Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Champakapurishrinivasashtakam Lyrics in Kannada | ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಾಷ್ಟಕಮ್

ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶೌಭ್ರ-ರಾಜ ರಾಜ-ರಾಜ ಕಂಜಯೋನಿ-ವನ್ದಿತಂ
ನಿತ್ಯ-ಭಕ್ತ-ಪೂಜಿತಂ ಸುಧನ್ವ-ಪೂಜಕಾಂಚಿತಮ್ ।
ಕಂಜ-ಚಕ್ರ-ಕೌಸ್ತುಭಾಸಿ-ರಾಜಿತಂ ಗದಾಧರಂ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ನಿವಾಸ-ಮಾನಿವಾಸಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 1॥

ಪನ್ನಗಾರಿ-ಯಾಯಿನಂ ಸುಪನ್ನಗೇಶ-ಶಾಯಿನಂ
ಪಂಕಜಾರಿ-ಪಂಕಜೇಷ್ಟ-ಲೋಚನಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪಂಕಜಾತ-ಶೋಷಕಂ ವಿಪಂಕಜಾತ-ಪೋಷಕಂ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ನಿವಾಸ-ಮಾನಿವಾಸಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 2॥

ಸರ್ವಲೋಕ-ನಾಯಕಂ ಸುವಾಂಛಿತಾರ್ಥ-ದಾಯಕಂ
ಶರ್ವಚಾಪ-ಭಂಜಕಂ ಸಗರ್ವ-ರಾವಣಾನ್ತಕಮ್ ।
ಪೀತ-ಚೇಲ-ಧಾರಕಂ ಕುಚೇಲ-ರಿಕ್ತ-ದಾಯಕಂ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ನಿವಾಸ-ಮಾನಿವಾಸಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 3॥

ನಾರದಾದಿ-ವನ್ದಿತಂ ನೄನಾರ-ಶೈಲ-ಭಂಜಿತಂ
ನಾರ-ಸದ್ಮ-ವಾಸ-ಜಾತ-ನಾರ-ಪೂರ್ವಕಾಯನಮ್ ।
ನಾರ-ತಲ್ಲಜಾಲಯಂ ಕುನಾರಕಾನ್ತಕಾಲಯಂ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ನಿವಾಸ-ಮಾನಿವಾಸಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 4॥

ಕಾಲ-ಮೇಘ-ವರ್ಣಕಂ ಪ್ರಕಾಮ-ಮುಕ್ತಿ-ದಾಯಕಂ
ಕಾಲ-ಕಾಲ-ಕಾರಕಂ ಕುಕಾಲ-ಪಾಶ-ದೂರಕಮ್ ।
ರತ್ನ-ವರ್ಮ-ರಾಜ-ವರ್ಷ್ಮ-ಭಾನು-ವೃನ್ದ-ಭಾಸ್ಕರಂ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ನಿವಾಸ-ಮಾನಿವಾಸಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 5॥

ದಕ್ಷ-ಶಿಕ್ಷಕ-ಚ್ಛಿದಂ ಕುಹಾಟಕಾಕ್ಷ-ಸಮ್ಭಿದಂ
ಯಕ್ಷ-ಗೀತ-ಸೇವಿತಂ ಸುರಕ್ಷಣೈಕ-ದೀಕ್ಷಿತಮ್ ।
ಅಕ್ಷ-ಜಾತ-ಮಾರಕಂ ಕಟಾಕ್ಷ-ದೃಷ್ಟಿ-ತಾರಕಂ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ನಿವಾಸ-ಮಾನಿವಾಸಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 6॥

ಸ್ವರ್ಣ-ಸೂತ್ರ-ಗುಮ್ಫಿತೋರು-ಸಾಲಿಕಾಶ್ಮ-ಮಾಲಿಕಂ
ರತ್ನ-ರತ್ನ-ರಂಜಿತಂ ಗದಾಂಚಿತಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ ।
ಪ್ರಜ್ವಲತ್ಕಿರೀಟಿನಂ ಪ್ರವಿಸ್ಫುರತ್-ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕಂ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ನಿವಾಸ-ಮಾನಿವಾಸಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 7॥

ವಕ್ತ್ರ-ಕಾನ್ತಿ-ವಂಚಿತೋರು-ಶಾರದೇನ್ದುಮಂಡಲಂ
ಕುನ್ದ-ದನ್ತ-ಮಿನ್ದಿರೇಶಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ ।
ಮನ್ದಹಾಸ-ಶುಭ್ರಿತಾಶ-ಕಿಂಕಿಣೀ-ಲಸತ್-ಕಟಂ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ನಿವಾಸ-ಮಾನಿವಾಸಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 8॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಷ್ಟಕಮ್ ಭವಾಬ್ಧಿ-ಶೋಕ-ಶೋಷಕಂ
ಸರ್ವಪಾಪ-ನಾಶಕಂ ಸುಪುತ್ರ-ಪೌತ್ರ-ದಾಯಕಮ್ ।
ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ಭಕ್ತಿತಃ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ತೇ ತು ಸರ್ವದಾ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ನಿವಾಸ-ಮಾನಿವಾಸ-ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಮ್ಭಮ್-ಚೋಕ್ಕಣ್ಣ-ವಿರಚಿತಂ
ಚಮ್ಪಕಾಪುರೀ-ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಷ್ಟಕಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top