam
sarvacapa-bhanjakam sagarva-ravanantakam ।
pita-cela-dharakam kucela-rikta-dayakam
campakapuri-nivasa-manivasamasraye ॥ 3॥

naradadi-vanditam nṝnara-saila-bhanjitam
nara-sadma-vasa-jata-nara-purvakayanam ।
nara-tallajalayam kunarakantakalayam
campakapuri-nivasa-manivasamasraye ॥ 4॥

kala-megha-varnakam prakama-mukti-dayakam
kala-kala-karakam kukala-pasa-durakam ।
ratna-varma-raja-varsma-bhanu-vrnda-bhaskaram
campakapuri-nivasa-manivasamasraye ॥ 5॥

daksa-siksaka-cchidam kuhatakaksa-sambhidam
yaksa-gita-sevitam suraksanaika-diksitam ।
aksa-jata-marakam kataksa-drsti-tarakam
campakapuri-nivasa-manivasamasraye ॥ 6॥

svarna-sutra-gumphitoru-salikasma-malikam
ratna-ratna-ranjitam gadancitam krpakaram ।
prajvalatkiritinam pravisphurat-tripunḍrakam
campakapuri-nivasa-manivasamasraye ॥ 7॥

vaktra-kanti-vancitoru-saradendumanḍalam
kunda-danta-mindiresamaksaram niramayam ।
mandahasa-subhritasa-kiṅkini-lasat-katam
campakapuri-nivasa-manivasamasraye ॥ 8॥

srinivasamastakam bhavabdhi-soka-sosakam
sarvapapa-nasakam suputra-pautra-dayakam ।
ye pathanti bhaktitaḥ prayanti te tu sarvada
campakapuri-nivasa-manivasa-sannidhim ॥

iti sri kambham-cokkanna-viracitam
campakapuri-srinivasastakam sampurnam ।