Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Chandikashtakam Lyrics in Kannada | ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಮ್

Chandikashtakam Lyrics in Kannada | ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಮ್

96 Views

ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಸಹಸ್ರಚನ್ದ್ರನಿತ್ದಕಾತಿಕಾನ್ತ-ಚನ್ದ್ರಿಕಾಚಯೈ-
ದಿಶೋಽಭಿಪೂರಯದ್ ವಿದೂರಯದ್ ದುರಾಗ್ರಹಂ ಕಲೇಃ ।
ಕೃತಾಮಲಾಽವಲಾಕಲೇವರಂ ವರಂ ಭಜಾಮಹೇ
ಮಹೇಶಮಾನಸಾಶ್ರಯನ್ವಹೋ ಮಹೋ ಮಹೋದಯಮ್ ॥ 1॥

ವಿಶಾಲ-ಶೈಲಕನ್ದರಾನ್ತರಾಲ-ವಾಸಶಾಲಿನೀಂ
ತ್ರಿಲೋಕಪಾಲಿನೀಂ ಕಪಾಲಿನೀ ಮನೋರಮಾಮಿಮಾಮ್ ।
ಉಮಾಮುಪಾಸಿತಾಂ ಸುರೈರೂಪಾಸ್ಮಹೇ ಮಹೇಶ್ವರೀಂ
ಪರಾಂ ಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಸೂ ನಗೇಶ್ವರಸ್ಯ ನನ್ದಿನೀಮ್ ॥ 2॥

ಅಯೇ ಮಹೇಶಿ! ತೇ ಮಹೇನ್ದ್ರಮುಖ್ಯನಿರ್ಜರಾಃ ಸಮೇ
ಸಮಾನಯನ್ತಿ ಮೂರ್ದ್ಧರಾಗತ ಪರಾಗಮಂಘ್ರಿಜಮ್ ।
ಮಹಾವಿರಾಗಿಶಂಕರಾಽನುರಾಗಿಣೀಂ ನುರಾಗಿಣೀ
ಸ್ಮರಾಮಿ ಚೇತಸಾಽತಸೀಮುಮಾಮವಾಸಸಂ ನುತಾಮ್ ॥ 3॥

ಭಜೇಽಮರಾಂಗನಾಕರೋಚ್ಛಲತ್ಸುಚಾಮ ರೋಚ್ಚಲನ್
ನಿಚೋಲ-ಲೋಲಕುನ್ತಲಾಂ ಸ್ವಲೋಕ-ಶೋಕ-ನಾಶಿನೀಮ್ ।
ಅದಭ್ರ-ಸಮ್ಭೃತಾತಿಸಮ್ಭ್ರಮ-ಪ್ರಭೂತ-ವಿಭ್ರಮ-
ಪ್ರವೃತ-ತಾಂಡವ-ಪ್ರಕಾಂಡ-ಪಂಡಿತೀಕೃತೇಶ್ವರಾಮ್ ॥ 4॥

ಅಪೀಹ ಪಾಮರಂ ವಿಧಾಯ ಚಾಮರಂ ತಥಾಽಮರಂ
ನುಪಾಮರಂ ಪರೇಶಿದೃಗ್-ವಿಭಾವಿತಾ-ವಿತತ್ರಿಕೇ ।
ಪ್ರವರ್ತತೇ ಪ್ರತೋಷ-ರೋಷ-ಖೇಲನ ತವ ಸ್ವದೋಷ-
ಮೋಷಹೇತವೇ ಸಮೃದ್ಧಿಮೇಲನಂ ಪದನ್ನುಮಃ ॥ 5॥

ಭಭೂವ್-ಭಭವ್-ಭಭವ್-ಭಭಾಭಿತೋ-ವಿಭಾಸಿ ಭಾಸ್ವರ-
ಪ್ರಭಾಭರ-ಪ್ರಭಾಸಿತಾಗ-ಗಹ್ವರಾಧಿಭಾಸಿನೀಮ್ ।
ಮಿಲತ್ತರ-ಜ್ವಲತ್ತರೋದ್ವಲತ್ತರ-ಕ್ಷಪಾಕರ
ಪ್ರಮೂತ-ಭಾಭರ-ಪ್ರಭಾಸಿ-ಭಾಲಪಟ್ಟಿಕಾಂ ಭಜೇ ॥ 6॥

ಕಪೋತಕಮ್ಬು-ಕಾಮ್ಯಕಂಠ-ಕಂಠಯಕಂಕಣಾಂಗದಾ-
ದಿಕಾನ್ತ-ಕಾಶ್ಚಿಕಾಶ್ಚಿತಾಂ ಕಪಾಲಿಕಾಮಿನೀಮಹಮ್ ।
ವರಾಂಘ್ರಿನೂಪುರಧ್ವನಿ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಸಮ್ಭವದ್ ವಿಶೇಷ-
ಕಾವ್ಯಕಲ್ಪಕೌಶಲಾಂ ಕಪಾಲಕುಂಡಲಾಂ ಭಜೇ ॥ 7॥

ಭವಾಭಯ-ಪ್ರಭಾವಿತದ್ಭವೋತ್ತರಪ್ರಭಾವಿ ಭವ್ಯ
ಭೂಮಿಭೂತಿಭಾವನ ಪ್ರಭೂತಿಭಾವುಕಂ ಭವೇ ।
ಭವಾನಿ ನೇತಿ ತೇ ಭವಾನಿ! ಪಾದಪಂಕಜಂ ಭಜೇ
ಭವನ್ತಿ ತತ್ರ ಶತ್ರುವೋ ನ ಯತ್ರ ತದ್ವಿಭಾವನಮ್ ॥ 8॥

ದುರ್ಗಾಗ್ರತೋಽತಿಗರಿಮಪ್ರಭವಾಂ ಭವಾನ್ಯಾ
ಭವ್ಯಾಮಿಮಾಂ ಸ್ತುತಿಮುಮಾಪತಿನಾ ಪ್ರಣೀತಾಮ್ ।
ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇತ್ ಸಪುರೂಹೂತಪುರಾಧಿಪತ್ಯ
ಭಾಗ್ಯಂ ಲಭೇತ ರಿಪವಶ್ಚ ತೃಣಾನಿ ತಸ್ಯ ॥ 9॥

ರಾಮಾಷ್ಟಾಂಕ ಶಶಾಂಕೇಽಬ್ದೇಽಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಾಶ್ವಿನೇ ಗುರೌ ।
ಶಾಕ್ತಶ್ರೀಜಗದಾನನ್ದಶರ್ಮಣ್ಯುಪಹೃತಾ ಸ್ತುತಿಃ ॥ 10॥

॥ ಇತಿ ಕವಿಪತ್ಯುಪನಾಮಕ-ಶ್ರೀ ಉಮಾಪತಿದ್ವಿವೇದಿ-ವಿರಚಿತಂ ಚಂಡಿಕಾಷ್ಟಕಂ
ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *