Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Devi Suktam Lyrics in English

Devi Mahatmyam Devi Suktam Stotram Lyrics in English:

om aham rudrebhirvasu’bhiscaramyahama”dityairuta visvade”vaih |
aham mitravaru’nobha bi’bharmyahami”ndragni ahamasvinobha ||1||

aham soma’mahanasa”m bibharmyaham tvasta”ramuta pusanam bhagam” |
aham da’dhami dravi’nam havisma’te supravye ye’ -3 yaja’manaya sunvate ||2||

aham rastri” sangama’ni vasu”nam cikitusi” prathama yanniya”nam |
tam ma” deva vya’dadhuh purutra bhuri’sthatram bhu~rya”vesayanti”m ||3||

maya so anna’matti yo vipasya’ti yah prani’ti ya i”m srnotyuktam |
amantavomanta upa’ksiyanti srudhi sru’tam sraddhivam te” vadami ||4||

ahameva svayamidam vada’mi justa”m devebhi’ruta manu’sebhih |
yam kamaye tam ta’mugram kr’nomi tam brahmanam tamrsim tam su’medham ||5||

aham rudraya dhanurata’nomi brahmadvise sara’ve hanta va u’ |
aham jana”ya samada”m krnomyaham dyava”prthivi avi’vesa ||6||

aham su’ve pitara’masya murdhan mama yoni’rapsvantah sa’mudre |
tato viti’sthe bhuvananu visvotamum dyam varsmanopa’ sprsami ||7||

ahameva vata’ iva prava”mya-rabha’mana bhuva’nani visva” |
paro divapara ena pr’thivyai-tava’ti mahina samba’bhuva ||8||

om santih santih santi’h ||

|| iti rgvedoktam devisuktam samaptam ||
||tat sat ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Devi Suktam lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Devi Suktam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top