Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Kannada

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Kannada:

ಅಪರಾಧಶತಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಗದಂಬೇತಿ ಚೋಚ್ಚರೇತ್|
ಯಾಂ ಗತಿಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸುರಾಃ ||1||

ಸಾಪರಾಧೋ‌உಸ್ಮಿ ಶರಣಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜಗದಂಬಿಕೇ|
ಇದಾನೀಮನುಕಂಪ್ಯೋ‌உಹಂ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ||2||

ಅಙ್ಞಾನಾದ್ವಿಸ್ಮೃತೇಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಯನ್ನ್ಯೂನಮಧಿಕಂ ಕೃತಂ|
ತತ್ಸರ್ವ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||3||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹೇ|
ಗೃಹಾಣಾರ್ಚಾಮಿಮಾಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||4||

ಸರ್ವರೂಪಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಂ ದೇವೀಮಯಂ ಜಗತ್|
ಅತೋ‌உಹಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ||5||

ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು ತತ್ ಸರ್ವಂ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹೇಶ್ವರೀ
ಯದತ್ರ ಪಾಠೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಮಯಾ ವಿಸರ್ಗಬಿಂದ್ವಕ್ಷರಹೀನಮೀರಿತಮ್| ||6||

ತದಸ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತಂ ಪ್ರಸಾದತಃ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸದೈವ ಜಾಯತಾಂ ||7||

ಭಕ್ತ್ಯಾಭಕ್ತ್ಯಾನುಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಸಭಕೃತಿವಶಾತ್ ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಮಂಬ ||8||
ತತ್ ಸರ್ವಂ ಸಾಂಗಮಾಸ್ತಾಂ ಭಗವತಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪ್ರಸೀದ ||9||

ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇದೇವಿ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||10||

||ಇತಿ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top