Durga Stotram

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Kannada:

ಅಪರಾಧಶತಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಗದಂಬೇತಿ ಚೋಚ್ಚರೇತ್|
ಯಾಂ ಗತಿಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸುರಾಃ ||1||

ಸಾಪರಾಧೋ‌உಸ್ಮಿ ಶರಣಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜಗದಂಬಿಕೇ|
ಇದಾನೀಮನುಕಂಪ್ಯೋ‌உಹಂ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ||2||

ಅಙ್ಞಾನಾದ್ವಿಸ್ಮೃತೇಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಯನ್ನ್ಯೂನಮಧಿಕಂ ಕೃತಂ|
ತತ್ಸರ್ವ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||3||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹೇ|
ಗೃಹಾಣಾರ್ಚಾಮಿಮಾಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||4||

ಸರ್ವರೂಪಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಂ ದೇವೀಮಯಂ ಜಗತ್|
ಅತೋ‌உಹಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ||5||

ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು ತತ್ ಸರ್ವಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರೀ
ಯದತ್ರ ಪಾಠೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಮಯಾ ವಿಸರ್ಗಬಿಂದ್ವಕ್ಷರಹೀನಮೀರಿತಮ್| ||6||

ತದಸ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತಂ ಪ್ರಸಾದತಃ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸದೈವ ಜಾಯತಾಂ ||7||

ಭಕ್ತ್ಯಾಭಕ್ತ್ಯಾನುಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಸಭಕೃತಿವಶಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಮಂಬ ||8||
ತತ್ ಸರ್ವಂ ಸಾಂಗಮಾಸ್ತಾಂ ಭಗವತಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಸೀದ ||9||

ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇದೇವಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||10||

||ಇತಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Add Comment

Click here to post a comment