Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in English

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in English

aparadhasatam krtva jagadambeti coccaret|
yam gatim samavapnoti na tam brahmadayah surah ||1||

saparadho‌உsmi saranam praptastvam jagadambike|
idanimanukampyo‌உham yathecchasi tatha kuru ||2||

annanadvismrtebhrantya yannyunamadhikam krtam|
tatsarva ksamyatam devi prasida paramesvari ||3||

kamesvari jaganmatah saccidanandavigrahe|
grhanarcamimam pritya prasida paramesvari ||4||

sarvarupamayi devi sarvam devimayam jagat|
ato‌உham visvarupam tvam namami paramesvarim ||5||

purnam bhavatu tat sarvam tvatprasadanmahesvari
yadatra paṭhe jagadambike maya visargabindvaksarahinamiritam| ||6||

tadastu sampurnatam prasadatah sankalpasiddhisca sadaiva jayatam ||7||

bhaktyabhaktyanupurvam prasabhakrtivasat vyaktamavyaktamamba ||8||

tat sarvam sangamastam bhagavati tvatprasadat prasida ||9||

prasadam kuru me devi durgedevi namo‌உstute ||10||

||iti aparadha ksamapana stotram samaptam||

Also Read:

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top